Advertisement

AMLODIPIN MYLAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AMLODIPIN MYLAN Tableta 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 90 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AMLODIPIN MYLAN Tableta 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • AMLODIPIN
 • Přehled produktů:
 • AMLODIPIN MYLAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 83/ 354/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 19-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls165385/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Amlodipin Mylan 5 mg

Amlodipin Mylan 10 mg

amlodipinum

tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Amlodipin Mylan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlodipin Mylan používat

Jak se přípravek Amlodipin Mylan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Amlodipin Mylan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Amlodipin Mylan a k čemu se používá

Přípravek Amlodipin Mylan obsahuje léčivou látku amlodipin, která patří do skupiny léků nazývaných

antagonisté vápníku.

Přípravek Amlodipin Mylan se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého

druhu bolesti na hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova neboli variantní

angina pectoris.

U pacientů s vysokým krevním tlakem tento léčivý přípravek snižuje napětí hladké svaloviny cévní

stěny, takže krev jimi může snadněji procházet. U pacientů s anginou pectoris přípravek Amlodipin

Mylan zlepšuje zásobení srdce krví, které tím dostává vetší přísun kyslíku, což zabraňuje vzniku

bolesti na hrudi. Tento přípravek neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobenou

anginou pectoris.

Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlodipin Mylan užívat

Neužívejte přípravek Amlodipin Mylan

pokud

jste

alergický(á)

amlodipin

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6), nebo jiné antagonisty vápníku.

pokud trpíte výrazně nízkým krevním tlakem (hypotenze)

jestliže průtok krve z levé strany srdce je blokován (např. pokud trpíte zúžením aortální

chlopně (stenóza aorty)

pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu

pokud se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní (srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla

pumpovat dostatečné množství krve)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Amlodipin Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se Vás

týká, nebo týkal některý z následujících stavů:

Srdeční selhání

Závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize)

Onemocnění jater

Během léčby

Poraďte se se svým lékařem:

Jste starší pacient a potřebujete zvýšit dávku, protože je potřeba přijmout zvláštní opatření,

když je dávka zvyšována u starších pacientů

Děti a dospívající

Přípravek Amlodipin Mylan nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku

6-17 let lze přípravek Amlodipin Mylan použít pouze pro léčbu hypertenze (viz část 3). Více

informací Vám poskytne ošetřující lékař.

Další léčivé přípravky a přípravek Amlodipin Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Amlodipin Mylan může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např.:

léky proti plísním (např. ketokonazol, itrakonazol)

tzv. inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV (ritonavir, indinavir, nelfinavir)

rifampicin

nebo

makrolidová

antibiotika

(např.

erythromycin,

klarithromycin)

používaná

k léčbě bakteriálních infekcí

třezalka tečkovaná (hypericum perforatum)

verapamil, diltiazem (léky na léčbu srdečních onemocnění)

dantrolen (infúze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty)

simvastatin (lék na snížení hladiny cholesterolu)

takrolimus (lék sloužící ke kontrole imunitní odpovědi organismu, umožňuje tělu přijmout

transplantovaný orgán). Amlodipin může zvýšit hladiny tohoto léku v krvi

cyklosporin

(pokud

jste

prodělali

transplantaci

ledvin

užíváte

cyklosporin),

protože

amlodipin může ovlivnit množství tohoto léku v krvi

Přípravek Amlodipin Mylan snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se

používají na snížení vysokého krevního tlaku.

Přípravek Amlodipin Mylan s jídlem a pitím

Pacientům užívajícím přípravek Amlodipin Mylan se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy

a grapefruitu. Grapefruitová šťáva a grapefruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi

a tím způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Amlodipin Mylan na snížení krevního tlaku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena.

Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Váš lékař Vám může doporučit, abyste

amlodipin užívala, v případě, že přínos léčby převáží všechna rizika pro dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Amlodipin Mylan může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud cítíte

nevolnost, závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje. Tyto nežádoucí

účinky se mohou vyskytnout zejména na počátku léčby.

3.

Jak se přípravek Amlodipin Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená počáteční dávka je 5 mg 1x denně; tu je pak možno zvyšovat až na maximální dávku 10

mg denně.

Přípravek lze užívat před jídlem i po jídle. Užívejte přípravek ve stejnou dobu každý den a zapíjejte jej

vodou.

Pacienti s problémy s játry

Lékař vás může požádat, aby jste užíval(a) nižší dávku a podstupoval(a) časté kontroly, máte-li

problémy s játry.

Použití u dětí a dospívajících

U dětí a dospívajících (6-17 let) je doporučená úvodní dávka 2,5 mg denně. Maximální doporučená

dávka je 5 mg denně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Je důležité, abyste tablety užíval(a) pravidelně. Svého lékaře navštivte včas, dříve, než balení tablet

využíváte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amlodipin Mylan, než jste měl(a)

Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete

cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost nebo mít zrychlený tep. Při velkém poklesu tlaku se

může dostavit šok. Můžete mít studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tablet vyhledejte

ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amlodipin Mylan

Neobávejte se. Pokud někdy zapomenete užít tabletu, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku

užijte v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amlodipin Mylan

Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit,

pokud ukončíte léčbu dříve.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte tento přípravek

užívat a kontaktujte svého lékaře nebo rovnou jděte na nejbližší lékařskou pohotovost:

Otok očních víček, obličeje, rtů, jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním nebo

polykáním

Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého

těla, výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens

Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce

Srdeční infarkt, abnormální nebo nepravidelný srdeční tep, zrychlení srdečního rytmu

Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným

celkovým pocitem nemoci

zežloutnutí kůže nebo očí, světlá stolice, tmavá moč nebo bolest žaludku (to mohou být

příznaky problémů s játry, jako je zánět jater (hepatitida) nebo žloutenka).

Další možné nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

otok, který může být způsoben zadržováním tekutiny v tkáních

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby)

Bušení srdce (palpitace), návaly horka

Bolest břicha, nevolnost (nauzea), změny funkce střev zahrnující průjem, zácpu, poruchu

trávení

Otok kotníků, únava, neobvyklá slabost

Poruchy vidění včetně dvojitého vidění

Dušnost, svalové křeče

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Změny nálad (zahrnující pocit úzkosti), pocit deprese, nespavost

Třes, poruchy chuti, mdloby

Necitlivost nebo pocit brnění končetin; sníženou citlivost k bolesti

Zvonění v uších

Snížený srdeční tep

Nízký krevní tlak

Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice, kašel

Sucho v ústech, zvracení

Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže,

vyrážka a kopřivka, fialové skvrny na kůži

Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení

Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů

Bolest, bolest na hrudi, celkový pocit nemoci

Bolest svalů nebo kloubů, bolest zad

Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

Zmatenost

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

Zvýšení výskytu infekcí nebo horečky, např. bolesti v krku, vředů v ústech, které dostanete

(v důsledku snížení počtu bílých krvinek), nebo pokud si všimnete, že se u Vás vyskytnou

pohmožděniny nebo krvácení snadněji nebo bez vysvětlení (v důsledku snížení počtu krevních

destiček)

Nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie)

Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost

Otok dásní

Nadmutí břicha (zánět žaludku)

Zvýšení jaterních

enzymů, což

může

být

kvůli

problémům

játry,

jako je

blokace

žlučových cestách

Kožní vyrážka podobná spalničkám. To může být spojeno s vysokou horečkou a bolestí

kloubů (erythema multiforme)

Olupování kůže na velkých plochách těla

Zánět cév, často s kožní vyrážkou

Citlivost kůže na světlo

Porucha kombinující ztuhlost, třes, a/nebo porucha hybnosti

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Amlodipin Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce nebo

blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoliv změny zbarvení tablet.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Amlodipin Mylan obsahuje

Léčivou látkou je amlodipin (amlodipinum)

Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg amlodipinu (ve formě amlodipini-besilas)

Pomocnými látkami jsou: hydrogenfosforečnan vápenatý, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl

karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát

Jak přípravek Amlodipin Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Amlodipin Mylan 5 mg jsou bíle zbarvené, kulaté bikonvexní tablety, s vyraženým „5“ na straně jedné

a dělící rýhou na straně druhé. Tabletu lze dělit na stejné dávky.

Amlodipin Mylan 10 mg jsou bíle zbarvené, kulaté bikonvexní tablety, s vyraženým „10“ na straně

jedné a dělící rýhou na straně druhé. Tabletu lze dělit na stejné dávky.

Amlodipin Mylan tablety jsou baleny v blistrech po 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 180 tabletách

v balení.

Amlodipin Mylan tablety jsou baleny v lahvičkách obsahujících 28, 30, 56, 100, 180, 500 tablet

v balení. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL Velká Británie

Výrobce

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate,

Grange Road, Dublin 13, Irsko

Mylan B.V, Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Nizozemsko

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká Británie

Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Amlodipin Mylan 5 mg Tabletten

Amlodipin Mylan 10 mg Tabletten

Belgie

Amlodipine besilate Mylan 5 mg tabletten

Amlodipine besilate Mylan 10 mg tabletten

Bulharsko

Amlogen

Česká republika

Amlodipin Mylan 5 mg, tablety

Amlodipin Mylan 10 mg, tablety

Dánsko

Amlodipin Mylan 5mg tabletter

Amlodipin Mylan 10mg tabletter

Německo

Amlodipin dura B 5 mg Tabletten

Amlodipin dura B 10 mg Tabletten

Řecko

Amlodipine /Mylan Generics 5 mg tablet

Amlodipine/Mylan Generics 10 mg tablet

Maďarsko

Amlodipin Mylan 5 mg tabletta

Amlodipin Mylan 10 mg tabletta

Irsko

Amlodipine Mylan 5mg tablets

Amlodipine Mylan 10mg tablets

Itálie

Amlodipina Mylan 5 mg compresse

Amlodipina Mylan 10 mg compresse

Polsko

Amlomyl

Rumunsko

Amlodipină Mylan 5 mg comprimate

Amlodipina Mylan 10 mg comprimate

Slovenská republika Amlodipin Mylan 5 mg

Amlodipin Mylan 10 mg

Španělsko

Amlodipino MYLAN Pharmaceuticals 5 mg

comprimidos EFG

Amlodipino MYLAN Pharmaceuticals 10

mg comprimidos EFG

Švédsko

Amlodipin Mylan 5 mg tablett

Amlodipin Mylan 10 mg tablett

Nizozemsko

Amlodipine (als besilaat) Mylan 5 mg

tabletten

Amlodipine (als besilaat) Mylan 10 mg

tabletten

Velká Británie

Amlodipine 5 mg tablets

Amlodipine 10 mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 4.7.2016.

19-3-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [QPharma Inc]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceutical Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceutical Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

BEPREVE (Bepotastine Besilate) Solution/ Drops [Bausch Lomb Incorporated]

BEPREVE (Bepotastine Besilate) Solution/ Drops [Bausch Lomb Incorporated]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

NORVASC (Amlodipine Besylate) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

NORVASC (Amlodipine Besylate) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [AvPAK]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Denton Pharma, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [American Health Packaging]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

AMLODIPINE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

AMLODIPINE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

Norvasc vs. Diovan

Norvasc vs. Diovan

Norvasc (amlodipine) and Diovan (valsartan) are used to treat high blood pressure (hypertension). Norvasc is also prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina.

US - RxList

3-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Wockhardt USA LLC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

Norvasc vs. Benicar

Norvasc vs. Benicar

Norvasc (amlodipine) and Benicar (olmesartan medoxomil) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

28-12-2017

Norvasc vs. Bystolic

Norvasc vs. Bystolic

Norvasc (amlodipine) and Bystolic (nebivolol) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

28-12-2017

Norvasc vs. Cozaar

Norvasc vs. Cozaar

Norvasc (amlodipine) and Cozaar (losartan) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

27-12-2017

Norvasc vs. Tenormin

Norvasc vs. Tenormin

Norvasc (amlodipine) and Tenormin (atenolol) (and Tenormin IV) are used for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hypertension).

US - RxList

21-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Norvasc vs. Prinivil

Norvasc vs. Prinivil

Norvasc (amlodipine) and Prinivil (lisinopril) are both used to treat high blood pressure (hypertension). Norvasc is also prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina.

US - RxList

20-12-2017

Norvasc vs. Procardia

Norvasc vs. Procardia

Norvasc (amlodipine) and Procardia (nifedipine) are calcium channel blockers (CCBs) prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hypertension).

US - RxList

20-12-2017

Norvasc vs. Cardizem

Norvasc vs. Cardizem

Norvasc (amlodipine) and Cardizem (diltiazem hydrochloride) are calcium channel blockers (CCBs) prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hyptertension).

US - RxList

19-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Epic Pharma, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Epic Pharma, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Apotex Corp.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Trigen Laboratories, LLC]

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Trigen Laboratories, LLC]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [POLYGEN PHARMACEUTICALS INC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [POLYGEN PHARMACEUTICALS INC.]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [A-S Medication Solutions]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

20-10-2017

ATRACURIUM BESYLATE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

ATRACURIUM BESYLATE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Proficient Rx LP]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement