AMOXICILLINCLAVULANIC ACID DR.MAX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AMOXICILLINCLAVULANIC ACID DR.MAX Potahovaná tableta 500MG/125MG
 • Dávkování:
 • 500MG/125MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AMOXICILLINCLAVULANIC ACID DR.MAX Potahovaná tableta 500MG/125MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Amoxicilin a enzymový inhibitor
 • Přehled produktů:
 • TBL FLM 30X500MG/125MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 223/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 12-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp. zn. sukls78153/2015

Příbalováinformace:informace prouživatele

Amoxicillin/Clavulanicacid Dr.Max500mg/125mgpotahované tablety

Amoxicillin/Clavulanicacid Dr.Max875mg/125mgpotahované tablety

Amoxicillinum/Acidumclavulanicum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,

protože obsahuje pro Vásdůležité údaje.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

- TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, atoitehdy, má-listejnéznámkyonemocněníjako Vy.

- PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedeny

vtéto příbalové informaci.Vizbod 4.

Co naleznetev tétopříbalové informaci

1. Coje přípravekAmoxicillin/Clavulanic acid Dr.Maxakčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Maxužívat

3. JakseAmoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max užívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5 JakAmoxicillin/Clavulanicacid Dr.Max uchovávat

6. Obsah baleníadalšíinformace

1. Co je přípravek Amoxicillin/Clavulanicacid Dr.Maxa k čemu se používá

Amoxicillin/ClavulanicacidDr.Maxjeantibiotikumapůsobítak,žezabíjíbakteriezpůsobující

infekce.Obsahujedvěrůznéléčivélátky,zvanéamoxicilinakyselinaklavulanová.Amoxicilinpatří

doskupinyléčivýchpřípravkůzvanýchpeniciliny,kteréněkdypřestanouúčinkovat(stanouse

inaktivními). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová)této inaktivacizabraňuje.

Amoxicillin/Clavulanicacid Dr.Max sepoužívá u dospělých adětíkléčbě následujících infekcí:

Infekcestředního uchaa dutin

Infekcedýchacích cest

Infekcemočových cest

Infekcekůže aměkkých tkánívčetně zubních infekcí

Infekcekostía kloubů

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Maxužívat

Neužívejte Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max

Jestližejstealergický(á)naamoxicilin,kyselinuklavulanovou,penicilinynebonakteroukoli

pomocnou látkutohotopřípravku (uvedenou vbodě 6)

Jestližejsteněkdyměl(a)těžkoualergickou(hypersenzitivní)reakcinajináantibiotika.Ktěmto

reakcímpatříkožnívyrážka čiotoktváře nebo krku.

Jestližejsteněkdypřiléčběantibiotikyměl(a)problémysjátrynebožloutenku(zežloutnutí

kůže).

→NeužívejteAmoxicillin/ClavulanicacidDr.Maxpokudsecokolizvýšeuvedenéhovztahuje

naVás.Nejste-lisijist(a),poraďtesepředužívánímamoxicilinu/kyselinyklavulanovéDr.Max

slékařemnebo lékárníkem.

Upozorněnía opatření

NežzačnetepřípravekAmoxicillin/ClavulanicacidDr.Maxužívat,poraďteseslékařemnebo

lékárníkemvpřípadě, že:

Máte infekčnímononukleózu

Podstupujeteléčbujaterčiledvin

Nemáte pravidelné močení

Nejste-lisijist(a),zdaseněkterézvýšeuvedenéhovztahujenaVás,poraďtesepředužíváním

přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Maxslékařemnebo lékárníkem.

Vněkterých případech můžeVáš lékařzjistit,jaké bakterie infekcizpůsobily.

NazákladěvýsledkůVámmůžebýtupravenadávkapřípravkuAmoxicillin/ClavulanicacidDr.Max,

nebo předepsánjinýléčivýpřípravek.

Stavy, kterýmbystemělivěnovatpozornost

Amoxicillin/ClavulanicacidDr.Maxmůženěkteráonemocnění,kterýmitrpíte,zhoršit,nebomůže

vyvolatzávažnénežádoucíúčinky.Mezinežádoucíúčinkypatříalergickéreakce,křeče(záchvaty)a

zánětytlustéhostřeva.Abystesnížilirizikojakýchkoliproblémů,připoužívánípřípravku

Amoxicillin/Clavulanicacid Dr.Maxsimusíte všímaturčitých příznaků. Viz"Stavy, kterým byste měli

věnovatpozornost"vbodě4.

Vyšetřeníkrveamoče

JestližeVámbudouprováděnavyšetřeníkrve(napříkladkrevníobraznebovyšetřenífunkcejater)či

vyšetřenímoče(napřítomnostglukózy),sděltelékařinebozdravotnísestře,žeužíváte

Amoxicillin/ClavulanicacidDr.Max.Jetoproto,žeAmoxicillin/ClavulanicacidDr.Maxmůže

výsledkytěchto vyšetřeníovlivnit.

Dalšíléčivé přípravkyapřípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max

Informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávnédobě

užíval(a)nebo které možná budete užívat.

Jestližepoužíváteallopurinol(užívásepřidně)spřípravkemAmoxicillin/ClavulanicacidDr.Max,

pravděpodobnostvýskytu kožnívyrážkysezvyšuje.

Jestližeužíváteprobenecid(užívásepřidně),Vášlékařrozhodne,zdaVámupravídávkování

přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max.

JestližesouběžněspřípravkemAmoxicillin/ClavulanicacidDr.Maxužívátepřípravky,kterésnižují

krevnísrážlivost(kprevencikrevníchsraženin)(např.warfarin),můžebýtnutnéprovéstdalší

vyšetřeníkrve.

Amoxicillin/ClavulanicacidDr.Maxmůžeovlivnitzpůsob,jakýmúčinkujemethotrexát(lékužívaný

kléčbě rakovinynebo revmatických onemocnění).

Amoxicillin/ClavulanicacidDr.Maxmůžeovlivnitzpůsob,jakýmúčinkujemofetil-mykofenolát(lék

používanýpo transplantacích kprevenciodmítnutínových orgánů).

Těhotenství,kojeníaplodnost

Pokudjstetěhotnánebokojíte,domnívátese,žemůžetebýttěhotná,neboplánujeteotěhotnět,

poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnetetento přípravekužívat.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Amoxicillin/ClavulanicacidDr.Maxmůžemítnežádoucíúčinkyajejichpříznakymohouovlivnit

Vašischopnostříditmotorová vozidla.

Jestliže se necítíte dobře, neřiďte motorová vozidla aneobsluhujtestroje.

3. Jak se Amoxicillin/Clavulanicacid Dr.Maxužívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý(á),poraďtese

sesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Dospělía dětis tělesnou hmotností40 kga vyšší:

500 mg/125 mgpotahované tablety

Doporučenádávka přípravkuje:

1 tabletatřikrátdenně

875 mg/125 mgpotahované tablety

Doporučenádávka přípravkuje:

Obvyklá dávka–1 tabletadvakrátdenně

Vyššídávka–1 tableta třikrátdenně

Dětis tělesnou hmotnostíméně než40 kg

Dětivevěku6letamladšíbyměliamoxicillin/kyselinuklavulanovouužívatveforměperorální

suspenze nebo vsáčcích.

PřipodávánítabletpřípravkuAmoxicillin/ClavulanicacidDr.Maxdětemstělesnouhmotnostído40

kgseporaďteslékařemnebolékárníkem.Dětimohoubýtléčenykombinacíamoxicilin/kyselina

klavulanová vtabletách, suspenzinebo pediatrických sáčcích.

Pacientis onemocněnímledvin ajater

Jestližemáteproblémysledvinami,dávkujemožnéupravit.Vášlékařmůžezvolitjiné

dávkování, nebojinýléčivýpřípravek.

Jestližejsteněkdyměl(a)problémysjátry,budetemusetpodstoupitčastějšívyšetřeníkrve,aby

lékařfunkcijaterzkontroloval.

Jak užívatAmoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max

Spolkněteceloutabletu a zapijtepoháremvodyna začátkujídla,nebotěsněpředjídlem.

Tabletumůžeterozlomitpodélpůlícírýhy,abyseVámlépepolykala.Musítevšakužítoběčásti

tabletyspolečně.

Dávkyužívejtevpravidelnýchintervalech,nejméně4hodinyodsebe.Neužívejtedvědávky

během1 hodiny.

Amoxicillin/ClavulanicacidDr.Maxneužívejtedélenež2týdny.Jestližesestálenecítítedobře,

opětnavštivtelékaře.

Jestližejste užil(a)více přípravkuAmoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max, nežjsteměl(a)

JestližeužijetevícpřípravkuAmoxicillin/ClavulanicacidDr.Max,jednímzpříznakůmůžebýt

podrážděnýžaludek(pocitnazvracení,zvracení,neboprůjem),nebokřeče.Conejdřívenavštivte

lékaře. Lékařipřineste ukázatobalpřípravku.

Jestližejste zapomněl(a)užítpřípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max

Pokudjstevynechal(a)dávku,vezmětesiji,jakmilesivzpomenete.Dalšídávkunesmíteužítpříliš

brzy,předjejímužitímmusítevyčkatasi4hodiny.Nezdvojnásobujtenásledujícídávku,abyste

nahradil(a)vynechanoudávku.

Jestližejste přestal(a)užívatpřípravekAmoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max

PřípravekAmoxicillin/ClavulanicacidDr.Maxužívejteaždoukončeníléčby,ikdyžsejižcítítelépe.

Vbojiprotiinfekcije zapotřebíkaždé dávky. Jestliže nějaké bakteriepřežijí, infekcesemůže vrátit.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějakovšechnyléky,můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutu každého.

Stavy, kterýmbystemělivěnovatpozornost

Alergickéreakce:

kožnívyrážka

zánětkrevníchcév(vaskulitida),kterýsemůžeprojevitjakočervenénebonachovépupínkyna

kůži, ale můžezasáhnoutijiné částitěla.

horečka, bolestivkloubech, oteklé uzlinyvkrku, podpaždínebotříslech

otok, někdytváře nebo ústnídutiny(angioedém), způsobujícídušnost

kolaps

alergickýakutnísrdečnísyndrom(Kounisůvsyndrom)

→Jestližesevyskytnekterýkolizvýšeuvedenýchpříznaků,sděltetoihnedsvémulékaři.

Přestaňte užívatAmoxicillin/Clavulanic acid Dr.Max

Záněttlustéhostřeva

Záněttlustéhostřeva,způsobujícívodnatýprůjem,obvykleskrvíahleny,bolestižaludkua/anebo

horečku.

→JestližeseuVáskterýkolizvýšeuvedenýchpříznakůobjeví,neprodleněseporaďtesesvým

lékařem.

Velmičasténežádoucíúčinky

Mohou postihnoutvíce než1 z10 osob

průjem(u dospělých)

Časté nežádoucíúčinky

Tyto mohou postihnoutaž1 z10 osob

moučnivka (kandida–kvasinková infekcepochvy, ústnebo záhybů kůže)

nevolnost(nauzea), obzvláště přivysokých dávkách

→jestliže se vyskytnou, užívejtepřípravekAmoxicillin/Clavulanic acid Dr.Maxpředjídlem

zvracení

průjem(u dětí)

Méněčasté nežádoucíúčinky

Tyto mohou postihnoutaž1 ze100 osob

kožnívyrážka, svědění

svědivé kožnípupínky(kopřivka)

špatné zažívání

závrať

bolesthlavy

Méněčasté nežádoucíúčinky, které se mohou projevitve vyšetřeníVašíkrve:

zvýšeníhladinyněkterých látek(enzymů)produkovaných játry.

Vzácné nežádoucíúčinky

Tyto mohou postihnoutaž1 z1000 osob

kožnívyrážka,kterámůžetvořitpuchýřeakterávypadájakomaléterčíky(tmavýcentrálníbod

obklopenýsvětlejšíoblastí,s tmavýmkroužkemkolemokraje–erythema multiforme)

→jestliže zpozorujete kterýkolizvýšeuvedených příznaků, neprodleněvyhledejte lékařskou pomoc.

Vzácné nežádoucíúčinky,které se mohou projevitvevyšetřeníVašíkrve:

malýpočetkrevních destiček, potřebných přisráženíkrve

malýpočetbílých krvinek.

Nežádoucíúčinkys neznámou četnostívýskytu

Četnostvýskytu nelze určitzdostupných údajů.

Alergické reakce(vizvýše)

Zánětytlustéhostřeva (vizvýše)

Zánětvrstevochraňujícíchmozekamíchuzvanýchmozkovépleny(meningy)(aseptická

meningitida)

Zánětžlučových cest(cholangitida)

Alergickýakutnísrdečnísyndrom(Kounisůvsyndrom)

Těžké kožníreakce:

- Výsevvyrážkyspuchýřiaolupovánímkůže,hlavněkolemúst,nosu,očíagenitálií

(Stevensův-Johnsonůvsyndrom)atěžšíforma,způsobujícírozsáhléolupováníkůže(více

než30 %plochytěla–toxická epidermálnínekrolýza).

- Výsevčervenékožnívyrážkysmalými,hnisobsahujícímipuchýřky(bulózníexfoliativní

dermatitida).

- Červená, šupinatá vyrážkas bulkamipod kůžía puchýři(exantematóznípustulóza).

→JestližeseuVásobjevíkterýkolizvýšeuvedenýchpříznaků,neprodleněvyhledejte

lékařskou pomoc.

zánětjater(hepatitida)

žloutenka,způsobenazvýšenouhladinoubilirubinuvkrvi(látkaprodukovanájátry),která

způsobízežloutnutíkůže aočníhobělma

zánětledvinových kanálků

zpomalenésráženíkrve

hyperaktivita

křeče(uosobužívajícíchvysokédávkyamoxicillinu/kyselinyklavulanovénebouosob,které

majíproblémys ledvinami)

černýjazyk,kterývypadáchlupatý

zbarvenézuby(u dětí), obvykle lze očistitkartáčkem.

Nežádoucíúčinkysneznámou četnostívýskytu, kterésemohou projevitveVašich krevních testech:

výrazné sníženípočtu bílých krvinek

nižšípočetčervených krvinek(hemolytická anémie)

krystalyvmoči.

Hlášenínežádoucích účinků

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímo na adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášenímnežádoucíchúčinkůmůžetepřispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku.

5. Jak Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Maxuchovávat

Uchovávejtetento přípravekmimodohledadosahdětí.

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičceablistruza

„Použitelnédo/EXP“.Doba použitelnostise vztahujekposlednímu dniuvedeného měsíce.

Uchovávejte vpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněn předsvětlema vlhkostí.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah balenía dalšíinformace

Co Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Maxobsahuje

Léčivou látkouje trihydrátamoxicilinu akalium-klavulanát

Jednapotahovanátabletaobsahujetrihydrátamoxicilinu,kterýodpovídá500mgamoxicilinu

skalium-klavulanátem, kterýodpovídá 125 mgkyselinyklavulanové.

Jednapotahovanátabletaobsahujetrihydrátamoxicilinu,kterýodpovídá875mgamoxicilinu

skalium-klavulanátem, kterýodpovídá 125 mgkyselinyklavulanové.

Pomocnýmilátkamijsou:

Jádrotablety:

Mikrokrystalickácelulóza(E460),koloidníbezvodýoxidkřemičitý,magnesium-stearát(E470b),

sodnásůlkarboxymethylškrobu(typ A)

Potahová vrstva:

Hypromelóza (E464), makrogol400, oxid titaničitý(E171).

Jak Amoxicillin/Clavulanic acid Dr.Maxvypadá aco obsahujetoto balení

Potahovanétablety.

Amoxicillin/ClavulanicacidDr.Max500mg/125mgtabletyjsoubíléoválnépotahovanétablety,na

jednéstraně označené znakem"A"a nadruhéstraně znakem"64".

Amoxicillin/ClavulanicacidDr.Max875mg/125mgtabletyjsoubílépotahovanétabletyvetvaru

tobolky, na jedné straněoznačené znakem"A"a nadruhé straně půlicírýha meziznakem„5“a „6“.

Půlicírýha má pouze usnadnitdělenítabletypro snazšípolykání, nikolivza účelemdělenídávky.

TabletyAmoxicillin/ClavulanicacidDr.MaxjsoudodáványvAl/Al(polyamid/Al/PVC/Al)blistrech

obsahujících4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,20,21,24,2530,35,40,50,100,500potahovaných

tablet.Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraci

Dr.Max Pharma Limited

FirstFloorRoxburghe House

273-287 RegentStreet

London W1B2HA

Velká Británie

Výrobce

MilpharmLimited

Ares, OdysseyBusiness Park

WestEnd Road

South Ruislip HA4 6QD

Velká Británie

nebo

APLSwiftServices (Malta)Limited

HF 26, HalFarIndustrialEstate, HalFar

Birzebbugia, BBG3000

Malta

Tento léčivý přípravek jev členskýchstátech EHPregistrován podtěmito názvy:

Belgie AmoxiclavApotex ® 500 mg/125 mg&875mg/125 mg compriméspelliculés

Bulharsko ALVOCLAV500 mg/125 mg&875mg/125 mgфилмирани таблетки

Česká republika Amoxicillin/ClavulanicacidDr.Max500mg/125mg&875mg/125mg

potahovanétablety

Dánsko Amoxicillin/ClavulansyreAurobindo

Estonsko Amoxicillin/Clavulanicacid Aurobindo

Irsko Co-AmoxiclavAurobindo500mg/125mg&875mg/125mgfilm-coated

tablets

Itálie Amoxicillina/AcidoclavulanicoAurobindo875mg/125mgcompresserivestite

con film

Lotyšsko Amoxicillin/ClavulanicacidAurobindo500mg/125mg&875mg/125mg

apvalkotāstabletes

Maďarsko Amoxicillin/KlavulánsavAurobindo500mg/125mg&875mg/125mg

filmtabletta

Německo Amoxi-Clavulan Aurobindo 500 mg/125mg&875 mg/125 mgFilmtabletten

Nizozemsko Amoxicilline/ClavulaanzuurAurobindo500mg/125mg&875mg/125mg,

filmomhulde tabletten

Polsko Auglavin

Portugalsko Amoxicillina+ Ácido Clavulânico Aurobindo

Rakousko Amoxicillin/ClavulansäureA-med500 mg/125 mg&875 mg/125 mg

Filmtabletten

Rumunsko Amoxicillină/AcidclavulanicAurobindo500mg/125mg&875mg/125mg,

comprimate filmate

Řecko ACCORDIA(500+125)mg&(875+125)mgεπικαλυμμένομελεπτόυμένιο

δισκία

Španělsko AMOXICILLINA/ACIDOCLAVULÁNICOAUROBINDO500/125mg&

875 mg/125 mgcomprimidos recubiertoscon película

Švédsko Amoxicillin/Clavulanicacid Aurobindo 500 mg/125mg&875mg/125 mg

filmdrageradetabletter

Velká Británie Co-amoxiclav500 mg/125 mgfilm-coated tablets

Tato příbalová informacebyla naposledyrevidována:24.6.2015