ALKERAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ALKERAN Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok 50MG
 • Dávkování:
 • 50MG
 • Léková forma:
 • Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1+1X10ML Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ALKERAN Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok 50MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MELFALAN
 • Přehled produktů:
 • ALKERAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 224/70-C
 • EAN kód:
 • 5060249172987
 • Poslední aktualizace:
 • 27-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn.sukls331370/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Alkeran 50 mg

prášek a rozpouštědlo pro

injekční/infuzní r

oztok

melphalanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Alkeran a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alkeran používat

Jak se přípravek Alkeran používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Alkeran uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Alkeran a k čemu se používá

Přípravek Alkeran obsahuje léčivou látku melfalan, která patří do skupiny léků nazývaných

cytostatika a užívá se k léčbě některých druhů nádorových onemocnění. Účinkuje tak, že

snižuje počty abnormálních buněk, které vytváří Vaše tělo.

Přípravek Alkeran se používá při:

m

nohočetném

myelomu – zhoubného nádoru, který vzniká z buněk v kostní dřeni

nazývaných plazmatické buňky. Plazmatické buňky pomáhají bojovat s infekcí a

nemocemi tak, že produkují protilátky.

pokročilém neuroblastomu

u dětí

– (zhoubný nádor postihující nervový systém)

maligním melanomu na končetině

– zhoubný nádot kůže

sarkomu měkkých tkání na končetině

– zhoubný nádor svalů, tukových a vazivových

tkání, cév nebo jiných podpůrných tkání těla

Zeptejte se svého lékaře, pokud chcete další vysvětlení k těmto onemocněním.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alkeran

po

užívat

Nepo

užívejte přípravek

Alkeran:

jestliže jste alergický(á) na melfalan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže kojíte

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek

používat.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Alkeran, řekněte svému lékaři nebo zdravotní sestře, zda:

budete nebo jste v nedávné době byl(a) očkován(a). Důvodem je, že některé očkovací

látky (například proti obrně, spalničkám, příušnicím a zarděnkám) u Vás mohou

vyvolat infekci, pokud Vám budou podány během léčby přípravkem Alkeran.

právě podstupujete nebo jste v nedávné době podstoupil(a) léčbu ozařováním

(radioterapii) nebo chemoterapii,

máte poruchu funkce ledvin,

užíváte kombinovanou perorální (užívanou ústy) antikoncepci, tj. každá tableta Vaší

antikoncepce obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. Vzhledem

k zvýšenému riziku vzniku krevních sraženin v cévách se u pacientek s mnohočetným

myelomem nedoporučuje kombinovaná perorální antikoncepce. Měla byste přejít na

tablety, které obsahují pouze progesteron, který zabraňuje dozrávání vajíčka (tj.

desogestrel). Riziko vzniku krevních sraženin trvá po dobu 4-6 týdnů po vysazení

kombinované perorální antikoncepce.

Alkeran může u malého počtu pacientů zvýšit riziko rozvoje jiných typů rakoviny (tzv.

druhotných solidních nádorů), zejména pokud je podáván v kombinaci s lenalidomidem,

thalidomidem a prednisonem. Lékař pečlivě zváží přínosy a rizika této léčby.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše zmíněného týká, poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Mějte na zřeteli, že v důsledku Vašeho základního onemocnění i léčiv užívaných k jeho léčbě

může být snížena Vaše odolnost proti infekčním onemocněním a že vznik infekčního

onemocnění může upozorňovat i na nadměrný útlum krvetvorby (viz bod 4). Při každém

infekčním onemocnění (i běžné nemoci z nachlazení) proto neprodleně vyhledejte lékaře a

upozorněte ho, že používáte přípravek Alkeran. Kromě běžných léčebných opatření bude u

Vás pravděpodobně nutné provést i mimořádnou kontrolu krevního obrazu.

Pokud bude nutné, abyste podstoupil(a) chirurgický zákrok (operaci), sdělte svému lékaři

nebo anesteziologovi, že používáte přípravek Alkeran

Při používání tohoto přípravku může dojít k poškození Vaší genetické informace nebo může

dojít k vzniku jiného nádorového onemocnění.

Před zahájením léčby tímto přípravkem lékař u každého pacienta pečlivě zváží, zda

očekávané přínosy této léčby převýší zvýšené riziko vzniku závažných onemocnění krve

(leukemie) v budoucnosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Alkeran

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud užíváte některý z následujících

přípravků:

vakcíny obsahující živé oslabené organismy (viz Upozornění a opatření)

kyselinu nalidixovou (antibiotikum užívané k léčbě infekcí močových cest)

cyklosporin (používaný k prevenci odmítnutí orgánů nebo tkání po transplantaci nebo

k léčbě určitých kožních onemocnění, jako je lupénka a ekzém, nebo k léčbě

revmatoidní artritidy).

u dětí, busulfan (protinádorový lék).

Vznik krevních sraženin

Pokud užíváte melfalan v kombinaci s lenalidomidem a prednisonem, nebo thalidomidem a

prednisonem, nebo dexamethasonem, nejméně po dobu prvních 5 měsíců léčby byste měl(a)

užívat přípravek bránící vzniku krevních sraženin. To je důležité zvláště v případě, že je u

Vás vyšší riziko vzniku krevních sraženin. Lékař po pečlivém zhodnocení rozhodne, jaká

opatření přijmout.

Pokud se u Vás vyskytnou krevní sraženiny (příznaky zahrnují bolest, otok, citlivost, teplou

kůži nebo zarudnutí postižené dolní končetiny, obvykle v lýtkovém svalu) nebo bolest na

hrudi a potíže s dýcháním, okamžitě informujte svého lékaře, protože Vaše léčba musí být

přerušena a musí se zahájit standardní preventivní léčba krevních sraženin. Jakmile dojde ke

zvládnutí této příhody, lékař rozhodne, zda byste měl(a) znovu zahájit užívání melfalanu

v kombinaci s lenalidomidem a prednisonem, nebo thalidomidem a prednisonem, nebo

dexamethasonem.

Těhotenství

,

kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V době, kdy Vy nebo Váš partner se léčíte tímto přípravkem, je nutné používat spolehlivou

antikoncepci, aby nedošlo k otěhotnění (viz Upozornění a opatření). Otěhotníte-li v průběhu

léčby přípravkem Alkeran, ihned o tom informujte svého lékaře.

Přípravek Alkeran může působit na vaječníky nebo sperma a může způsobit neplodnost

(nemožnost mít dítě). U žen může dojít k zastavení menstruace (amenorea) a u mužů k úplné

nepřítomnosti spermií (azoospermie). Přípravek Alkeran může způsobit poškození genetické

informace v lidských spermiích a způsobit tak vrozené vady u dětí pacientů, kteří byli tímto

přípravkem léčeni. Doporučuje se, aby muži léčení melfalanem nepočali dítě během léčby a

po dobu až 6 měsíců po jejím skončení. Dále je vhodné, aby se před zahájením léčby poradili

s lékařem o možnosti konzervace spermií, jelikož následkem léčby může dojít k trvalé

neplodnosti.

Ženy používající přípravek Alkeran nesmí kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost soustředění, ale v případě výskytu nežádoucích

účinků se o vhodnosti řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje poraďte se se svým lékařem.

Přípravek

Alkeran

obsahuje sodík

.

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,32 mmol (53,4 mg) sodíku v injekční lahvičce. Nutno vzít

v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Přípravek

Alkeran obsahuje ethanol.

Tento léčivý přípravek obsahuje 5% obj. alkoholu, což odpovídá 10 ml piva nebo 4,2 ml

vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných žen, dětí a vysoce

rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Přípravek

Alkeran obsahuje propylenglykol.

Může způsobit příznaky opilosti.

3.

Jak se přípravek

Alkeran

používá

Přípravek Alkeran Vám může předepsat pouze lékař, který má zkušenosti s léčbou

nádorových onemocnění.

Přípravek Alkeran lze podat:

infuzí do žíly (kapačka)

perfuzí (průtok) konkrétní části těla podáním do tepny

Množství přípravku Alkeran závisí na:

Vaší tělesné hmotnosti nebo ploše tělesného povrchu (vypočítá se z Vaší výšky a tělesné

hmotnosti)

jiných lécích, které užíváte

Vašem onemocnění a celkovém zdravotním stavu

Vašem věku

Dávka může někdy být změněna, pokud jste starší osoba nebo máte poruchu funkce ledvin.

Během používání melfalanu Vám lékař bude pravidelně provádět krevní testy pro kontrolu

počtu buněk ve Vaší krvi. Podle výsledků pak lékař může upravit Vaši dávku.

Jestliže jste

po

užil(a) více nebo méně přípravku

Alkeran

, než jste měl(a)

Přípravek Alkeran Vám bude podávat lékař, je tedy nepravděpodobné, že by Vám byla

podána příliš velká nebo malá dávka. Pokud se domníváte, že Vám byla podána příliš velká

dávka nebo jste dávku vynechal(a), řekněte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

4.

Možné nežádoucí úč

inky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z

následujících účinků, okamžitě to sdělte svému

odbornému lékaři nebo navštivte nemocnici

:

alergická reakce, jejímiž známkami mohou být:

vyrážka nebo kopřivka kdekoliv na tělě, svědění

otok obličeje, očních víček nebo rtů

náhlá dušnost nebo obtíže s dýcháním

mdloby

jakékoliv příznaky infekce (například bolest v krku, bolest v ústech nebo potíže

s močovými cestami, horečka)

jakékoliv nečekané podlitiny nebo krvácení nebo pocit extrémní únavy dušnost nebo

pocit na omdlení (mžitky před očima, točení hlavy apod.), protože by to mohlo

znamenat, že se vytváří příliš málo některých krvinek

pokud se

náhle

necítíte dobře (i při normální teplotě)

pokud cítíte bolest, ztuhlost nebo slabost svalů a Vaše moč je tmavší než obvykle nebo

je hnědé či červené barvy – pokud Vám byl přípravek Alkeran podán přímo do horní

nebo dolní končetiny.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků při užívání přípravku Alkeran,

informujte svého lékaře:

Velmi časté

(

postihuje více než

1 z 10 osob)

pokles počtu krvinek a krevních destiček

pocit na zvracení (nevolnost), zvracení a průjem

vředy v ústech – při vysokých dávkách přípravku Alkeran

vypadávání vlasů – při vysokých dávkách přípravku Alkeran

mravenčení, brnění nebo pocit tepla v místě, kam byla podána injekce přípravku

Alkeran

svalové problémy jako úbytek a bolest – při podání přípravku Alkeran přímo do horní

nebo dolní končetiny

Časté

(

postihuje méně než

1 z 10 osob)

vypadávání vlasů – při obvyklých dávkách přípravku Alkeran

svalový problém, který může způsobovat bolest, napětí, palčivá bolest, pálení nebo

necitlivost – nazývaný kompartmentový syndrom. K tomu může dojít, pokud Vám je

podán přípravek Alkeran přímo do horní nebo dolní končetiny

Vzácné

(

postihuje méně než

1 z 1 000 osob)

onemocnění, při němž máte malý počet červených krvinek, jelikož jsou předčasně

ničeny – kvůli tomu můžete pociťovat velkou únavu, dušnost a závratě a může to

způsobovat bolesti hlavy nebo žluté zbarvení Vaší kůže nebo očí

plicní problémy, které u Vás mohou vyvolávat kašel nebo sípání a obtíže s dýcháním

porucha funkce jater, která se může projevit v krevních testech nebo vyvolat žloutenku

(zežloutnutí bělma očí a kůže)

vředy v ústech – při normálních dávkách přípravku Alkeran

kožní vyrážka nebo svědění kůže

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

leukemie – rakovina krve

u žen: nedostavuje se menstruace (amenorea)

u mužů: nepřítomnost spermií v semeni (azoospermie)

odumření svalové tkáně (nekróza svalů)

rozpad svalových vláken (rabdomyolýza)

krevní sraženiny v žilách (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny),

které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací

potíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou

pomoc.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo

prostřednictvím:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Alkeran

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za

„EXP“.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl

přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření

pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Alkeran obsahuje

Léčivou látkou je melphalanum. Jedna injekční lahvička obsahuje melphalanum 50 mg.

Pomocnými látkami jsou povidon a kyselina chlorovodíková 35%.

Před podáním injekce se melfalan se rozpustí v rozpouštědle. Rozpouštědlo obsahuje vodu na

injekci, dihydrát citronanu sodného, propylenglykol a ethanol 96%.

Jak přípravek

Alkeran

vypadá a co obsahuje toto balení

Balení obsahuje jednu injekční lahvičku přípravku Alkeran a jednu injekční lahvičku

s rozpouštědlem pro přípravek Alkeran.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive, Citywest Business Campus,

Dublin 24,

Irsko

Výrobce: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, San Polo di Torrile, Parma, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

10. 4. 2018

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o

registraci na telefonu: 00420 228 880 774

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Alkeran 50 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok

Tera

peutické indikace

Injekční přípravek Alkeran aplikovaný arteriální perfuzí je indikován v terapii:

lokalizovaného maligního melanomu končetin;

lokalizovaného sarkomu měkkých tkání končetin.

Injekční přípravek Alkeran aplikovaný intravenózně v konvenčním dávkování je indikován

v terapii:

mnohočetného myelomu;

Injekční přípravek Alkeran aplikovaný intravenózně ve vysoké dávce je indikován v terapii:

mnohočetného myelomu (s autologní transplantací kostní dřeně nebo bez ní);

pokročilého neuroblastomu v dětském věku;

Dávkování a způsob podání

Obecné zásady

Alkeran je cytotoxické léčivo patřící do skupiny alkylačních činidel. Předepisovat ho mají

pouze lékaři se zkušenostmi s podáváním cytostatik.

Protože Alkeran působí myelosupresivně, je nezbytné během terapie často kontrolovat krevní

obraz a v případě nutnosti přerušit nebo upravit dávkování.

Ve všech indikacích se přípravek používá v monoterapii nebo v kombinované terapii a dalšími

cytostatiky.

Dávkování

Mnohočetný

myelom

Přípravek Alkeran se aplikuje intermitentním způsobem, samotný nebo v kombinaci s jinými

cytotoxickými léčivy. Byly použity dávky v rozmezí od 8 do 30 mg/m

tělesného povrchu,

podávané v intervalech 2 až 6 týdnů. Řada léčebných režimů kromě toho zahrnovala aplikaci

prednisonu. O přesných podrobnostech léčebných protokolů je třeba se informovat v odborné

literatuře.

Při použití v monoterapii je typickým intravenózním dávkovacím schématem podání 0,4 mg/kg

tělesné hmotnosti (16 mg/m

tělesného povrchu), opakované ve vhodných intervalech (např.

každé 4 týdny), jejichž délka ale musí stačit k zotavení krevního obrazu v periferní krvi.

Vysokodávkové

režimy

obvykle

využívají

jednorázovou

i.v.

dávku

až 200

mg/m

tělesného povrchu (přibližně 2,5 až 5,0 mg/kg tělesné hmotnosti), ovšem po dávkách vyšších

než 140 mg/m

tělesného povrchu je nezbytná autologní transplantace kostní dřeně. U pacientů

s renální dysfunkcí se má dávka snížit o 50 % (viz Porucha funkce ledvin).

S ohledem na těžkou myelosupresi vyvolávanou vysokodávkovou injekcí přípravku Alkeran

má být tento způsob léčby vyhrazen specializovaným pracovištím, vybaveným odpovídajícím

zařízením, a prováděn jen zkušenými lékaři.

Maligní melanom

Hypertermická regionální perfuze přípravkem Alkeran byla použita jako adjuvantní léčba

k chirurgické terapii maligního melanomu v časném stadiu a jako paliativní léčba pokročilé,

ale lokalizované formy této nemoci.

O podrobnostech perfuzní techniky a o použitém dávkování je třeba se informovat v odborné

literatuře.

Typické dávkovací rozmezí při perfuzi horní končetiny se pohybuje mezi 0,6 – 1,0 mg/kg

tělesné hmotnosti a při perfuzi dolní končetiny mezi 0,8-1,5 mg/kg tělesné hmotnosti.

Sarkom měkkých tkání

Hypertermická regionální perfuze přípravkem Alkeran byla použita v léčení všech stadií

lokalizovaného sarkomu měkkých tkání, obvykle v kombinaci s chirurgickou léčbou.

Alkeran byl v této indikaci podáván také v kombinaci s aktinomycinem D; o podrobnostech

dávkovacích režimů je třeba se informovat v odborné literatuře.

Typické dávkovací rozmezí při perfuzi horní končetiny se pohybuje mezi 0,6 – 1,0 mg/kg

tělesné hmotnosti a při perfuzi dolní končetiny mezi 1,0 -1,4 mg/kg tělesné hmotnosti

Pokročilý neuroblastom v

dětském věku

Byly použity dávky 100 až 240 mg/m

tělesného povrchu (někdy rozdělené do stejně velkých

dílčích dávek, podaných ve třech po sobě jdoucích dnech) společně s autologní transplantací

kostní

dřeně,

v některých

případech

ještě

v kombinaci

s radioterapií

a/nebo

s jinými

cytotoxickými léčivy.

Parenterální podání

S výjimkou případů, kdy je indikována regionální arteriální perfuze, je přípravek Alkeran určen

pouze k intravenónímu podání.

Intravenózní podání injekčního roztoku přípravku Alkeran se doporučuje realizovat jeho

pomalým vstříknutím do rychle běžící i.v. infuze cestou očištěného injekčního konektoru

(„portu“).

Není-li přímé vstříknutí do rychle běžící infuze vhodné, lze injekční roztok podat po jeho

předchozím zředění v nosném infuzním roztoku intravenózní infuzí z infuzního vaku.

Injekční přípravek Alkeran není kompatibilní s infuzními roztoky obsahujícími glukózu, a

proto se doporučuje, aby se při jeho aplikaci používal POUZE fyziologický roztok (0,9%

infuzní roztok chloridu sodného).

Jestliže

připravený

injekční

roztok

přípravku

Alkeran

dále

ředí

mísením

s infuzním

roztokem, klesá jeho stabilita, přičemž rychlost degradace se rychle zvyšuje se stoupající

teplotou. Provádí-li se aplikace při pokojové teplotě (přibližně 25 °C), neměla by od přípravy

(rekonstituce) injekčního roztoku do dokončení infuzního podání uplynout doba delší než 1,5

hodiny.

Je nutné věnovat zvláštní péči tomu, aby se zabránilo paravenóznímu podání. V případě špatné

přístupnosti periferních žil je třeba zvážit možnost podání centrálním žilním katetrem.

Vysoké dávky přípravku Alkeran - ať ve spojitosti s autologní transplantací kostní dřeně nebo

bez ní - se doporučuje podávat centrálním žilním katetrem.

Při regionální arteriální perfuzi je třeba postupovat podle podrobného návodu v odborné

literatuře.

Pediatrická populace

Vysoké dávky injekčního přípravku Alkeran ve spojení s autologní transplantací kostní dřeně

byly

použity

dětí

s neuroblastomem;

v této

situaci

používají

dávkovací

schémata

vycházející z plochy tělesného povrchu. (Viz výše Pokročilý neuroblastom v dětském věku.)

Alkeran v konvenčním dávkovém rozmezí je jen zřídkakdy indikován u dětí. Přesné pokyny

pro dávkování u dětí nelze poskytnout.

Starší pacienti

Třebaže Alkeran v konvenčním dávkování bývá často aplikován starším pacientům, specifické

informace týkající se jeho podávání této skupině pacientů nejsou k dispozici.

Zkušenosti s podáváním přípravku Alkeran u starších pacientů jsou omezené. Před aplikací

vysoké dávky injekčního přípravku Alkeran starším pacientům je třeba věnovat pozornost

zajištění adekvátního celkového stavu nemocného a dostatečných funkcí orgánů. Při hodnocení

farmakokinetiky melfalanu nebyl prokázán vztah mezi věkem pacienta a clearance melfalanu

nebo terminálním eliminačním poločasem melfalanu. Na základě omezených údajů, které jsou

k dispozici, není u starších pacientů dostávajících melfalan v intravenózní formě nutná žádná

specifická úprava dávkování a je doporučena běžná současná praxe úpravy dávkování na

základě celkového stavu pacienta a podle stupně vyvolané myelosuprese.

Porucha funkce ledvin

Při renální dysfunkci klesá clearance melfalanu, i když je sama o sobě variabilní.

Používá-li se přípravek Alkeran v konvenčním i.v. dávkování (od 8 do 40 mg/m

tělesného

povrchu), doporučuje se u pacientů se středně těžkou až těžkou renální dysfunkcí snížit úvodní

dávku o 50 % a další dávkování stanovit podle stupně myelosuprese.

U vysokých i.v. dávek přípravku Alkeran (od 100 do 240 mg/m

tělesného povrchu) závisí

potřeba redukce dávky na stupni renální dysfunkce, na tom, zda bude prováděna autologní

transplantace kmenových buněk kostní dřeně, a na terapeutických požadavcích. Jako vodítko

lze uvést, že při středně těžké až těžké renální dysfunkci {při hodnotě clearance

51

Cr-EDTA

(chromii[

51

Cr] edetas) od 50 do 30 ml/min} bývá obvyklé snížení dávky o 50 %. Nezbytná je

rovněž adekvátní hydratace a forsírovaná diuréza. U pacientů s ještě těžší renální dysfunkcí

{při hodnotě clearance

51

Cr-EDTA (chromii[

51

Cr] edetas) nižší než 30 ml/min} se vysoké

dávky přípravku Alkeran nedoporučují.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1.

Kojení.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Alkeran je účinné cytotoxické léčivo určené k použití pod dozorem lékařů majících

zkušenosti s podáváním takovýchto léčiv.

Imunizace živými vakcínami může u imunokomprimovaných pacientů potenciálně způsobit

infekci. Imunizace živými vakcínami se proto u pacientů léčených přípravkem Alkeran

nedoporučuje.

Kdyby byl injekční roztok Alkeran podán paravenózně, mohl by způsobit lokální poškození

tkáně, a proto se nemá podávat přímou injekcí do periferní žíly.

Aplikace vysokých dávek injekčního přípravku Alkeran - vzhledem k rizikům, jež obnáší, a

k vysokým požadavkům na podpůrnou péči - má být vyhrazena specializovaným pracovištím,

vybaveným odpovídajícím zařízením, a mají ji provádět jen zkušení lékaři.

U pacientů, jimž se podává vysoká dávka injekčního přípravku Alkeran, se má zvážit

profylaktická

aplikace

antibiotik

podle

potřeby

podání

krevních

produktů.

V období

bezprostředně následujícím po podání vysoké dávky tohoto přípravku se má udržovat vysoká

diuréza vydatnou hydratací a forsírovanou diurézou.

Před podáním vysoké dávky injekčního přípravku Alkeran je třeba věnovat pozornost zajištění

adekvátního celkového stavu nemocného a dostatečných funkcí orgánů.

Tromboembolické příhody

Léčba

melfalanem

v kombinaci

s lenalidomidem

prednisonem,

nebo

thalidomidem

prednisonem,

nebo

dexamethasonem

spojena

zvýšeným

rizikem

žilního

tromboembolismu, tromboprofylaxe má být podávána nejméně po dobu prvních 5 měsíců

léčby, a to zejména u pacientů s dalšími rizikovými trombotickými faktory. Rozhodnutí

o užívání

antitrombotických

profylaktických

opatření

mělo

následovat

pečlivém

zhodnocení skrytých rizikových faktorů u jednotlivých pacientů.

Pokud u pacienta dojde k jakékoli tromboembolické příhodě, je nutné léčbu přerušit a zahájit

standardní antikoagulační léčbu. Po stabilizaci pacienta na antikoagulační léčbě a zvládnutí

případných

komplikací

tromboembolické

příhody

může

být

znovu

zahájeno

podávání

melfalanu v kombinaci s lenalidomidem a prednisonem, nebo thalidomidem a prednisonem,

nebo dexamethasonem v původní dávce a léčebném režimu. V průběhu léčby melfalanem má

pacient pokračovat v antikoagulační léčbě.

Sledování

Protože Alkeran působí silně myelosupresivně, je nezbytné provádět časté pravidelné kontroly

krevního obrazu, aby se předešlo možnosti nadměrné myelosuprese a riziku ireverzibilní

aplazie kostní dřeně.

Pokles počtu krevních elementů může pokračovat i po zastavení aplikace přípravku Alkeran, a

proto je jeho aplikaci nutné dočasně přerušit hned po zjištění prvních známek abnormálně

velkého poklesu počtu leukocytů nebo trombocytů.

U pacientů, kteří nedávno podstoupili jinou chemoterapii nebo radioterapii, je při použití

přípravku Alkeran nutná zvláštní opatrnost s ohledem na zvýšenou myelotoxicitu.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s renální dysfunkcí, kteří mohou mít i uremickou supresi kostní dřeně, může být

snížena clearance melfalanu, což si může vynutit redukci dávek přípravku Alkeran. Tyto

pacienty je nutné pečlivě sledovat.

U pacientů s mnohočetným myelomem a poruchou funkce ledvin byl v počátečních stadiích

terapie melfalanem pozorován přechodný významný vzestup koncentrace močoviny v krvi.

Mutagenita

U pacientů léčených tímto přípravkem byly pozorovány chromozomální aberace.

Kancerogenita (d

ruhá primární malignita)

Akutní myeloidní leukémie (AML) a myelodysplastické syndromy (MDS)

U melfalanu, stejně jako ostatních alkylačních činidel, byly hlášeny leukemogenní účinky,

zejména

starších

pacientů

dlouhodobé

kombinované

terapii

nebo

radioterapii.

melfalanové

terapii

amyloidózy,

maligního

melanomu,

mnohočetného

myelomu,

makroglobulinémie, syndromu chladových aglutininů a ovariálního karcinomu byly hlášeny

případy akutní leukemie.

Porovnáním souboru pacientek s ovariálním karcinomem léčených alkylačními léčivy se

souborem pacientek se stejnou diagnózou, které ale nebyly léčeny tímto typem léčiv, bylo

zjištěno, že použití alkylačních léčiv (včetně melfalanu) významně zvýšilo výskyt akutní

leukemie.

Před zahájením léčby musí být leukemogenní rizika (AML a MDS) v rovnováze

s potenciálním terapeutickým přínosem, a to zejména v případě, zvažuje-li se užívání

melfalanu v kombinaci s thalidomidem nebo lenalidomidem a prednisonem, neboť bylo

prokázáno, že tyto kombinace zvyšují leukemogenní riziko.

Solidní tumory

Použití alkylačních látek bylo spojeno s vývojem druhé primární malignity (DPM). Zejména

užívání melfalanu v kombinaci s lenalidomidem a prednisonem a v menší míře

s thalidomidem a prednisonem bylo spojeno se zvýšeným rizikem solidní DPM u starších

pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem.

Charakteristika pacientů (např. věk, etnická příslušnost), primární indikace a způsoby léčby

(např. radiační terapie, transplantace), stejně jako rizikové faktory životního stylu (např.

užívání tabáku) musí být zhodnoceny před podáním melfalanu.

Antikoncepce

Vzhledem ke zvýšenému riziku žilního tromboembolismu u pacientů podstupujících léčbu

melfalanem v kombinaci s lenalidomidem a prednisonem nebo v kombinaci s thalidomidem a

prednisonem

nebo

dexamethasonem

nedoporučuje

užívání

kombinované

perorální

antikoncepce. Jestliže pacientka v současné době užívá kombinovanou perorální antikoncepci,

měla

přejít

na jinou vhodnou antikoncepci

(např.

antikoncepci

obsahující

výhradně

progesteron,

který

inhibuje

ovulaci

(desogestrel),

bariérové

metody,

atd.).

Riziko

žilní

tromboembolie trvá po dobu 4-6 týdnů po vysazení kombinované perorální antikoncepce.

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,32 mmol (53,4 mg) sodíku v injekční lahvičce. Nutno vzít v

úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Tento léčivý přípravek obsahuje 5 % obj. alkoholu, což odpovídá 10 ml piva nebo 4,2 ml vína.

Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce

rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Tento léčivý přípravek obsahuje propylenglykol. Může způsobit příznaky opilosti.

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Imunizace živými vakcínami

Imunizace živými vakcínami se u imunokomprimovaných pacientů nedoporučuje.

Kyseliny nalidixové

Souběžné podání kyseliny nalidixové s vysokou i.v. dávkou melfalanu bylo příčinou úmrtí u

pediatrické populace následkem hemoragické enterokolitidy.

Busulfan

U dětské populace bylo u režimu busulfan-melfalan hlášeno, že podávání melfalanu méně než

24 hodin po poslední perorální dávce busulfanu může mít vliv na rozvoj toxicit.

Cyklosporin

U pacientů, kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně podmíněnou vysokou i.v. dávkou

melfalanu a jimž byl poté podán cyklosporin k prevenci reakce štěpu proti hostiteli, bylo

popsáno narušení renální funkce.

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Jestliže je některý z partnerů léčen přípravkem Alkeran, je třeba – stejně jako při každé jiné

cytotoxické terapii – zajistit účinnou antikoncepci.

V průběhu těhotenství, zejména v prvním trimestru, je třeba se, pokud možno, vyhnout

podávání melfalanu. V každém jednotlivém případě je nutné zvážit poměr mezi potenciálním

ohrožením plodu a očekávaným přínosem pro matku.

Teratogenita

Stejně jako ostatní cytotoxická léčiva je přípravek Alkeran potenciálně teratogenní. Melfalan

je mutagenní a může způsobit poškození genetické informace v lidských spermiích a způsobit

tak vrozené vady u potomků pacientů, kteří jím byli léčeni.

Kojení

Matky léčené přípravkem Alkeran nesmí kojit.

Fertilita

U premenopauzálních žen melfalan způsobuje supresi ovariální funkce, což má u významného

počtu léčených pacientek za následek amenoreu.

V několika studiích na zvířatech bylo zjištěno, že melfalan může mít nežádoucí účinky na

spermatogenezi. Proto existuje možnost, že Alkeran způsobí u pacientů mužského pohlaví

přechodnou nebo trvalou sterilitu. Doporučuje se, aby muži léčení melfalanem nepočali dítě

během léčby a po dobu až 6 měsíců po jejím skončení a aby před zahájením léčby konzultovali

možnost konzervace spermií, jelikož existuje možnost nezvratné neplodnosti následkem léčby

melfalanem.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při používání tohoto přípravku není známo negativní ovlivnění činnosti vyžadující zvýšenou

pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů.

Nežádoucí účinky

V současnosti nejsou k dispozici aktuální klinické informace pro tento léčivý přípravek, které

by umožňovaly stanovení četnosti nežádoucích účinků. Frekvence nežádoucích účinků se může

lišit v závislosti na indikaci a užívané dávce a také v závislosti na kombinaci s dalšími léčivy.

Nežádoucí účinky jsou seřazeny dle četnosti na základě následující klasifikace:

Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), méně časté(≥1/1000, <1/100), vzácné (≥1/10000,

<1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinky

Novotvary benigní, maligní a

blíže neurčené (zahrnující cysty

a polypy)

Není známo

Sekundární akutní myeloidní leukémie a

myelodysplastický syndrom

Poruchy krve a lymfatického

systému

Velmi časté

Útlum kostní dřeně, který vede k leukopenii,

trombocytopenii a anémii

Vzácné

Hemolytická anémie

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Hypersenzitivita

(viz Poruchy kůže a podkožní

tkáně)

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Vzácné

Intersticiální plicní onemocnění a plicní fibróza

(včetně fatálních případů)

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea, zvracení

, průjem

, stomatitida

při vysokých

dávkách

Vzácné

Stomatitida

při konvenčních dávkách

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné

Jaterní onemocnění (změny funkčních jaterních testů

až klinická manifestace jako hepatitida a žloutenka);

venookluzivní onemocnění po vysokých dávkách

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Alopecie při vysokých dávkách

Časté

Alopecie při konvenčních dávkách

Vzácné

Makulopapulózní exantém a pruritus (viz Poruchy

imunitního systému)

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté

Svalová atrofie, svalová fibróza, myalgie

Časté

Kompartmentový syndrom

Není známo

Svalová nekróza, rabdomyolýza

Poruchy reprodukčního systému

a prsu

Není známo

Azoospermie, amenorea

Cévní poruchy

Není známo

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Velmi časté

Subjektivní a přechodný pocit horka a/nebo parestézie

v místě aplikace; horečka

Vyšetření (po izolované perfuzi

končetiny)

Velmi časté

Zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi, zvýšená

hladina močoviny v krvi

Po úvodní i po opakované aplikaci melfalanu, zejména po jeho i.v. podání, byly

ojediněle hlášeny alergické reakce jako kopřivka, edém, exantémy a anafylaktický šok.

V souvislosti s těmito nežádoucími účinky byla vzácně hlášena i srdeční zástava.

Výskyt průjmu, zvracení nebo stomatitidy představuje toxicitu limitující dávku u

pacientů,

kterým

podána

vysoká

i.v.

dávka

přípravku

Alkeran

kombinaci

s autologní transplantací kostní dřeně. Zdá se, že předléčení cyklofosfamidem snižuje

závažnost

gastrointestinálních

poruch

vyvolaných

vysokými

dávkami

přípravku

Alkeran.

Pouze s infuzí melfalanu po podání regionální perfuze v končetině.

Dočasné významné zvýšení močoviny v krvi bylo pozorováno v časných stadiích léčby

melfalanem u pacientů s mnohočetným myelomem s poruchou funkce ledvin.

Klinicky významné nežádoucí účinky spojené s používáním melfalanu v kombinaci

s thalidomidem a prednisonem, nebo dexamethasonem a v menší míře u melfalanu

s lenalidomidem a prednisonem patří: hluboká žilní trombóza a plicní embolie.

Předávkování

Příznaky a známky

Bezprostředními příznaky akutního předávkování jsou nauzea a vomitus. Může následovat

poškození sliznice gastrointestinálního traktu. Po předávkování byla hlášena diarea, někdy

hemoragická. Hlavním toxickým příznakem je útlum kostní dřeně, který vede k leukopenii,

trombocytopenii a anémii.

Léčba

V případě potřeby se mají zahájit obecná podpůrná opatření spolu s vhodnými transfuzemi krve

a trombocytů a zvážit hospitalizaci a aplikaci antibiotik a hematopoetických růstových faktorů.

Specifické antidotum neexistuje. Pravidelně a v krátkých intervalech je nutné pečlivě sledovat

krevní obraz až do jeho zotavení, nejméně však po dobu 4 týdnů po předávkování.

Inkompatibility

Injekční přípravek Alkeran není kompatibilní s infuzními roztoky obsahujícími glukózu.

Doba použitelnosti

3 roky.

Po naředění ihned spotřebovat.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a

pro zacházení s

ním

Bezpečná manipulace

Přípravek Alkeran má k podání připravovat lékárník dobře obeznámený s vlastnostmi tohoto

přípravku a s požadavky na bezpečné zacházení s ním, nebo má mít nad přípravou přímý dozor.

Přípravek Alkeran má být připravován k aplikaci v aseptické jednotce lékárny, vybavené

vhodným boxem s vertikálním laminárním prouděním vzduchu. Tam, kde toto vybavení není

k dispozici, se má injekce Alkeran připravovat ve zvláštní místnosti (přípravně) lůžkového

nebo ambulantního oddělení.

Osoby, které injekce připravují k použití nebo s nimi manipulují, při tom musejí mít nasazeny

tyto ochranné prostředky:

rukavice na jedno použití, zhotovené z chirurgického latexu nebo z polyvinylchloridu

vhodné kvality (pryžové rukavice nejsou dostačující);

chirurgickou obličejovou masku vhodné kvality;

ochranné brýle, které je po použití nutné důkladně umýt vodou;

zástěru na jedno použití.

V aseptických zařízeních se vyžaduje použití dalších vhodných pomůcek.

Dojde-li ke kontaminaci okolního prostředí (rozsypáním nebo rozlitím byť i malého množství

přípravku), je nutné rozsypaný nebo rozlitý přípravek neprodleně setřít (osoba, která to provádí,

při tom musí mít vhodný ochranný oděv) zvlhčenými papírovými ručníky (osuškami) na jedno

použití a ty po použití odhodit do sběrného obalu (pytle nebo pevné nádoby) určeného pro

vysoce nebezpečný odpad a zlikvidovat v souladu s platnými místními právními předpisy.

Kontaminované plochy mají být umyty velkým množstvím vody.

Přijde-li injekční roztok do styku s kůží, je nutné zasažené místo neprodleně důkladně umýt

mýdlem a velkým množstvím studené vody.

Přijde-li Alkeran do styku s očima, je OKAMŽITĚ nutné provést výplach očí sterilním

izotonickým roztokem chloridu sodného a neprodleně vyhledat (přivolat) lékařskou pomoc.

Není-li k dispozici sterilní izotonický roztok chloridu sodného, lze k výplachu očí použít velké

množství vody.

Likvidace

Ostré předměty, např. injekční jehly, stříkačky, aplikační soupravy a lahvičky, se odkládají

k likvidaci do pevných nádob označených vhodným výstražným symbolem. Osoby odstraňující

tyto předměty musejí být obeznámeny s bezpečnostními opatřeními, která je nutné dodržovat,

a nebezpečný materiál se má pokud možno zničit spalováním. Veškerá likvidace musí být

v souladu s platnými místními právními předpisy nebo s regulačními požadavky místních

oprávněných autorit.

Příprava injekčního roztoku Alkeran

Injekční roztok Alkeran se má připravovat rekonstitucí lyofilizovaného prášku přiloženým

rozpouštědlem (ředidlem) ZA POKOJOVÉ TEPLOTY.

K lyofilizovanému prášku se přidá najednou 10 ml tohoto rozpouštědla a obsah lahvičky se

hned začne protřepávat a protřepává se, dokud nevznikne čirý roztok. Takto připravený roztok

obsahuje v 1 ml ekvivalent 5 mg bezvodého melfalanu a má hodnotu pH přibližně 6,5.

Injekční roztok přípravku Alkeran má omezenou stabilitu, a proto se musí připravovat těsně

před aplikací. Jakékoli množství zbylého, nepoužitého roztoku je nutné zlikvidovat.

Rekonstituovaný roztok se nesmí ukládat do chladničky, protože by došlo k precipitaci.

Jestliže se připravený roztok injekčního přípravku Alkeran dále ředí mísením s infuzním

roztokem, klesá jeho stabilita a rychlost degradace se rychle zvyšuje se stoupající teplotou.

Provádí-li se aplikace při pokojové teplotě (přibližně 25 °C), neměla by od rekonstituce

injekčního roztoku do dokončení infuzního podání uplynout doba delší než 1,5 hodiny.

Pokud se v rekonstituovaném injekčním roztoku nebo v jeho dále zředěném infuzním roztoku

objeví jakýkoli viditelný zákal nebo pokud dojde ke krystalizaci, nesmí se takový roztok podat

a musí být zlikvidován.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.