Advertisement

AMBROSAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AMBROSAN Tableta 60MG
 • Dávkování:
 • 60MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AMBROSAN Tableta 60MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • AMBROXOL
 • Přehled produktů:
 • AMBROSAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 52/ 093/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls40230/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

AMBROSAN 60 mg

tablety

ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů u dospělého nebo do 3 dnů u dítěte nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám

přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Ambrosan 60 mg tablety a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambrosan 60 mg tablety užívat

Jak se Ambrosan 60 mg tablety užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ambrosan 60 mg tablety uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ambrosan 60 mg tablety a k čemu se používá

Ambroxol-hydrochlorid, léčivá látka přípravku Ambrosan 60 mg tablety, zvyšuje v dýchacích cestách

sekreci

hlenu,

tvorbu

plicního

surfaktantu

(látky,

pokrývající

vnitřní

stěny

plicních

sklípků)

stimuluje

činnost

řasinek,

zajišťujících

posun

hlenu.

Tyto

účinky

mají

následek

vydatnější

zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění

vykašlávání a zmírnění kašle.

Přípravek se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, provázených zvýšenou

tvorbou

vazkého

průduškového

hlenu,

jeho

ztíženým

transportem

vykašláváním.

Příkladem

takových onemocnění jsou záněty horních a dolních dýchacích cest (zánět průdušek, průdušnice,

hrtanu, záněty vedlejších nosních dutin, rýma).

Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutních zánětů dýchacích cest. U chronických zánětů

dýchacích cest se přípravek užívá pouze po poradě s lékařem.

Přípravek mohou užívat děti od 5 let, dospívající a dospělí.

Pokud se do 7 dnů u dospělého nebo do 3 dnů u dítěte nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte

se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambrosan 60 mg tablety užívat

Neužívejte Ambrosan 60 mg tablety

jestliže

jste

alergický(á)

ambroxol-hydrochlorid

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ambrosan 60 mg tablety se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže trpíte závažnou poruchou funkce jater nebo ledvin. Lékař Vám může upravit dávkování

(přípravek se zpravidla užívá v delších časových intervalech nebo v nižších dávkách).

V souvislosti s podáváním ambroxol-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných kožních

reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí

nebo pohlavních orgánů), přestaňte Ambrosan 60 mg tablety užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a Ambrosan 60 mg tablety

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné

užívání

přípravku

Ambrosan

60 mg

tablety

antibiotik

(amoxicilin,

cefuroxim,

erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v plicní tkáni, čehož se využívá k léčebným

účelům.

Ambrosan 60 mg tablety s jídlem a pitím

Tablety užívejte po jídle a dostatečně zapijte. Přívod tekutin zvyšuje mukolytický účinek ambroxol-

hydrochloridu (usnadnění vykašlávání hlenu).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotné ženy mohou užívat Ambrosan 60 mg tablety pouze po poradě s lékařem, užívání tohoto

přípravku není doporučeno v prvních třech měsících těhotenství.

Ambroxol-hydrochlorid přechází do mateřského mléka, proto se užívání přípravku Ambrosan 60 mg

tablety kojícími matkami nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nicméně není

známo, že by Ambrosan 60 mg tablety ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat

stroje.

Ambrosan 60 mg tablety obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

přípravek užívat.

3.

Jak se Ambrosan 60 mg tablety užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba bez porady s lékařem

Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě akutních zánětů dýchacích cest.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající od 12 let: 1 tableta 2krát denně.

Děti 5–12 let: 1/4 tablety 2 až 3krát denně.Tabletu lze rozdělit na 4 stejné dávky.

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater: pokud trpíte poruchou funkce ledvin nebo jater, poraďte

se se svým lékařem, než začnete Ambrosan 60 mg tablety užívat. Lékař Vám může snížit dávkování

nebo doporučit, abyste tento přípravek užívali v delších časových intervalech.

Tablety

užívejte

jídle

zapijte

dostatečným

množstvím

tekutiny.

Přívod

tekutin

zvyšuje

mukolytický účinek ambroxol-hydrochloridu.

Léčba akutního onemocnění obvykle trvá 5 až 10 dní. Pokud se příznaky nezlepší během 1 týdne

(během 3 dnů u dětí), při zhoršování příznaků nebo při objevení se horečky, je třeba vyhledat lékaře.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 10 dní.

Léčba na doporučení lékaře

U chronických zánětů dýchacích cest se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře, který určí i

dávkování a délku léčby v závislosti na indikaci a typu onemocnění. Léčba chronických onemocnění

může trvat až několik měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ambrosan 60 mg tablety, než jste měl(a)

Pokud omylem užijete více tablet, než je doporučeno, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Předávkování:

současné

doby

nebyly

zaznamenány

žádné

projevy

předávkování

u lidí.

Při

předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ambrosan 60 mg tablety

Při vynechání jedné dávky užijte tento přípravek ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

pocit na zvracení.

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

nechutenství, zvracení, průjem, bolesti břicha.

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):

reakce z přecitlivělosti,

vyrážka, kopřivka.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

anafylaktické

reakce

včetně

anafylaktického

šoku

(život

ohrožující

alergická

reakce

angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění,

závažné

nežádoucí

kožní

reakce

(včetně

erythema

multiforme,

Stevensova-Johnsonova

syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10;

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

o bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Ambrosan 60 mg tablety uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“

a blistrech za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Ambrosan 60 mg tablety obsahuje

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje ambroxoli hydrochloridum

60 mg.

Dalšími

složkami

jsou

monohydrát

laktosy,

granulovaná

mikrokrystalická

celulosa,

kopovidon,

magnesium-stearát.

Jak Ambrosan 60 mg tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Ambrosan 60 mg tablety jsou téměř bílé kulaté tablety s dělicím křížem, o průměru 9,5 mm. Tabletu

lze rozdělit na 4 stejné dávky.

Ambrosan 60 mg tablety je dodáván v baleních po 20, 30, 60, 100 nebo 500 tabletách. Průsvitný

PVC/PVdC/Al blistr, krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.7.2016

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

5-2-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement