Advertisement

AMLODIPIN MEDREG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AMLODIPIN MEDREG Tableta 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 15 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AMLODIPIN MEDREG Tableta 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • AMLODIPIN
 • Přehled produktů:
 • AMLODIPIN MEDREG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 83/ 435/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 19-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls105502/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Amlodipin Medreg 5 mg

Amlodipin Medreg 10 mg

tablety

amlodipinum (jako amlodipini besilas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Amlodipin Medreg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlodipin Medreg užívat

Jak se přípravek Amlodipin Medreg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Amlodipin Medreg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Amlodipin Medreg a k čemu se používá

Přípravek Amlodipin Medreg obsahuje léčivou látku amlodipin, která patří do skupiny léků nazývané

blokátory vápníkových kanálů.

Přípravek Amlodipin Medreg se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a určitého typu

bolesti na hrudníku zvaného angina pectoris a její vzácné formy, Prinzmetalovy neboli variantní anginy

pectoris.

U pacientů s vysokým krevním tlakem uvolní tento přípravek cévy, takže krev jimi může snadněji proudit.

U pacientů s anginou pectoris zlepší přípravek Amlodipin Medreg prokrvení srdečního svalu, který tak

dostává více kyslíku, čímž se předchází vzniku bolesti na hrudi. Váš lék neposkytuje okamžitou úlevu od

bolesti na hrudi při angině pectoris

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlodipin Medreg užívat

Neužívejte přípravek Amlodipin Medreg:

jestliže jste alergický(á) na amlodipin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6) nebo na jakýkoliv jiný blokátor kalciových kanálů. To se může projevit jako svědění,

zarudnutí kůže nebo potíže s dýcháním.

jestliže máte velmi nízký krevní tlak (hypotenzi).

jestliže máte zúžení chlopně srdečnice (aortální stenózu) nebo kardiogenní šok (stav, kdy srdce není

schopno dodávat do těla dostatek krve).

jestliže trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Amlodipin Medreg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zejména

některým z následujících onemocnění:

jestliže máte nebo jste měla(a) nedávno infarkt myokardu

jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) srdečním selháním

jestliže máte nebo jste měla(a) závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize)

jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) onemocněním jater

jestliže jste starší člověk a je třeba zvýšit Vaši dávku.

Děti a dospívající

Přípravek Amlodipin Medreg nebyl studován u dětí mladších než 6 let. Přípravek Amlodipin Medreg by

se měl používat k léčbě hypertenze dětí a dospívajících pouze ve věkové skupině 6 až 17 let (viz bod 3).

Pro více informací se obraťte na svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Amlodipin Medreg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Přípravek Amlodipin Medreg může ovlivnit nebo může být ovlivněn jinými léky, jako jsou:

ketokonazol, itrakonazol (léky proti plísňovým onemocněním)

ritonavir, indinavir, nelfinavir (tzv. inhibitory proteáz používané k léčbě HIV)

rifampicin, erytromycin, klaritromycin (antibiotika)

Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)

verapamil, diltiazem (léky na onemocnění srdce)

dantrolenon (infuze pro těžké poruchy tělesné teploty)

simvastatin (lék, který snižuje hladinu cholesterolu).

takrolimus

(slouží

kontrole

imunitní

odpovědi

organismu,

umožňuje

tělu

přijmout

transplantovaný orgán)

klarithromycin (k léčbě infekcí způsobených bakteriemi)

Pokud již užíváte jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku, může přípravek Amlodipin Medreg snižovat

krevní tlak ještě více.

Přípravek Amlodipin Medreg s jídlem, pitím a alkoholem

Pacienti užívající přípravek Amlodipin Medreg nemají konzumovat grapefruitovou šťávu a grapefruity,

protože grapefruity a grapefruitová šťáva mohou zvýšit množství účinné látky amlodipinu v krvi, což

může nepředvídatelně zesílit účinek přípravku Amlodipin Medreg na snížení krevního tlaku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Bezpečnost amlodipinu u těhotných žen nebyla stanovena. Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete

být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Amlodipin

Medreg užívat.

Kojení

Není známo, zda se amlodipin vylučuje do mateřského mléka. Pokud kojíte nebo začínáte kojit, musíte

o tom informovat svého lékaře dříve, než začnete užívat přípravek Amlodipin Medreg.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Amlodipin Medreg může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud během

jeho užívání pociťujete nevolnost, závratě nebo únavu nebo trpíte bolestí hlavy, neřiďte ani neobsluhujte

stroje a ihned kontaktujte svého lékaře.

3.

Jak se přípravek Amlodipin Medreg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je 5 mg

přípravku Amlodipin Medreg jednou denně. Dávka může být zvýšena na 10

mg přípravku Amlodipin Medreg jednou denně.

Lék můžete užívat před nebo po jídle a pití. Lék byste měl(a) užívat každý den ve stejnou dobu a zapít

vodou. Přípravek Amlodipin Medreg neužívejte společně s grapefruitovou šťávou.

Použití u dětí a dospívajících

Doporučená obvyklá počáteční dávka pro děti a dospívající (věk 6 - 17 let) je 2,5 mg denně. Maximální

doporučená dávka je 5 mg denně. V současné době nejsou 2,5 mg tablety amlodipinu k dispozici a dávku

2,5 mg nelze získat z tablet přípravku Amlodipin Medreg 5 mg, protože tablety nejsou vyráběny tak, aby

se daly rozdělit na dvě stejné poloviny. Tato síla není v současné době dostupná od společnosti Medreg,

ale může být dostupná u jiných držitelů rozhodnutí o registraci.

Je důležité nepřerušovat užívání tablet. Navštivte svého lékaře ještě dříve, než Vám tablety dojdou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amlodipin Medreg, než jste měl(a)

Užití příliš mnoha tablet může mít za následek snížení krevního tlaku až na hodnoty, které mohou být

nebezpečné. Můžete pociťovat závratě, mdloby nebo slabost. Pokud krevní tlak klesne výrazně, může

dojít až k šoku. Vaše kůže může být chladná a vlhká a můžete ztratit vědomí. Pokud užijete příliš mnoho

tablet přípravku Amlodipin Medreg, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amlodipin Medreg

Nemějte obavy. Pokud zapomenete užít tabletu, tuto dávku úplně vynechejte. Vezměte si další dávku

v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amlodipin Medreg

Váš lékař Vám řekne, jak dlouho máte přípravek užívat. Jestliže léčbu náhle ukončíte, aniž se před tím

poradíte s lékařem, projevy Vaší choroby se mohou vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Pokud po užití tohoto léku zaznamenáte některý z následujících velmi vzácných závažných nežádoucích

účinků, navštivte okamžitě svého lékaře:

náhlá dýchavičnost, bolest na hrudi, dušnost nebo obtíže s dýcháním

otok očních víček, obličeje nebo rtů

otok jazyka a hrdla, který může způsobit značně obtížné dýchání

závažná kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, kopřivka, zčervenání kůže po celém těle, silné

svědění, puchýře, olupování a otok kůže, zánět sliznice (Stevens-Johnsonův syndrom) nebo jiné

alergické reakce

srdeční infarkt, abnormální srdeční tep

zánět slinivky břišní, který může způsobit silné bolesti břicha a zad spolu s pocitem silné nevolnosti

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Jestliže Vám některý z nich činí obtíže nebo jestliže

přetrvávají déle než jeden týden, kontaktujte svého lékaře.

Časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100

bolest hlavy, závrať, ospalost (především na počátku léčby)

palpitace (pocit bušení srdce), návaly

bolest břicha, nevolnost (nauzea)

otoky kotníků (edém), únava

Ostatní hlášené nežádoucí účinky jsou zahrnuty v následujícím seznamu. Pokud se některý z těchto

nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, které

nejsou uvedené v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000

změny nálady, úzkost, deprese, nespavost

třes, poruchy chuti, mdloby, slabost

necitlivost nebo pocit mravenčení v končetinách, ztráta vnímání bolesti

poruchy zraku, dvojité vidění, zvonění v uších

nízký krevní tlak

kýchání/rýma způsobené zánětem nosní sliznice (rinitida)

poruchy vyprazdňování, průjem, zácpa, poruchy zažívání, sucho v ústech, zvracení (nevolnost)

ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změny zabarvení kůže

poruchy močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená frekvence močení

neschopnost dosáhnout erekce; mírná bolest nebo zvětšení prsů u mužů

slabost, bolest, pocit nevolnosti

bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče, bolest zad

zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti

Vzácné: postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000

zmatenost

Velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z 10 000

snížený počet bílých

krvinek, snížený počet

krevních destiček,

což může

vést k neobvyklým

podlitinám nebo snadnému krvácení (poškození červených krvinek)

zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie)

porucha nervů, která může způsobit slabost, brnění nebo znecitlivění

kašel, otok dásní

nadýmání (gastritida)

poruchy funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů,

což může ovlivnit některé lékařské testy

zvýšení svalového napětí

zánět krevních cév, často spolu s kožní vyrážkou

přecitlivělost na světlo

poruchy zahrnující tuhost, třes a/nebo poruchy hybnosti

Není známo: z dostupných údajů nelze určit

třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze

Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud zaznamenáte jakékoli

nežádoucí účinky, které nejsou uvedené v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Amlodipin Medreg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné

do/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tablety

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte

žádné

léčivé přípravky do odpadních

nebo

domácího

odpadu.

Zeptejte

svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Amlodipin Medreg obsahuje

Léčivou látkou v přípravku Amlodipin Medreg 5 mg tablety je amlodipinum (jako amlodipini besilas).

Léčivou látkou v přípravku Amlodipin Medreg 10 mg tablety je amlodipinum (jako amlodipini besilas).

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-

stearát.

Jak přípravek Amlodipin Medreg vypadá a co obsahuje toto balení

5 mg tablety:

Bílé až téměř bílé kulaté, bikonvexní tablety o průměru 7 mm, s vyraženým „J“ na jedné straně a „20“ na

druhé straně.

10 mg tablety:

Bílé až téměř bílé kulaté, bikonvexní tablety o průměru 8 mm, s vyraženým „J“ na jedné straně a „21“ na

druhé straně.

Přípravek Amlodipin Medreg je dodáván v následujících velikostech balení:

Přípravky

Amlodipin

Medreg

tablety

Amlodipin

Medreg

tablety

jsou

baleny

v Al/PVC/PVdC blistrech a PVC/Al/OPA/Al blistrech.

Velikosti balení: 4, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 180, 200, 250, 300, 500,

1 000 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Medreg s.r.o.

Krčmářovská 223/33, 196 00 Praha

Česká republika

Výrobce

Dr. Müller Pharma s.r.o.

U Mostku 182, 503 41 Hradec Králové

Česká republika

Medis International a.s.

Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice

Česká republika

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Amlodipin Medreg 5 mg/10mg

Polsko:

Amlodipine Medreg

Portugalsko

Amlodipina Dr.Max

Slovenská republika:

Amlodipin Medreg 5 mg/10 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 19.5.2016.

19-3-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [QPharma Inc]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceutical Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceutical Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

BEPREVE (Bepotastine Besilate) Solution/ Drops [Bausch Lomb Incorporated]

BEPREVE (Bepotastine Besilate) Solution/ Drops [Bausch Lomb Incorporated]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

NORVASC (Amlodipine Besylate) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

NORVASC (Amlodipine Besylate) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [AvPAK]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Denton Pharma, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [American Health Packaging]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

AMLODIPINE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

AMLODIPINE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

Norvasc vs. Diovan

Norvasc vs. Diovan

Norvasc (amlodipine) and Diovan (valsartan) are used to treat high blood pressure (hypertension). Norvasc is also prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina.

US - RxList

3-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Greenstone LLC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Wockhardt USA LLC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

Norvasc vs. Benicar

Norvasc vs. Benicar

Norvasc (amlodipine) and Benicar (olmesartan medoxomil) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

28-12-2017

Norvasc vs. Bystolic

Norvasc vs. Bystolic

Norvasc (amlodipine) and Bystolic (nebivolol) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

28-12-2017

Norvasc vs. Cozaar

Norvasc vs. Cozaar

Norvasc (amlodipine) and Cozaar (losartan) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

27-12-2017

Norvasc vs. Tenormin

Norvasc vs. Tenormin

Norvasc (amlodipine) and Tenormin (atenolol) (and Tenormin IV) are used for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hypertension).

US - RxList

21-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Norvasc vs. Prinivil

Norvasc vs. Prinivil

Norvasc (amlodipine) and Prinivil (lisinopril) are both used to treat high blood pressure (hypertension). Norvasc is also prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina.

US - RxList

20-12-2017

Norvasc vs. Procardia

Norvasc vs. Procardia

Norvasc (amlodipine) and Procardia (nifedipine) are calcium channel blockers (CCBs) prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hypertension).

US - RxList

20-12-2017

Norvasc vs. Cardizem

Norvasc vs. Cardizem

Norvasc (amlodipine) and Cardizem (diltiazem hydrochloride) are calcium channel blockers (CCBs) prescribed for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hyptertension).

US - RxList

19-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Epic Pharma, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Epic Pharma, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Apotex Corp.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Trigen Laboratories, LLC]

AMLODIPINE AND VALSARTAN Tablet, Film Coated [Trigen Laboratories, LLC]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [POLYGEN PHARMACEUTICALS INC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [POLYGEN PHARMACEUTICALS INC.]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [A-S Medication Solutions]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Proficient Rx LP]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [McKesson Corporation]

AMLODIPINE BESYLATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement