ALEVE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ALEVE, POR TBL FLM 24X220MG
 • Dávkování:
 • 220MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 24, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ALEVE, POR TBL FLM 24X220MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 615/99-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač.1kesdělenísp.zn.sukl28091/2013

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

Aleve

potahovanétablety

naproxenumnatricum

Přečtětesipozornětuto příbalovou informaci, protožeobsahujepro Vásdůležitéúdaje.

-Tentopřípravekjedostupnýbezlékařskéhopředpisu.PřestovšakAlevemusíteužívat

pečlivěpodlenávodu, abyVámco nejvíceprospěl.

-Ponechtesipříbalovou informacipro případ, žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

-Požádejtesvého lékárníka, pokud potřebujetedalšíinformacenebo radu.

-PokudseVašepříznakyzhoršínebosenezlepšído3dnůvpřípaděhorečkyado5dnů

vpřípaděbolesti, musíteseporaditslékařem.

-Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsi

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci, prosím, sdělteto svému lékařinebo lékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. Co jeAleveakčemu sepoužívá

2. Čemu musítevěnovatpozornost, nežzačnetepřípravekAleveužívat

3. JaksepřípravekAlevepoužívá

4. Možnénežádoucíúčinky

5. JakpřípravekAleveuchovávat

6. Dalšíinformace

1.COJEALEVESAKČEMUSEPOUŽÍVÁ

Léčiválátkapřípravku, naproxen veforměsodnésoli,mírníbolest, horečku azánět.

Tabletysedobřerozpouštějí,protonástupanalgetickéhoúčinku jevelmirychlý.

Díkydlouhotrvajícímu účinku utlumíbolestna8-12 hodin.

Alevesepoužívávnásledujících případech:

-kekrátkodobéléčběmírnéažstředněsilnébolestijako jebolesthlavy, bolestzubů, bolestzad abolest

doprovázejícíakutnízánětyhorních cestdýchacích,

-přimenstruačníbolesti,

-kesníženíhorečky,

-kekrátkodobéléčběbolestipo chirurgických výkonech apo úrazech, např. podvrtnutíkloubů, natažení

svalů,

-kekrátkodobéléčběbolestisvalů akloubůspojenéschřipkovýmionemocněními.

PoporaděslékařemsepřípravekAleveužíváuzánětlivýchadegenerativníchonemocněníkloubůjako

jerevmatoidníartritida, juvenilníidiopatickáartritida, artróza, ankylozujícíspondylitidaadna.

2.ČEMUMUSÍTEVĔNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKALEVEUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekAleve,jestliže:

-jstepřecitlivělý(á)naléčivou látku nebo nakteroukolivdalšísložku přípravku,

-seuVásjiždřívevyskytlyreakcezpřecitlivělosti(průduškovéastma,kopřivka,rýma)naléky

obsahujícíkyselinuacetylsalicylovou(např.acylpyrin)ananěkteréjinélékypůsobícíprotizánětůma

revmatickýmonemocněním(tzv. nesteroidníantirevmatika),

-sevminulostivyskytloneboseuVásvyskytujekrvácenídotrávicíhotraktu,včetněkrvácenípoléčbě

nesteroidnímiantirevmatiky,

-mátenebo jstevminulostiměliopakovaněžaludečnínebo dvanáctníkovévředy,

-trpítezávažnýmsrdečnímselháním,

-jstevposlednítřetinětěhotenství,

-trpítetěžkýmjaternímneboledvinovýmonemocněním,

-trpítekrvácenímdo mozku nebo jinýmkrvácením.

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuAlevejezapotřebíjestliže:

-jsteněkdyměl(a)žaludečnínebo dvanáctníkovývřed, zejménaspojenýskomplikacemijakojekrvácení

nebo perforace(proděravění), přiopakovanévředovéchoroběnebo krvácenísepřípraveknesmíužívat.

-současněužíváteléky,kterébymohlyzvyšovatrizikotvorbyvředůakrvácení,např.lékyprotizánětlivé

(kortikosteroidy),lékysprotisrážlivýmúčinkem(warfarin)nebolékyovlivňujícíshlukováníkrevních

destiček(kyselinaacetylsalicylová).

-trpítezánětlivýmonemocněnímstřevjakojeCrohnovachorobaneboulcerózníkolitida,protože

existujeriziko obnovenínebo zhoršenítěchto onemocnění.

-mátevysokýkrevnítlaknebotrpítesrdečnímonemocněním.Vtomtopřípaděsepřed zahájenímužívání

přípravkuAleveporaďteslékařem, protožeu Vásjeriziko zadržovánítekutin, vysokého krevního tlaku a

otoků.

-jstepod dohledemlékařekvůlichronickému onemocnění.

-trpíteastmatem, chronickou rýmou, zánětemdutin, nosnímipolypyneboalergickýmonemocněním.

-trpítesystémovýmlupuserytematodes(SLE)nebo smíšenýmichorobamipojivovétkáně.

-konzumujetepravidelněalkoholickénápoje, nežádoucíúčinkypřípravku Alevemohou býtzesíleny.

-trpíteporuchamikrevnísrážlivosti.

-trpítejakýmkoližaludečnímastřevnímonemocněnímnebojstebezprostředněpovětšímchirurgickém

zákroku.

Pokud senaVásvztahujeněkterýzvýšeuvedených bodů, poraďtesepřed zahájenímléčbyslékařem.

JestližeseuVáspřiužívánípřípravkuAleveobjevívyrážkanebojakýkolijinýpříznakpřecitlivělosti

(např.kopřivka,otokyobličeje,astmatickýzáchvat,šok),ukončeteužívánípřípravkuAleveaokamžitě

informujtesvého lékaře.

PokuduVásdojdekekrváceníztrávicíhotraktu(cožjenapř.jedenzpříznakůvředovéchoroby)

ukončeteužívánípřípravku Aleveaokamžitěinformujtesvého lékaře.

NeužívejtepřípravekAlevespolusdalšímilékyprotibolestiazánětunazývanýminesteroidní

antirevmatika(včetněléků obsahujících naproxen nebo naproxen sodium).

Nežádoucíúčinkylzeminimalizovatpodávánímnejnižšíúčinnédávky,poconejkratšídobunutnou

kléčběpříznaků.

Ustaršíchnemocnýchsenežádoucíúčinkymohouvyskytovatčastějiamohoubýtzávažnější.Jste-li

staršíčlověkjetřebavěnovatzvýšenou pozornostjakýmkoliobtížímavčasvyhledatlékaře.

Pokudmátesrdečníobtíže,prodělalijstevminulosticévnímozkovou příhodu nebo máterizikovéfaktory

prorozvojcévníchpříhod(např.vysokýkrevnítlak,cukrovku,vysokýcholesterolnebokouříte),měli

bysteseo vhodnostiléčbyporaditslékařem.

LékyjakojeAlevemohoupůsobitmírnézvýšenírizikasrdečníchnebomozkovýchcévníchpříhod.

Rizikojevícepravděpodobné,pokudjsoupoužíványvysokédávkyadlouhádobaléčby.Proto

nepřekračujtedoporučenou dávku anidobu léčby.

Přípravekpatřídoskupinyléků(nesteroidníchantirevmatik),kterémohoupoškoditplodnostužen.Po

přerušeníužívánídojdekúpravě.

PřípravekAlevemůžemaskovatpříznakyinfekčního onemocnění(horečka, bolestaotok).

Přidlouhodobémužíváníanalgetikvevysokýchdávkáchsemůževyskytnoutbolesthlavy, kterásenesmí

léčitvyššímidávkamipřípravku.

Chronickéužíváníanalgetik,zejménapřikombinacirůznýchláteksanalgetickýmúčinkem,může

způsobittrvalépoškozeníledvin ariziko selháníledvin.

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávnédobě, ato io lécích, kteréjsou dostupnébezlékařského předpisu.

Zvláštějetřebainformovatlékařenebo lékárníka, jestližeužívátenebo jsteužíval(a):

-jináanalgetika(lékytlumícíbolest)jakolékyobsahujícíkyselinuacetylsalicylovouajinénesteroidní

protizánětlivéléčivélátky, např. ibuprofen.

-lékyobsahujícístejnou léčivou látku jakopřípravekAleve.

-lékyovlivňujícísrážlivostkrve(antikoagulancia,např.warfarin)alékyrozpouštějícípřítomnékrevní

sraženiny(fibrinolytika).

-lékyobsahujícíderivátyhydantoinu(protiepilepsii)asulfonylmočoviny(lékyproticukrovce).

-lékypoužívanékléčběvysokého krevního tlaku, např. inhibitoryACEabetablokátory.

-lékyzvyšujícívylučovánímoči, tzv. diuretika(např. furosemid).

-lékypoužívanékléčběduševních poruch (např. lithium).

-lékyužívanékléčbědny(probenecid).

-lékyužívanékléčběnádorovýcharevmatickýchonemocnění(metotrexát).

-kortikoidy.

-antacida(lékynapřekyselenýžaludek).

-cholestyramin(léksnižujícívstřebávánítuku).

Před podstoupenímlaboratorních testů informujtelékaře, žeužívátepřípravekAleve.

UžívánípřípravkuAlevesjídlemapitím

Tabletypolykejteceléazapíjejtejesklenicívody. Tabletymůžeteužívatsjídlemnebo po jídle.

Těhotenstvía kojení

Poraďtesesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačneteužívatjakýkolilék.

PřípravekAlevebyseběhemtěhotenstvínemělužívat,pouzevprvnímadruhémtrimestrunavýslovné

doporučenílékaře, kterýzváží, zdakužíváníléku existujízávažnédůvody.

VetřetímtrimestrusenesmípřípravekAleveužívat.

KojícíženymohouAleveužívatpouzepo výslovnémdoporučenílékařeavždyjen krátkodobě.

Řízenídopravníchprostředkůa obsluha strojů

Přípravekneovlivňujeschopnostiřízenídopravních prostředků aobsluhystrojů.

Důležitéinformaceo některýchsložkáchpřípravkuAleveS

PřípravekAleveobsahujesodík(1tabletaobsahujeasi20mgsodíku).Totomnožstvípřipouštíipřísná

dietasomezenímsodíku.

3.JAKSEPŘÍPRAVEKALEVESUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekAlevepřesněpodlepokynůtétopříbalovéinformacenebosvéholékaře.Pokud

sinejstejistý/á,poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem.

Tabletypolykejteceléazapíjejtejesklenicívody. Tabletymůžeteužívatsjídlemnebo po jídle.

Pokud lékařnepředepíšejinak, jedoporučeno následujícídávkování:

Dospělí

Užívejte1 tabletu po 8 až12 hodinách,dokud trvajípříznaky.

Nazačátkuléčbymůžeteužít2tabletynajednounebovodstupujednéhodiny,dalšítabletuužijtepo12

hodinách.Potéjižpokračujtevužívánítak, jakjeuvedeno výše.

Užívejtenejvýše3 tabletydenně.

Staršípacienti

Je-liVámvícenež65let,užívejtenejvýše2 tabletydenně.

Dětiamladiství

Aleveneníurčen prodětimladší12let.

Mladistvíod 12 letužívají2 tabletydenně.

Pacientisporušenou funkcíjaternebo ledvin

Pokudtrpíteporušenoufunkcíjaterneboledvin,poraďtesepředzahájenímužívánípřípravkuAleve

slékařem.

Jestližehorečkaneustoupído3dnůabolestsenezmírnído5dnů,poraďteseodalšímužívánípřípravku

slékařem.

BezporadyslékařemneužívejtepřípravekAlevedélenež7dní.

Jestližemátepocit,žeúčinekpřípravkuAlevejepřílišsilnýnebopřílišslabý,řeknětetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

JestližejsteužilvícetabletpřípravkuAleve, nežjsteměl(a)

Pokudjsteužil(a)vícetabletpřípravku,nežjsteměl(a),poraďteseneprodleněsesvýmlékařemnebo

lékárníkem.

Přílišvelkédávkypřípravkumohouzpůsobitospalost,pálenížáhy,zažívacíobtíže,bolesthlavy,

nevolnost,zvracení,bolestibřicha,hučenínebošelestyvuších,podrážděnost,vzávažnějšíchpřípadech

docházíkezvraceníkrve,výskytukrvevestolici,poruchámvědomí,dýchacímobtížím,křečímaselhání

ledvin.

Jestližejstezapomněl(a)užítpřípravekAleve

Nezdvojujtenásledujícídávku, abystenahradil(a)vynechanou dávku.

Jestližejstepřestal(a)užívatpřípravekAleve

Užíváte-lilékkrátkoudobukezmírněníbolestinebosníženíteploty,můžetejejbezobavpřestatužívat,

pokud jejjižnepotřebujete.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4.MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekAlevenežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutu každého.

LékyjakojeAlevemohou působitmírnézvýšenírizikasrdečních nebo mozkových cévních příhod.

Vsouvislostisléčbounesteroidnímiantirevmatikybylytakéhlášenyotoky,vysokýkrevnítlakasrdeční

selhání.

Výskytnežádoucích účinků jenejnižší, pokud seužívajíco nejmenšídávkypo co nejkratšímožnou dobu.

Mohousevyskytnoutnásledujícínežádoucíúčinky:

Časté(u 1–10 pacientů ze100):

Závratě, bolesthlavy, točeníhlavy

Poruchytrávení, nevolnost, pálenížáhy, bolestbřicha

Méněčasté(u 1–10 pacientů z1 000):

Ospalost, nespavost, spavost

Závratě

Průjem, zácpa, zvracení

Vyrážka, svědění, kopřivka

Vzácné(u 1–10 pacientů z10 000):

Žaludečnínebodvanáctníkovévředyskrvácenímneboproděravěnímnebobeznich,krváceníztrávicího

traktu,zvraceníkrve,krevvestolici

Angioneurotickýedém–vyznačujesepříznakyjakootoktváře,jazykanebohrdla,potížespolykáním,

kopřivkaapotížesdýcháním.PokudseuVástytopříznakyobjeví,ukončeteléčbupřípravkemAlevea

okamžitěinformujtelékaře.

Poškozeníledvin

Otokykončetin, zvláštěu pacientů svysokýmkrevnímtlakemnebo selhánímledvin,horečka, zimnice

Velmivzácné(u méněnež1 pacientaz10 000):

Anafylaktické/anafylaktoidníreakce(alergickéreakce)

Poruchykrvetvorby(leukopenie,trombocytopenie,agranulocytóza,aplastickáanémie,eosinofilie,

hemolytickáanémie)

Psychiatricképoruchy, deprese, abnormálnísny, neschopnostkoncentrace

Aseptickámeningitida(zánětmozkovýchblan),poruchapoznávacích funkcí, křeče

Poruchyvidění,zamlženírohovky,zánětpapily,zánětočníhonervu(retrobulbárníoptickáneuritida),

otokpapily

Poškozenísluchu,hučenívuších (tinnitus), poruchysluchu

Městnavésrdečníselhání,vysokýkrevnítlak(hypertenze), plicníotok,bušenísrdce

Zánětcév

Dušnost,astma,zánětplic(eosinofilnípnemonitida)

Zánětslinivkybřišní, záněttlustého střeva,aftóznívředy,zánětúst,zánětjícnu, vředyvestřevech

Zánětjater, žloutenka

Vypadávánívlasů(většinouvratné),přecitlivělostnasvětlo,porfyrie(vzácnámetabolickáporucha

červenýchkrvinek),purpura(červenétečkyvkůži),pocení,ekchymózy(tečkovitékrvácení),kožní

vyrážka,zarudnutípokožky,stálálékovávyrážka,zánětslizniceokoloúst(lichenplanus),autoimunitní

onemocněnípojivovétkáně(systémovýlupuserythematosus),kopřivka,křehkákůžespuchýřkya

oděrkami(epidermolysisbullosa),kožnívyrážkasnepravidelnýmičervenýmiskvrnami(erythema

multiforme),kožníreakcecharakterizovanétvorboupuchýřůčidutinek,včetnězávažnéalergickéreakce

shorečkou,červenýmiskvrnami,bolestíkloubůa/neboočnímiproblémy(StevensJohnsonůvsyndrom)a

toxického odumíránípovrchovévrstvykůže(toxickáepidermálnínekrolýza)

Zánětledvin(intersticiálnínefritida),nekróza(odumřeníbuněk)ledvin(renálnípapilárnínekróza),

nefrotickýsyndrom(vážnějšípříznaky, kterédoprovázejíonemocněníledvin), ledvinnéselhání, krev

vmoči, bílkovinyvmoči

Vyvoláníporodu

Uzavřeníductusarteriosus(spojkamezi plicnícíaaortou důležitávprenatálnímvývoji)

Neplodnostu žen

Otoky, žízeň, malátnost

Zvýšeníhladinykreatininuvséru, abnormálníjaternífunkčnítesty,zvýšeníhladinadraslíku vkrvi

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci, prosím, sdělteto svému lékařinebo

lékárníkovi.

5.JAKPŘÍPRAVEKALEVESUCHOVÁVAT

Uchovávejtemimo dosah adohled dětí.

PřípravekAlevenepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénaobalu.Dobapoužitelnostise

vztahujekposlednímu dniuvedeného měsíce.

Uchovávejtepřiteplotědo 25°Cvpůvodnímobalu, abybylpřípravekchráněn před světlem.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6.DALŠÍINFORMACE

Co přípravekobsahuje

Léčivou látkou jesodnásůlnaproxenu.

Jednapotahovanátabletaobsahujenaproxenumnatricum220 mg.

Pomocnýmilátkamijsoupovidon30,mikrokrystalickácelulóza,mastek,magnesium-stearát,apotahová

soustavaOpadrymodráYS-1-4215.

JakpřípravekAleveSvypadá a co obsahujetoto balení

Alevejsou světlemodré, potahovanétabletyoválného tvaru,najednéstraněvyraženo Aleve.

Velikostbalení:7,12, 24a30 potahovaných tablet.

Držitelrozhodnutío registraci

Bayers.r.o., Praha, Českárepublika

Výrobce

BayerSantéFamiliale, 33, ruedel’Industrie, 74240 Gaillard, Francie

RocheFarmaS.A., Severo Ochoa,13, Poligono IndustrialLeganés, Madrid,Španělsko

BayerBitterfeld GmbH, SalegasterChaussee1, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Německo

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:

15.2.2013

Document Outline