ALVOSTAN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ALVOSTAN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 30X25MG
 • Dávkování:
 • 25MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ALVOSTAN 25 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 30X25MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 508/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač.1 krozhodnutío převodu registracesp.zn.sukls151793/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

Alvostan25mg potahovanétablety

Exemestanum

Přečtětesipozornětuto příbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravekužívat, protože

obsahujeproVásdůležitéúdaje.

Ponechtesipříbalovou informacipro případ, žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejtesesvéholékařenebolékárníka.

Tento přípravekbylpředepsán výhradněvám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,

atoitehdy, má-listejnépříznakyonemocněníjako Vy.

Pokud seuVásvyskytnekterýkoliznežádoucích účinků, sděltetosvému lékařinebo

lékárníkovi.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, kterénejsou uvedeny

vtéto příbalovéinformaci.

Co naleznetevtéto příbalovéinformaci:

1. CojepřípravekAlvostanakčemu sepoužívá

2. Čemumusítevěnovatpozornost, nežzačnetepřípravekAlvostanužívat

3. JaksepřípravekAlvostanužívá

4. Možnénežádoucíúčinky

5. JakpřípravekAlvostanuchovávat

6. Obsah baleníadalšíinformace

1. COJEPŘÍPRAVEKALVOSTANAKČEMUSEPOUŽÍVÁ

VášléksenazýváAlvostan.Alvostanpatřídoskupinylékůnazývanýchinhibitoryaromatázy.Tytoléky

blokujílátkuzvanouaromatáza,kterájepotřebnáprotvorbuženskéhopohlavníhohormonuestrogenu,

zejménauženpomenopauze.Sníženíhladinyestrogenuvtělejezpůsobléčbynádorůprsuzávislýchna

hormonech.

Alvostansepoužívákléčběčasných nádorůprsu závislých nahormonech uženpo menopauze. Jeho

podávánínásledujepo2–3 letechléčbylékemzvanýmtamoxifen.Používásetakékléčběpokročilých

nádorůprsu závislých nahormonech užen po menopauzevpřípadech, kdeléčbajinýmihormonálními

lékynebyladostatečněúčinná.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEALVOSTANUŽÍVAT

NeužívejteAlvostan

jestližejstenebojstevminulostibylaalergická(přecitlivělá)naexemestan (léčivou látku

přípravkuAlvostan)nebonakteroukolidalšísložku přípravku Alvostan (prosímvizbod 6.).

jestližeu Vásještěneproběhla„menopauza“,tj. stálemátemenstruačníkrvácení.

jestližejstetěhotná,můžetebýttěhotnánebokojíte.

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuAlvostanjezapotřebí

Vášlékařmůžeodebratvzorkykrvepřed zahájenímléčbypřípravkemAlvostan, abyseujistil,

žejsteprošlamenopauzou.

Před zahájenímléčbypřípravkemAlvostan informujtesvého lékaře, máte-lipotížesjátrynebo

ledvinami.

Jestližejstetrpělanebotrpítejakýmkolionemocněním,kteréovlivňujepevnostVašichkostí.To

jeproto,želékytéto skupinysnižujíhladinyženských hormonů, cožmůževéstkpoklesu

obsahu kostního minerálu asnížittakpevnostkostí.Jemožné,žebudetemusetpodstoupit

vyšetřenízaúčelemzměřithustotu kostníhmotypředléčbouaběhemní. VášlékařVámmůže

dátlékkprevencinebo léčběztrátykostníhmoty.

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky

Prosím, informujtesvého lékařeo všech lécích, kteréužívátenebojsteužívalavnedávnédobě,ato i

o lécích,kteréjsou dostupnébezlékařského předpisu.

Alvostannesmíbýtpodáván současněshormonálnísubstitučníléčbou(HRT). Následujícílékyje

nutno přiužívánípřípravkuAlvostanpoužívatopatrně. Informujtesvého lékaře, užíváte-lilékyjako

např.:

rifampicin(antibiotikum),

karbamazepin nebo fenytoin (antikonvulzivaužívanákléčběepilepsie),

rostlinnýléktřezalku tečkovanou (Hypericumperforatum)nebo přípravkyjiobsahující.

Těhotenstvíakojení

NeužívejteAlvostan,jestližejstetěhotnánebo kojíte.

Jestližejstetěhotnánebosimyslíte,žebystemohlabýttěhotná,sděltetosvému lékaři.

Promluvtesisesvýmlékařemovhodnéantikoncepci,existuje-limožnost,žebystemohlaotěhotnět.

Řízenídopravníchprostředkůa obsluha strojů

JestližeběhemužívánípřípravkuAlvostanpocítíteospalost, závratěneboslabost, nepokoušejtese

říditnebo obsluhovatstroje

3. JAKSEALVOSTANUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekAlvostanpřesněpodlepokynůsvého lékaře. Pokud sinejstejistá, poraďtese

sesvýmlékařemnebo lékárníkem. VášlékařVámřekne,jakAlvostanužívatapojakdlouhou dobu.

Dospěléa staršípacientky

Obvykládávkajejedna25mgpotahovanátabletadenně.

Alvostanpotahovanétabletysemajíužívatperorálně(ústy)pojídlepřibližněvestejnou dobu každý

den.

Dětia dospívající

Alvostannenívhodnýkpodávánídětemadospívajícím.

Jestližejsteužila vícepřípravkuAlvostan,nežjsteměla

Jestližejsteomylemužilapřílišmnoho tablet,bezprostředněkontaktujtesvéholékařenebo zajděte

přímo nanejbližšípohotovostvnemocnici. UkažtejimbalenípřípravkuAlvostanpotahovanétablety.

Jestližejstezapomněla užítAlvostan

Nezdvojujtenásledujícídávku, abystenahradilavynechanou dávku.

JestližejstezapomnělaužítVašipotahovanou tabletu,užijtejihned,jaksivzpomenete. Pokudjejiž

téměřčasnadalšídávku, užijtejivobvyklou dobu.

Jestližejstepřestala užívatAlvostan

Nepřestávejteužívatpotahovanétablety, pokud Vámto nedoporučilVášlékař, atoanitehdy, pokud

secítítedobře.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějako všechnyléky, můžemítipřípravekAlvostannežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutu každého.Alvostanjezpravidlasnášen dobřeanásledujícínežádoucíúčinkypozorované

u pacientekléčených přípravkemAlvostanjsoupřevážněmírného nebo střednězávažného charakteru.

Většinanežádoucíchúčinkůjespojenasnedostatkemestrogenu(např.návalyhorka).

Velmičasténežádoucíúčinky (postihujívícenež1 pacientkuz10):

Potížesespánkem

Bolesthlavy

Návalyhorka

Nevolnost

Zvýšenépocení

Bolestsvalůakloubů(včetněosteoartrózy, bolestizad, artritidyaztuhlostikloubů)

Únava

Časténežádoucíúčinky(postihují1 až10 pacientekze100):

Ztrátachutik jídlu

Deprese

Závratě,syndromkarpálního tunelu (kombinacebrněníamravenčení, znecitlivěníabolesti

postihujícícelouruku kroměmalíčku)

Bolestbřicha,zvracení, zácpa, poruchatrávení, průjem

Kožnívyrážka,vypadávánívlasů

Řídnutíkostí, cožmůžesnížitjejich pevnost(osteoporóza), avněkterých případech véstke

zlomeninám(zlomení, nalomení)

Bolest, otokrukou anohou

Méněčasténežádoucíúčinky (postihují1 až10 pacientekz1000):

Ospalost

Svalováslabost

Můžesevyskytnoutzánětjater(hepatitida).Příznakyzahrnujícelkovýpocitšpatného zdraví,

nevolnost,žloutenku (zežloutnutíkůžeaočí),svědění,bolestbřichanapravéstraněaztrátu chuti

kjídlu.Jestližesedomníváte,žemátekterýkoliztěchto příznaků, kontaktujteihned svého lékaře.

Je-liVámprováděno vyšetřeníkrve, mohou býtzaznamenányzměnyjaterních funkcí. Mohouse

vyskytnoutzměnypočtu určitýchkrvinek(lymfocytů)akrevních destiček(krevníbuňky,kterévedou

kesráženíkrve)vkrevnímoběhu, obzvláštěu pacienteksjižexistujícílymfopenií(sníženýpočet

lymfocytůvkrvi).

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnev závažnémíře, nebo pokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků, kterénejsouuvedeny v této příbalovéinformaci, prosím, sdělte

to co nejdřívesvémulékařinebolékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKALVOSTANUCHOVÁVAT

Uchovávejtetentopřípravekmimo dohled adosahdětí.

PřípravekAlvostannepoužívejtepo uplynutídobypoužitelnosti, uvedenénakrabičcezaEXP. Doba

použitelnostisevztahujekposlednímu dniuvedenéhoměsíce.

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduježádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdo odpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tato opatřenípomáhajíchránit

životníprostředí..

6. DALŠÍINFORMACE

Co Alvostanobsahuje

Léčivou látkoujeexemestanum. Jednapotahovanátabletaobsahuje25mgexemestanum.

Pomocnýmilátkamijsou:

Jádro tablety:

Mannitol(E421),kopovidon, krospovidon, silicifikovanámikrokrystalickácelulóza, sodnásůl

karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát(E470b).

Potahová vrstva:

Hypromelóza(E464), makrogol400, oxid titaničitý(E171).

JakAlvostanvypadá a coobsahujetoto balení

Bíléažtéměřbílé, kulatébikonvexnípotahovanétablety, najednéstraněvyraženo s„25“,druhá

stranahladká

Alvostansedodávávblistrových baleních po 30potahovaných tabletách (vblistrech po 10).

Natrhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

AlvogenIPCoS.àr.l

AirportCenterLuxembourg5

RueHeienhaff

L-1736, Senningerberg

Lucembursko

Výrobce

EirGen PharmaLtd.

WestsideBusinessPark

Old Kilmeaden Road,Waterford

Irsko

SiegfriedGenerics(Malta)Ltd.

HHF070 HalFarIndustrialEstate

HalFarBBG3000

Malta

TentoléčivýpřípravekjevčlenskýchstátechEHPregistrovánpodtěmito názvy:

Bulharsko: ExemestaneAlvogen 25 mgфилмиранитаблетки

Českárepublika Alvostan 25 mgpotahovanétablety

Dánsko Aremedan 25 mgfilmovertruknetabletter

Maďarsko ExemestaneAlvogen 25 mgfilmtablettá

Estonsko ExemestaneAlvogen

Litva ExemestaneAlvogen 25 mgplėveledengtostabletės

Lotyšsko ExemestaneAlvogen 25 mgapvalkotāstabletes

Polsko Alvostan

Rumunsko Aremedan 25 mgcomprimatefilmate

Slovenskárepublika Alvostan 25 mgfilmomobalenétablety

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:

8.8.2012

Document Outline