ALOPURINOL GLENMARK

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ALOPURINOL GLENMARK Tableta 300MG
 • Dávkování:
 • 300MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ALOPURINOL GLENMARK Tableta 300MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ALOPURINOL
 • Přehled produktů:
 • ALOPURINOL GLENMARK

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 354/16-C
 • EAN kód:
 • 8595112676622
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp.zn.sukls192742/2017

Příbalová infor

mace: informace pro pacienta

Alopurinol Glenmark 100 mg tablety

Alopurinol Glenmark 300 mg tablety

allopurinolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je Alopurinol Glenmark a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Alopurinol Glenmark užívat

Jak se Alopurinol Glenmark užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Alopurinol Glenmark uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Alopurinol Glenmark a k

čemu se používá

Alopurinol Glenmark tablety obsahuje léčivou látku zvanou alopurinol. Ten zpomaluje rychlost určitých

chemických reakcí ve vašem těle, které vedou ke snížení hladiny kyseliny močové v krvi a moči..

Alopurinol Glenmark se používá:

k dlouhodobé, preventivní léčbě dny, a může být použit k léčbě jiných stavů spojených s

přebytkem kyseliny močové v těle, včetně ledvinových kamenů a jiných onemocnění ledvin.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Alopurinol Glenmark

užívat

Neužívejte

Alopurinol Glenmark

jestliže

:

jste alergický(á) na alopurinol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek

Alopurinol Glenmark.

Upozornění a opatření

Před užitím Alopurinolu Glenmark se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže:

jste čínského, afrického nebo indického původu.

máte onemocnění jater nebo ledvin. Lékař Vám může předepsat nižší dávku nebo Vás může požádat,

abyste dávku užívali méně často, než každý den. Rovněž Vás bude častěji sledovat.

máte problémy se srdcem nebo vysoký krevní tlak a užíváte diuretika a/nebo léky nazývané ACE

inhibitory.

právě máte záchvat dny.

máte problémy se štítnou žlázou.

Upozornění a opatření

V souvislosti s užíváním alopurinolu byly hlášeny závažné kožní

vyrážky (syndrom přecitlivělosti, Steven-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza).

Často se spolu s vyrážkou mohou objevit vředy v ústech, hrdle, nosu, na genitáliích a také zánět

spojivek (červené a oteklé oči).

Takovýmto závažným kožním vyrážkám často předchází příznaky podobné chřipce, jako je

horečka, bolest hlavy a bolest celého těla. Vyrážka se může rozšiřovat na celé tělo, mohou

vznikat puchýře a může dojít k olupování kůže.

Takovéto závažné kožní reakce se objevují častěji u osob thajského nebo čínského (národnost

Han) původu.

Pokud se u Vás objeví kožní vyrážka nebo výše uvedené příznaky,

ihned přestaňte užívat

alopurinol a obraťte se na lékaře.

Pokud máte rakovinu nebo Lesch-Nyhanův syndrom, může se zvýšit množství kyseliny močové

ve Vaší moči. Je nutné dostatečně pít a tím zředit moč, abyste tomu zabránili.

V případě, že máte ledvinové kameny, se budou ledvinové kameny zmenšovat a mohou vstoupit

do močových cest.

Děti

Použití u dětí je indikováno zřídka, s výjimkou některých typů rakoviny (zejména leukémie) a některých

enzymových poruch, jako je Lesch-Nyhanův syndrom.

Další léčivé přípravky a

Alopurinol Glenmark

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků:

kyselina acetylsalicylová

theofylin (používaný k léčbě problémů s dýcháním)

léky používané k léčbě záchvatů (epilepsie), fenytoin

vidarabin, používaný při léčbě herpesu nebo neštovic

antibiotika (ampicilin nebo amoxicilin)

didanosin (používaný k léčbě HIV infekcí)

léky určené k léčbě rakoviny

léky používané ke snížení imunitní odpovědi (imunosupresiva)

léky používané k léčbě cukrovky

léky na problémy se srdcem nebo na vysoký krevní tlak, jako jsou ACE inhibitory nebo tablety na

odvodnění (diuretika)

léky snižující srážlivost krve (antikoagulacia) jako je warfarin

jakýkoli jiný lék používaný k léčbě dny

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu,

včetně bylinných přípravků. To proto, že Alopurinol Glenmark může ovlivnit způsob, jakým některé

léky účinkují. Také některé jiné léky mohou ovlivnit způsob, jakým působí přípravek Alopurinol

Glenmark.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Možná se budete cítit ospalý, mít závratě nebo problémy s vaší koordinací. Pokud k tomu dojde

neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné nástroje.

Alopurinol Glenmark obsahuje

laktózu

Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek

užívat.

Alopurinol Glenmark 300 mg obsahuje

hlinitý lak oranžové žluti

(E110).

Může vyvolat alergickou reakci.

3.

Jak se Alopurinol Glenmark

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se polykají celé, a pokud možno se zapijí sklenicí vody. Užívejte tablety po jídle.

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 100 do 900 mg denně. Obvykle budete užívat nízkou

dávku, která se v případě potřeby zvýší.

Pokud jste starší osoba nebo pokud máte sníženou funkci jater nebo ledvin, může Vám lékař předepsat

nižší dávku nebo doporučit užívání v delších intervalech. Podstupujete-li dialýzu dvakrát až třikrát

týdně, může Vám lékař předepsat dávku 300 nebo 400 mg, která se užívá ihned po dialýze.

Děti (mladší 15let)

Obvyklá dávka se pohybuje v rozmezí od 100 – 400 mg denně

Jestliže jste užil(a) více

Alopurinolu Glenmark

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Alopurinol Glenmark než jste měl(a) kontaktujte neprodleně svého

lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou zbývající tablety. Příznaky předávkování

mohou zahrnovat nevolnost, zvracení, průjem nebo závratě.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

Alopurinol Glenmark

Pokud zapomenete užít dávku, užijte ji hned, jakmile si vzpomenete. Avšak pokud je již téměř čas na

další dávku, vynechejte zapomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat

Alopurinol Glenmark

Nepřestávejte užívat přípravek Alopurinol Glenmark bez porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. U tohoto léku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Reakce z přecitlivělosti

Méně časté (mohou postihnout méně než 1 ze 100 lidí)

Pokud máte alergickou reakci (reakce z přecitlivělosti), přestaňte užívat přípravek Alopurinol

Glenmark a navštivte lékaře. Příznaky mohou zahrnovat:

olupující kůže, vředy nebo boláky na rtech a v ústech

velmi vzácně se může jednat o náhlou dušnost, třes nebo tíseň na hrudi a kolaps.

Vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 1000 lidí)

horečka a zimnice, bolest hlavy, bolesti svalů (příznaky podobné chřipce) a celkový pocit nemoci

závažné reakce přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážky, bolesti kloubů a abnormality v

testech krve a jaterních funkcí (ty mohou být příznakem poruchy z přecitlivělosti postihující více

orgánů)

krvácení rtů, očí, úst, nosu nebo pohlavních orgánů

změny na kůži, například vředy v ústech, krku, nosu, genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé

oči), puchýře nebo olupování.

Další tablety neužívejte, pouze pokud by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař.

Další nežádoucí účinky

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

kožní vyrážka

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

pocit nevolnosti (nauzea) nebo nevolnost (zvracení)

abnormální jaterní testy.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 lidí)

problémy s játry, jako je zánět jater.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí)

Příležitostně mohou tablety přípravku Alopurinol Glenmark ovlivnit krev, což se může projevit

jako snadnější tvorba modřin než je obvyklé, nebo se mohou vyvinout bolesti v krku nebo jiné

známky infekce. Tyto účinky se obvykle objevují u lidí s problémy s játry nebo ledvinami.

Svého lékaře informujte co nejdříve.

Alopurinol může mít vliv na mízní uzliny

vysoká teplota

krev v moči (hematurie)

vysoké hladiny cholesterolu v krvi (hyperlipidémie)

celkový pocit nemoci nebo slabosti

slabost, necitlivost, nestabilita v nohou, pocit neschopnosti pohybovat svaly (paralýza) nebo

ztráta vědomí

bolest hlavy, točení hlavy, malátnost nebo poruchy vidění

bolest na hrudi (angina pectoris), vysoký krevní tlak nebo pomalý tep

mužská neplodnost nebo erektilní dysfunkce

zvětšení prsou u mužů i žen

změna normálních vyprazdňovacích návyků

změna vnímání chutí

katarakty

nežity (malé měkké červené vřídky na kůži)

vypadávání nebo změna barvy vlasů

deprese

nedostatečná koordinace svalových pohybů (ataxie)

pocit brnění, lechtání, píchání a pálení pokožky (parestézie)

hromadění tekutin vedoucí k otokům (edém), zejména kotníků

abnormální metabolismus glukózy (cukrovka). Váš lékař může chtít měřit hladiny cukru v

krvi, aby zjistil, zda k tomuto nežádoucímu účinku nedochází.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému

lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Alopurinol Glenmark

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

V případě, že tablety změní barvu nebo vykazují jakékoliv jiné známky poškození, obraťte se na svého

lékárníka, který vám řekne, co máte dělat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Alopurinol Glenmark obsahuje

[100 mg tablety]

Léčivou látkou je allopurinolum 100 mg v jedné tabletě

Dalšími pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob,

povidon K30, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), kyselina stearová,

čištěná voda

[300 mg tablety]

Léčivou látkou je allopurinolum 300 mg v jedné tabletě

Dalšími pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob,

povidon K30, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) a hlinitý lak oranžové

žluti (E110), kyselina stearová, čištěná voda

Jak Alopurinol Glenmark

vypadá a co obsahuje toto balení

[100 mg tablety]

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety o průměru asi 7,5 mm, na jedné straně „AL“

a „100“ odděleno půlicí rýhou a na druhé straně hladké.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné

dávky.

[300 mg tablety]

Kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety broskvové barvy o průměru asi 11 mm, na jedné straně „AL“

a „300“ odděleno půlicí rýhou a na druhé straně hladké.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné

dávky.

[100 mg tablety]

Tento léčivý přípravek je balen v blistrech po 50 a 100 tabletách.

[300 mg tablety]

Tento léčivý přípravek je balen v blistrech po 30 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Česká republika

Výrobce

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Česká republika

s místem propuštění Fibichova 143

566 17 Vysoké Mýto

Česká republika.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod

těmito názvy:

Slovensko:

Alopurinol Glenmark 100 mg tablety

Alopurinol Glenmark 300 mg tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

18. 9. 2017.