AMARYL 1 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AMARYL 1 MG, POR TBL NOB 300X1MG
 • Dávkování:
 • 1MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 300, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AMARYL 1 MG, POR TBL NOB 300X1MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 18/ 232/97-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls160965-68/2009

a příloha k sp. zn.  sukls232603/2010, sukls176102/2010, sukls176608/2011    

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Amaryl  1 mg

Amaryl 2 mg

Amaryl 3 mg

Amaryl 4 mg

tablety

glimepiridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

Co je Amaryl a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Amaryl užívat 

Jak se Amaryl užívá  

Možné nežádoucí účinky

Jak Amaryl uchovávat 

Další informace

1. CO JE AMARYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Amaryl je léčivý přípravek, který po perorálním podání (spolknutí tablety) snižuje hladinu cukru 

v krvi. Patří do skupiny látek snižujících hladinu cukru v krvi, tzv. derivátů sulfonylurey. Účinek 

Amarylu spočívá ve zvýšení množství inzulínu uvolněného ze slinivky břišní. Inzulín pak snižuje 

hladinu cukru v krvi. 

K čemu se Amaryl používá:

Amaryl se užívá k léčbě některých forem cukrovky (diabetes mellitus 2. typu) v případech, kdy nelze 

dostat hladinu cukru v krvi pod kontrolu jen pomocí diety, cvičení a snížením tělesné hmotnosti.  

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AMARYL UŽÍVAT

Neužívejte Amaryl a informujte svého lékaře: 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na glimepirid nebo jiné deriváty sulfonylurey (látky jako 

je např. glibenklamid, které se užívají na snížení hladiny cukru v krvi) nebo na sulfonamidy 

(látky jako je např. sulfamethoxazol, které se používají k léčbě bakteriálních infekcí) nebo na 

kteroukoliv pomocnou látku přípravku Amaryl (viz bod 6 „Co Amaryl obsahuje“).

pokud máte tzv. inzulín dependentní cukrovku (diabetes mellitus 1. typu)

pokud máte diabetickou ketoacidózu (komplikace diabetu, kdy je v organismu zvýšena hladina 

kyselin a můžete mít některý z následujících příznaků:  únava, nevolnost (pocit na zvracení), 

časté močení a strnulost svalů)

jestliže máte diabetické kóma

jestliže máte závažné onemocnění ledvin

jestliže máte závažné onemocnění jater

Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká. Pokud si nejste 

jist(a), řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi předtím, než začnete Amaryl užívat. 

Zvláštní opatrnosti při použití Amarylu je zapotřebí

Před užíváním tohoto léčivého přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, pokud:

se zotavujete po úrazu, operaci, infekčním horečnatém onemocnění, nebo z jiné formy stresu, 

informujte o tom lékaře, protože může být nutné dočasně upravit Vaši léčbu

máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin

Pokud si nejste jist(a), zda se Vás výše uvedené týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem 

předtím, než začnete Amaryl užívat.

U pacientů, kteří mají nedostatečnost enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, může dojít ke snížení 

hladiny hemoglobinu a k rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie). 

K dispozici jsou pouze omezené údaje o použití Amarylu u pacientů mladších 18 let. Proto se těmto 

pacientům nedoporučuje Amaryl užívat.

Důležité informace o hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi)

Pokud užíváte Amaryl, může se u Vás vyskytnout hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi). Přečtěte 

si prosím níže další infomace o hypoglykémii, jejích příznacích a léčbě.

Následující faktory mohou zvýšit riziko, že se dostanete do hypoglykémie:

podvýživa, nepravidelná doba jídla, vynechání jídla nebo odložení doby jídla nebo hladovění po 

určitou dobu

změna diety

užití větší než potřebné dávky Amarylu

snížená funkce ledvin

závažné onemocnění jater

některá onemocnění zejména hormonální povahy (např. poruchy funkce štítné žlázy, hypofýzy

nebo kůry nadledvin)

pití alkoholu (především pokud současně vynecháte jídlo) 

užívání některých dalších léků (viz níže „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“)

zvýšená fyzická aktivita (cvičení) a současně nedostatečný příjem potravy nebo jídlo obsahující 

méně sacharidů než obvykle.

Příznaky hypoglykémie zahrnují:

vlčí hlad, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, netečnost, ospalost, poruchy spánku, neklid, 

agresivitu, poruchy koncentrace, poruchu ostražitosti a reaktivity, deprese, zmatenost, poruchy 

řeči a zraku, poruchy artikulace, třes, částečnou neschopnost pohnout některou částí těla, poruchy 

čití, točení hlavy, bezmocnost

další příznaky, které se mohou vyskytnout: pocení, chladná a vlhká kůže, úzkost, zvýšená tepová 

frekvence, zvýšený krevní tlak, bušení srdce, náhlá silná bolest na hrudi, která se může radiálně 

šířit (angina pectoris a srdeční arytmie).

Bude-li hladina cukru dále klesat, může nastat výrazná zmatenost (delirium), křeče, ztráta 

sebekontroly, mělké dýchání a zpomalení tepu a můžete upadnout do bezvědomí. Klinický obraz 

těžké hypoglykémie může připomínat cévní mozkovou příhodu.

Léčba hypoglykémie:

Ve většině případů příznaky nízké hladiny cukru v krvi rychle ustoupí, když sníte cukr v libovolné 

formě, tj. kostky cukru, sladký džus, oslazený čaj apod.

Proto byste měl(a) vždy nosit nějaký cukr s sebou (např. kostky cukru). Mějte na paměti, že umělá 

sladidla nejsou v tomto případě účinná. Prosím kontaktujte svého lékaře nebo zajděte do nemocnice, 

pokud máte pocit, že sníst kostku cukru Vám nepomáhá, nebo pokud se příznaky hypoglykémie 

vracejí.  

Laboratorní testy

Hladina cukru v krvi i moči musí být pravidelně kontrolována. Váš lékař může rovněž nařídit krevní 

testy pro kontrolu počtu Vašich krvinek a pro kontrolu funkce Vašich jater.  

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Váš lékař může považovat za nutné změnit Vám dávkování Amarylu, pokud užíváte některé jiné léky, 

které mohou zesilovat nebo zeslabovat účinky Amarylu na hladinu cukru v krvi.

Následující léčivé přípravky mohou zesilovat účinek Amarylu. To může vést k riziku hypoglykémie 

(nízké hladiny cukru v krvi). 

Další léčivé přípravky k léčbě cukrovky (např. inzulín nebo metformin)

Léčivé přípravky používané k léčbě bolesti a zánětu (fenylbutazon, azapropazon a oxyfenbutazon, 

léky typu aspirinu)

Léčivé přípravky používané k léčbě infekcí močového traktu (např. některé dlouhodobě působící 

sulfonamidy)

Léčivé přípravky používané k léčbě bakteriálních a mykotických infekcí (tetracykliny, 

chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, chinolony a klarithromycin)

Léčivé přípravky zabraňující srážení krve (látky odvozené od  kumarinu, např. warfarin) 

Léčivé přípravky podporující nárůst svalové hmoty (anabolika) 

Léčivé přípravky používané jako terapie náhrazující mužské pohlavní hormony 

Léčivé přípravky používané k léčbě deprese (fluoxetin, inhibitory MAO)

Léčivé přípravky snižující vysokou hladinu cholesterolu (fibráty)

Léčivé přípravky snižující vysoký krevní tlak (ACE inhibitory)

Léčivé  přípravky  nazývané  antiarytmika,  používané  ke  kontrole  abnormálních  srdečních  stahů 

(disopyramid)

Léčivé přípravky používané k léčbě dny (alopurinol, probenecid, sulfinpyrazon)

Léčivé přípravky používané k léčbě nádorových onemocnění (cyklofosfamid, ifosfamid,

trofosfamid)

Léčivé přípravky používané ke snižování tělesné hmotnosti (fenfluramin) 

Léčivé přípravky podporující průtok krve cévním řečištěm, které se podávají ve vysokých dávkách 

formou infúze do žíly (pentoxifylin)

Léčivé přípravky používané k léčbě alergií jako je senná rýma (tritochalin) 

Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, srdečního selhání nebo 

prostatických symptomů (sympatolytika).

Následující léčivé přípravky mohou zeslabovat účinek Amarylu. To může vést k riziku hyperglykémie 

(vysoké hladiny cukru v krvi).

Léčivé přípravky obsahující ženské pohlavní hormony (estrogeny a progestogeny)

Léčivé přípravky podporující tvorbu moči (thiazidová diuretika)

Léčivé přípravky stimulující štítnou žlázu (např. levothyroxin)

Léčivé přípravky používané k léčbě alergií a zánětu (glukokortikoidy)

Léčivé přípravky používané k léčbě závažných mentálních poruch (chlorpromazin a ostatní 

fenothiazinové deriváty)

Léčivé přípravky používané ke zrychlení srdeční činnosti, k léčbě astmatu nebo neprůchodného 

nosu, kašle a nachlazení, ke snižování hmotnosti nebo užívané při akutních, život ohrožujících 

stavech (adrenalin a sympatomimetika)

Léčivé přípravky používané k léčbě vysoké hladiny cholesterolu (kyselina nikotinová) 

Léčivé přípravky používané k léčbě zácpy, pokud jsou užívány dlouhodobě (laxativa)

Léčivé přípravky používané k léčbě záchvatů (fenytoin)

Léčivé přípravky používané k léčbě nervozity a problémů se spaním (barbituráty)

Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého nitroočního tlaku (acetazolamid)

Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo snižující hladinu cukru v krvi 

(diazoxid)

Léčivé přípravky používané k léčbě infekcí, tuberkulózy (rifampicin)

Léčivé přípravky používané k léčbě závažné nízké hladiny cukru v krvi (glukagon)

Následující léčivé přípravky mohou zeslabovat nebo zesilovat účinek Amarylu: 

Léčivé přípravky používané k léčbě žaludečních vředů (tzv. H2 antagonisté)

Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo selhání srdce (beta-blokátory, 

klonidin, guanethidin a reserpin). Tyto látky mohou překrývat příznaky hypoglykémie, proto 

pokud je užíváte, postupujte obzvlášť opatrně.  

Amaryl může zvyšovat nebo zeslabovat účinnost následujících látek:

Léčivé přípravky zabraňující srážení krve (látky odvozené od kumarinu, jako je  např. warfarin).  

Užívání Amarylu s jídlem a pitím

Pití alkoholu může nepředvídatelně zesílit nebo zeslabit účinek Amarylu, který spočívá ve snížení 

hladiny cukru v krvi.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Amaryl nesmí být podáván v těhotenství. Pokud si myslíte, že jste těhotná, můžete být těhotná nebo 

pokud plánujete otěhotnět, řekněte to svému lékaři. 

Kojení

Amaryl zřejmě přechází při kojení do mateřského mléka. Amaryl nesmí užívat kojící ženy. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud máte vysokou (hyperglykémie) nebo nízkou (hypoglykémie) hladinu cukru v krvi nebo pokud 

dojde za těchto okolností k poruchám vidění, může být narušena Vaše schopnost koncentrace a reakce. 

Mějte na paměti, že můžete ohrozit sebe i ostatní (např. pokud budete řídit nebo obsluhovat přístroje 

nebo stroje). Zeptejte se lékaře, jestli můžete řídit auto, pokud:

máte časté epizody hypoglykémie,

jsou u Vás varovné signály nastupující hypoglykémie slabé anebo zcela chybějí

Důležité informace o některých složkách přípravku Amaryl

Amaryl obsahuje laktózu. Pokud již víte, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před 

léčbou tímto léčivým přípravkem s lékařem. 

3. JAK SE AMARYL UŽÍVÁ

Vždy užívejte Amaryl přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 

lékařem nebo lékárníkem.

Užívání Amarylu

Amaryl se polyká bezprostředně před nebo společně s prvním hlavním jídlem dne (obvykle se 

snídaní). Jestliže nesnídáte, měl(a) byste užívat tento lék tak, jak Vám předepsal lékař. Během 

užívání Amarylu je důležité nevynechávat žádné hlavní jídlo. 

Tablety polykejte celé a zapijte je alespoň polovinou sklenice vody. Nedrťte je ani nežvýkejte. 

Kolik Amarylu máte užít

Dávka Amarylu závisí na Vaší potřebě, onemocnění a výsledcích testů z krve a z moči, kterými se 

stanoví hladina cukru; dávku určí Váš lékař. Neužívejte více Amarylu, než kolik Vám lékař předepsal. 

Obvyklá úvodní dávka je jedna tableta Amarylu 1 mg jednou denně. 

V případě potřeby může lékař dávku zvyšovat v intervalu jednoho až dvou týdnů.

Maximální doporučená dávka je 6 mg přípravku Amaryl za den.

Je možné nasadit také kombinovanou léčbu glimepiridem a metforminem nebo glimepiridem a 

inzulínem. V tomto případě lékař individuálně stanoví správnou dávku glimepiridu, metforminu, 

nebo inzulínu, která je pro Vás vhodná. 

Pokud se změní Vaše tělesná hmotnost, pokud změníte životní styl nebo jste ve stresu, může být 

zapotřebí dávku Amarylu upravit, proto informujte svého lékaře.

Pokud se Vám zdá účinek Amarylu příliš silný nebo příliš slabý, neměňte sami dávku, ale poraďte 

se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více Amarylu, než jste měl(a)

V případě, že užijete dávku navíc nebo příliš mnoho Amarylu, hrozí riziko hypoglykémie (příznaky 

hypoglykémie viz bod 2 – Zvláštní opatrnosti při použití Amarylu je zapotřebí), a proto máte ihned 

zkonzumovat nějaký cukr (např. malou kostku cukru, sladký džus, oslazený čaj) a poté hned 

informujte svého lékaře. Při léčbě hypoglykémie u dětí, které náhodně požily tento přípravek, se musí 

důsledně kontrolovat množství podaného cukru, aby se předešlo možnému vzniku nebezpečné 

hyperglykémie. Osobám v bezvědomí se nesmí podávat jídlo ani pití.

Vzhledem k tomu, že hypoglykemický stav může nějakou dobu přetrvávat, je velmi důležité 

kontrolovat pacienta, dokud nebezpečí zcela nepomine. Jako preventivní opatření může být nutná 

hospitalizace. Ukažte lékaři balení přípravku nebo zbývající tablety, aby věděl, jaký přípravek byl 

požit. 

Závažné případy hypoglykémie provázené bezvědomím a vážnými neurologickými potížemi vyžadují 

rychlý lékařský zásah, okamžitou léčbu a hospitalizaci. Je třeba zajistit, aby vždy byla k dispozici 

předem informovaná osoba, která může v případě nutnosti přivolat lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Amaryl

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

Jestliže jste přestal(a) užívat Amaryl

Pokud jste přerušil(a) nebo ukončil(a) léčbu, buďte připraven(a) na to, že účinek snižující hladinu

Vašeho cukru v krvi vymizí a Vaše onemocnění se  zase zhorší.  Pokračujte v užívání Amarylu, dokud 

Vám lékař neřekne jinak. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Amaryl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 

každého.

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků:

Alergická reakce (včetně zánětu žil, často ve spojení s vyrážkou), která se může rozvinout do 

závažné alergické reakce spojené s dýchacími obtížemi, poklesem krevního tlaku a někdy i se 

šokem

Abnormální funkce jater včetně zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), poruchu odtoku žluči

(městnání žluči), zánětem jater (hepatitidou) nebo selháním jater.

Alergie (přecitlivělost) kůže, která se projeví svěděním, vyrážkou, kopřivkou a zvýšenou citlivostí 

na sluneční záření. Z alergické reakce mírného stupně  někdy může vzniknout alergie závažná.

Závažná hypoglykémie včetně ztráty vědomí, záchvatů nebo kómatu.

Během užívání Amarylu se u některých pacientů vyskytly následující nežádoucí účinky: 

Vzácně se vyskytující nežádoucí účinky (postihují  1 až 10 pacientů z 10 000)

Snížení hladiny cukru pod normální hodnotu (hypoglykémie) (viz bod 2 – Zvláštní opatrnosti při 

použití Amarylu je zapotřebí)

Pokles počtu krevních buněk:

krevních destiček (možnost zvýšení rizika krvácení nebo vzniku modřin)

bílých krvinek (zvýšená pravděpodobnost infekcí)

červených krvinek (může se objevit bledost kůže, slabost a zadýchávání) 

Tyto potíže se obvykle upraví po vysazení Amarylu.

Velmi vzácně se vyskytující nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)

Alergické reakce (včetně zánětu žil, často s kožní vyrážkou), z nichž se mohou vyvinout závažné 

alergické reakce zahrnující potíže s dýcháním a pokles krevního tlaku v některých případech 

přecházející do šoku. Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, okamžite kontaktujte 

lékaře

Abnormální funkce jater včetně zažloutnutí kůže a očí (žloutenka), porucha odtoku žluči 

(městnání žluči), zánět jater (hepatitida) nebo selhání jater. Pokud zaznamenáte některý z těchto 

příznaků, okamžite kontaktujte lékaře

Pocity na zvracení nebo nevolnost, průjem, pocity plnosti nebo nadýmání a bolesti břicha.

Snížené množství sodíku v krvi (prokáže se krevními testy).

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují:

Kožní projevy alergie (přecitlivělosti), jako je svědění, vyrážka, kopřivka a zvýšená citlivost na 

sluneční záření. Některé mírné alergické reakce se mohou stát závažnými, s příznaky jako jsou 

potíže s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, hrdla nebo jazyka. Pokud zaznamenáte některý 

z těchto nežádoucích účinků, okamžite kontaktujte lékaře.

Alergickou reakci na deriváty sulfonylurey, sulfonamidy nebo příbuzné skupiny látek.

Problémy se zrakem, které mohou nastat na začátku léčby přípravkem Amaryl. Souvisí se změnou 

hladiny cukru v krvi a měly by se brzy zlepšit. 

Zvýšené hladiny jaterních enzymů. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK AMARYL UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Amaryl po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena za „EXP“ na blistru a 

„Použitelné do:“ na krabičce.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Amaryl 1 mg, 2mg, 3 mg, 4 mg tablety: uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

Nepoužívejte Amaryl, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Amaryl obsahuje

Léčivou látkou je glimepiridum. Jedna tableta obsahuje 1 mg, 2 mg, 3 mg nebo 4 mg glimepiridu,

podle toho, jaká síla je uvedena na blistru a krabičce. 

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), 

magnesium stearát, mikrokrystalická celulóza, povidon 25000.

Mimo to tablety obsahují tato barviva:

Amaryl 1 mg: červený oxid železitý (E172)

Amaryl 2 mg: žlutý oxid železitý (E172), hlinitý lak indigokarmínu (E132)

Amaryl 3 mg: žlutý oxid železitý (E172)

Amaryl 4 mg: hlinitý lak indigokarmínu (E132)

Jak Amaryl vypadá a co obsahuje toto balení

Všechny síly tablet přípravku Amaryl jsou oválné s půlicí rýhou na obou stranách. Jednotlivé síly 

přípravku se liší barvou: 

1 mg tablety jsou růžové

2 mg tablety jsou zelené 

3 mg tablety jsou světle žluté

4 mg tablety jsou světle modré

Velikost balení

Amaryl 1 mg: 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 112, 120, 280 a 300 tablet. 

Amaryl 2 mg, 3 mg a 4 mg: 20, 28, 30, 50, 60, 90, 112, 120, 280 a 300 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

sanofi-aventis, s.r.o.

Praha

Česká republika

Výrobce

Sanofi-Aventis S.p.A., Strada Statale 17, Km 22, 67019 Scoppito (L’Aquila), Itálie

Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EEA registrován pod následujícími názvy: 

Amaryl: Rakousko, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, 

Island, Irsko, Itálie, Malta, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Slovenská republika, Španělsko, 

Švédsko, Velká Británie

Amaryl Comprimate: Rumunsko

Amaryl Tablete: Slovinsko

Amaryl Tabletes: Lotyšsko

Amaryl Tabletès: Litva

Amarylle: Belgie, Lucembursko

Amarel: Francie 

Solosa: Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.4.2012