AMARYL 4 MG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AMARYL 4 MG, POR TBL NOB 300X4MG
 • Dávkování:
 • 4MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 300, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AMARYL 4 MG, POR TBL NOB 300X4MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 18/ 235/97-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 2 krozhodnutío prodloužení registracesp. zn. sukls160965-68/2009

a příloha ksp.zn. sukls232603/2010, sukls176102/2010, sukls176608/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:INFORMACE PRO UŽIVATELE

Amaryl 1 mg

Amaryl 2 mg

Amaryl 3 mg

Amaryl 4 mg

tablety

glimepiridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co jeAmaryla kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteAmarylužívat

Jak seAmarylužívá

Možné nežádoucí účinky

JakAmaryluchovávat

Další informace

1. CO JEAMARYLA KČEMU SE POUŽÍVÁ

Amaryljeléčivý přípravek, kterýpo perorálním podání (spolknutí tablety) snižuje hladinu cukru

vkrvi.Patří do skupinyláteksnižujícíchhladinu cukru vkrvi, tzv.derivátůsulfonylurey. Účinek

Amarylu spočívá ve zvýšení množství inzulínu uvolněnéhozeslinivky břišní. Inzulín pak snižuje

hladinu cukru vkrvi.

Kčemu seAmarylpoužívá:

Amarylseužívá kléčbě některých forem cukrovky (diabetes mellitus 2. typu)vpřípadech, kdy nelze

dostat hladinu cukru vkrvi pod kontrolu jen pomocí diety,cvičení a snížením tělesné hmotnosti.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETEAMARYLUŽÍVAT

NeužívejteAmaryla informujte svého lékaře:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) naglimepirid nebo jiné deriváty sulfonylurey(látky jako

je např. glibenklamid, které se užívají na snížení hladiny cukru vkrvi) nebo na sulfonamidy

(látky jako je např. sulfamethoxazol, které se používají kléčbě bakteriálních infekcí) nebo na

kteroukoliv pomocnou látku přípravkuAmaryl(vizbod6„Co Amaryl obsahuje“).

pokud mátetzv. inzulín dependentnícukrovku(diabetes mellitus 1. typu)

pokud máte diabetickou ketoacidózu (komplikace diabetu, kdy je vorganismu zvýšena hladina

kyselin a můžete mít některý z následujících příznaků: únava, nevolnost (pocit na zvracení),

časté močení a strnulost svalů)

jestliže máte diabetické kóma

jestliže máte závažné onemocnění ledvin

jestliže máte závažné onemocnění jater

Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká. Pokud si nejste

jist(a), řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovipředtím, než začneteAmarylužívat.

Zvláštní opatrnosti při použitíAmaryluje zapotřebí

Před užíváním tohoto léčivého přípravku se poraďte slékařem nebo lékárníkem, pokud:

se zotavujete po úrazu, operaci, infekčním horečnatém onemocnění, nebo zjinéformy stresu,

informujte o tom lékaře, protože může být nutné dočasně upravit Vaši léčbu

mátezávažnou poruchu funkce jater nebo ledvin

Pokud si nejste jist(a), zda se Vás výše uvedené týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

předtím, než začneteAmarylužívat.

U pacientů, kteří mají nedostatečnost enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, může dojít ke snížení

hladiny hemoglobinu a krozpadu červených krvinek (hemolytická anémie).

Kdispozici jsou pouze omezené údaje o použitíAmarylu u pacientů mladších 18 let. Proto se těmto

pacientům nedoporučujeAmarylužívat.

Důležité informace o hypoglykémii (nízká hladina cukru vkrvi)

Pokud užíváteAmaryl, může se u Vás vyskytnout hypoglykémie (nízká hladina cukru vkrvi). Přečtěte

si prosím níže další infomace o hypoglykémii, jejích příznacích a léčbě.

Následující faktory mohouzvýšit riziko, že se dostanete do hypoglykémie:

podvýživa, nepravidelná doba jídla, vynechání jídla nebo odložení doby jídla nebo hladovění po

určitou dobu

změna diety

užití většínež potřebné dávkyAmarylu

snížená funkceledvin

závažné onemocnění jater

některá onemocněnízejména hormonální povahy (např. poruchy funkce štítné žlázy,hypofýzy

nebo kůry nadledvin)

pití alkoholu (především pokud současně vynecháte jídlo)

užívání některých dalších léků (viz níže„Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky“)

zvýšená fyzická aktivita (cvičení) a současně nedostatečný příjem potravy nebo jídlo obsahující

méně sacharidů než obvykle.

Příznaky hypoglykémie zahrnují:

vlčí hlad, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, netečnost, ospalost, poruchy spánku, neklid,

agresivitu, poruchy koncentrace, poruchu ostražitosti a reaktivity, deprese, zmatenost, poruchy

řeči a zraku, poruchy artikulace, třes, částečnou neschopnost pohnout některou částí těla, poruchy

čití, točení hlavy, bezmocnost

další příznaky, které se mohou vyskytnout:pocení, chladná a vlhká kůže, úzkost, zvýšená tepová

frekvence, zvýšený krevní tlak, bušení srdce,náhlá silnábolest na hrudi, která se může radiálně

šířit (angina pectoris a srdeční arytmie).

Bude-lihladina cukru dále klesat, může nastat výrazná zmatenost (delirium), křeče, ztráta

sebekontroly, mělké dýchání a zpomalení tepu a můžete upadnout do bezvědomí.Klinický obraz

těžké hypoglykémie může připomínat cévní mozkovoupříhodu.

Léčba hypoglykémie:

Vevětšině případů příznaky nízké hladiny cukru vkrvirychleustoupí, když sníte cukr vlibovolné

formě, tj. kostkycukru, sladký džus, oslazený čaj apod.

Proto byste měl(a) vždy nosit nějaký cukr ssebou (např. kostkycukru). Mějte na paměti, že umělá

sladidlanejsouvtomto případěúčinná. Prosím kontaktujte svého lékaře nebo zajděte do nemocnice,

pokud máte pocit, že sníst kostku cukru Vám nepomáhá, nebo pokud se příznaky hypoglykémie

vracejí.

Laboratorní testy

Hladinacukru vkrvi i moči musí být pravidelně kontrolována. Váš lékař může rovněž nařídit krevní

testy pro kontrolu počtu Vašich krvinek a pro kontrolu funkce Vašich jater.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékařenebolékárníkao všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Váš lékař může považovat za nutné změnit Vám dávkováníAmarylu, pokud užíváte některé jiné léky,

kterémohouzesilovat nebo zeslabovat účinkyAmarylunahladinucukru vkrvi.

Následující léčivé přípravky mohou zesilovat účinekAmarylu.Tomůževéstk riziku hypoglykémie

(nízké hladiny cukru vkrvi).

Další léčivé přípravky kléčbě cukrovky (např. inzulínnebometformin)

Léčivé přípravky používané kléčbě bolesti a zánětu (fenylbutazon, azapropazon a oxyfenbutazon,

léky typu aspirinu)

Léčivé přípravky používané kléčbě infekcí močového traktu (např.některédlouhodobě působící

sulfonamidy)

Léčivé přípravky používané kléčběbakteriálních a mykotických infekcí (tetracykliny,

chloramfenikol,flukonazol, mikonazol,chinolonya klarithromycin)

Léčivé přípravky zabraňující srážení krve (látky odvozené od kumarinu, např. warfarin)

Léčivé přípravkypodporující nárůst svalové hmoty(anabolika)

Léčivé přípravky používanéjako terapie náhrazující mužské pohlavní hormony

Léčivé přípravky používané kléčbě deprese (fluoxetin, inhibitory MAO)

Léčivé přípravkysnižující vysokou hladinu cholesterolu (fibráty)

Léčivé přípravkysnižující vysoký krevní tlak (ACE inhibitory)

Léčivépřípravkynazývanéantiarytmika,používanékekontroleabnormálníchsrdečníchstahů

(disopyramid)

Léčivé přípravky používané kléčbědny (alopurinol, probenecid, sulfinpyrazon)

Léčivé přípravky používané kléčběnádorových onemocnění (cyklofosfamid,ifosfamid,

trofosfamid)

Léčivé přípravky používanéke snižování tělesné hmotnosti (fenfluramin)

Léčivé přípravkypodporující průtok krve cévním řečištěm, které se podávají ve vysokých dávkách

formou infúze do žíly (pentoxifylin)

Léčivé přípravky používané kléčběalergií jako je senná rýma (tritochalin)

Léčivé přípravky používané kléčběvysokého krevního tlaku, srdečního selhání nebo

prostatických symptomů (sympatolytika).

Následující léčivé přípravky mohou zeslabovatúčinekAmarylu.Tomůževéstk riziku hyperglykémie

(vysoké hladiny cukru vkrvi).

Léčivé přípravky obsahující ženské pohlavní hormony (estrogeny a progestogeny)

Léčivé přípravky podporující tvorbu moči (thiazidová diuretika)

Léčivé přípravky stimulujícíštítnoužlázu (např. levothyroxin)

Léčivé přípravky používané kléčbě alergií a zánětu (glukokortikoidy)

Léčivé přípravky používané kléčbě závažných mentálních poruch (chlorpromazin a ostatní

fenothiazinové deriváty)

Léčivé přípravky používané ke zrychlení srdeční činnosti, kléčbě astmatu nebo neprůchodného

nosu, kašle a nachlazení, ke snižování hmotnosti nebo užívané přiakutních,život ohrožujících

stavech (adrenalin a sympatomimetika)

Léčivé přípravky používané kléčbě vysoké hladiny cholesterolu(kyselina nikotinová)

Léčivé přípravky používané kléčbězácpy, pokud jsou užívány dlouhodobě (laxativa)

Léčivé přípravky používané kléčbězáchvatů (fenytoin)

Léčivé přípravky používané kléčběnervozity a problémů se spaním (barbituráty)

Léčivé přípravky používané kléčbě vysokého nitroočního tlaku (acetazolamid)

Léčivé přípravky používané kléčbě vysokého krevního tlaku nebo snižující hladinu cukru vkrvi

(diazoxid)

Léčivé přípravky používané kléčbě infekcí, tuberkulózy (rifampicin)

Léčivé přípravky používanékléčbě závažné nízké hladiny cukru vkrvi (glukagon)

Následující léčivé přípravky mohou zeslabovat nebo zesilovat účinekAmarylu:

Léčivé přípravky používané kléčbě žaludečních vředů (tzv. H2 antagonisté)

Léčivé přípravky používané kléčbě vysokéhokrevního tlaku nebo selhání srdce (beta-blokátory,

klonidin, guanethidin a reserpin). Tyto látky mohou překrývat příznaky hypoglykémie, proto

pokud je užíváte, postupujte obzvlášť opatrně.

Amarylmůže zvyšovat nebo zeslabovat účinnost následujících látek:

Léčivé přípravky zabraňující srážení krve (látky odvozené od kumarinu, jakoje např. warfarin).

UžíváníAmarylusjídlemapitím

Pití alkoholu může nepředvídatelně zesílit nebo zeslabit účinekAmarylu, který spočívá ve snížení

hladiny cukru vkrvi.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Amarylnesmí být podáván vtěhotenství. Pokud si myslíte, že jste těhotná,můžete být těhotnánebo

pokud plánujete otěhotnět, řekněte to svému lékaři.

Kojení

Amarylzřejměpřechází při kojení domateřskéhomléka.Amarylnesmí užívat kojící ženy.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud máte vysokou (hyperglykémie) nebo nízkou (hypoglykémie) hladinu cukru vkrvi nebo pokud

dojdeza těchto okolností kporuchám vidění, může být narušena Vaše schopnost koncentrace a reakce.

Mějte na paměti, že můžete ohrozit sebe i ostatní (např. pokud budete řídit nebo obsluhovat přístroje

nebo stroje).Zeptejte se lékaře, jestli můžete řídit auto, pokud:

mátečasté epizody hypoglykémie,

jsou u Vásvarovnésignály nastupující hypoglykémie slabé anebo zcelachybějí

Důležité informace o některých složkáchpřípravkuAmaryl

Amarylobsahuje laktózu. Pokud již víte, že trpíte nesnášenlivostí některýchcukrů, poraďte se před

léčbou tímto léčivým přípravkem slékařem.

3. JAK SEAMARYLUŽÍVÁ

VždyužívejteAmarylpřesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařemnebolékárníkem.

UžíváníAmarylu

Amarylsepolyká bezprostředně před nebo společně sprvním hlavním jídlem dne (obvykle se

snídaní). Jestliže nesnídáte, měl(a) byste užívat tento lék tak, jak Vám předepsallékař. Během

užíváníAmarylu je důležité nevynechávat žádné hlavní jídlo.

Tablety polykejte celéa zapijte je alespoň polovinou sklenice vody. Nedrťte je ani nežvýkejte.

KolikAmarylumáte užít

DávkaAmaryluzávisí na Vaší potřebě, onemocnění a výsledcích testůzkrve azmoči, kterými se

stanoví hladina cukru; dávku určí Váš lékař. Neužívejte víceAmarylu, než kolik Vám lékař předepsal.

Obvyklá úvodní dávka je jedna tabletaAmarylu 1mg jednou denně.

Vpřípadě potřeby může lékař dávku zvyšovat vintervalu jednoho až dvou týdnů.

Maximální doporučená dávka je 6 mg přípravkuAmarylza den.

Jemožnénasadit také kombinovanou léčbu glimepiridem a metforminemnebo glimepiridem a

inzulínem. Vtomto případě lékař individuálně stanoví správnou dávku glimepiridu, metforminu,

nebo inzulínu, která je pro Vás vhodná.

Pokudsezmění Vaše tělesná hmotnost, pokud změníte životní styl nebo jste ve stresu, může být

zapotřebí dávkuAmarylu upravit, protoinformujte svého lékaře.

Pokud se Vám zdá účinekAmarylu příliš silný nebo příliš slabý, neměňte sami dávku, ale poraďte

se slékařem.

Jestliže jste užil(a)víceAmarylu, než jste měl(a)

Vpřípadě, že užijete dávku navíc nebo příliš mnohoAmarylu, hrozí riziko hypoglykémie (příznaky

hypoglykémie viz bod 2–Zvláštní opatrnosti při použitíAmarylu je zapotřebí), a protomáteihned

zkonzumovat nějaký cukr (např. malou kostku cukru, sladký džus, oslazený čaj) a poté hned

informujte svého lékaře. Při léčbě hypoglykémie u dětí, které náhodně požily tento přípravek, se musí

důsledně kontrolovat množství podaného cukru, aby se předešlo možnému vzniku nebezpečné

hyperglykémie. Osobámvbezvědomí se nesmí podávat jídlo ani pití.

Vzhledem ktomu, že hypoglykemický stav může nějakou dobu přetrvávat, je velmi důležité

kontrolovat pacienta, dokud nebezpečí zcela nepomine. Jako preventivní opatření může být nutná

hospitalizace. Ukažtelékaři balení přípravku nebo zbývající tablety, aby věděl, jaký přípravek byl

požit.

Závažné případy hypoglykémie provázené bezvědomíma vážnými neurologickými potížemi vyžadují

rychlý lékařský zásah, okamžitou léčbu a hospitalizaci. Je třeba zajistit, aby vždy byla kdispozici

předem informovaná osoba, která může vpřípadě nutnostipřivolat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užítAmaryl

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívatAmaryl

Pokudjste přerušil(a) nebo ukončil(a) léčbu, buďte připraven(a) na to, žeúčinek snižujícíhladinu

Vašeho cukru vkrvivymizí aVašeonemocnění sezase zhorší. Pokračujte vužíváníAmarylu, dokud

Vámlékař neřekne jinak.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít iAmarylnežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý znásledujících příznaků:

Alergická reakce (včetně zánětu žil, často ve spojenís vyrážkou), která se může rozvinout do

závažné alergické reakce spojené sdýchacími obtížemi, poklesem krevního tlaku a někdy i se

šokem

Abnormální funkce jater včetně zežloutnutí kůže a očí (žloutenka),poruchu odtoku žluči

(městnání žluči), zánětem jater (hepatitidou) nebo selháním jater.

Alergie (přecitlivělost) kůže, která se projeví svěděním, vyrážkou, kopřivkoua zvýšenou citlivostí

na sluneční záření.Z alergické reakce mírného stupně někdy může vzniknout alergie závažná.

Závažná hypoglykémie včetně ztráty vědomí, záchvatů nebo kómatu.

Během užíváníAmarylu se u některých pacientů vyskytly následující nežádoucí účinky:

Vzácně se vyskytujícínežádoucí účinky(postihují 1až10pacientůz10000)

Snížení hladiny cukru pod normální hodnotu (hypoglykémie) (viz bod 2–Zvláštní opatrnosti při

použitíAmarylu je zapotřebí)

Pokles počtu krevních buněk:

krevních destiček (možnostzvýšení rizika krvácení nebo vzniku modřin)

bílých krvinek(zvýšená pravděpodobnost infekcí)

červených krvinek (může se objevitbledost kůže, slabost a zadýchávání)

Tyto potíže se obvykle upraví po vysazeníAmarylu.

Velmi vzácně se vyskytujícínežádoucí účinky(postihují méně než1 pacienta z10000)

Alergické reakce (včetně zánětu žil, často skožní vyrážkou), znichž se mohou vyvinout závažné

alergické reakce zahrnující potíže sdýcháním a pokles krevního tlaku vněkterých případech

přecházející do šoku. Pokud zaznamenáte některýztěchto příznaků,okamžite kontaktujte

lékaře.

Abnormální funkce jater včetně zažloutnutí kůže a očí (žloutenka), porucha odtoku žluči

(městnání žluči), zánět jater (hepatitida) nebo selhání jater. Pokud zaznamenáte některý ztěchto

příznaků,okamžite kontaktujte lékaře.

Pocity na zvracení nebo nevolnost, průjem, pocity plnosti nebo nadýmání a bolesti břicha.

Snížené množství sodíku vkrvi (prokáže se krevními testy).

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují:

Kožní projevy alergie (přecitlivělosti),jakojesvědění, vyrážka, kopřivkaa zvýšenácitlivost na

sluneční záření. Některé mírné alergické reakce se mohoustát závažnými, s příznaky jako jsou

potíže spolykáním nebo dýcháním, otok rtů, hrdlanebojazyka. Pokud zaznamenáte některý

ztěchto nežádoucích účinků,okamžite kontaktujte lékaře.

Alergickou reakci na deriváty sulfonylurey, sulfonamidy nebo příbuzné skupiny látek.

Problémy se zrakem, které mohou nastat na začátku léčby přípravkemAmaryl. Souvisí se změnou

hladiny cukru vkrvi a měly by se brzy zlepšit.

Zvýšené hladiny jaterních enzymů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékařinebolékárníkovi.

5. JAKAMARYLUCHOVÁVAT

Uchovávejtemimodosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Amaryl po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena za „EXP“ na blistrua

„Použitelné do:“ nakrabičce. Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Amaryl1mg,2mg, 3mg, 4mgtablety:uchovávejte při teplotě do30 °C.

Uchovávejte vpůvodnímobalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

NepoužívejteAmaryl, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravkysenesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoAmarylobsahuje

Léčivou látkou je glimepiridum. Jedna tableta obsahuje 1mg, 2mg, 3mgnebo4mg glimepiridu,

podle toho, jaká síla je uvedena na blistru a krabičce.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, sodná sůl karboxymethylškrobu(typ A),

magnesiumstearát, mikrokrystalická celulóza, povidon 25000.

Mimo to tablety obsahují tato barviva:

Amaryl1mg: červený oxid železitý (E172)

Amaryl2mg: žlutý oxid železitý (E172), hlinitý lak indigokarmínu (E132)

Amaryl3mg: žlutý oxid železitý (E172)

Amaryl4mg: hlinitý lak indigokarmínu (E132)

JakAmarylvypadá a co obsahuje toto balení

Všechny síly tablet přípravkuAmaryljsou oválné spůlicí rýhou na obou stranách. Jednotlivé síly

přípravku se liší barvou:

1 mg tablety jsou růžové

2 mg tablety jsou zelené

3 mg tablety jsou světle žluté

4 mg tablety jsousvětlemodré

Velikost balení

Amaryl1mg:14,15,20, 28, 30, 50, 60, 90, 112, 120,280a 300tablet.

Amaryl2mg, 3mga4mg:20, 28, 30, 50, 60, 90, 112, 120,280a 300tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

sanofi-aventis, s.r.o.

Praha

Česká republika

Výrobce

Sanofi-Aventis S.p.A., Strada Statale 17, Km 22, 67019 Scoppito (L’Aquila), Itálie

Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EEA registrován pod následujícíminázvy:

Amaryl:Rakousko, Bulharsko,Kypr,Česká republika,Dánsko, Estonsko, Finsko,Německo,

Island, Irsko, Itálie, Malta,Nizozemsko, Norsko, Portugalsko,Slovenská republika,Španělsko,

Švédsko,Velká Británie

Amaryl Comprimate: Rumunsko

Amaryl Tablete: Slovinsko

Amaryl Tabletes:Lotyšsko

Amaryl Tabletès:Litva

Amarylle: Belgie,Lucembursko

Amarel: Francie

Solosa:Řecko

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:25.4.2012