ALGOGESIC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ALGOGESIC Transdermální náplast 12,5MCG/H
 • Dávkování:
 • 12,5MCG/H
 • Léková forma:
 • Transdermální náplast
 • Podání:
 • Transdermální podání
 • Jednotky v balení:
 • 5 Sáček
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ALGOGESIC Transdermální náplast 12,5MCG/H
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Fentanyl
 • Přehled produktů:
 • ALGOGESIC

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 65/ 266/12-C
 • Datum autorizace:
 • 17-04-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 22-02-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls108787/2014 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

Algogesic 12,5 mikrogramů/h transdermální náplast 

Algogesic 25 mikrogramů/h transdermální náplast 

Algogesic 50 mikrogramů/h transdermální náplast 

Algogesic 75 mikrogramů/h transdermální náplast 

Algogesic 100 mikrogramů/h transdermální náplast 

Fentanylum 

Důležité informace, které byste měl(a) vědět ohledně přípravku Algogesic transdermální náplast 

  Tyto náplasti obsahují silný lék proti bolesti, 

  zajistěte, že stará náplast je odstraněna dříve, než je nalepena nová náplast, 

  náplasti nesmí být děleny, 

  náplasti nevystavujte zdroji tepla (jako je ohřívací láhev), 

  pokud se u Vás objeví horečka, ihned kontaktujte svého lékaře, 

  pečlivě sledujte pokyny k dávkování a měňte náplast každé 3 dny (72 hodin), 

  pokud se Vaše dýchání změní na mělké a slabé, náplast odstraňte a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo 

lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Algogesic a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Algogesic používat 

3.  Jak se přípravek Algogesic používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Algogesic uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek Algogesic a k čemu se používá 

Název Vašeho léčivého přípravku je Algogesic transdermální náplast. V této příbalové informaci se 

označuje jako Algogesic nebo pouze jako náplast. 

Náplasti pomáhají odstraňovat těžkou a dlouhotrvající bolest. 

Přípravek Algogesic transdermální náplast obsahuje fentanyl. Fentanyl patří do skupiny silných léků proti 

bolesti zvaných opioidy. Tento lék přechází pomalu z náplasti přes kůži do těla. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Algogesic používat 

Přípravkem Algogesic transdermální náplast mohou být léčeny děti ve věku 2 až 16 let, které dosud byly 

léčeny opioidními léky k tišení bolesti. Pokud byly náplasti předepsány Vašemu dítěti, níže všude uvedené 

„Vy“ by mělo být čteno jako „Vaše dítě“. 

Nepoužívejte přípravek Algogesic transdermální náplast jestliže: 

-  jste alergický(á) na fentanyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

-  trpíte krátkodobou bolestí; 

-  máte závažně poškozenou centrální nervovou soustavu (mozek a prodlouženou míchu), např. po poranění 

mozku; 

-  máte problémy s dýcháním (dýchání pomalé a slabé) a cítíte-li se neobvykle ospale; 

-  je Vaše dítě mladší 2 let; 

-  Vaše dítě dosud nebylo léčeno silnými léky na bolest, jako je morfin. 

Nepoužívejte tento léčivý přípravek, pokud se cokoli výše uvedené vztahuje na Vás nebo na Vaše dítě. 

Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Algogesic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Algogesic je léčivý přípravek, který může být pro děti život ohrožující. To se týká také použitých 

transdermálních náplastí. Vezměte na vědomí, že podoba tohoto léčivého přípravku může děti lákat, což 

může v některých případech vést ke smrtelným následkům. Použití přípravku Algogesic může mít u osob, 

které pravidelně neužívají opioidy, život ohrožující nežádoucí účinky. 

Nalepení náplasti jiné osobě 

Náplast musí být použita pouze na kůži osoby, které byla naordinována lékařem. Byly hlášeny případy, kdy 

se náplast náhodně přilepila na kůži člena rodiny, který byl v blízkém fyzickém kontaktu nebo sdílel jedno 

lože s osobou používající náplasti. Přilepení náplasti na jinou osobu (především děti) může vést 

k předávkování. V případě, že dojde k nalepení náplasti na kůži jiné osoby, okamžitě náplast sejměte a 

vyhledejte lékaře. 

  Stejně tak jako jiné silné léky proti bolesti, Vás může přípravek Algogesic učinit neobvykle ospalými

a Vaše dýchání více pomalé a slabé. Velmi vzácně mohou být tyto potíže s dýcháním život ohrožující 

nebo dokonce smrtelné a to u pacientů, kteří nikdy před tím neužívali silné léky na bolest (jako je 

Algogesic) nebo morfin. Pokud Vy, nebo Váš partner, nebo pečovatel(ka) zjistíte, že Vy nebo Vaše 

dítě dýcháte mnohem pomaleji nebo slaběji pak: 

 odstraňte náplast, 

 ihned vyhledejte lékaře, nebo navštivte nejbližší nemocnici, 

 udržujte pacienta v pohybu a ve slovním kontaktu. 

  Pokud se u Vás objeví horečka při nalepené náplasti Algogesic, oznamte to svému lékaři, protože 

tato skutečnost může ovlivnit vstřebávání léčiva kůží. 

  Nevystavujte náplast přímému teplu, jako jsou vyhřívací podušky, elektrické dečky, zahřívací 

láhve, vyhřívací vodní postele, hřejivé nebo opalovací lampy, intenzivní slunění, dlouhé teplé 

koupele, sauny nebo horké vířivé a lázeňské koupele. Tyto zdroje tepla mohou ovlivnit vstřebávání 

léčivého přípravku kůží. 

  Před používáním přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, pokud jste někdy měl(a): 

 potíže s plícemi nebo dýcháním, 

 potíže se srdcem nebo krevním tlakem a krevním objemem, dále potíže s játry nebo 

ledvinami, 

 nádor na mozku, 

 přetrvávající bolesti hlavy nebo úraz hlavy, 

Váš lékař Vás může kontrolovat mnohem častěji. 

  Pokud jste velmi nemocný(á), velmi hubený(á) nebo starší, můžete být více citlivý na účinky náplasti. 

  Pokud trpíte onemocněním, při kterém slábnou svaly a snadno se unavují, známém jako myastenia 

gravis, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Algogesic používat. 

  Stejně tak jako u ostatních silných léků na bolest může při opakovaném používání náplasti dojít 

k toleranci na léčivou látku nebo k závislosti na ní. 

  Informujte svého lékaře, zda jste někdy v minulosti byl(a) závislý(á) na alkoholu, lécích na předpis 

nebo na ilegálních drogách. 

  Přípravek Algogesic může způsobit zácpu, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka na radu, jak 

předcházet zácpě. 

Pokud si nejste jistý(á), že cokoliv z výše uvedeného se Vás týká, poraďte se se svým lékařem nebo 

lékárníkem dříve, než začnete přípravek Algogesic používat. 

Náplasti jiných obchodních značek 

Na trhu jsou dostupné náplasti i jiných obchodních značek, ale všechny nejsou stejné. Pokud Vaše náplast 

vypadá jinak než obvykle, měl(a) byste se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, dříve než ji začnete 

používat. 

Další léčivé přípravky a přípravek Algogesic 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 

používal(a) nebo které možná budete používat. 

Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte: 

  jiné léky k léčbě bolesti, jako jsou jiné opioidní léky na bolest (buprenorfin, nalbufin nebo 

pentazocin); 

  léky na spaní; 

  léky na uklidnění (trankvilizéry) a léky na léčbu duševních onemocnění; 

  léky užívané k uvolnění svalů; 

  některé léky užívané k léčbě deprese (jako je citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, 

fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin); 

  některé léky užívané k léčbě deprese (nazývané IMAO) byste neměl(a) užívat spolu s přípravkem 

Algogesic a po dobu 14 dní po ukončení léčby; 

  nefazodon, lék určený k léčbě deprese; 

  některá antihistaminika (zejména ta, která mohou způsobit ospalost); 

  některá antibiotika užívaná k léčbě infekce, jako je erythromycin, klarithromycin nebo troleadomycin; 

  léky užívané k léčbě plísňových onemocnění, jako je itrakonazol, ketokonazol, flukonazol nebo 

vorikonazol; 

  léky užívané k léčbě HIV infekce, jako je ritonavir nebo nelfinavir; 

  léky užívané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu, jako je amiodaron, diltiazem nebo verapamil; 

  rifampicin (antibiotikum k léčbě tuberkulózy); 

  některé léky užívané k léčbě epilepsie (jako je karbamazepin, fenobarbital nebo fenytoin). 

Prosím, oznamte svému lékaři, že užíváte některé léčivé přípravky k léčbě deprese známé jako inhibitory 

zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu 

(SNRI) nebo inhibitory monoaminooxidázy (IMAO). Váš lékař o tom musí být informován, protože jejich 

společné užívání s přípravkem Algogesic může zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu, což je 

potenciálně život ohrožující stav. 

Váš lékař bude vědět, které léky můžete bezpečně užívat spolu s přípravkem Algogesic. Možná budete 

potřebovat pečlivou kontrolu, pokud užíváte některý z léků zmíněných výše, nebo pokud jste některý ze 

zmíněných léků přestal(a) užívat, stejně tak může dojít k ovlivnění síly přípravku Algogesic, kterou budete 

potřebovat. 

Pokud si nejste jistý(á), pokud se na Vás vztahuje něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo 

lékárníkem. 

Operace nebo testy 

Pokud si myslíte, že Vám budou podána anestetika, oznamte svému lékaři nebo zubnímu lékaři, že používáte 

přípravek Algogesic. 

Přípravek Algogesic transdermální náplast s jídlem, pitím a alkoholem 

Nepožívejte alkohol, pokud jste se nejprve neporadil se svým lékařem. 

Přípravek Algogesic u Vás může způsobit ospalost nebo pomalejší dýchání. Požívání alkoholu v průběhu 

léčby může tyto účinky zhoršit. 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Přípravek Algogesic by neměl být používán v průběhu porodu, protože lék může ovlivnit dýchání 

novorozeněte. 

Pokud používáte přípravek Algogesic, nekojte. Neměla byste kojit ani v průběhu 3 dní po odstranění náplasti 

přípravku Algogesic. Toto je v důsledku malého množství léčiva, které může přejít do mateřského mléka. 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat 

jakýkoli lék,  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Algogesic u Vás může způsobit ospalost. Pokud se to stane, neřiďte a neobsluhujte žádné stroje. 

3.  Jak se přípravek Algogesic používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Používání a výměna náplastí 

  V každé náplasti je dostatek léčiva na 3 dny (72 hodin)

  Náplast byste měl(a) vyměnit každý třetí den, pokud Vám Váš lékař neřekl jinak; 

  Vždy nejprve odstraňte starou náplast, než nalepíte novou

  Vždy vyměňujte náplast ve stejnou dobu každé 3 dny (72 hodin)

  Pokud používáte více než jednu náplast, vyměňte všechny náplasti ve stejný čas; 

  Zapište si den, datum a čas kdy jste náplast nalepil(a), abyste věděl(a) kdy budete potřebovat náplast 

vyměnit; 

  Následující tabulka Vám ukáže, který den v týdnu náplast vyměnit: 

Náplast aplikována 

dne  Náplast ve stejný den vyměněna 

dne 

Pondělí  Čtvrtek 

Úterý  Pátek 

Středa  Sobota 

Čtvrtek  Neděle 

Pátek  Pondělí 

Sobota  Úterý 

Neděle  Středa 

Kam náplast nalepit 

Dospělí 

  náplast aplikujte na plochou horní část zad nebo horní končetiny. 

Děti 

  vždy aplikujte náplast na horní část zad, aby bylo pro dítě obtížné na náplast dosáhnout nebo ji 

odstranit; 

  občas náplast zkontrolujte, zda zůstává přilepená na kůži; 

  je důležité, aby Vaše dítě náplast neodstranilo a nevložilo si ji do úst, protože to může mít život 

ohrožující nebo fatální následky; 

  nějaký čas může trvat, než náplast začne plně účinkovat, proto bude možná Vaše dítě potřebovat další 

léky proti bolesti. Váš lékař Vám doporučí, cokoli bude potřeba. 

  děti by měly být velmi pečlivě monitorovány po dobu 48 hodin poté co: 

 byla nalepena první náplast, 

 byla nalepena náplast s vyšší dávkou. 

Pro Vás nebo Vaše dítě, náplast neaplikujte na: 

  stejné místo dvakrát za sebou, 

  na citlivá místa, která se hodně pohybují, kůži s odřeninami, s mateřskými znaménky, nebo jakkoli 

jinak narušenou kůži, 

  velmi ochlupenou kůži, pokud jsou na kůži chlupy, neholte je (holení dráždí kůži), místo toho 

přistřihněte chlupy co nejblíže ke kůži. 

Před tím, než nalepíte novou náplast na stejné místo, byste měl(a) vyčkat několik dní. 

Nalepení náplasti 

1.  Příprava kůže 

  Ujistěte se, že je kůže suchá, čistá a chladná před tím, než na ni nalepíte náplast, 

  pokud potřebujete kůži umýt, použijte pouze studenou vodu, 

  nepoužívejte mýdlo nebo jiná čistidla, krémy, pleťová mléka, oleje před aplikací náplasti, 

  náplast nenalepujte ihned po horké koupeli nebo sprše. 

2.  Otevřete sáček 

  Každá náplast je zabalena ve vlastním sáčku, 

  sáček roztrhněte nebo rozstřihněte, 

  jemně okraj sáčku úplně odtrhněte nebo odstřihněte (pokud použijete nůžky, stříhejte co nejblíže 

uzavřené hrany sáčku, abyste se vyhnuli poničení náplasti), 

  uchopte obě strany otevřeného sáčku a otevřete jej, 

  náplast vyjměte ven a ihned použijte, 

  prázdný sáček si ponechejte na později pro použitou náplast, 

  každou náplast použijte pouze jednou, 

  náplast nevytahujte ze sáčku dříve, než jste připraveni ji použít, 

  zkontrolujte náplast, zda nemá žádné poškození, 

  pokud byla náplast rozdělena, přestřihnuta či jakkoli poškozena, nepoužívejte ji, 

  nikdy náplast nedělte a nestříhejte. 

3.  Odloupněte a přitiskněte 

  Přesvědčte se, že bude náplast přikryta lehkým oblečením a nebude nalepena pod těsným nebo 

elastickým obinadlem, 

  opatrně z náplasti odloupněte jednu polovinu plastového krytu náplasti. Pokuste se nedotýkat lepivé 

plochy náplasti, 

  náplast přitlačte lepivou částí na kůži, 

  odstraňte druhou část plastového krytu náplasti a přitlačte pevně celou dlaní náplast na kůži, 

  vydržte po dobu 30 sekund, ujistěte se, že náplast dobře přilnula a to zejména na okrajích. 

4.  Likvidace náplasti 

  Jakmile náplast odstraníte, složte ji na polovinu lepivou plochou dovnitř, 

  vložte náplast zpět do původního sáčku a sáček vyhoďte do koše s domácím odpadem, 

  použité náplasti obsahují zbytky léčivé látky, která může uškodit dětem, proto uchovávejte použité 

náplasti mimo dosah a dohled dětí. 

5.  Umytí 

  Poté si umyjte ruce čistou vodou. 

Více informací ohledně používání náplasti Algogesic 

Jak rychle začne náplast účinkovat? 

  Do jednoho dne by měla Vaše náplast začít plně účinkovat, 

  na tento první den Vám Váš lékař může dát extra léky proti bolesti, 

  poté Vám bude náplast průběžně pomáhat od bolesti, takže již můžete přestat užívat jiné léky proti 

bolesti, nicméně Váš lékař Vám čas od času může předepsat další léky proti bolesti. 

Jestliže jste zapomněl(a) náplast vyměnit 

  Pokud jste zapomněl(a) náplast vyměnit, ihned jakmile si vzpomenete, náplast vyměňte a zapište si 

den a čas. Náplast opět vyměňte za 3 dny (72 hodin) jako obvykle. 

  Pokud je již velmi pozdě od doby co jste měl(a) náplast vyměnit, nenalepujte si zvláštní náplast, 

zeptejte se svého lékaře, protože budete možná potřebovat další léky proti bolesti. 

Jestliže jste použil(a) více náplastí nebo použil(a) špatnou sílu náplasti 

Pokud máte nalepeno více náplastí, nebo špatnou sílu náplasti, náplast odlepte a kontaktujte svého lékaře, 

nebo přímo nejbližší nemocnici. Mezi příznaky předávkování patří  potíže s dýcháním nebo mělké dýchání, 

vyčerpanost, extrémní ospalost, neschopnost jasně myslet, chodit nebo mluvit normálně a pocit na omdlení, 

závratě nebo zmatenosti. 

Pokud se náplast odlepí 

  Pokud se náplast odlepí dříve, než potřebuje vyměnit, ihned nalepte novou náplast a zapište si den a 

čas. K nalepení použijte nové místo na kůži na horní části zad nebo paži. U Vašeho dítěte na horní 

části zad. 

  ponechte další 3 dny (72 hodin) než náplast opět vyměníte jako obvykle, 

  pokud se Vaše náplast opět odlepí, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Pokud se náplast nalepí na jinou osobu 

  Náplast používejte pouze na kůži osob, kterým byla předepsána, 

  ujistěte se, že se náplast neodlepila a nenalepila omylem na Vašeho partnera nebo dítě, zejména 

pokud sdílíte stejnou postel nebo jste v těsném kontaktu, 

  pokud se náplast nedopatřením nalepila na jinou osobu, náplast ihned odstraňte a poraďte se se svým 

lékařem. 

Jak dlouho budete náplasti používat? 

Náplasti Algogesic jsou určeny k léčbě dlouhodobé bolesti. Váš lékař Vám bude schopen říci, jak dlouho 

budete náplasti používat. 

Pokud se Vaše bolest zhorší 

  Pokud se při používání náplasti Vaše bolest zhorší, Váš lékař může zkusit náplasti s vyšší dávkou, 

nebo Vám může předepsat extra léky na bolest (nebo obojí), 

  pokud zvýšení síly náplasti nepomáhá, Váš lékař může léčbu náplastmi ukončit. 

Pokud chcete používání náplastí ukončit 

  Před ukončením používání těchto náplastí se poraďte se svým lékařem. 

  Pokud jste nějaký čas náplasti používal(a), Vaše tělo si na ně mohlo zvyknout. Při náhlém ukončení 

léčby se můžete cítit indisponovaně. 

  Pokud náplasti přestanete používat, nezačínejte je znovu používat bez porady s lékařem. Při 

opětovném používání můžete potřebovat jinou sílu náplasti. 

Každodenní aktivity při používání náplasti 

  Náplasti jsou voděodolné, 

  Můžete se sprchovat nebo koupat, ale samotnou náplast nemyjte, 

  Pokud Vám to lékař dovolí, můžete cvičit nebo sportovat, 

  Stejně tak můžete plavat, ale: 

  nepoužívejte teplé vířivé koupele, 

  přes náplast nedávejte těsné nebo elastické obvazy. 

  Nevystavujte náplast přímému teplu, jako jsou vyhřívací podušky, ohřívací láhve, elektrické dečky, 

vyhřívací vodní postele, vyhřívací nebo opalovací lampy, intenzivnímu slunění, dlouhé koupeli nebo 

sauně. Toto přímé teplo může ovlivnit vstřebávání léčiva přes kůži. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u 

každého. 

Pokud zaznamenáte nebo zpozorujete jakýkoliv z následujících nežádoucích účinků, náplast odlepte a 

vyhledejte svého lékaře, nebo přímo navštivte nejbližší nemocnici. Možná budete potřebovat akutní 

medicínskou léčbu. 

  Pocit neobvyklé ospalosti, pomalejšího nebo slabšího dýchání než je obvyklé. Velmi vzácně tyto 

dýchací potíže mohou být život ohrožující, nebo dokonce fatální a to zejména u pacientů, kteří ještě 

nebyli léčeni silnými opioidními léky proti bolesti (jako je Algogesic nebo morfin). Pokud Vy, nebo 

Váš partner nebo ošetřovatel(ka) zjistíte, že Vy nebo Vaše dítě dýcháte mnohem pomaleji nebo 

slaběji, následujte pokyny níže a udržujte postiženého v pohybu a slovním kontaktu jak je to jen 

možné. 

  Náhlý otok tváře nebo hrdla, závažné zčervenání nebo výsev puchýřů na kůži. 

Toto jsou příznaky závažné alergické reakce. Toto se stává pouze u malého množství pacientů. 

  Konvulze, záchvaty a křeče se vyskytují u méně než 1 ze 100 pacientů. 

  Snížený stupeň vědomí nebo ztráta vědomí se vyskytují u méně než 1 ze 100 pacientů. 

Dále byly pozorovány následující nežádoucí účinky 

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů) 

  pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení, zácpa, 

  závrať, ospalost nebo neschopnost spát, 

  bolest hlavy. 

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů) 

  alergická reakce, 

  povědomí o neobvyklém srdečním rytmu (nazývané jako palpitace), rychlý srdeční rytmus, 

  vysoký krevní tlak, 

  ztráta chuti k jídlu nebo sucho v ústech, 

  sedace (útlum), pocit nervozity, strachu nebo deprese, 

  zmatenost, halucinace (zrakové, pocitové nebo sluchové vjemy o věcech, které nejsou přítomny), 

  pocity mravenčení a brnění, třes, pocit závratě, 

  svalové křeče, 

  bolest žaludku, zažívací potíže, obtížné močení, 

  průjem, 

  pocity chladu, nadměrné pocení, 

  pocity diskomfortu, ospalosti a slabosti, 

  otok rukou, kloubů nebo nohou, 

  svědivá kůže, vyrážky nebo zčervenání kůže. 

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů) 

  příznaky podobné chřipce, 

  pomalý srdeční rytmus, 

  nízký krevní tlak, 

  snížená citlivost, zejména na kůži, 

  rozmazané vidění, 

  namodralé zbarvení kůže, 

  pocit neklidu, dezorientace, nadšení nebo neobvyklé bezstarostnosti, 

  ztráta paměti, potíže s řečí, 

  ekzém a/nebo jiné kožní potíže včetně dermatitidy v místě, kde je náplast nalepena, 

  poruchy sexuální funkce, 

  kompletní obstrukce (úplné zamezení průchodnosti) střev, 

  svalové záškuby, 

  horečka, změny tělesné teploty, 

  příznaky z vysazení léku (jako je nevolnost, pocit na zvracení, průjem, úzkost nebo třes). 

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů) 

  zúžené zornice, 

  nepravidelný srdeční rytmus, rozšíření krevních cév, 

  částečná obstrukce (neprůchodnost) tenkého nebo tlustého střeva, škytavka. 

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů) 

  bolestivá plynatost, 

  problémy s koordinací, 

  snížená ostrost zraku, 

  bolest močového měchýře, močení méně než obvykle (snížené vylučování moči). 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v průběhu klinických zkoušek u dětí (do 18 let věku): 

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů) 

  bolest hlavy, 

  pocit na zvracení nebo zvracení, 

  zácpa, průjem, 

  svědění. 

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů) 

  alergická reakce, 

  ztráta chuti k jídlu, bolest břicha, 

  neschopnost spát, ospalost, vyčerpanost, pocit slabosti, 

  pocit obavy nebo deprese, halucinace (zrakové, pocitové nebo sluchové vjemy o věcech, které nejsou 

přítomny), závrať, 

  třes, snížení citlivosti, zejména na kůži, 

  sucho v ústech, 

  vyrážka, nadměrné pocení, zčervenání kůže, 

  svalové křeče, 

  obtížné močení,  

  otok rukou, kloubů nebo nohou, 

  kožní reakce v místě, kde byla náplast nalepena. 

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů) 

  zmatenost, 

  pocity mravenčení a brnění, 

  zúžené zornice, 

  pocit závrati, 

  namodralé zbarvení kůže, ekzém a/nebo jiné kožní potíže včetně dermatitidy v místě nalepení 

náplasti, 

  příznaky z vysazení (jako je nevolnost, pocit nevolnosti, průjem, úzkost nebo třes), příznaky podobné 

chřipce. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 

sestře. 

Kožní vyrážky, svědění nebo pocení (postihuje méně než 1 z 10 pacientů). Můžete zaznamenat vyrážky, 

zčervenání nebo mírné svědění kůže na okrajích náplasti. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a po odstranění 

náplasti vymizí. Pokud nevymizí, nebo náplast Vaši kůži silně dráždí, sdělte to svému lékaři. 

Byly hlášeny příznaky z vysazení, které se objevily u novorozenců, jejichž matky po dlouhou dobu 

v těhotenství používaly přípravek Algogesic. 

Stejně tak jako u ostatních silných léků k léčbě bolesti, může opakované používání náplastí vést k toleranci 

na léčivo nebo k závislosti. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo 

lékárníkovi. 

Pokud přecházíte z jiného léku proti bolesti na náplasti přípravku Algogesic, můžete zaznamenat účinky 

jako je pocit na zvracení, zvracení, průjem, úzkost nebo třes. Pokud zaznamenáte jakýkoliv z těchto 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky:http://  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5.  Jak přípravek Algogesic uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí, dokonce i po použití náplasti. Po použití zůstává 

v transdermálních náplastech značné množství léčivé látky. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Zacházení s náplastí 

Použité náplasti je nutné přeložit napůl tak, aby došlo ke slepení lepivé plochy, a poté je nezbytné je 

bezpečně zlikvidovat. Náhodný kontakt s použitými nebo nepoužitými náplastmi může vést především u dětí 

ke smrtelným následkům. Nepoužité náplasti musí být vráceny do (nemocnice) lékárny. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Algogesic obsahuje 

Léčivou látkou je fentanylum. 

Algogesic 12,5 mikrogramů/h transdermální náplast: 

Jedna náplast uvolní 12,5 mikrogramů fentanylum za hodinu. Náplast o ploše 3,75 cm 2  obsahuje 2,063 mg 

fentanylum. 

Algogesic 25 mikrogramů/h transdermální náplast: 

Jedna náplast uvolní 25 mikrogramů fentanylum za hodinu. Náplast o ploše 7,5 cm 2  obsahuje 4,125 mg 

fentanylum. 

Algogesic 50 mikrogramů/h transdermální náplast: 

Jedna náplast uvolní 50 mikrogramů fentanylum za hodinu. Náplast o ploše 15 cm 2  obsahuje 8,25 mg 

fentanylum. Algogesic 75 mikrogramů/h transdermální náplast: 

Jedna náplast uvolní 75 mikrogramů fentanylum za hodinu. Náplast o ploše 22,5 cm 2  obsahuje 12,375 mg 

fentanylum. 

Algogesic 100 mikrogramů/h transdermální náplast: 

Jedna náplast uvolní 100 mikrogramů fentanylum za hodinu. Náplast o ploše 30 cm 2  obsahuje 16,5 mg 

fentanylu. 

Dalšími složkami jsou: 

Adhezivní vrstva: 

Adhezivní vrstva  

poly[(2-ethylhexylakrylát)-co-(2-hydroxyethylakrylát)-co-(methylakrylát)] (35,5:1:12) 

polybutyltitanát 

Krycí fólie 

Polypropylenová fólie 

Modrý inkoust 

Ochranná odnímatelná fólie: 

Silikonizovaná pegoterátová fólie 

Jak přípravek Algogesic vypadá a co obsahuje toto balení 

Algogesic transdermální náplast je průhledná transdermální náplast opatřená lepicí vrstvou, a proto může 

být nalepena na kůži. Transdermální náplasti jsou doplněny modrým potiskem s uvedením síly. Každá 

transdermální náplast je odděleně zabalena v sáčku. 

Algogesic je dostupný v baleních obsahujících 3, 5, 10 nebo 20 transdermálních náplastí. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika 

Výrobce 

ACINO AG, Miesbach, Německo 

Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Země  Název léčivého přípravku 

Česká republika  Algogesic 12,5/25/50/75/100 mikrogramů/h  

transdermální náplast 

Portugalsko  Fentanilo Zentiva 

Rumunsko  Algogesic 12.5/25/50/75/100 micrograme/ora  

plasture transdermic 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.10.2014 

5-11-2018

November 5, 2018: Nurse Sentenced for Taking Fentanyl for Personal Use

November 5, 2018: Nurse Sentenced for Taking Fentanyl for Personal Use

November 5, 2018: Nurse Sentenced for Taking Fentanyl for Personal Use

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

October 18, 2018: Grand Jury Returns Superseding Indictment In Shamo Case; Adds Distribution Of Fentanyl Count Resulting In Death

October 18, 2018: Grand Jury Returns Superseding Indictment In Shamo Case; Adds Distribution Of Fentanyl Count Resulting In Death

October 18, 2018: Grand Jury Returns Superseding Indictment In Shamo Case; Adds Distribution Of Fentanyl Count Resulting In Death

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-9-2018

September 18, 2018: "The Drug Llama" Faces Federal Indictment and Mandatory Minimum Sentence for Distributing Fentanyl on Dark Web

September 18, 2018: "The Drug Llama" Faces Federal Indictment and Mandatory Minimum Sentence for Distributing Fentanyl on Dark Web

September 18, 2018: "The Drug Llama" Faces Federal Indictment and Mandatory Minimum Sentence for Distributing Fentanyl on Dark Web

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-8-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s continued, careful oversight of the REMS associated with transmucosal immediate-release fentanyl products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s continued, careful oversight of the REMS associated with transmucosal immediate-release fentanyl products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s continued, careful oversight of the REMS associated with transmucosal immediate-release fentanyl products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-7-2018

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-7-2018

July 6, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Sentenced to Life in Prison Following Conviction for Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

July 6, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Sentenced to Life in Prison Following Conviction for Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

July 6, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Sentenced to Life in Prison Following Conviction for Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-7-2018

July 3, 2018: Canton Man Indicted on Fentanyl and Firearms Charges

July 3, 2018: Canton Man Indicted on Fentanyl and Firearms Charges

July 3, 2018: Canton Man Indicted on Fentanyl and Firearms Charges

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

Health Canada reminds Canadians of the limitations of fentanyl test strips being used to check street drugs before consumption

Health Canada reminds Canadians of the limitations of fentanyl test strips being used to check street drugs before consumption

OTTAWA – With the growing availability of fentanyl test strips on store shelves and online, Health Canada would like to remind Canadians of the potential limitations when using fentanyl test strips to detect fentanyl or other deadly substances in street drugs before consuming them.

Health Canada

2-5-2018

May 1, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Convicted at Trial of Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

May 1, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Convicted at Trial of Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

May 1, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Convicted at Trial of Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-10-2018

IONSYS (Incline Therapeutics Europe Ltd)

IONSYS (Incline Therapeutics Europe Ltd)

IONSYS (Active substance: fentanyl) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)6412 of Mon, 01 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

PecFent (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

PecFent (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

PecFent (Active substance: Fentanyl ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4890 of Mon, 23 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1164/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-5-2018

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Active substance: Fentanyl ) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3006 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/959/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

PecFent (Kyowa Kirin Services Ltd)

PecFent (Kyowa Kirin Services Ltd)

PecFent (Active substance: Fentanyl ) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3007 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1164/PSUSA/1369-201704

Europe -DG Health and Food Safety