Advertisement

AMLODIPIN ZENTIVA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AMLODIPIN ZENTIVA Tableta 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AMLODIPIN ZENTIVA Tableta 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • AMLODIPIN
 • Přehled produktů:
 • AMLODIPIN ZENTIVA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 83/ 104/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 19-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls252896/2017

a sp.zn.sukls 191275/2017, sukls 369860/2017, sukls 392857/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Amlodipin Zentiva 5 mg tablety

Amlodipin Zentiva 10 mg tablety

amlodipinum

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobně. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Amlodipin Zentiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Amlodipin Zentiva užívat

Jak se Amlodipin Zentiva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Amlodipin Zentiva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Amlodipin Zentiva a k čemu se užívá

Amlodipin Zentiva je léčivý přípravek, který patří do skupiny látek nazývaných blokátory

vápníkových kanálů.

Amlodipin Zentiva se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo některých typů bolestí

na prsou nazývané angina pectoris, vzácné formy Prinzmetalovy anginy nebo variantní anginy

pectoris.

Tento přípravek u pacientů s vysokým krevním tlakem snižuje napětí hladké svaloviny cévních stěn,

čímž dochází ke snížení krevního tlaku; krev tak může procházet cévou snadněji. U pacientů s anginou

pectoris přípravek Amlodipin Zentiva zlepšuje krevní zásobení srdečního svalu, což zvyšuje přísun

kyslíku, a tím působí preventivně na vznik bolestivých záchvatů. Tento léčivý přípravek neumožňuje

okamžitou úlevu od bolesti na prsou způsobenou anginou pectoris.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlodipin Zentiva užívat

Neužívejte Amlodipin Zentiva, jestliže

jste alergický(á) na amlodipin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

6), nebo na kterýkoliv jiný blokátor vápníkových kanálů. Projevy mohou být svědění a

zčervenání kůže nebo potíže s dýcháním.

trpíte nízkým krevním tlakem (hypotenze).

trpíte pokročilou aortální stenózou (zúžení srdečnicové chlopně), nebo kardiogenním šokem

(stav, při kterém není Vaše srdce schopno dostatečně zásobovat tělo krví).

trpíte srdečním selháním a infarktem myokardu.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Amlodipin Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud

trpíte nebo se u Vás někdy vyskytly následující stavy:

infarkt myokardu,

srdeční selhání,

závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize),

onemocnění jater,

pokud jste starší, Vaše dávka bude potřebovat zvýšit.

Děti a dospívající

Použití přípravku Amlodipin Zentiva u dětí mladších 6 let nebylo studováno. Přípravek Amlodipin

Zentiva by měl být používán pouze k léčbě hypertenze u dětí a dospívajících od 6 do 17 let věku (viz

bod 3). Pro více informací kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Amlodipin Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Amlodipin Zentiva může ovlivnit, nebo může být ovlivněn jinými léčivými přípravky jako

Ketokonazol, itrakonazol (přípravky k léčbě houbových infekcí);

Ritonavir, indinavir, nelfinavir (nazývané inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV);

Rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika k léčbě infekcí způsobených bakteriemi);

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum);

Verapamil, diltiazem (k léčbě onemocnění srdce);

Dantrolen (v infuzi používaný k léčbě závažných abnormalit tělesné teploty);

Takrolimus (slouží ke kontrole imunitní odpovědi organismu, umožňuje tělu přijmout

transplantovaný orgán);

Simvastatin (lék užívaný k léčbě vysoké hladiny cholesterolu);

Cyklosporin (imunosupresivum – lék potlačující imunitní reakce).

Přípravek Amlodipin Zentiva může ve spojitosti s jinými přípravky užívanými k léčbě vysokého

krevního tlaku snížit Váš tlak mnohem výrazněji.

Přípravek Amlodipin Zentiva s jídlem a pitím

Grapefruitová šťáva a grapefruit by neměly být konzumovány spolu s přípravkem Amlodipin Zentiva.

A to z důvodu, že grapefruit a grapefruitová šťáva mohou vést ke zvýšení krevních hladin léčivé látky

amlodipinu, což může způsobit nepředvídatelné zesílení účinku přípravku Amlodipin Zentiva na

snížení krevního tlaku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Bezpečnost amlodipinu v průběhu těhotenství nebyla stanovena.

Kojení

Amlodipin prokazatelně přechází do mateřského mléka v malých množstvích. Pokud kojíte nebo se

chystáte začít kojit, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Amlodipin Zentiva užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Amlodipin Zentiva může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud po užití

tablet cítíte nevolnost, závrať nebo ospalost, nebo Vás bolí hlava, neřiďte a neobsluhujte stroje a

navštivte svého lékaře.

3.

Jak se přípravek Amlodipin Zentiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Doporučená dávka přípravku Amlodipin Zentiva je 5 mg jedenkrát denně. Dávka může být zvýšena na

10 mg přípravku Amlodipin Zentiva jedenkrát denně.

Tento přípravek může být užíván před jídlem, nebo po jídle a pití. Přípravek byste měl(a) užívat ve

stejný čas každý den a zapít vodou. Neužívejte přípravek Amlodipin Zentiva spolu s grapefruitovou

šťávou.

Použití u dětí a dospívajících

Pro děti a dospívající ve věku 6 – 17 let je doporučeno obvykle začít s dávkou 2,5 g denně. Maximální

doporučená dávka je 5 mg denně. Dávka 2,5 mg může být zajištěna tabletami Amlodipin Zentiva 5

mg, které lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amlodipin Zentiva, než jste měl(a)

Užití více tablet přípravku může způsobit snížení Vašeho krevního tlaku, nebo dokonce nebezpečné

snížení krevního tlaku. Můžete pocítit závrať, slabost, nebo zesláblost. Pokud krevní tlak natolik

závažně klesne, může se objevit šok. Vaše kůže může být studená a vlhká a můžete ztratit vědomí.

Proto v případě že užijete více přípravku Amlodipin Zentiva, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Amlodipin Zentiva

Nebojte se. Pokud jste zapomněl(a) užít tabletu, vynechejte ji a užijte následující dávku ve správný

čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amlodipin Zentiva

Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Váš stav se může navrátit, pokud

přestanete s užíváním přípravku před tím, než Vám to doporučí Váš lékař.

Je důležité pokračovat v užívání tablet. Neoddalujte návštěvu svého lékaře do doby, kdy již nemáte

tablety.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Pokud se u Vás po požití tohoto přípravku objeví kterýkoli z následujících

nežádoucích účinků, ihned navštivte svého lékaře:

Náhlá dýchavičnost, bolest na hrudi, zkrácený dech nebo potíže s dýcháním.

Otok očních víček, tváře nebo rtů.

Otok jazyka a hrdla, který způsobuje vážné dýchací potíže.

Závažné kožní reakce zahrnující intenzivní kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého

těla, úporné svědění, puchýře, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens - Johnsonův

syndrom, toxická epidermální nekrolýza) nebo jiné alergické reakce.

Infarkt myokardu, abnormální srdeční rytmus.

Zánět slinivky břišní, který může způsobit závažnou bolest břicha a zad spojenou se stavem,

kdy se cítíte velmi špatně.

Byly pozorovány následující nežádoucí účinky. Pokud Vám jakýkoliv z těchto nežádoucích účinků

způsobí problémy nebo pokud budou nežádoucí účinky trvat déle než 1 týden, kontaktujte svého

lékaře.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

edém (zadržování tekutin).

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Ospalost, závratě, bolesti hlavy (zejména na počátku léčby),

poruchy zraku, dvojité vidění

palpitace (povědomí o vašem srdečním tepu), zčervenání,

bolest břicha, nevolnost (pocit na zvracení), změna způsobu vyprazdňování, průjem, zácpa,

zažívací potíže,

otok kloubů, svalové křeče,

únava, slabost.

Další zaznamenané nežádoucí účinky zahrnují následující seznam.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

Deprese, změny nálad, úzkost, deprese, nespavost,

chvění, změny ve vnímání chuti, mdloby, znecitlivění nebo mravenčení v končetinách, ztráta

citlivosti na bolest,

zvonění v uších,

snížení krevního tlaku,

kašel/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida),

sucho v ústech, zvracení

ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna zabarvení kůže,

bolest kloubů nebo svalů, bolesti v zádech,

poruchy při močení, zvýšená potřeba nočního močení, častější močení,

neschopnost dosáhnout erekce, dyskomfort nebo zvětšení prsou u mužů,

bolest, celkový pocit nepohody,

zvýšení či snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

Zmatenost.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

Nízký počet bílých krvinek, nízký počet krevních destiček, což může způsobovat vznik

modřin nebo krvácení,

zvýšení hladiny krevních cukrů (hyperglykémie),

zvýšená svalová tenze,

porucha nervů, která může způsobit svalovou slabost, brnění nebo necitlivost,

zánět cév, často s výsevem kožní vyrážky,

zánět žaludku (gastritida), která může projevovat nadýmáním, otok dásní,

abnormální funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení

jaterních enzymů v krvi, které může ovlivnit jiné výsledky lékařských testů,

citlivost na světlo.

Není známo (četnost nelze určit z dostupných údajů)

třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Amlodipin Zentiva uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/blistru za zkratkou

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Amlodipin Zentiva obsahuje

Amlodipin Zentiva 5 mg: Léčivou látkou je amlodipini besilas 6,935 mg, což odpovídá 5 mg

amlodipinum v jedné tabletě.

Amlodipin Zentiva 10 mg: Léčivou látkou je amlodipini besilas 13,870 mg, což odpovídá 10 mg

amlodipinum v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typA), dihydrát

hydrogenfosforečnanu vápenatého, magnesium-stearát.

Jak přípravek Amlodipin Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Amlodipin Zentiva se dodává ve formě bílých až téměř bílých oválných tablet na jedné

straně s půlicí rýhou a vyraženými symboly „A“ a „5“ umístěnými nalevo a napravo od půlicí rýhy,

nebo „A“ a „10“ umístěnými nalevo a napravo od půlicí rýhy. Tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Balení obsahuje

Amlodipin Zentiva 5 mg: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 90 nebo 100 tablet.

Amlodipin Zentiva 10 mg: 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Amlodipin Zentiva

Německo

Amlodipin Winthrop 5 mg Tabletten

Amlodipin Winthrop 10 mg Tabletten

Řecko

AGEN

Itálie

Amlodipina Zentiva Italia

Portugalsko

Amlodipina Zentiva

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 2. 2018.

19-3-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [QPharma Inc]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceutical Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceutical Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

BEPREVE (Bepotastine Besilate) Solution/ Drops [Bausch Lomb Incorporated]

BEPREVE (Bepotastine Besilate) Solution/ Drops [Bausch Lomb Incorporated]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

NORVASC (Amlodipine Besylate) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

NORVASC (Amlodipine Besylate) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [AvPAK]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Denton Pharma, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [American Health Packaging]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

AMLODIPINE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

AMLODIPINE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

Norvasc vs. Diovan

Norvasc vs. Diovan

Norvasc (amlodipine) and Diovan (valsartan) are used to treat high blood pressure (hypertension). Norvasc is also prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina.

US - RxList

3-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Wockhardt USA LLC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

Norvasc vs. Benicar

Norvasc vs. Benicar

Norvasc (amlodipine) and Benicar (olmesartan medoxomil) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

28-12-2017

Norvasc vs. Bystolic

Norvasc vs. Bystolic

Norvasc (amlodipine) and Bystolic (nebivolol) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

28-12-2017

Norvasc vs. Cozaar

Norvasc vs. Cozaar

Norvasc (amlodipine) and Cozaar (losartan) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

27-12-2017

Norvasc vs. Tenormin

Norvasc vs. Tenormin

Norvasc (amlodipine) and Tenormin (atenolol) (and Tenormin IV) are used for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hypertension).

US - RxList

21-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Norvasc vs. Prinivil

Norvasc vs. Prinivil

Norvasc (amlodipine) and Prinivil (lisinopril) are both used to treat high blood pressure (hypertension). Norvasc is also prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina.

US - RxList

20-12-2017

Norvasc vs. Procardia

Norvasc vs. Procardia

Norvasc (amlodipine) and Procardia (nifedipine) are calcium channel blockers (CCBs) prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hypertension).

US - RxList

20-12-2017

Norvasc vs. Cardizem

Norvasc vs. Cardizem

Norvasc (amlodipine) and Cardizem (diltiazem hydrochloride) are calcium channel blockers (CCBs) prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hyptertension).

US - RxList

19-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Epic Pharma, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Epic Pharma, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Apotex Corp.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Trigen Laboratories, LLC]

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Trigen Laboratories, LLC]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [POLYGEN PHARMACEUTICALS INC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [POLYGEN PHARMACEUTICALS INC.]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [A-S Medication Solutions]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Proficient Rx LP]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [McKesson Corporation]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement