ALVESCO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ALVESCO Roztok k inhalaci v tlakovém obalu 160MCG/DÁV
 • Dávkování:
 • 160MCG/DÁV
 • Léková forma:
 • Roztok k inhalaci v tlakovém obalu
 • Podání:
 • Inhalační podání
 • Jednotky v balení:
 • 60DÁV Dávkovací ventil
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ALVESCO Roztok k inhalaci v tlakovém obalu 160MCG/DÁV
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CIKLESONID
 • Přehled produktů:
 • ALVESCO 160 INHALER

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 14/ 003/05-C
 • Datum autorizace:
 • 15-04-2015
 • EAN kód:
 • 5702589307710
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls209282/2014 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Alvesco 160 Inhaler 

Roztok k inhalaci v tlakovém obalu 

Ciclesonidum 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je Alvesco a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Alvesco používat  

3.  Jak se Alvesco používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Alvesco uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je Alvesco a k čemu se používá 

Co je Alvesco: 

Alvesco je čirý a bezbarvý aerosolový sprej, který se vdechuje ústy do plic. Jedná se o preventivní lék 

(kortikosteroid), který musíte používat denně a který účinkuje pouze po vdechnutí  

do plic. 

Léčivou látkou přípravku je ciklesonid. (Seznam pomocných látek přípravku viz bod 6).  

K čemu se Alvesco používá: 

Tento  léčivý  přípravek  je  předepisován  ke  kontrole  přetrvávajícího  astmatu  u  dospělých  a 

dospívajících pacientů (12 let a starších). 

Usnadňuje  dýchání  ztlumením  příznaků  astmatu  a  snižuje  pravděpodobnost  astmatického  záchvatu. 

Účinek vzniká postupně, proto je třeba tento léčivý přípravek používat denně, i když se cítíte dobře. 

Tento léčivý přípravek není vhodný při záchvatech akutní dušnosti. Při takovém záchvatu používejte 

pouze Váš inhalátor pro akutní stavy.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Alvesco používat  

Nepoužívejte Alvesco: 

jestliže  jste  alergický(á)  (přecitlivělý(á))  na  ciklesonid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Alvesco je zapotřebí 

Před zahájením léčby tímto léčivým přípravkem informujte lékaře, jestliže:  

  jste  byli,  či  jste  v současnosti  léčeni  pro plicní  tuberkulózu  (TBC),  plísňové,  virové  či 

bakteriální infekce. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Je důležité ujistit se, že Alvesco je správný lék 

pro Vás.  

Během léčby přípravkem Alvesco ihned kontaktujte svého lékaře:  

  jestliže  začnete  mít  obtíže  s dýcháním  a  dojde  ke  zhoršení  příznaků  –  kašle,  dušnosti,  sípání, 

tísnivého pocitu v hrudníku, chrapotu či jiných příznaků nedostatku vzduchu. 

(V  takovém  případě  použijte  Váš  inhalátor  pro  akutní  stavy,  který  obvykle  vede  k rychlému 

zlepšení.) 

  jestliže se v noci budíte kvůli Vašim příznakům.  

  jestliže Vám inhalátor pro akutní stavy nepomáhá. 

Lékař rozhodne o další léčbě. 

Zvláštní skupiny pacientů 

Pacienti  s těžkým  astmatem  jsou  ohroženi  akutními  astmatickými  záchvaty.  U  takových  pacientů 

lékař provádí pravidelné a důkladné prohlídky, včetně testu plicní funkce.  

Pacienti, kteří již užívají kortikosteroidové tablety 

Alvesco lze použít jako náhradu tablet, či k omezení jejich množství. Pečlivě dodržujte pokyny lékaře. 

-  Změna medikace začne asi týden poté, co začnete Alvesco používat. 

-  Počet užívaných tablet bude opatrně a postupně snižován. 

-  Během tohoto období se můžete někdy cítit celkově špatně. 

-  Přesto je nutné pokračovat v používání přípravku Alvesco a pomalu snižovat počet užívaných 

tablet. 

-  Jestliže  se  u  Vás  projeví  závažné  příznaky,  například  pocit  na  zvracení,  zvracení,  průjem  či 

vysoké teploty, kontaktujte svého lékaře. 

-  Tento proces může někdy odhalit méně závažné alergie, jako je rinitida (zánět nosní sliznice) či 

ekzém (svědění a zarudnutí kůže). 

-  Jakmile  úplně  přejdete  z tablet  na  Alvesco,  pokračuje  u  Vás  období  s rizikem  snížené  funkce 

nadledvin,  které  souvisí  s dosud  užívanými  kortikosteroidovými  tabletami.  Příznaky  snížené 

funkce  nadledvin  (například  závratě,  mdloby,  pocit  na  zvracení,  nechutenství,  náladovost, 

úbytek tělesného ochlupení, horší zvládání stresu, slabost, bolesti hlavy, potíže s pamětí, alergie, 

touha po jídle a poruchy hladiny krevního cukru) mohou nějaký čas přetrvávat. 

-  Je možné, že budete muset vyhledat specialistu, který posoudí rozsah snížení funkce nadledvin. 

-  Pravidelné kontroly funkce nadledvin bude také provádět Váš ošetřující lékař.  

-  Během období se zvýšenou stresovou zátěží, například při chirurgických operacích či zhoršení 

astmatických záchvatů, možná budete muset navíc užívat kortikosteroidové tablety. V takovém 

případě musíte u sebe neustále nosit průkaz s upozorněním, že užíváte steroidy

Pacienti s poruchami funkce jater či ledvin 

Jestliže trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin, není potřeba upravovat dávku ciklesonidu. 

Jestliže trpíte závažnou chorobou jater, lékař u Vás bude pečlivěji sledovat možné nežádoucí účinky 

související s poruchou normální produkce steroidů. 

Děti mladší 12 let: 

Použití tohoto léčivého přípravku se nedoporučuje u dětí mladších 12 let vzhledem k nedostatku údajů 

o možných nežádoucích účincích.  

Další léčivé přípravky a Alvesco 

Než  začnete  Alvesco  používat,  informujte  lékaře,  jestliže  se  v současnosti  léčíte  na  jakoukoli 

plísňovou či virovou infekci léčivými přípravky obsahujícími: 

-  ketokonazol, 

-  itrakonazol, 

-  ritonavir, 

-  nelfinavir. 

Tyto látky  mohou zesílit účinky přípravku Alvesco tak, že  možnost nežádoucích účinků nelze zcela 

vyloučit. 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  

Používání tohoto léčivého přípravku s jídlem a pitím 

Alvesco se vzájemně neovlivňuje s potravinami ani nápoji

Těhotenství, kojení a plodnost 

Informujte svého lékaře, jestliže jste těhotná, plánujete otěhotnění či kojíte. 

-  Vzhledem k nedostatku informací o účincích přípravku Alvesco u těhotných žen s Vámi lékař 

probere rizika a přínos léčby přípravkem Alvesco. 

-  Ciklesonid (léčivá látka přípravku Alvesco) lze během těhotenství používat pouze tehdy, pokud 

možný  přínos  pro  matku  převáží  možná  rizika  pro  vyvíjející  se  dítě.  Jestliže  lékař  usoudí,  že 

můžete  v používání  přípravku  Alvesco  pokračovat,  budete  používat  nejnižší  možnou  dávku 

ciklesonidu, která astma udrží pod kontrolou.  

-  Funkce  nadledvin  bude  pečlivě  sledována  u  dětí,  jejichž  matky  dostávaly  během  těhotenství 

kortikosteroidy.  

-  Chcete-li používat Alvesco během kojení, poraďte se se svým lékařem. 

-  Není známo, zda vdechovaný ciklesonid u lidí přechází do mateřského mléka. 

-  Předepsání přípravku Alvesco kojícím ženám se zváží pouze v případě, že očekávaný přínos pro 

matku převáží možné riziko pro dítě. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Alvesco a jeho pomocné látky nemají žádný nebo jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní 

prostředky nebo obsluhovat stroje. 

3.  Jak se Alvesco používá  

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem nebo lékárníkem. 

  Jestliže  jste  právě  začal(a)  tento  léčivý  přípravek  používat  jako  náhradu  či  doplněk  tablet  s 

kortikosteroidy, přečtěte si bod 2, „Pacienti, kteří již užívají kortikosteroidové tablety“. 

Kolik dávek přípravku Alvesco mám denně používat? 

Lékař s Vámi prodiskutuje, kolik dávek léčivého přípravku máte denně používat. Dávka bude záviset 

na Vašich individuálních potřebách.  

  Doporučená dávka přípravku Alvesco je 160 mikrogramů jednou denně, která vede ke zvládnutí 

astmatu u většiny pacientů. 

  U  některých  pacientů  může  k  přiměřené  léčbě  astmatu  dostačovat  snížená  dávka  – 

80 mikrogramů jednou denně. 

  Zvýšení  dávkování  přípravku  Alvesco  může  krátkodobě  přicházet  v  úvahu  u  pacientů, jejichž 

astmatické obtíže se závažně zhoršily. Dávka může být zvýšena až na 640 mikrogramů denně, 

podávaných  jako  320 mikrogramů  dvakrát  denně,  avšak  žádné  údaje  nepotvrzují  dodatečný 

léčebný účinek při užívání této vysoké dávky déle než 3 měsíce.  

Pokud to bude zapotřebí, lékař Vám může také předepsat kortikosteroidové tablety a/nebo v případě 

infekce i antibiotika. 

-  Váš lékař dávku upraví na minimum nezbytné k léčbě astmatu.  

-  Zlepšení příznaků (sípání, tísnivý pocit v hrudníku a kašel) byste měli pocítit do 24 hodin. 

Kdy mám inhalátor Alvesco používat?  

Ve  většině  případů  buď  ráno,  nebo  večer  jako  jednu  či  dvě  inhalační  dávky  jednou  denně.  Pečlivě 

dodržujte pokyny lékaře. Je důležité používat Alvesco pravidelně každý den, i když se cítíte lépe.  

Jestliže  musíte  používat inhalátor  pro akutní  stavy  více  než  2-3krát týdně,  kontaktujte  svého  lékaře, 

aby přehodnotil Vaši léčbu. 

Jak se inhalátor Alvesco používá? 

Je  důležité,  aby  Vám  lékař,  zdravotní  sestra  či  lékárník  provedli  ukázku  správného  použití  Vašeho 

inhalátoru Alvesco. Správná technika zajistí, že se Vám do plic dostane přesné množství léku. Postup 

si můžete oživit z pokynů v této příbalové informaci.  

Můžete si použití inhalátoru Alvesco několikrát nacvičit před zrcadlem, než budete přesvědčeni o jeho 

správném použití. Dbejte, aby lék neutíkal koutky či vrchem úst. 

Jestliže  máte  nový  inhalátor,  nebo  jste  jej  nepoužívali  týden  či  déle,  musíte  jej  před  použitím 

vyzkoušet. Sejměte kryt náustku a stlačte třikrát nádobku vevnitř inhalátoru. Uvolněte tak tři dávky 

do vzduchu – směrem od Vás.  

Inhalátorem  není  nutné  před  použitím  zatřást.  Léčivý  přípravek  je  už  ve  velmi  jemném  roztoku 

promíchán tak, abyste s každým vstříknutím dostali správnou dávku. 

Během inhalace můžete sedět či stát.  

Dodržujte pečlivě tyto pokyny a k objasnění použijte následující obrázky. 

1.  Sejměte kryt náustku a zkontrolujte náustek zevnitř i zvenčí, zda je čistý a suchý. 

2.  Podržte  inhalátor  obráceně  (dnem  nádobky  nahoru)  s ukazovákem  na  dně  nádobky  a  palcem 

pod náustkem. 

3.  Zhluboka vydechněte. Nedýchejte do inhalátoru. 

4.  Vložte náustek do úst a rty sevřete pevně kolem náustku. 

5.  Zároveň  s  nádechem  ústy  stlačte  ukazováčkem  horní  plošku  inhalátoru  a  uvolněte  tak  jednu 

dávku  léku.  Přitom  se  pomalu  a  zhluboka  nadechujte.  Dbejte  na  to,  aby  lék  neunikl  koutky, 

vrchem či spodem úst. 

6.  Zadržte dech, vytáhněte inhalátor z úst a dejte prst z nádobky. Zadržujte dech asi deset sekund 

nebo  tak  dlouho,  jak  to  bez  problémů  vydržíte.  Pomalu  vydechněte  ústy.  Nedýchejte  do 

inhalátoru. 

Je důležité při krocích 3 až 6 nespěchat. 

7.  Pokud máte předepsánu ještě jednu dávku, vyčkejte asi půl minuty a opakujte kroky 3 až 6. 

8.  Po  použití  vždy  nasaďte  kryt  náustku,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  prachem.  Nasaďte  a 

zatlačte, až se zaklapne na místo. 

9.  Z hygienických důvodů: 

-  čistěte náustek každý týden suchým papírovým kapesníčkem, zevnitř i zvenčí; 

-  suchým složeným kapesníčkem otřete vpředu otvor, kudy je lék rozprašován; 

nepoužívejte vodu či jiné kapaliny. 

Správná technika zajistí, aby se do plic dostalo vždy správné množství přípravku Alvesco. Lékař bude 

Vaši inhalační techniku pravidelně kontrolovat, aby se zajistila co největší efektivita léčby. 

Jakmile se nádobka vyprázdní, při stisknutí neucítíte ani neuslyšíte uvolnění žádné hnací látky. 

Pokud po použití inhalátoru zaznamenáte sípání či tísnivý pocit v hrudníku: 

  neužívejte další dávky; 

  použijte inhalátor pro akutní stavy k usnadnění dýchání;  

  ihned kontaktujte svého lékaře. 

Pokud  je  pro  Vás  použití  inhalátoru  obtížné,  lékař  může  doporučit  použití  inhalační  pomůcky. 

Inhalační  pomůcka  vhodná  pro  inhalátor  Alvesco  se  nazývá  AeroChamber  Plus TM .  Při  použití  této 

pomůcky dodržujte dodané pokyny. Lékař či lékárník Vám s pořízením a použitím inhalační pomůcky 

poradí. 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Alvesco, než jste měl(a) 

Je velmi důležité, abyste používal(a) přípravek přesně podle doporučení Vašeho lékaře. Nezvyšujte ani 

nesnižujte dávku bez vyhledání rady lékaře.  

Při  použití  většího  množství  přípravku  Alvesco  není  nutná  speciální  léčba,  ale  měl(a)  byste  o  tom 

informovat  svého  lékaře.  Při  dlouhodobém  používání  vysokých  dávek  nelze  vyloučit  určitý  stupeň 

snížení funkce nadledvin a bude možná potřebné provést kontrolu funkce nadledvin. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít Alvesco 

Jestliže  jste  Alvesco  zapomněl(a)  použít,  pokračujte  další  obvyklou  dávkou.  Nezdvojnásobujte 

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) používat Alvesco  

I když se cítíte lépe, nepřestávejte inhalátor Alvesco používat. 

Pokud přestanete používat tento léčivý přípravek, musíte o tom ihned informovat lékaře. 

4.  Možné nežádoucí účinky  

Podobně jako všechny léky může mít i Alvesco nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 

každého. 

Pokud  se  u  vás  objeví  níže  popsané  závažné  nežádoucí  účinky,  přerušte  užívání  přípravku  a 

Sprejová 

tryska 

 závažné alergické reakce například otok rtů, jazyka a hrdla (postihují až 1 z 1 000 léčených pacientů)   

 alergické  reakce:  vyrážka,  zčervenání,  svědění  nebo  vyrážka  podobná  kopřivce  (postihují  až  1  ze 

100 léčených pacientů)   

 kašel nebo sípání, které se zhoršují brzy po inhalaci (postihují až 1 ze 100 léčených pacientů)   

Další  nežádoucí  účinky  při  používání  Alvesco  jsou  obvykle  mírné.  Ve  většině  případů  můžete 

pokračovat v léčbě. Nežádoucí účinky, které se u Vás mohou vyskytnout, jsou : 

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 ze 100 léčených pacientů):  

  chrapot 

  pálení, zánět, podráždění v ústech nebo v hrdle 

  bělavý povlak v ústech (plísňové onemocnění v ústech) 

  bolest hlavy 

  nepříjemná chuť v ústech  

  sucho v ústech a hrdle 

  pocit na zvracení nebo zvracení 

Vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 z 1000 léčených pacientů): 

  pocit bušení srdce (palpitace) 

  nepříjemný pocit nebo bolesti břicha  

  vysoký krevní tlak 

Četnost není známa, ale mohou se také vyskytnout:  

  problémy  se  spaním,  deprese  nebo  obavy,  neklid,  nervozita,  zvýšená  dráždivost  nebo 

podrážděnost. Tyto příznaky se více mohou vyskytovat u dětí. 

Alvesco  může  ovlivnit  normální  produkci  kortikosteroidů  ve  Vašem  těle.  To  je  obvyklé  u  pacientů 

užívajících dlouhodobě vysoké dávky. Tyto účinky mohou zahrnovat: 

  zpomalení růstu u dospívajících; 

  řídnutí kostí; 

  možný zákal oční čočky (katarakta) způsobující rozmazané vidění; 

  ztrátu zraku způsobenou neobvykle vysokým nitroočním tlakem (glaukom); 

  kulatý („měsícovitý“) obličej, přibývání tělesné hmotnosti v horní části těla a hubnutí rukou a 

nohou (cushingoidní vzhled či Cushingův syndrom).  

U dospívajících dlouhodobě užívajících lék by měl lékař pravidelně kontrolovat jejich výšku. Pokud u 

Vás dojde ke zpomalení růstu, lékař Vaši léčbu, bude-li to možné, upraví na nejnižší dávku, při níž 

bude zachována účinná léčba astmatu. 

Tablety s kortikosteroidy mohou mít více nežádoucích účinků než kortikosteroidové inhalátory, jako 

je  Alvesco.  Jestliže  před  či  během  používání  přípravku  Alvesco  jste  užívali  nebo  užíváte  steroidy 

v tabletách,  riziko  nežádoucích  účinků  tablet  může  delší  dobu  přetrvávat.  Pravidelné  prohlídky 

ošetřujícím  lékařem  by  měly  zajistit,  že  dostáváte  Alvesco  ve  správných  dávkách.  Včas  také  odhalí 

jakékoli nežádoucí účinky a sníží pravděpodobnost jejich zhoršení.  

Pamatujte: 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři.  Stejně  postupujte 

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí 

účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky: http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 

přípravku. 

5.  Jak Alvesco uchovávat  

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte  Váš  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  štítku  a  krabičce  za 

„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nádobka obsahuje stlačenou tekutinu. Nevystavujte teplotám vyšším než 50°C.  

Nádobka nemá být prorážena, rozbíjena nebo pálena, i když se zdá být prázdná. 

Stejně  jako  u  většiny  jiných  inhalovaných  léčivých  přípravků  v tlakových  nádobkách  může  být 

léčebný  účinek  tohoto  přípravku  snížen,  pokud  je  nádobka  studená.  Inhalátor  Alvesco  však  dodává 

stejnou dávku při teplotách od -10 až do plus 40 °C. 

Jestliže se lékař rozhodne Vaši léčbu ukončit, nebo když je inhalátor prázdný, vraťte jej do lékárny 

k bezpečné  likvidaci.  Ta  je  důležitá,  protože  v nádobce  mohou  zůstat  stopy  přípravku,  i  když  máte 

dojem, že je prázdná. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co Alvesco obsahuje 

Léčivou látkou přípravku je ciklesonid. Každým stlačením uvolníte dávku (dávka uvolněná z 

náustku) obsahující ciclesonidum 160 mikrogramů. 

Pomocnými látkami jsou bezvodý ethanol a hnací látka (HFA-134a, norfluran). 

Jak Alvesco vypadá a co obsahuje toto balení 

Alvesco je čirý a bezbarvý  roztok v hliníkové tlakové nádobce, který je podáván náustkem v přesně 

odměřených dávkách ciklesonidu, a to formou aerosolu. 

Velikosti balení: 

Inhalátor s 30 přesně odměřenými dávkami. 

Inhalátor s 60 přesně odměřenými dávkami. 

Inhalátor se 120 přesně odměřenými dávkami

Nemocniční balení 10x 30, 10x 60, 10x 120 dávek 

Každá  síla  inhalátoru  obsahuje  látku  na  30,  60  či  120 dávek.  V  závislosti  od  denního  počtu  dávek 

doporučených Vaším lékařem:  

  obsahuje inhalátor se 30 dávkami zásobu léku na 2 až 4 týdny; 

  obsahuje inhalátor se 60 dávkami zásobu léku na 1 až 2 měsíce; 

  obsahuje inhalátor se 120 dávkami zásobu léku na 2 až 4 měsíce. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  

Držitel rozhodnutí o registraci        Výrobce  

Takeda GmbH               Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Str. 2              Byk-Gulden-Str. 2 

D-78467 Konstanz             D-78467  Konstanz 

Německo                Německo           

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Belgie     Alvesco 160<80><40> microgram, aerosol, oplossing 

Bulharsko     Alvesco 160<80><40> Inhaler 

Česká republika   Alvesco 160 Inhaler 

Dánsko     Alvesco 160<80><40> micrograms pressurised inhalation, solution 

Estonsko     Alvesco 160<80><40>  micrograms, pressurised inhalation, solution 

Finsko     Alvesco 160<80><40> micrograms, pressurised inhalation, solution 

Francie     Alvesco 160<80><40> microgrammes/dose solution pour inhalation en  

flacon pressurisé 

Chorvatsko    Alvesco 160<80><40> mikrograma stlačeni inhalat otopina 

Irsko      Alvesco 160<80><40> micrograms pressurised inhalation solution 

Island     Alvesco 160<80><40> innúdalyf 

Itálie      Alvesco 160<80><40> mcg soluzione pressurizzata per inalazione 

Kypr      Alvesco 160<80><40> micrograms, pressurised inhilation solution 

Litva      Alvesco 160<80><40> microgramu suslegtas inhaliacinis tirpalas 

Lotyšsko     Alvesco 160<80><40> inhalators 

Lucembursko   Alvesco 160<80><40> microgrammes, solution pour inhalation en flacon  

pressurisé 

Maďarsko    Alvesco 160<80><40> mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat 

Malta     Alvesco 160<80><40> Inhaler 

Německo    Alvesco 160<80><40> Mikrogramm, Druckgasinhalation, Lösung 

Nizozemsko   Alvesco 160<80><40> Inhalator 

Norsko     Alvesco 160<80><40> micrograms/dose inhalasjonsaerosol, oppløsing 

Polsko    Alvesco 160<80><40> 

Rakousko     Alvesco 160<80><40> Mikrogramm –Dosieraerosol 

Rumunsko     Alvesco 160<80><40> Inhaler, solutie de inhalat presurizata 160  

micrograme / doza 

Řecko     Alvesco 160<80> mcg/Dose 

Slovenská republika Alvesco 160<80><40> Inhalátor 

Slovinsko     Alvesco 160<80><40> mikrogramov inhalacijska raztopina pod tlakom  

Španělsko     Alvesco160<80><40> microgramos/ inhalación solución para inhalación en  

envase a presión 

Švédsko     Alvesco 160<80><40> microgram/dos inhalationsspray, lösning 

Velká Británie   Alvesco 160<80><40> Inhaler  

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.1.2015