Advertisement

Alphaderm Plus

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Alphaderm Plus
 • Léková forma:
 • Kožní sprej, roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Alphaderm Plus
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Kortikosteroidy, slabý, kombinace s antibiotiky
 • Přehled produktů:
 • 9903234 - 1 x 100 ml - lahvička - plast; 9905861 - 1 x 30 ml - lahvička - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/038/14-C
 • Datum autorizace:
 • 28-05-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 19-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


PŘÍBALOVÝ LETÁK

ALPHADERM Plus kožní roztok, sprej pro psy

Přípravek s indikačním omezením

1.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ, POKUD

SE LIŠÍ

Držitel rozhodnutí o registraci:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft., Hoffher A. u. 38-40., Budapešť, H-1194, Maďarsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft., Köves János út 13., Bábolna, H-2943, Maďarsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ALPHADERM Plus kožní roztok, sprej pro psy

Marbofloxacinum, Ketoconazolum, Prednisolonum

Přípravek s indikačním omezením

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden ml přípravku obsahuje:

Léčivé látky:

Marbofloxacinum ..................................... 1,025 mg

Ketoconazolum ......................................... 2,041 mg

Prednisolonum .......................................... 0,926 mg

4.

INDIKACE

Léčba akutní dermatitidy u psů v případě, že je prokázáno, že smíšenou infekci způsobují

bakterie Pseudomonas aeruginosa

nebo Staphylococcus pseudintermedius

citlivé na

marbofloxacin a kvasinka Malassezia pachydermatis citlivá na ketokonazol.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po podání přípravku bylo pozorováno mírné zarudnutí kůže. Frekvence nežádoucích reakcí je

velmi vzácná (méně než 1 případ na 10 000 zvířat, včetně izolovaných hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro zevní použití. Před použitím protřepat.

Doporučená dávka přípravku pro psy je 2 stisknutí rozprašovače (dvě stisknutí se rovnají

přibližně 0,2 ml) dvakrát denně, po dobu 14 dnů. Aplikujte formou spreje ze vzdálenosti

přibližně 10 cm na plochu 5 cm x 5 cm a ze vzdálenosti přibližně 30 cm na plochu přibližně

10 cm x10 cm léčené kůže. Před aplikací přípravku je nutné z léčeného povrchu odstranit srst

či nečistoty.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Není.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

obalu po EXP..

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

K zabránění olizování by měl být u léčených psů použit ochranný límec. Zvířata, která mají

být léčena, držte odděleně, aby se zabránilo vzájemnému olizování.

Bakteriálními a mykotickými organizmy vyvolaná dermatitida často vzniká sekundárně a ke

stanovení primární příčiny onemocnění by měl být použit odpovídající diagnostický postup.

Je třeba se vyvarovat nadbytečnému používání přípravku s ohledem na kteroukoliv léčivou

látku obsaženou v přípravku. Léčba je indikována pouze v případě prokázání smíšené infekce

baktériemi a kvasinkami Malassezia pachydermatis. Pokud některá z léčivých látek není

nadále indikována v důsledku rozdílných vlastností bakteriální a kvasinkové infekce, mělo by

být použití přípravku ukončeno a nahrazeno jinou vhodnou léčbou.

Zvláštní opatření při použití u zvířat:

V případě přecitlivělosti na jakoukoliv složku přípravku musí být léčba přerušena a

nahrazena jinou léčbou.

Použití veterinárního léčivého přípravku je třeba založit na identifikaci patogenu a výsledcích

testování citlivosti a na zohlednění oficiálních národních a místních pravidel antibiotické

politiky.

Vysoká míra spoléhání se na jedinou skupinu antimikrobik může v bakteriální populaci vést

ke vzniku rezistence. Fluorochinolony, by dle zásad odpovědného používání, měly být

vyhrazeny pro léčbu klinických stavů, které mají slabou odezvu, nebo se očekává, že budou

mít slabou odezvu na ostatní skupiny antibiotik.

Je známo, že dlouhodobé a intenzivní použití topických přípravků s obsahem kortikosteroidů

vyvolává lokální a systémové účinky, včetně potlačení funkce nadledvin, ztenčení

epidermální vrstvy a zpomalení procesu hojení.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Při podávání přípravku používejte osobní ochranné prostředky skládající se z nepropustných

rukavic.

V případě kontaktu přípravku s kůží omyjte zasaženou část mýdlovou vodou.

V případě kontaktu přípravku s očima ihned oči vypláchněte dostatečným množstvím vody.

Pokud se po kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako zarudnutí kůže, vyrážka nebo pokud

podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Otok obličeje, rtů či očí nebo potíže s

dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Roztok je hořlavý, proto je během aplikace zakázáno kouřit a používat otevřený oheň.

Použití v průběhu březosti a laktace:

Bezpečnost tohoto veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace nebyla

stanovena. Použití během březosti a laktace se nedoporučuje.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Žádné údaje nejsou k dispozici.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Při podání pětinásobku doporučené dávky nebyly pozorovány žádné lokální ani systémové

nežádoucí reakce.

Inkompatibility:

Nejsou známy.

13. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2014

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce

Evropské lékové agentury www.ema.europa.eu

15. DALŠÍ INFORMACE

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

9-3-2018

Xofigo – zákaz používání v kombinaci s přípravkem Zytiga a prednisonem či prednisolonem

Xofigo – zákaz používání v kombinaci s přípravkem Zytiga a prednisonem či prednisolonem

SÚKL informuje o zvýšeném riziku úmrtí a zlomenin v probíhající klinické studii.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

6-3-2018

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals, Inc. today announced the voluntary nationwide recall of ten lots of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g. A detailed listing of products and lots is listed below. These products were manufactured by Gland Pharma Ltd. and distributed by Sagent Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

An elevated impurity has the potential to decrease effectiveness of the product in patients. Posted: 03/06/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-12-2017

Xofigo – upozornění týkající se použití v kombinaci s přípravkem Zytiga a prednisonem či prednisolonem

Xofigo – upozornění týkající se použití v kombinaci s přípravkem Zytiga a prednisonem či prednisolonem

SÚKL informuje o zjištěných rizicích v probíhající klinické studii.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

9-3-2018

News and press releases: Prostate cancer medicine Xofigo must not be used with Zytiga and prednisone/prednisolone

News and press releases: Prostate cancer medicine Xofigo must not be used with Zytiga and prednisone/prednisolone

Ongoing clinical study shows an increased risk of death and fractures with the combination

Europe - EMA - European Medicines Agency

2-3-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

PRED-GATI (Prednisolone-Gatifloxacin) Suspension [ImprimisRx NJ]

PRED-GATI (Prednisolone-Gatifloxacin) Suspension [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

Medrol (methylprednisolone) vs. Prednisone

Medrol (methylprednisolone) vs. Prednisone

Medrol (methylprednisolone) and prednisone are glucocorticoids indicated to treat or manage many conditions, endocrine disorders, rheumatic disorders, collagen diseases, dermatologic diseases, allergies, ophthalmic (eye) diseases, respiratory diseases, hematologic disorders, neoplastic diseases (cancers), edematous states, gastrointestinal diseases, and others.

US - RxList

26-2-2018

PREDNISOLONE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PREDNISOLONE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

MEDPREDKIT PLUS (Methylprednisolone Tablets) Kit [MedArbor LLC]

MEDPREDKIT PLUS (Methylprednisolone Tablets) Kit [MedArbor LLC]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Clipper Distributing Company LLC]

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Clipper Distributing Company LLC]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Butler Animal Health Supply, LLC.]

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Butler Animal Health Supply, LLC.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Vedco Inc.]

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [Vedco Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PRED-GATI (Prednisolone Acetate-Gatifloxacin) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

PRED-GATI (Prednisolone Acetate-Gatifloxacin) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [LLOYD, Inc. Of Iowa]

PREDNISTAB (Prednisolone) Tablet [LLOYD, Inc. Of Iowa]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Major Pharmaceuticals]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DEPO-MEDROL (Methylprednisolone Acetate) Injection, Suspension [Cardinal Health]

DEPO-MEDROL (Methylprednisolone Acetate) Injection, Suspension [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

Methylprednisolone

Methylprednisolone

Methylprednisolone is used to treat conditions such as arthritis, blood disorders, severe allergic reactions, certain cancers, eye conditions, skin/kidney/intestinal/lung diseases, and immune system disorders. It decreases your immune system's response to various diseases to reduce symptoms such as swelling, pain, and allergic-type reactions. This medication is a corticosteroid hormone.

US - RxList

2-1-2018

MEDPREDKIT (Methylprednisolone Tablets) Kit [MedArbor LLC]

MEDPREDKIT (Methylprednisolone Tablets) Kit [MedArbor LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

MEDROL (Methylprednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

MEDROL (Methylprednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MILLIPRED (Prednisolone) Tablet [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

MILLIPRED (Prednisolone) Tablet [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

VERIPRED 20 (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

VERIPRED 20 (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Carilion Materials Management]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MILLIPRED (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

MILLIPRED (Prednisolone Sodium Phosphate) Solution [Zylera Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

DEPO-MEDROL (Methylprednisolone Acetate) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

DEPO-MEDROL (Methylprednisolone Acetate) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

PREDNISOLONE ACETATE Suspension/ Drops [Pacific Pharma, Inc.]

PREDNISOLONE ACETATE Suspension/ Drops [Pacific Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OMNIPRED (Prednisolone Acetate) Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

OMNIPRED (Prednisolone Acetate) Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

MEDROL (Methylprednisolone) Tablet [A-S Medication Solutions]

MEDROL (Methylprednisolone) Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

BLEPHAMIDE (Sulfacetamide Sodium And Prednisolone Acetate) Ointment [Allergan, Inc.
]

BLEPHAMIDE (Sulfacetamide Sodium And Prednisolone Acetate) Ointment [Allergan, Inc. ]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METHYLPREDNISOLONE ACETATE Injection, Suspension [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

METHYLPREDNISOLONE ACETATE Injection, Suspension [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

METHYLPREDNISOLONE ACETATE Injection, Suspension [Proficient Rx LP]

METHYLPREDNISOLONE ACETATE Injection, Suspension [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METHYLPREDNISOLONE Tablet [BluePoint Laboratories]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METHYLPREDNISOLONE Tablet [American Health Packaging]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Proficient Rx LP]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PREDNISOLONE Solution [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

PREDNISOLONE Solution [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PREDNISOLONE Syrup [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

PREDNISOLONE Syrup [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PRED MILD (Prednisolone Acetate) Suspension/ Drops [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

PRED MILD (Prednisolone Acetate) Suspension/ Drops [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Greenstone LLC]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Greenstone LLC]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

MEDROL (Methylprednisolone) Tablet [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

MEDROL (Methylprednisolone) Tablet [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

Prednisone vs. Prednisolone

Prednisone vs. Prednisolone

Title: Prednisone vs. PrednisoloneCategory: MedicationsCreated: 11/1/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/1/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-10-2017

PREDNISOLONE Solution [A-S Medication Solutions]

PREDNISOLONE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement