Amoxibactin palatable tbl.

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Amoxibactin palatable tbl. 50 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Amoxibactin palatable tbl. 50 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Peniciliny s rozšířeným spektrem
 • Přehled produktů:
 • 9904217 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9904218 - 2 x 10 tableta - blistr - -; 9904219 - 3 x 10 tableta - blistr - -; 9904220 - 4 x 10 tableta - blistr - -; 9904221 - 5 x 10 tableta - blistr - -; 9904222 - 6 x 10 tableta - blistr - -; 9904223 - 7 x 10 tableta - blistr - -; 9904224 - 8 x 10 tableta - blistr - -; 9904225 - 9 x 10 tableta - blistr - -; 9904226 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9904227 - 25 x 10 tableta - blistr - -; 9904228 - 50 x 10 tableta - blistr - -; 9904229 - 10 x 10 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/038/15-C
 • Datum autorizace:
 • 30-03-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 19-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Amoxibactin 50 mg tablety pro psy a kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarží:

Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42

4283 PZ Lelystad

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amoxibactin 50 mg tablety pro psy a kočky

Amoxicillinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Amoxicillinum 50 mg (odpovídá 57,50 mg amoxicillinum trihydricum)

Bílá až bělavá s hnědými tečkami, kulatá a konvexní ochucená tableta s dělící rýhou ve tvaru kříže na

jedné straně.

Tablety lze dělit na stejné poloviny a čtvrtiny.

4.

INDIKACE

Léčba primárních a sekundárních infekcí dýchacích cest, jako rhinitida vyvolaná Pasteurella spp.

a Streptococcus spp., a bronchopneumonie vyvolaná Pasteurella spp., Escherichia coli a

grampozitivními koky.

Léčba primárních infekcí urogenitálního traktu, jako je pyelonefritida a infekce dolních cest

močových, způsobených Escherichia coli, Proteus spp. a grampozitivními koky, endometritida

způsobená Escherichia coli, Streptococcus canis a Proteus spp. a vaginitida v důsledku smíšených

infekcí.

Léčba mastitídy (zánět mléčné žlázy) způsobené grampozitivními koky a Escherichia coli.

Léčba lokálních kožních infekcí způsobených Streptococcus spp.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na peniciliny nebo jiné látky ze skupiny beta-laktamů (tj.

cefalosporiny) nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u pískomilů, morčat, křečků, králíků a činčil.

Nepoužívat u zvířat se závažnou dysfunkcí ledvin spojenou s anurií a oligurií (zastavení nebo výrazně

snížené vylučování moči).

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po podání přípravku se mohou objevit mírné gastrointestinální příznaky (průjem a zvracení).

Vzácně se mohou vyskytnout reakce přecitlivělosti (alergické kožní reakce, anafylaxe). V těchto

případech je nutné přerušit podáván přípravku a zahájit symptomatickou léčbu.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání u koček a psů.

K zajištění správného dávkování a k zamezení poddávkování, je třeba stanovit co možná nejpřesněji

živou hmotnost zvířete.

Dávkování

Doporučená dávka je 10 mg amoxicilinu na kg/ž.hm., dvakrát denně po dobu nejméně 5 po sobě

jdoucích dnů. U většiny běžných případů lze pozorovat odezvu na léčbu po 5 až 7 dnech. Pokud

nedojde po 5 až 7 dnech ke zlepšení klinického stavu, měla by být diagnóza přehodnocena. V

chronických případech, nebo v případech, kdy lze očekávat pomalejší klinickou odezvu, může být

nezbytné délku trvání léčby prodloužit.

Následující tabulka slouží jako vodítko pro dávkování přípravku při standardní dávce 10 mg léčivé

látky/ kg ž.hm. a frekvenci podávání dvakrát denně.

Počet tablet užívaných dvakrát denně

Živá hmotnost v

kg

Amoxicilin 50 mg

pro psy a kočky

Amoxicilin 250 mg

pro psy

Amoxicilin 500 mg

pro psy

1 – 1,25

>1,25 – 2,5

>2,5 – 3,75

>3,75 – 5

>5 – 6,25

nebo

>6,25 – 12,5

nebo

>12,5 – 18,75

>18,75 - 25

nebo

>25 – 31,25

>31,25 – 37,5

nebo

>37,5 - 50

nebo

>50 – 62,5

>62,5 - 75

= ¼ tablety

= ½ tablety

= ¾ tablety

= 1 tableta

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety lze dělit na stejné poloviny nebo čtvrtiny pro zajištění přesného dávkování. Položte tabletu na

rovnou podložku stranou s dělící rýhou nahoru a konvexní (zaoblenou) stranou směrem k podložce.

Stejné poloviny: zatlačte palci na obě strany tablety.

Stejné čtvrtiny: zatlačte palcem do středu tablety.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Veškeré nepoužité díly tablet vraťte zpět do otevřeného blistru a spotřebujte do 4 dnů.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

U zvířat s poruchou funkce jater a ledvin je nutné pečlivě vážit dávkování přípravku a v těchto

případech by měl být přípravek používán po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Při použití u jiných malých býložravců než těch uvedených v části 5, je třeba postupovat opatrně.

Vzhledem k pravděpodobné variabilitě (časové, geografické) ve výskytu rezistence bakterií na

amoxicilin se doporučuje provádět odběr vzorků na bakteriologii a testování citlivosti.

Pokud je to možné, měl by se přípravek používat pouze na základě stanovení citlivosti.

Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v této příbalové informaci může způsobit nárůst

prevalence kmenů bakterií rezistentních na amoxicilin a může snížit účinnost léčby ostatními

antimikrobiky ze skupiny beta-laktamů nebo dalších skupin antimikrobik z důvodu možné zkřížené

rezistence.

Při použití tohoto přípravku musí být vzaty v úvahu oficiální celostátní a místní pravidla antibiotické

politiky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kontaktu s kůží vyvolat

alergickou reakci. Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a

naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno s

přípravky tohoto typu nepracovat.

Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření a buďte maximálně

obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako např. vyrážka, vyhledejte lékařskou

pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů nebo očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné

příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti a/ nebo laktace.

Laboratorní studie u zvířat nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku nebo maternální

toxicitě. Jelikož však nebyly provedeny žádné studie u březích nebo laktujících fen a koček,

doporučuje se přípravek použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Chloramfenikol, makrolidy, sulfonamidy a tetracykliny mohou inhibovat antibakteriální účinek

penicilinů z důvodu rychlého nástupu bakteriostatického účinku. Je třeba vzít do úvahy možné

zkřížené alergické reakce s ostatními peniciliny. Peniciliny mohou zvyšovat účinek aminoglykosidů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

V případě předávkování nejsou známy žádné jiné nežádoucí účinky, než je uvedeno v bodě 6.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2015

15.

JINÉ INFORMACE

Papírová krabička s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 nebo 50 blistry po 10 tabletách.

Papírová krabička obsahující 10 samostatných papírových krabiček, z nichž každá obsahuje 1 blistr

s 10 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dělitelná tableta

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.