AMBROSAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AMBROSAN Tableta 15MG
 • Dávkování:
 • 15MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 500 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AMBROSAN Tableta 15MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Ambroxol
 • Přehled produktů:
 • TBL NOB 500X15MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 52/ 094/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 12-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn.sukls40230/2016

Příbalováinformace:informace pro uživatele

AMBROSAN15mg

tablety

ambroxolihydrochloridum

Přečtětesipozornětutopříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,protože

obsahujepro Vásdůležitéúdaje.

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněvsouladuspříbalovouinformacínebopodlepokynůsvého

lékaře nebolékárníka.

-Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

-Požádejte svého lékárníka,pokud potřebujete dalšíinformace neboradu.

-PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.Vizbod 4.

-Pokudsedo7dnůudospěléhonebodo3dnůudítětenebudetecítitlépenebopokudseVám

přitíží, musíte seporaditslékařem.

Co naleznetevtéto příbalové informaci

1.Coje Ambrosan 15mgtabletya kčemu sepoužívá

2.Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete Ambrosan 15mgtabletyužívat

3.JakseAmbrosan 15mgtabletyužívá

4.Možné nežádoucíúčinky

5.Jak Ambrosan 15mgtabletyuchovávat

6.Obsah balenía dalšíinformace

1. Co je Ambrosan15mg tabletya kčemusepoužívá

Ambroxol-hydrochlorid,léčiválátkapřípravkuAmbrosan15mgtablety,zvyšujevdýchacíchcestách

sekrecihlenu,tvorbuplicníhosurfaktantu(látky,pokrývajícívnitřnístěnyplicníchsklípků)a

stimuluječinnostřasinek,zajišťujícíchposunhlenu.Tytoúčinkymajízanásledekvydatnější

zkapalnění,lepšítransportavylučováníhlenu(mukociliárníclearance),čímždocházíkusnadnění

vykašlávánía zmírněníkašle.

Přípravekseužívákléčběakutníchachronickýchonemocněnídýchacíchcest,provázenýchzvýšenou

tvorbouvazkéhoprůduškovéhohlenu,jehoztíženýmtransportemavykašláváním.Příkladem

takovýchonemocněníjsouzánětyhorníchadolníchdýchacíchcest(zánětprůdušek,průdušnice,

hrtanu, zánětyvedlejších nosních dutin,rýma).

Bezporadyslékařemsepřípravekužíváuakutníchzánětůdýchacíchcest.Uchronickýchzánětů

dýchacíchcestse přípravekužívá pouze po poradě slékařem.

Přípravekmohou užívatdětiod 5let, dospívajícía dospělí.

Pokudsedo7dnůnebodo3dnůudítětenebudetecítitlépenebopokudseVámpřitíží,musítese

poraditslékařem.

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete Ambrosan 15mgtablety užívat

Neužívejte Ambrosan 15mg tablety

-jestližejstealergický(á)naambroxol-hydrochloridnebonakteroukolidalšísložkutohoto

přípravku (uvedenou vbodě 6).

Upozorněnía opatření

Před užitímpřípravku Ambrosan15mgtabletyseporaďte sesvýmlékařemnebo lékárníkem

-jestližetrpítezávažnouporuchoufunkcejaterneboledvin.LékařVámmůžeupravitdávkování

(přípraveksezpravidla užívá vdelšíchčasových intervalech nebo vnižšíchdávkách).

Vsouvislostispodávánímambroxol-hydrochloridubylazaznamenánahlášenízávažnýchkožních

reakcí.JestližeseuVásvyskytnekožnívyrážka(včetněpoškozenínaslizniciúst,hrdla,nosu,očí

nebo pohlavních orgánů), přestaňte Ambrosan 15mgtabletyužívata ihned kontaktujtesvého lékaře.

Dalšíléčivé přípravkya Ambrosan 15mg tablety

Informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávnédobě

užíval(a)nebo které možná budete užívat.

SoučasnéužívánípřípravkuAmbrosan15mgtabletyaantibiotik(amoxicilin,cefuroxim,

erythromycin)vedekezvýšeníkoncentraceantibiotikvplicnítkáni,čehožsevyužívákléčebným

účelům.

Ambrosan15mg tabletysjídlema pitím

Tabletyužívejtepojídleadostatečnězapijte.Přívodtekutinzvyšujemukolytickýúčinekambroxol-

hydrochloridu (usnadněnívykašláváníhlenu).

Těhotenstvíakojení

Pokud jste těhotnánebokojíte,domníváte se,žemůžetebýttěhotná,neboplánujeteotěhotnět,poraďte

sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete tento přípravekužívat.

TěhotnéženymohouužívatAmbrosan15mgtabletypouzepoporaděslékařem,užívánítohoto

přípravkunenídoporučenovprvních třech měsícíchtěhotenství.

Ambroxol-hydrochloridpřecházídomateřskéhomléka,protoseužívánípřípravkuAmbrosan15mg

tabletykojícímimatkaminedoporučuje.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Studiehodnotícíúčinkynaschopnostříditneboobsluhovatstrojenebylyprovedeny.Nicméněnení

známo,žebyAmbrosan15mgtabletyovlivňovalschopnostříditdopravníprostředkyaobsluhovat

stroje.

Ambrosan15mg tabletyobsahujemonohydrátlaktosy

PokudVámVášlékařřekl,ženesnášíteněkterécukry,poraďtesesesvýmlékařem,nežzačnetetento

přípravekužívat.

3. Jak se Ambrosan 15mgtabletyužívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněvsouladuspříbalovouinformacínebopodlepokynůsvého

lékaře nebolékárníka. Pokud sinejstejistý(á), poraďtesesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Léčba bezporadyslékařem

Bezporadyslékařemsepřípravekužívákléčbě akutních zánětůdýchacích cest.

Doporučenádávka přípravkuje:

Dospělíadospívajícíod12let:2tablety3krátdenně.Léčebnýúčinekmůžebýtzvýšenpodáním4

tablet2krátdenně.

Děti5–12let:1tableta 2až3krátdenně.

Pacientisporuchoufunkceledvinnebojater:pokudtrpíteporuchoufunkceledvinnebojater,poraďte

sesesvýmlékařem,nežzačneteAmbrosan15mgtabletyužívat.LékařVámmůžesnížitdávkování

nebo doporučit, abyste přípravekužívalivdelších časových intervalech.

Tabletyužívejtepojídleazapijtedostatečnýmmnožstvímtekutiny.Přívodtekutinzvyšuje

mukolytickýúčinekambroxol-hydrochloridu.

Léčbaakutníhoonemocněníobvykletrvá5až10dní.Pokudsepříznakynezlepšíběhem1týdne

(během3 dnů udětí),přizhoršovánípříznaků nebo přiobjevenísehorečky, je třeba vyhledatlékaře.

Bezporadyslékařemneužívejte přípravekdéle než10 dní.

Léčba na doporučenílékaře

Uchronickýchzánětůdýchacíchcestsepřípravekužívápouzenadoporučenílékaře,kterýurčíi

dávkováníadélkuléčbyvzávislostinaindikaciatypuonemocnění.Léčbachronickýchonemocnění

může trvatažněkolikměsíců.

Jestližejste užil(a)více přípravkuAmbrosan 15mgtablety,nežjste měl(a)

Pokud omylemužijete vícetablet,nežje doporučeno, poraďte sesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Předávkování:dosoučasnédobynebylyzaznamenányžádnéprojevypředávkováníulidí.Při

předávkovánínebo náhodnémpožitívícetabletdítětemvyhledejtelékaře.

Jestližejste zapomněl(a)užítAmbrosan 15mgtablety

Přivynecháníjednédávkyužijtetentopřípravekihned,jakmilesivzpomenete.Nezdvojnásobujte

následujícídávku, abyste nahradil(a)vynechanou dávku.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějakovšechnylékymůžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutukaždého.

Časté(mohou postihnoutaž1pacientaz10):

-pocitnazvracení.

Méněčasté(mohou postihnoutaž1pacientaze 100):

-nechutenství, zvracení,průjem, bolestibřicha.

Vzácné(mohou postihnoutaž1pacientaz1000):

-reakcezpřecitlivělosti,

-vyrážka,kopřivka.

Neníznámo(zdostupných údajůnelze určit):

-anafylaktickéreakcevčetněanafylaktickéhošoku (životohrožujícíalergickáreakce) ,

angioedému (rychlesešířícíotokkůže, podkožních, slizničnícha podslizničníchtkání)asvědění,

-závažnénežádoucíkožníreakce(včetněerythemamultiforme,Stevensova-Johnsonova

syndromu/toxické epidermálnínekrolýzya akutnígeneralizovanéexantematóznípustulózy).

Hlášenínežádoucích účinků

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci. Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímo na adresu:

Státníústav prokontrolu léčiv,Šrobárova 48, 10041Praha 10;

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .

Nahlášenímnežádoucíchúčinkůmůžetepřispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku.

5. Jak Ambrosan 15mgtablety uchovávat

Uchovávejtetento přípravekmimo dohled adosahdětí.

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičceza„Použitelnédo:“

a blistrech za EXP. Doba použitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedenéhoměsíce.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah balenía dalšíinformace

CoAmbrosan15mgtabletyobsahuje

Léčivoulátkoujeambroxolihydrochloridum.Jednatabletaobsahujeambroxolihydrochloridum

15mg.

Dalšímisložkamijsoumonohydrátlaktosy,granulovanámikrokrystalickácelulosa,kopovidon,

magnesium-stearát.

JakAmbrosan 15mgtabletyvypadá a co obsahujetoto balení

Ambrosan 15mgtabletyjsou téměřbílé kulatébikonvexnítablety, oprůměru 7mm.

Ambrosan15mgtabletyjedodávánvbaleníchpo20,30,60,100nebo500tabletách.Průsvitný

PVC/PVdC/Alblistr, krabička.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutíoregistracia výrobce

PRO.MED.CS Prahaa.s.,Telčská 1,140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informacebyla naposledy revidována11.7.2016

28-11-2018

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Update - medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety