ALFATRIM Alfasan

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ALFATRIM Alfasan
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ALFATRIM Alfasan
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky, telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace sulfonamidů a trimethoprimu, včetně. deriváty
 • Přehled produktů:
 • 9938810 - 1 x 50 ml - lahvička - sklo; 9938813 - 12 x 50 ml - lahvička - sklo; 9938811 - 1 x 100 ml - lahvička - sklo; 9938814 - 12 x 100 ml - lahvička - sklo; 9938812 - 1 x 250 ml - lahvička - sklo; 9938815 - 6 x 250 ml - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/010/00–C
 • Datum autorizace:
 • 11-04-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 20-03-2018

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ALFATRIM 40 mg/200 mg/ml Alfasan injekční roztok.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje :

Léčivé látky:

Trimethoprimum

40 mg

Sulfamethoxazolum

200 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519)

9 mg

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Světložlutý až žlutý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Skot-telata, psi a kočky.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba celé řady infekcí bakteriálního původu u telat, koček a psů:

Respiratorní infekce bakteriálního původu, infekce urogenitálního aparátu, gastrointestinální infekce,

bakteriální infekce končetin, mastitidy, infekce oka a ucha. Také může být použit pro antibakteriální

medikaci při chirurgických zákrocích, při kterých je častá infekce např. u komplikovaných zlomenin a

tam, kde je potvrzena peritonitida.

4.3

Kontraindikace

Insuficience jater a dyskrasie krve, přecitlivělost k sulfonamidům.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou infomaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Osoby se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo jakoukoliv z pomocných látek by se měly

vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

4.6.

Nežádoucí účinky

Přechodná mírná bolestivost a podráždění v místě vpichu.

4.7

Použití v průběhu březosti a laktace

Přípravek může být použit u březích a laktujících zvířat.

4.8.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepoužívat současně s prokain benzylpenicilinem, prokainem a podobnými anestetiky.

4.9.

Podávané množství a způsob podání

Telata:

1 ml na 20 kg ž. hm. dvakrát denně po dobu 5 dnů

Maximálně 20 ml na jedno místo

Psi, kočky:

0,1 ml na 2 kg ž. hm. dvakrát denně po dobu 5 dnů

Intramuskulární podání.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Opatření se zavede dle symptomů – centrální analeptika, infuse glukózy, kalcia, carbo medicinalis

apod.

4.11

Ochranné lhůty

Maso telat: 12 dnů

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Veterinaria – sulfonamidy s trimetoprimem

ATCvet kód: QJ01EW11

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Kombinace trimethoprimu a sulfamethoxazolu zabezpečuje synergický baktericidní účinek proti

většině G+ a G- bakteriím včetně těch, které produkují penicilinázu. Méně citlivé jsou Leptospira spp.,

Pseudomonas spp., Erysipelothrix spp. a Mycobacterium spp.

Dvě komponenty přípravku svým účinkem postihují syntézu purinových bází u nukleových kyselin

bakterií různými cestami a způsobí jejich dvojitou blokádu.

V důsledku parenterálního podání se kombinace trimethoprim/sulfonamid rychle vstřebává a plošně se

distribuuje do tělesných tkání.

5.2. Farmakokinetické údaje

Terapeutické hladiny v séru se projevují 30 až 60 minut po podání a maximální úrovně je dosaženo za

2 až 4 hodiny po parenterálním podání. Koncentrace trimetoprimu je obvykle vyšší v tkáních než

v krvi. Hladiny trimetoprimu jsou vysoké v plicích, ledvinách a játrech.

Trimethoprim a sulfonamidy se vylučují hlavně ledvinami a to jak glomerulární filtrací, tak tabulární

sekrecí. Koncentrace v moči jsou několikanásobně vyšší než v krvi.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Benzylalkohol (E 1519)DimethylacetamidVoda na injekciOlaminGlycerolformal

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu : 3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před světlem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Druh obalu:

Lahvička z hnědého skla s propichovací gumovou zátkou a hliníkovou pertlí. íkem.

1 x 50 ml, 12 x 50 ml

1 x 100 ml, 12 x 100 ml

1 x 250 ml, 6 x 250 ml

Na trhu nemusí být všechny velikost balení

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Alfasan International BV

P. O. Box 78

Barwoutswaarder 13

3440 AB Woerden

The Netherlands

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/010/00 – C

9.

DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11. 4. 2000 / 30. 10. 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

říjen 2008