Advertisement

ALPHAGAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ALPHAGAN Oční kapky, roztok 2MG/ML
 • Dávkování:
 • 2MG/ML
 • Léková forma:
 • Oční kapky, roztok
 • Podání:
 • Oční podání
 • Jednotky v balení:
 • 10ML Lahvička s kapacím zařízením
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ALPHAGAN Oční kapky, roztok 2MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BRIMONIDIN
 • Přehled produktů:
 • ALPHAGAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 64/ 327/00-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls184778/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

ALPHAGAN

brimonidini

tartr

as

oční kapky, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat,protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.

Co

nalez

n

ete

v t éto p ří b alové in f ormaci

Co je Alphagan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Alphagan používat

Jak se Alphagan používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Alphagan uchovávat

Obsah balení a další informace

1. CO JE ALPHAGAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Alphagan se používá ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku.

Může být používán samostatně, pokud jsou kontraindikovány oční kapky s betablokátory,

nebo v kombinaci s dalšími očními kapkami, pokud Alphagan sám nedostatečně snižuje

zvýšený nitrooční tlak a to v léčbě glaukomu (zelený zákal) s otevřeným úhlem nebo při oční

hypertenzi (zvýšený nitrooční tlak).

Léčivou látkou v Alphaganu je brimonidin-tartarát, který snižuje nitrooční tlak v oku.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ALPHAGAN

POUŽÍVAT

Nepoužívejte Alphagan:

jestliže jste alergický(á) na brimonidin-tartarát nebo kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

v případě, že užíváte inhibitory monoaminooxidázy (MAO) nebo jiné antidepresivní léky

s obdobným složením. Musíte informovat svého lékaře, že užíváte antidepresiva

u novorozenců a dětí mladších 2 let

Během kojení se používání přípravku Alphagan nedoporučuje.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem:

jestli trpíte nebo jste trpěl(a) depresí, omezením duševních schopností, sníženým

zásobováním mozku krví, srdečními problémy, poruchou krevního zásobování

končetin nebo poruchou krevního tlaku

pokud máte nebo jste v minulosti měl(a) poruchy funkce ledvin nebo jater

pokud má být podáván dětem od 2 do 12 let, protože podání Alphaganu se u této

věkové skupiny nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Alphagan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo, které možná budete užívat.

Informujte prosím Vašeho lékaře, že užíváte následující léky:

léky proti bolesti, sedativa, opiáty, barbituráty, nebo pravidelně konzumujete alkohol

anestetika

léky na snížení krevního tlaku nebo léky na srdeční onemocnění

chlorpromazin, methylphenidát, reserpin

léky, které působí na stejný receptor jako Alphagan, např. isoprenalin, aprazosin

inhibitory monoaminooxidasy nebo jiná antidepresiva

jakékoli další léky, i když nemají souvislost s Vaším očním onemocněním

pokud se dávka některého z Vámi současně užívaných léků změnila.

Mohlo by to ovlivnit léčbu Alphaganem.

Těhotenství a kojení

okud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Alphagan se nemá používat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Alphagan může způsobit rozmazané vidění nebo poruchy vidění. A to především

v noci nebo při snížené viditelnosti.

Alphagan může také způsobit u některých pacientů ospalost a únavu.

Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objevil, neřiďte motorová vozidla ani

neobsluhujte stroje, dokud tyto příznaky zcela nezmizí

Alphagan obsahuje benzalkonium-chlorid

Konzervační prostředek obsažený v Alphaganu (benzalkonium-chlorid) může způsobit

podráždění očí a zbarvení měkkých kontaktních čoček. Proto se vyhněte kontaktu přípravku

s měkkými kontaktními čočkami. Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, vyjměte je z oka před

aplikací přípravku a po jeho podání vyčkejte15 minut, než si je opět nasadíte.

3. JAK SE ALPHAGAN POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Doporučená dávka přípravku je jedna kapka do léčeného oka dvakrát denně po 12 hodinách.

P ouž ití u dětí a dospívajících

Alphagan nesmí být použit u dětí mladších 2 let.

Použití Alphaganu u dětí od 2 do 12 let se nedoporučuje..

Pokyny pro použití

Alphagan jsou oční kapky. Vždy před jejich podáním si umyjte ruce. Ve Vaší příbalové

informaci je uvedeno, kolik a jak často přípravek používat.

Pokud používáte Alphagan společně s jinými kapkami, počkejte 5-15 minut mezi vkápnutím

Alphaganu a dalšího přípravku.

Oční kapky aplikujte následujícím způsobem:

1. Zakloňte hlavu a dívejte se na strop

2. Jemně stáhněte dolní víčko dolů tak, aby se vytvořila malá kapsička.

3. Stiskněte kapací lahvičku obrácenou dnem nahoru, aby došlo ke vkápnutí kapky do Vašeho

4. Uvolněte dolní víčko, zavřete oko, setřete přebývající tekutinu, stiskněte slzný váček ve

vnitřním očním koutku na dobu 1 minuty

Abyste zabránili infekci, nedovolte, aby se hrot lahvičky dotkl při kapání oka jeho okolí ani

ničeho jiného.

Ihned po použití zavřete lahvičku šroubovacím uzávěrem.

Jestliže jste použil(a)více Alphaganu, než jste měl(a)

Dospělí

U dospělých, kteří si nakapali více kapek, než je předepsáno, se objevily příznaky podobné

jako nežádoucí účinky Alphaganu.

U dospělých, kteří omylem polkli Alphagan, se objevilo snížení krevního tlaku, které bylo u

některých pacientů následováno zvýšením krevního tlaku.

Děti

Vážné nežádoucí účinky byly hlášeny u dětí, které omylem požily Alphagan. Příznakem byla

spavost, malátnost, nízká tělesná teplota, bledost a obtížné dýchání. Pokud některé z těchto

příznaků nastaly, ihned kontaktujte Vašeho lékaře.

Děti a dospělí

Pokud byl Alphagan náhodně polknut, nebo pokud jste použili více Alphaganu, než jste měli,

ihned kontaktujte Vašeho lékaře

Jestliže jste zapomněl(a) použít Alphagan

Jestliže jste zapomněl(a) použít Alphagan, vkápněte si jednu kapku hned, jakmile si

vzpomenete. Avšak pokud je již téměř čas na další dávku, zmeškanou dávku úplně vynechejte

a pokračujte v normálním dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Alphagan

Aby měl Alphagan správný účinek, má být používán každý den. Nepřerušujte používání

Alphaganu, dokud Vám to lékař nenařídí.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Pravděpodobnost výskytu nežádoucího účinku je popsána rozdělením

do následujících kategorií.

Velmi časté

Výskyt u více než 1 z 10 pacientů

Časté

Výskyt u méně než 1 z 10 pacientů

Méně časté

Výskyt u méně než 1 z 100 pacientů

Vzácé

Výskyt u méně než 1 z 1 000 pacientů

Velmi vzácné

Výskyt u méně než 1 z 10 000 pacientů

Oční por uchy

Velmi časté

Podráždění očí (zarudnutí očí, pálení a bodání v očích,pocit cizího tělesa v oku, svědění, uzlíky a bílé

tečky na spojivce)

Rozmazané vidění

Alergická reakce v oku (někdy i opožděná)

Časté:

Místní podráždění (zánět a otok očního víčka, otok spojivky, zalepené oči, bolest a poškození)

Přecitlivělost na světlo

Eroze na povrchu oka a tvorba skvrn

Pocit suchého oka

Zbělení spojivky

Abnormální vidění

Zánět spojivky

Velmi vzácné:

Zánět oka

Zúžení zornice

Není známo:

Svědění víček

Cel kové por uchy

Velmi časté:

Bolest hlavy,

Pocit sucha v ústech,

Únava/ospalost

Časté:

Závratě

Příznaky podobné chřipce,

Žaludeční nevolnost

Neobvyklé chutě

Celková slabost

Málo časté:

Deprese,

Bušení srdce, změny srdečního rytmu

Suchost nosní sliznice

Celková alergická reakce

Vzácné:

Poruchy dýchání

Velmi vzácné:

Nespavost

Mdloby,

Zvýšený krevní tlak

Snížený krevní tlak

Není známo:

Kožní reakce včetně zčervenání, otoku obličeje, svědění, vyrážky a rozšíření cév

Hlášení než ádoucích ú činků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. JAK ALPHAGAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že uzávěr nebo lahvička jsou před prvním

použitím poškozeny.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a na

krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Po 28 dnech od prvního otevření musíte lahvičku přestat používat a to i v případě, že v ní

nějaké kapky ještě zůstaly.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Alphagan obsahuje

Léčivou látkou je brimonidini tartras. Jeden ml roztoku obsahuje brimonidini tartras 2 mg, což

odpovídá brimonidinum 1,3 mg.

Pomocné látky jsou benzalkonium-chlorid (konzervační přísada), polyvinylalkohol, chlorid

sodný,

dihydrát

natrium-citrátu,

monohydrát

kyseliny

citronové,

roztok

kyseliny

chlorovodíkové 1 mol/l nebo roztok hydroxidu sodného 1 mol/l ( k úpravě pH), čištěná voda

Jak Alphagan vypadá a co obsahuje toto balení

Alphagan je čirý, zelenožlutý až světle žlutý roztok očních kapek v plastové (HDPE) lahvičce

s kapací LDPE špičkou a šroubovacím

HIPS/PP uzávěrem nebo s uzávěrem s kontrolou kapání.

Jedna lahvička obsahuje 2,5 ml, 5 ml nebo 10 ml léčivého přípravku

Alphagan je dostupný v balení po 1 nebo 3 lahvičkách

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, Co Mayo, Irsko

Pro další informace o přípravku kontaktujte prosím Vašeho místního zástupce držitele

rozhodnutí o registraci:

Allergan CZ s.r.o.

Tel: +420 800 188 818

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.10.2016

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

15-3-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [McKesson Corporation]

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

TORBUGESIC (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

TORBUGESIC (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

TORBUGESIC SA (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

TORBUGESIC SA (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

EDLUAR (Zolpidem Tartrate) Tablet [Meda Pharmaceuticals]

EDLUAR (Zolpidem Tartrate) Tablet [Meda Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

Norco vs. Lortab

Norco vs. Lortab

Norco (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) and Lortab (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) are combinations of an opioid analgesic and antitussive (cough suppressant) and a non-narcotic pain reliever (analgesic) used to treat moderate to severe pain

US - RxList

29-1-2018

MIGERGOT (Ergotamine Tartrate And Caffeine) Suppository [Horizon Pharma Inc.]

MIGERGOT (Ergotamine Tartrate And Caffeine) Suppository [Horizon Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

PHENDIMETRAZINE TARTRATE (Phendimetrazine Tartrate) Tablet [Elite Laboratories, Inc.]

PHENDIMETRAZINE TARTRATE (Phendimetrazine Tartrate) Tablet [Elite Laboratories, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

BRIMONIDINE TARTRATE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

BRIMONIDINE TARTRATE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Cardinal Health]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DETRUSITOL SR (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Neolpharma, Inc.]

DETRUSITOL SR (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Neolpharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DETROL LA (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Cardinal Health]

DETROL LA (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

RUMATEL 88 (Morantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

RUMATEL 88 (Morantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

BANMINTH 48 (Pyrantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

BANMINTH 48 (Pyrantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

EXELON (Rivastigmine Tartrate) Capsule [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

EXELON (Rivastigmine Tartrate) Capsule [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Carilion Materials Management]

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

TOLTERODINE TARTRATE Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PHENDIMETRAZINE TARTRATE Tablet [KVK-TECH, INC]

PHENDIMETRAZINE TARTRATE Tablet [KVK-TECH, INC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

ALPHAGAN P (Brimonidine Tartrate) Solution/ Drops [Allergan, Inc.
]

ALPHAGAN P (Brimonidine Tartrate) Solution/ Drops [Allergan, Inc. ]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Coreg vs. Metoprolol Tartrate

Coreg vs. Metoprolol Tartrate

Title: Coreg vs. Metoprolol TartrateCategory: MedicationsCreated: 12/18/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-12-2017

ERGOTAMINE TARTRATE AND CAFFEINE Tablet, Film Coated [Cintex Services, LLC]

ERGOTAMINE TARTRATE AND CAFFEINE Tablet, Film Coated [Cintex Services, LLC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METOPROLOL TARTRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

BRIMONIDINE (Brimonidine Tartrate) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

BRIMONIDINE (Brimonidine Tartrate) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

PHENDIMETRAZINE TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PHENDIMETRAZINE TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Coated [American Health Packaging]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Wockhardt USA LLC.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement