Advertisement

Amodip

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Amodip 1,25 mg
 • Léková forma:
 • Žvýkací tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Amodip 1,25 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Deriváty dihydropyridinu
 • Přehled produktů:
 • 9904632 - 3 x 10 tableta - blistr - -; 9904633 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9904634 - 20 x 10 tableta - blistr - -; 9904888 - 3 x 10 tableta - blistr - -; 9904889 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9904890 - 20 x 10 tableta - blistr - -; 9905628 - 3 x 10 tableta - blistr - -; 9905629 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9905630 - 20 x 10 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/001/16-C
 • Datum autorizace:
 • 04-01-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Amodip 1,25 mg žvýkací tablety pro kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

Ceva Santé Animale

10, avenue de la Ballastière

33500 Libourne

Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Ceva Santé Animale

Boulevard de la Communication

Zone Autoroutière

53950 Louverné

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amodip 1,25 mg žvýkací tablety pro kočky

Amlodipinum (ut amplodipini besilas)

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje

Účinná látka:

Amlodipinum

1,25 mg

(odpovídá 1,73 mg amlodipini besilas)

Žvýkací tableta

Podélné tablety, s rýhou na jedné straně, béžové až světle hnědé barvy.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

INDIKACE

Amodip je určen pro léčbu systémové hypertenze u koček.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě kardiogenního šoku nebo závažné aortální stenózy.

Nepoužívat v případě závažného jaterního selhání.

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných

látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mírné a přechodné zvracení bylo velmi častým nežádoucím účinkem v klinické studii (13 %).

Časté nežádoucí účinky byly mírné a přechodné poruchy trávicího traktu (např. anorexie

nebo průjem), letargie a dehydratace.

Při dávce 0.25 mg/kg byla u zdravých dospělých koček pozorována velmi často mírná

hyperplastická gingivitis s určitým zvětšením submandibulárních lymfatických uzlin, ale

nikoliv v klinické studii u starších koček s hypertenzí. To obvykle nevyžaduje ukončení

léčby.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho

ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- méně časté (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální použití

Tablety amlodipinu by se měly podávat perorálně s krmivem nebo bez krmiva s

doporučenou počáteční dávkou 0,125 - 0,25 mg/kg.

Po 14 dnech léčby může být dávka následně zdvojnásobena nebo zvýšena do 0,5 mg/kg

jednou denně, pokud nebyla dosažena adekvátní klinická reakce (např. systolický krevní

tlak přetrvávající nad 150 mmHg nebo pokles o méně než 15 % od výchozího měření).

Hmotnost kočky

(kg)

Počáteční dávka

(počet tablet)

2,5 – 5,0

5,1 – 10,0

10,1 a vyšší

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety je možné rozdělit na poloviny a upravit tak dávkování na hmotnost kočky co

nejpřesněji.

Tablety jsou ochucené. Je možné je podat přímo zvířeti nebo je podat v malém množství s

krmivem.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Zbylé nepoužité poloviny tablet vraťte zpět do blistru.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

krabičce a na blistru. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti zbylých polovin tablet: 24 hodin.

Jakékoliv zbylé poloviny tablet, které zůstanou po 24 hodinách, je třeba vyhodit.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Je třeba identifikovat a řádně léčit primární příčinu anebo komorbidity hypertenze, jako je

hypertyreóza, chronické onemocnění ledvin a diabetes.

Doporučuje se, aby byla před zahájením terapie hypertenze potvrzena měřením

systolického krevního tlaku.

Pokračující podávání přípravku po delší časové období by mělo být v souladu s

probíhajícím hodnocením poměru terapeutického prospěchu

a rizika provedeným

předepisujícím veterinárním lékařem,, které zahrnuje rutinní měření systolického krevního

tlaku během léčby (např. každých 6 až 8 týdnů).

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Zvláštní opatrnosti je třeba u pacientů s onemocněním jater, protože amlodipin je výrazně

metabolizován v játrech. Vzhledem k tomu, že nebyly u zvířat s jaterním onemocněním

provedeny žádné studie, použití přípravku u těchto zvířat by mělo být založeno na

zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika ošetřujícím veterinárním lékařem.

Podávání amlodipinu může někdy vést k poklesu hladin draslíku a chloridu v séru. Během

léčby se doporučuje tyto hladiny sledovat. Starší kočky s hypertenzí a chronickým

onemocněním ledvin (CKD) mohou také trpět hypokalémií v důsledku jejich výchozí

choroby.

Bezpečnost amlodipinu nebyla stanovena u koček o hmotnosti menší než 2,5 kg.

Bezpečnost nebyla hodnocena u koček se srdečním selháním. Použití v těchto případech

by mělo vycházet z hodnocení poměru terapeutického prospěchu a rizika veterinárním

lékařem.

Žvýkací tablety jsou ochucené. Abyste předešli náhodnému požití, uchovávejte tablety

mimo dosah zvířat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Tento přípravek může snižovat krevní tlak. Z důvodu snížení rizika náhodného požití dětmi

nevytahujte tablety z blistrů před vlastním podáním zvířeti. Zbylé nepoužité poloviny tablety

vracejte zpět do blistru a kartonu. V případě náhodného pozření vyhledejte lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na amlodipin by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem. Po použití si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nejsou žádné důkazy o teratogenitě nebo reprodukční toxicitě ze studií na hlodavcích.

Bezpečnost amlodipinu nebyla stanovena během březosti nebo laktace u koček. Použití

přípravku by mělo být založeno na zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika

ošetřujícím veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Souběžné použití amlodipinu s jinými látkami, které mohou redukovat krevní tlak, může

způsobit hypotenzi. Tyto látky zahrnují: diuretika, beta-blokátory, jiné blokátory kalciových

kanálů, inhibitory renin-angiotensin-aldosteronového systému (reninové inhibitory, blokátory

receptoru pro angiotenzin II, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) a

antagonisté aldosteronu), jiné vazodilatátory a agonisty alfa-2. Před podáním amlodipinu s

těmito látkami se doporučuje změřit krevní tlak a zajistit, aby byly kočky adekvátně

hydratované.

V klinických případech hypertenze u koček však nebylo prokázáno, že by hypotenze

nastávala v důsledku kombinace amlodipinu s ACE inhibitorem benazeprilem.

Souběžné použití amlodipinu s negativně chronotropními a inotropními látkami (jako jsou

beta-blokátory, kardioselektivní blokátory kalciového kanálu a antimykotické azoly, např.

itrakonazol) může snižovat sílu a rychlost kontrakce srdečního svalu. Zvláštní pozornost je

třeba dávat před podáním amlodipinu s těmito léky u koček s dysfunkcí komor.

Bezpečnost souběžného použití amlodipinu a antiemetických látek dolasetronu a

ondansetronu nebyla u koček hodnocena.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V případě náhodného předávkování se může objevit reverzibilní hypotenze. Léčba je

symptomatická.

Při podávání 0,75 mg/kg a 1,25 mg/kg jednou denně po dobu 6 měsíců u zdravých mladých

dospělých koček byly pozorovány případy hyperplastické gingivitidy, reaktivní lymfoidní

hyperplazie mandibulárních lymfatických uzlin a zvýšení vakuolizace a hyperplazie

Leydigových buněk. Při stejné úrovni dávky byly hladiny plazmatického draslíku a chloridu

snížené a byl pozorován zvýšený objem moči spojený se snížením specifické hmotnosti

moči. Není pravděpodobné, že by byly tyto účinky pozorovány za klinických podmínek s

krátkodobým náhodným předávkováním.

V malé dvoutýdenní toleranční studii u zdravých koček (n=4) byly podávány dávky mezi

1,75 mg/kg a 2,5 mg/kg a došlo k mortalitě (n=1) a závažné morbiditě (n=1).

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

V klinické studii byly pro danou lokalitu reprezentativní vzorky klientem vlastněných koček s

perzistentní hypertenzí (systolický krevní tlak (STK) >165 mmHg) randomizovány pro

amlodipin (úvodní dávka 0,125 - 0,25 mg/kg, zvýšená na 0,25 - 0,50 mg/kg, pokud nebyla

odpověď po 14 dnech uspokojivá) nebo placebo jednou denně. STK byl změřen po 28

dnech a léčba byla považována za úspěšnou, pokud byl STK snížen o 15 % nebo více

oproti SKT před léčbou nebo byl nižší než 150 mmHg. 25 z 40 koček (62,5 %), které

dostávaly amlodipin, bylo úspěšně léčených ve srovnání s 6 z 34 (17,6 %), které dostávaly

placebo. Bylo odhadnuto, že amlodipinem léčená zvířata mají 8 násobně vyšší

pravděpodobnost léčebného úspěchu než kočky léčené placebem (odds ratio7,94, 95%

interval spolehlivosti 2,62 - 24,09).

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Kartonová krabička se 30 tabletami

Kartonová krabička se 100 tabletami

Kartonová krabička s 200 tabletami

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

13-3-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceutical Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceutical Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

NORVASC (Amlodipine Besylate) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

NORVASC (Amlodipine Besylate) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [AvPAK]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Denton Pharma, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [American Health Packaging]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

AMLODIPINE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

AMLODIPINE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

Norvasc vs. Diovan

Norvasc vs. Diovan

Norvasc (amlodipine) and Diovan (valsartan) are used to treat high blood pressure (hypertension). Norvasc is also prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina.

US - RxList

3-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Wockhardt USA LLC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

Norvasc vs. Benicar

Norvasc vs. Benicar

Norvasc (amlodipine) and Benicar (olmesartan medoxomil) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

28-12-2017

Norvasc vs. Bystolic

Norvasc vs. Bystolic

Norvasc (amlodipine) and Bystolic (nebivolol) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

28-12-2017

Norvasc vs. Cozaar

Norvasc vs. Cozaar

Norvasc (amlodipine) and Cozaar (losartan) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

27-12-2017

Norvasc vs. Tenormin

Norvasc vs. Tenormin

Norvasc (amlodipine) and Tenormin (atenolol) (and Tenormin IV) are used for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hypertension).

US - RxList

21-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Norvasc vs. Prinivil

Norvasc vs. Prinivil

Norvasc (amlodipine) and Prinivil (lisinopril) are both used to treat high blood pressure (hypertension). Norvasc is also prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina.

US - RxList

20-12-2017

Norvasc vs. Procardia

Norvasc vs. Procardia

Norvasc (amlodipine) and Procardia (nifedipine) are calcium channel blockers (CCBs) prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hypertension).

US - RxList

20-12-2017

Norvasc vs. Cardizem

Norvasc vs. Cardizem

Norvasc (amlodipine) and Cardizem (diltiazem hydrochloride) are calcium channel blockers (CCBs) prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hyptertension).

US - RxList

19-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Epic Pharma, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Epic Pharma, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Apotex Corp.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Trigen Laboratories, LLC]

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Trigen Laboratories, LLC]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [POLYGEN PHARMACEUTICALS INC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [POLYGEN PHARMACEUTICALS INC.]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [A-S Medication Solutions]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Proficient Rx LP]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [McKesson Corporation]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

Amlodipine/Valsartan Mylan (Mylan S.A.S)

Amlodipine/Valsartan Mylan (Mylan S.A.S)

Amlodipine/Valsartan Mylan (Active substance: amlodipine/valsartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7019 of Tue, 17 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement