Amflee pro kočky

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Amflee pro kočky 50 mg
 • Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Amflee pro kočky 50 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
 • Přehled produktů:
 • 9902850 - 1 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9902851 - 3 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9902852 - 6 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9902853 - 10 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9902854 - 20 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/050/13-C
 • Datum autorizace:
 • 13-12-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 19-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Amflee 50 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amflee 50 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky

Fipronilum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 pipeta (0,5 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Fipronilum

50 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol (E320)

0,10 mg

Butylhydroxytoluen (E321)

0,05 mg

4.

INDIKACE

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides

felis), klíšťaty (Rhipicephalus

spp.,

Dermatocentor spp., Ixodes spp.) a všenkami (Felicola subrostratus) u koček.

Přípravek má perzistentní insekticidní účinek po dobu až 5 týdnů proti blechám a akaricidní účinek

po dobu až 2 týdnů proti klíšťatům.

Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie při alergii na bleší kousnutí, pokud již byla

diagnostikována veterinárním lékařem.

5.

KONTRAINDIKACE

Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u koťat mladších 8 týdnů a/nebo

vážících méně než 1 kg.

Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v

rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pokud dojde k olíznutí místa podání, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená hlavně

charakterem nosiče. Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po použití zaznamenány

přechodné kožní reakce v místě aplikace (lupovatění kůže, lokální vypadávání srsti, svědění,

zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly zaznamenány

hypersalivace, reversibilní neurologické příznaky (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky) nebo

zvracení.

Vyhněte se předávkování.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

Aplikujte obsah 1 jednodávkové pipety o obsahu 0,5 ml na kůži mezi lopatkami.

Cesta podání:

Zevní podání na kůži (k nakapání na kůži – spot-on).

Způsob podání

Vyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle a krouživým pohybem

sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou,

abyste promáčkli její plombu, poté čepičku z pipety sejměte.

Rozhrňte srst zvířete v oblasti mezi lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot

jednodávkové pipety na kůži a několikrát pipetu stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil na kůži.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální léčebný interval 4 týdny.

Je třeba opatrnosti, aby nedošlo k nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, což způsobuje slepení srsti

v místě aplikace. Nicméně pokud se objeví, zmizí během 24 hodin po aplikaci.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Klíště přítomné na zvířeti by mělo být odstraněno před podáním přípravku, aby se snížilo riziko

přenosných onemocnění.

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu koupání/šamponování koček na účinnost přípravku.

Nicméně na základě informací týkajících se účinnosti u psů, kteří byli po 2 dnech od aplikace

přípravku myti šamponem, se koupání koček během dvou dnů po aplikaci přípravku

nedoporučuje.

Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit přenos

infekčních chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky nepříznivé. Zpravidla jsou klíšťata usmrcena a

odpadnou z hostitele během 24 až 48 hod. po napadení, aniž by se nasála krve. Po aplikaci nelze

vyloučit uchycení jednotlivých klíšťat.

Blechy z domácích zvířat často zamořují zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a obvykle

odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na

začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.

Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a

po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.

Vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete.

Bezpečnost přípravku byla prokázána u chovných, březích koček a koček v laktaci, které byly

léčeny několikanásobnými po sobě jdoucími dávkami ve výši až trojnásobku maximální

doporučené dávky.

Přípravek může být aplikován chovným, březím kočkám a kočkám v laktaci.

Laboratorní studie potvrzující bezpečnost přípravku u cílového druhu zvířete provedené u koček a

koťat ve věku 8 týdnů a starších a vážících kolem 1kg, léčených jednou měsíčně po dobu šesti po

sobě jdoucích měsíců dávkou pětkrát vyšší než je doporučená, neprokázaly žádné nežádoucí

účinky.

Nebezpečí vzniku nežádoucích reakcí však může narůstat při předávkování (viz bod 6).

Po léčbě se může objevit svědění.

Upozornění pro uživatele

Přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí.

Proto se vyhněte kontaktu přípravku s ústy a očima.

Lidé se známou přecitlivělostí na insekticidy nebo alkohol by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem.

Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem.

V případě náhodného zásahu oka opatrně oko vypláchněte čistou vodou.

Po použití si umyjte ruce.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo

aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit

ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště dětmi.

Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

Amflee roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky nesmí kontaminovat vodní toky, protože

může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

Farmakoterapeutická skupina: ektoparazitika pro lokální aplikaci, ATCvet kód: QP53AX15

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek - platí pouze pro balení:

1, 3 a 6 pipet

Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 0,5 ml roztoku, každá balená v třívrstevném

sáčku.

Krabička obsahuje: 1, 3, 6, 10 nebo 20 pipet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

info@krka.cz

25-6-2018

Commissie onderzoek fipronil in eieren: geef voedselveiligheid topprioriteit

Commissie onderzoek fipronil in eieren: geef voedselveiligheid topprioriteit

Bedrijven in de eierketen, de NVWA en de ministeries van VWS en LNV hebben onvoldoende voorrang gegeven aan voedselveiligheid. Bedrijven in de eierketen maken hun wettelijke verantwoordelijkheid niet waar. Bij de NVWA krijgt voedselveiligheid te weinig aandacht. Politiek en bestuur hebben een te beperkte opvatting over hun eigen rol ten aanzien van voedselveiligheid en komen pas in actie als zich een incident of crisis voordoet. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport van de Commissie onderz...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29-6-2018

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Active substance: Fipronil/ S-methoprene/ Eprinomectin/ Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4164 of Fri, 29 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-4-2018

CERTIFECT (Merial)

CERTIFECT (Merial)

CERTIFECT (Active substance: (S)-Methoprene, Fipronil, Amitraz) - Withdrawal - Commission Decision (2018)2687 of Mon, 30 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety