ALVESCO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ALVESCO Roztok k inhalaci v tlakovém obalu 160MCG/DÁV
 • Dávkování:
 • 160MCG/DÁV
 • Léková forma:
 • Roztok k inhalaci v tlakovém obalu
 • Podání:
 • Inhalační podání
 • Jednotky v balení:
 • 120DÁV Dávkovací ventil
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ALVESCO Roztok k inhalaci v tlakovém obalu 160MCG/DÁV
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CIKLESONID
 • Přehled produktů:
 • ALVESCO 160 INHALER

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 14/ 003/05-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn.sukls209282/2014

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

Alvesco 160Inhaler

Roztok kinhalacivtlakovémobalu

Ciclesonidum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekpoužívat,

protože obsahuje pro Vásdůležité údaje.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

- TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, atoitehdy, má-listejnéznámkyonemocněníjako Vy.

- PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékaři,lékárníkovi

nebozdravotnísestře.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsou

uvedenyvtéto příbalové informaci.Vizbod4.

Co naleznetevtéto příbalové informaci

1. Coje Alvesco a kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete Alvescopoužívat

3. JakseAlvesco používá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakAlvescouchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1. Co je Alvesco a kčemusepoužívá

Co jeAlvesco:

Alvescoječirýabezbarvýaerosolovýsprej,kterýsevdechujeústydoplic.Jednáseopreventivnílék

(kortikosteroid), kterýmusíte používatdenněa kterýúčinkuje pouze po vdechnutí

do plic.

Léčivoulátkoupřípravku je ciklesonid. (Seznampomocnýchlátekpřípravkuviz bod6).

Kčemu seAlvescopoužívá:

Tentoléčivýpřípravekjepředepisovánkekontrolepřetrvávajícíhoastmatuudospělýcha

dospívajícíchpacientů (12letastarších).

Usnadňujedýcháníztlumenímpříznakůastmatuasnižujepravděpodobnostastmatickéhozáchvatu.

Účinekvzniká postupně, protoje třeba tentoléčivýpřípravekpoužívatdenně,ikdyžsecítíte dobře.

Tentoléčivýpřípraveknenívhodný přizáchvatechakutnídušnosti.Přitakovémzáchvatupoužívejte

pouze Váš inhalátor pro akutnístavy.

2 Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete Alvesco používat

NepoužívejteAlvesco:

jestližejstealergický(á)(přecitlivělý(á))naciklesonidnebonakteroukolidalšísložkutohoto

přípravku(uvedenou vbodě6).

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuAlvescojezapotřebí

Před zahájenímléčbytímto léčivýmpřípravkeminformujtelékaře,jestliže:

jstebyli,čijstevsoučasnostiléčeniproplicnítuberkulózu(TBC),plísňové,virovéči

bakteriálníinfekce.

Pokudsinejstejistý(á),poraďtesesesvýmlékařem.Jedůležitéujistitse,žeAlvescojesprávnýlék

proVás.

BěhemléčbypřípravkemAlvescoihnedkontaktujtesvého lékaře:

jestližezačnetemítobtížesdýchánímadojdekezhoršenípříznaků–kašle,dušnosti,sípání,

tísnivého pocitu vhrudníku, chrapotučijiných příznaků nedostatku vzduchu.

(VtakovémpřípaděpoužijteVášinhalátorproakutnístavy,kterýobvyklevedekrychlému

zlepšení.)

jestližesevnocibudíte kvůliVašimpříznakům.

jestližeVáminhalátorproakutnístavynepomáhá.

Lékařrozhodne odalšíléčbě.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacientistěžkýmastmatemjsouohroženiakutnímiastmatickýmizáchvaty.Utakovýchpacientů

lékařprovádípravidelné adůkladnéprohlídky, včetnětestu plicnífunkce.

Pacienti,kteříjiž užívajíkortikosteroidovétablety

Alvesco lze použítjako náhradutablet, čikomezeníjejich množství. Pečlivě dodržujte pokynylékaře.

- Změnamedikace začneasitýden poté, co začnete Alvesco používat.

- Početužívaných tabletbude opatrně apostupně snižován.

- Běhemtohoto obdobísemůžete někdycítitcelkově špatně.

- PřestojenutnépokračovatvpoužívánípřípravkuAlvescoapomalusnižovatpočetužívaných

tablet.

- JestližeseuVásprojevízávažnépříznaky,napříkladpocitnazvracení,zvracení,průjemči

vysoké teploty, kontaktujtesvého lékaře.

- Tentoprocesmůženěkdyodhalitménězávažnéalergie,jakojerinitida(zánětnosnísliznice)či

ekzém(svěděníazarudnutíkůže).

- JakmileúplněpřejdeteztabletnaAlvesco,pokračujeuVásobdobísrizikemsníženéfunkce

nadledvin,kterésouvisísdosudužívanýmikortikosteroidovýmitabletami.Příznakysnížené

funkcenadledvin(napříkladzávratě,mdloby,pocitnazvracení,nechutenství,náladovost,

úbytektělesného ochlupení, horšízvládánístresu, slabost, bolestihlavy, potíže spamětí, alergie,

touhapojídle aporuchyhladinykrevního cukru)mohou nějakýčas přetrvávat.

- Jemožné, že budete musetvyhledatspecialistu, kterýposoudírozsahsníženífunkcenadledvin.

- Pravidelné kontrolyfunkcenadledvin budetaké provádětVášošetřujícílékař.

- Běhemobdobísezvýšenoustresovouzátěží,napříkladpřichirurgickýchoperacíchčizhoršení

astmatickýchzáchvatů,možnábudetemusetnavícužívatkortikosteroidovétablety.Vtakovém

případěmusíteu sebe neustále nositprůkazsupozorněním, že užíváte steroidy.

Pacientisporuchamifunkcejater čiledvin

Jestliže trpíte poruchoufunkcejaterneboledvin, nenípotřebaupravovatdávku ciklesonidu.

Jestližetrpítezávažnouchoroboujater,lékařuVásbudepečlivějisledovatmožnénežádoucíúčinky

souvisejícísporuchou normálníprodukcesteroidů.

Dětimladší12let:

Použitítohotoléčivéhopřípravkusenedoporučujeudětímladších12letvzhledemknedostatkuúdajů

o možných nežádoucích účincích.

Dalšíléčivé přípravkya Alvesco

NežzačneteAlvescopoužívat,informujtelékaře,jestližesevsoučasnostiléčítenajakoukoli

plísňovou čivirovou infekciléčivýmipřípravkyobsahujícími:

- ketokonazol,

- itrakonazol,

- ritonavir,

- nelfinavir.

TytolátkymohouzesílitúčinkypřípravkuAlvescotak,žemožnostnežádoucíchúčinkůnelzezcela

vyloučit.

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávné době, ato io lécích, kteréjsoudostupné bezlékařského předpisu.

Používánítohotoléčivéhopřípravkusjídlema pitím

Alvesco se vzájemně neovlivňuje spotravinamianinápoji.

Těhotenství, kojenía plodnost

Informujte svéholékaře,jestližejstetěhotná,plánujeteotěhotněníčikojíte.

- VzhledemknedostatkuinformacíoúčincíchpřípravkuAlvescoutěhotnýchžensVámilékař

probererizika apřínos léčbypřípravkemAlvesco.

- Ciklesonid(léčiválátkapřípravkuAlvesco)lzeběhemtěhotenstvípoužívatpouzetehdy,pokud

možnýpřínospromatkupřevážímožnárizikaprovyvíjejícísedítě.Jestliželékařusoudí,že

můžetevpoužívánípřípravkuAlvescopokračovat,budetepoužívatnejnižšímožnoudávku

ciklesonidu,kteráastma udržípod kontrolou.

- Funkcenadledvinbudepečlivěsledovánaudětí,jejichžmatkydostávalyběhemtěhotenství

kortikosteroidy.

- Chcete-lipoužívatAlvescoběhemkojení, poraďtesese svýmlékařem.

- Neníznámo, zda vdechovanýciklesonid u lidípřecházído mateřského mléka.

- PředepsánípřípravkuAlvescokojícímženámsezvážípouzevpřípadě,žeočekávanýpřínospro

matku převážímožné riziko pro dítě.

Poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkolilék.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Alvescoajehopomocnélátkynemajížádnýnebojenzanedbatelnývlivnaschopnostříditdopravní

prostředkynebo obsluhovatstroje.

3. Jak se Alvesco používá

Vždypoužívejtetentopřípravekpřesně podlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejste jistý(á),poraďtese

sesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Jestližejsteprávězačal(a)tentoléčivýpřípravekpoužívatjakonáhradučidoplněktablets

kortikosteroidy, přečtěte sibod2,„Pacienti, kteříjižužívajíkortikosteroidovétablety“.

Kolik dávekpřípravkuAlvescomámdenně používat?

LékařsVámiprodiskutuje,kolikdávekléčivéhopřípravkumátedenněpoužívat.Dávkabudezáviset

na Vašichindividuálníchpotřebách.

DoporučenádávkapřípravkuAlvescoje160mikrogramůjednoudenně,kterávedekezvládnutí

astmatu u většinypacientů.

Uněkterýchpacientůmůžekpřiměřenéléčběastmatudostačovatsníženádávka–

80mikrogramů jednou denně.

ZvýšenídávkovánípřípravkuAlvescomůžekrátkodoběpřicházetvúvahuupacientů,jejichž

astmatickéobtížesezávažnězhoršily.Dávkamůžebýtzvýšenaažna640mikrogramůdenně,

podávanýchjako320mikrogramůdvakrátdenně,avšakžádnéúdajenepotvrzujídodatečný

léčebnýúčinekpřiužívánítéto vysoké dávkydélenež3 měsíce.

Pokudtobudezapotřebí,lékařVámmůžetaképředepsatkortikosteroidovétabletya/nebovpřípadě

infekceiantibiotika.

- Vášlékařdávku upravínaminimumnezbytnékléčběastmatu.

- Zlepšenípříznaků (sípání,tísnivýpocitvhrudníku a kašel)byste mělipocítitdo 24hodin.

Kdymáminhalátor Alvesco používat?

Vevětšiněpřípadůbuďráno,nebovečerjakojednučidvěinhalačnídávkyjednoudenně.Pečlivě

dodržujte pokynylékaře.Jedůležité používatAlvescopravidelně každýden, ikdyžsecítíte lépe.

Jestližemusítepoužívatinhalátorproakutnístavyvícenež2-3kráttýdně,kontaktujtesvéholékaře,

abypřehodnotilVašiléčbu.

Jak seinhalátor Alvescopoužívá?

Jedůležité,abyVámlékař,zdravotnísestračilékárníkprovedliukázkusprávnéhopoužitíVašeho

inhalátoruAlvesco.Správnátechnikazajistí,žeseVámdoplicdostanepřesnémnožstvíléku.Postup

simůžete oživitzpokynůvtéto příbalové informaci.

MůžetesipoužitíinhalátoruAlvesconěkolikrátnacvičitpředzrcadlem,nežbudetepřesvědčeniojeho

správnémpoužití. Dbejte, abylékneutíkalkoutkyčivrchemúst.

Jestližemátenovýinhalátor,nebojstejejnepoužívalitýdenčidéle,musítejejpředpoužitím

vyzkoušet.Sejmětekrytnáustkuastlačtetřikrátnádobkuvevnitřinhalátoru.Uvolnětetaktřidávky

do vzduchu–směremod Vás.

Inhalátoremnenínutnépředpoužitímzatřást.Léčivýpřípravekjeužvevelmijemnémroztoku

promíchántak, abyste skaždýmvstříknutímdostalisprávnou dávku.

Běheminhalacemůžete sedětčistát.

Dodržujte pečlivětytopokyny a kobjasněnípoužijte následujícíobrázky.

1. Sejměte krytnáustku a zkontrolujtenáustekzevnitřizvenčí, zdaječistýa suchý.

2. Podržteinhalátorobráceně(dnemnádobkynahoru)sukazovákemnadněnádobkyapalcem

pod náustkem.

3. Zhlubokavydechněte. Nedýchejtedo inhalátoru.

4. Vložte náustekdo ústa rtysevřetepevněkolemnáustku.

5. Zároveňsnádechemústystlačteukazováčkemhorníploškuinhalátoruauvolnětetakjednu

dávkuléku.Přitomsepomaluazhlubokanadechujte.Dbejtenato,abylékneuniklkoutky,

vrchemčispodemúst.

6. Zadržtedech,vytáhněteinhalátorzústadejteprstznádobky.Zadržujtedechasidesetsekund

nebotakdlouho,jaktobezproblémůvydržíte.Pomaluvydechněteústy.Nedýchejtedo

inhalátoru.

Je důležité přikrocích 3 až6 nespěchat.

7. Pokudmáte předepsánuještějednu dávku,vyčkejteasipůlminutyaopakujtekroky3 až6.

8. Popoužitívždynasaďtekrytnáustku,abybylpřípravekchráněnpředprachem.Nasaďtea

zatlačte,ažsezaklapnenamísto.

9. Zhygienických důvodů:

- čistěte náustekkaždýtýdensuchýmpapírovýmkapesníčkem,zevnitřizvenčí;

- suchýmsloženýmkapesníčkemotřete vpředu otvor, kudyjelékrozprašován;

- nepoužívejtevodu čijiné kapaliny.

Správnátechnikazajistí,abysedoplicdostalovždysprávnémnožstvípřípravkuAlvesco.Lékařbude

Vašiinhalačnítechniku pravidelně kontrolovat, abysezajistila conejvětšíefektivita léčby.

Jakmile se nádobka vyprázdní, přistisknutíneucítíte anineuslyšíte uvolněnížádné hnacílátky.

Pokud popoužitíinhalátoru zaznamenátesípáníčitísnivý pocitvhrudníku:

neužívejte dalšídávky;

použijteinhalátor proakutnístavy kusnadněnídýchání;

ihned kontaktujte svého lékaře.

PokudjeproVáspoužitíinhalátoruobtížné,lékařmůžedoporučitpoužitíinhalačnípomůcky.

InhalačnípomůckavhodnáproinhalátorAlvescosenazýváAeroChamberPlus TM .Připoužitítéto

pomůckydodržujtedodanépokyny.LékařčilékárníkVámspořízenímapoužitíminhalačnípomůcky

poradí.

Jestližejste použil(a)vícepřípravkuAlvesco, nežjste měl(a)

Jevelmidůležité, abyste používal(a)přípravekpřesně podle doporučeníVašeho lékaře. Nezvyšujte ani

nesnižujtedávku bezvyhledáníradylékaře.

PřipoužitívětšíhomnožstvípřípravkuAlvesconenínutnáspeciálníléčba,aleměl(a)bysteotom

informovatsvéholékaře.Přidlouhodobémpoužívánívysokýchdáveknelzevyloučiturčitýstupeň

sníženífunkcenadledvin abude možná potřebné provéstkontrolufunkcenadledvin.

Jestližejste zapomněl(a)použítAlvesco

JestližejsteAlvescozapomněl(a)použít,pokračujtedalšíobvykloudávkou.Nezdvojnásobujte

následujícídávku, abyste nahradil(a)vynechanou dávku.

Jestližejste přestal(a)používatAlvesco

Ikdyžsecítítelépe,nepřestávejteinhalátorAlvesco používat.

Pokud přestanete používattentoléčivý přípravek,musíteo tomihned informovatlékaře.

4. Možné nežádoucíúčinky

PodobnějakovšechnylékymůžemítiAlvesconežádoucíúčinky,kterésealenemusívyskytnoutu

každého.

Pokudseuvásobjevínížepopsanézávažnénežádoucíúčinky,přerušteužívánípřípravkua

Sprejová

tryska

závažnéalergické reakcenapříklad otokrtů,jazyka ahrdla (postihujíaž1 z1 000 léčenýchpacientů)

alergickéreakce:vyrážka,zčervenání,svěděnínebovyrážkapodobnákopřivce(postihujíaž1ze

100 léčených pacientů)

kašelnebo sípání, které se zhoršujíbrzypo inhalaci(postihujíaž1 ze 100léčených pacientů)

DalšínežádoucíúčinkypřipoužíváníAlvescojsouobvyklemírné.Vevětšiněpřípadůmůžete

pokračovatvléčbě. Nežádoucíúčinky, které se uVásmohou vyskytnout,jsou:

Méněčasté nežádoucíúčinky(postihujíaž1 ze 100léčených pacientů):

chrapot

pálení, zánět, podrážděnívústech nebo vhrdle

bělavýpovlakvústech(plísňové onemocněnívústech)

bolesthlavy

nepříjemná chuťvústech

sucho vústecha hrdle

pocitna zvracenínebo zvracení

Vzácné nežádoucíúčinky(postihujíaž1 z1000léčených pacientů):

pocitbušenísrdce(palpitace)

nepříjemnýpocitnebo bolestibřicha

vysokýkrevnítlak

Četnostneníznáma, ale mohou setaké vyskytnout:

problémysespaním,depreseneboobavy,neklid,nervozita,zvýšenádráždivostnebo

podrážděnost.Tytopříznakysevícemohou vyskytovatudětí.

AlvescomůžeovlivnitnormálníprodukcikortikosteroidůveVašemtěle.Tojeobvykléupacientů

užívajících dlouhodobě vysoké dávky. Tyto účinkymohou zahrnovat:

zpomalenírůstu udospívajících;

řídnutíkostí;

možnýzákaločníčočky(katarakta)způsobujícírozmazanévidění;

ztrátu zraku způsobenou neobvykle vysokýmnitroočnímtlakem(glaukom);

kulatý(„měsícovitý“)obličej,přibývánítělesnéhmotnostivhorníčástitělaahubnutírukoua

nohou (cushingoidnívzhled čiCushingůvsyndrom).

Udospívajícíchdlouhodoběužívajícíchlékbyměllékařpravidelněkontrolovatjejichvýšku.Pokudu

Vásdojdekezpomalenírůstu,lékařVašiléčbu,bude-litomožné,upravínanejnižšídávku,přiníž

bude zachovánaúčinná léčba astmatu.

Tabletyskortikosteroidymohoumítvícenežádoucíchúčinkůnežkortikosteroidovéinhalátory,jako

jeAlvesco.JestližepředčiběhempoužívánípřípravkuAlvescojsteužívalineboužívátesteroidy

vtabletách,rizikonežádoucíchúčinkůtabletmůžedelšídobupřetrvávat.Pravidelnéprohlídky

ošetřujícímlékařembymělyzajistit,žedostáváteAlvescovesprávnýchdávkách.Včastakéodhalí

jakékolinežádoucíúčinkya snížípravděpodobnostjejich zhoršení.

Pamatujte:

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

Hlášenínežádoucích účinků

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékaři.Stejněpostupujte

vpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci.Nežádoucí

účinkymůžete hlásittaké přímona adresu:

Státníústavprokontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

Webové stránky:http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášenímnežádoucíchúčinkůmůžetepřispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku.

5. Jak Alvesco uchovávat

Uchovávejte mimodohleda dosahdětí.

NepoužívejteVášpřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaštítkuakrabičceza

„Použitelnédo“. Doba použitelnostise vztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

Nádobka obsahuje stlačenoutekutinu. Nevystavujte teplotámvyššímnež50°C.

Nádobka nemá býtprorážena, rozbíjena nebopálena,ikdyžsezdá býtprázdná.

Stejnějakouvětšinyjinýchinhalovanýchléčivýchpřípravkůvtlakovýchnádobkáchmůžebýt

léčebnýúčinektohotopřípravkusnížen,pokudjenádobkastudená.InhalátorAlvescovšakdodává

stejnou dávku přiteplotáchod-10 aždo plus 40 °C.

JestližeselékařrozhodneVašiléčbuukončit,nebokdyžjeinhalátorprázdný,vraťtejejdolékárny

kbezpečnélikvidaci.Tajedůležitá,protoževnádobcemohouzůstatstopypřípravku,ikdyžmáte

dojem, že je prázdná.

6. Obsah balenía dalšíinformace

CoAlvesco obsahuje

- Léčivoulátkoupřípravkujeciklesonid.Každýmstlačenímuvolnítedávku(dávkauvolněnáz

náustku)obsahujícíciclesonidum160mikrogramů.

- Pomocnýmilátkamijsoubezvodýethanola hnacílátka (HFA-134a, norfluran).

JakAlvesco vypadá a co obsahujetoto balení

Alvescoječirýabezbarvýroztokvhliníkovétlakovénádobce,kterýjepodávánnáustkemvpřesně

odměřených dávkách ciklesonidu,a toformou aerosolu.

Velikostibalení:

Inhalátors30přesně odměřenýmidávkami.

Inhalátors60přesně odměřenýmidávkami.

Inhalátorse120přesněodměřenýmidávkami.

Nemocničníbalení10x30,10x60,10x120 dávek

Každásílainhalátoruobsahujelátkuna30,60či120dávek.Vzávislostioddenníhopočtudávek

doporučenýchVašímlékařem:

obsahujeinhalátorse30dávkamizásobu léku na 2až4týdny;

obsahujeinhalátorse60dávkamizásobu léku na 1až2měsíce;

obsahujeinhalátorse120dávkamizásobu léku na 2 až4měsíce.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraci Výrobce

TakedaGmbH TakedaGmbH

Byk-Gulden-Str. 2 Byk-Gulden-Str. 2

D-78467 Konstanz D-78467 Konstanz

Německo Německo

Tento léčivý přípravek jev členskýchstátech EHPregistrován podtěmito názvy:

Belgie Alvesco 160<80><40> microgram, aerosol, oplossing

Bulharsko Alvesco 160<80><40> Inhaler

ČeskárepublikaAlvesco 160Inhaler

Dánsko Alvesco 160<80><40> micrograms pressurisedinhalation, solution

Estonsko Alvesco 160<80><40> micrograms, pressurised inhalation, solution

Finsko Alvesco 160<80><40> micrograms, pressurisedinhalation,solution

Francie Alvesco 160<80><40> microgrammes/dosesolution pourinhalationen

flacon pressurisé

Chorvatsko Alvesco 160<80><40> mikrograma stlačeniinhalatotopina

Irsko Alvesco 160<80><40> micrograms pressurisedinhalation solution

Island Alvesco 160<80><40>innúdalyf

Itálie Alvesco 160<80><40> mcgsoluzione pressurizzata perinalazione

Kypr Alvesco 160<80><40> micrograms, pressurisedinhilation solution

Litva Alvesco 160<80><40> microgramu suslegtasinhaliacinistirpalas

Lotyšsko Alvesco 160<80><40>inhalators

Lucembursko Alvesco 160<80><40> microgrammes, solutionpourinhalation enflacon

pressurisé

Maďarsko Alvesco 160<80><40> mikrogrammtúlnyomásos inhalációs oldat

Malta Alvesco 160<80><40> Inhaler

Německo Alvesco 160<80><40>Mikrogramm, Druckgasinhalation,Lösung

Nizozemsko Alvesco 160<80><40> Inhalator

Norsko Alvesco 160<80><40>micrograms/doseinhalasjonsaerosol, oppløsing

Polsko Alvesco 160<80><40>

Rakousko Alvesco 160<80><40>Mikrogramm–Dosieraerosol

Rumunsko Alvesco 160<80><40> Inhaler, solutiedeinhalatpresurizata 160

micrograme /doza

Řecko Alvesco 160<80> mcg/Dose

Slovenská republikaAlvesco 160<80><40> Inhalátor

Slovinsko Alvesco 160<80><40> mikrogramovinhalacijska raztopina pod tlakom

Španělsko Alvesco160<80><40> microgramos/inhalación solución para inhalación en

envase apresión

Švédsko Alvesco 160<80><40> microgram/dos inhalationsspray, lösning

Velká Británie Alvesco 160<80><40> Inhaler

Tato příbalová informacebyla naposledyrevidována14.1.2015