Advertisement

ALERPALUX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ALERPALUX Oční kapky, roztok 1MG/ML
 • Dávkování:
 • 1MG/ML
 • Léková forma:
 • Oční kapky, roztok
 • Podání:
 • Oční podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X5ML Lahvička s kapacím zařízením
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ALERPALUX Oční kapky, roztok 1MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • OLOPATADIN
 • Přehled produktů:
 • ALERPALUX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 64/ 035/14-C
 • Datum autorizace:
 • 01-09-2014
 • EAN kód:
 • 3830044943240
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


1 / 4

Sp. zn. sukls233437/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

ALERPALUX 1mg/ml oční kapky, roztok

Olopatadini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Alerpalux a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alerpalux používat

Jak se přípravek Alerpalux používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Alerpalux uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Alerpalux a k

čemu se používá

Přípravek Alerpalux se používá k léčbě očních známek a příznaků sezónního alergického zánětu

spojivek. Jeho působení spočívá ve snížení intenzity alergické reakce. Alergický zánět spojivek je

onemocnění způsobené nejrůznějšími látkami (alergeny), jako je například prach v domácnosti, zvířecí

srst nebo pyl, které mohou vyvolat alergickou reakci, která se projevuje jako svědění, zarudnutí nebo

otok vnější části Vašeho oka.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Alerpalux používat

Nepoužívejte

přípravek

Alerpalux:

jestliže jste alergický(á) na olopatadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Podávání přípravku Alerpalux dětem do 3 let věku se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek

Alerpalux

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nosíte-li kontaktní čočky, sdělte to svému lékaři. Pokud současně s přípravkem Alerpalux používáte

ještě další oční kapky, dodržujte pokyny uvedené v bodě 3.

Těhotenství a

kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Krátce po použití přípravku Alerpalux se může objevit rozmazané vidění. Neřiďte motorová vozidla a

neobsluhujte stroje, dokud není vidění opět ostré.

2 / 4

Přípravek Alerpalux obsahuje benzalkonium

-chlorid

Tato konzervační látka může způsobit podráždění oka. Může rovněž způsobit změnu barvy měkkých

kontaktních čoček. Nepoužívejte kapky, pokud máte nasazeny kontaktní čočky. Po použití přípravku

počkejte 15 minut, než si kontaktní čočky nasadíte zpět.

3.

Jak se přípravek

Alerpalux

používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna kapka do oka nebo obou očí dvakrát denně (po osmi hodinách).

Kapejte přípravek Alerpalux do obou očí pouze tehdy, když to lékař výslovně uvede. Kapky

používejte tak dlouho, jak Vám Váš lékař doporučil.

Pokud používáte přípravek Alerpalux společně s jinými očními kapkami, počkejte po podání tohoto

přípravku nejméně pět minut a teprve poté aplikujte další kapky.

Jak si aplikovat doporučenou dávku:

Umyjte si ruce.

Zaujměte pohodlnou pozici.

Uchopte lahvičku a odšroubujte uzávěr.

Zakloňte hlavu a čistým prstem jemně stáhněte spodní víčko.

Otočte lahvičku dnem vzhůru a přibližte konec kapátka těsně k oku. Jemně zatlačte na dno tak,

aby se uvolnila do “kapsičky” mezi okem a víčkem jedna kapka (viz obrázek 1). Nedotýkejte se

koncem kapátka oka, očního víčka, okolí oka či jakéhokoliv jiného povrchu. Mohlo by to

infikovat zbývající kapky v lahvičce. Lahvičku nestlačujte, abyste nepoužili příliš velkou dávku.

Pokud oko minete, zkuste to znovu.

Obrázek 1

Uvolněte víčko.

Pokud používáte kapky do obou očí, opakujte celý postup do druhého oka.

Ihned po použití vraťte uzávěr nazpět a jemně zašroubujte.

Jestliže jste

použil(a)

více

přípravku

Alerpalux, než jste měl(a)

V takovém případě vypláchněte oko teplou vodou. Pokud máte nějaké pochybnosti nebo se necítíte

dobře, vyhledejte svého lékaře. Další kapky již do oka nekapejte a počkejte do okamžiku, kdy máte

použít další pravidelnou dávku.

Jestliže jste zapomněl(a) použít

přípravek

Alerpalux

Pokud jste zapomněl(a) aplikovat dávku, vkápněte si jednu kapku, jakmile si vzpomenete a poté se

vraťte k Vašemu pravidelnému podávání. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

3 / 4

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 10 osob ze 100)

Účinky na oko:

bolest nebo otok oka, podráždění oka, suché oko, neobvyklý pocit v oku

Účinky na organi

smus: bolesti hlavy, únava, sucho v nose, špatná chuť

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Účinky na oko:

rozmazané, snížené nebo neobvyklé vidění, poruchy rohovky (eroze), zánět nebo

infekce spojivky, drobné tečky na rohovce (tečkovitá keratitida), zánět rohovky (keratitida), zbarvení

rohovky, blefarospasmus (křeč očního víčka), nepříjemné pocity v oku, pocit cizího tělesa v oku,

překrvení spojivek, výtok z oka, oční alergie, citlivost na světlo, zvýšená tvorba slz, svědění oka,

zčervenání oka, abnormality na očním víčku, svědění, zčervenání, otok nebo tvorba krust na očních

víčkách

Účinky na

organismus: neobvyklá nebo snížená citlivost, závratě, rýma, suchá kůže,

kožní zánět (kontaktní dermatitida), pocit pálení kůže

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Účinky na oko:

otok rohovky, zánět spojivek, oční edém, otok oka, změna velikosti zornice, porucha

vidění, krusty na okrajích víček

Systémové účinky

: dušnost, zhoršení příznaků alergie, otok obličeje, ospalost, celková slabost, zánětv

kůže, překrvení, pocit na zvracení, zvracení, zánět vedlejších nosních dutin, malátnost

Další nežádoucí účinky v souvislosti s použitím očních kapek obsahujících fosfáty:

U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku (průhledná vrstva na povrchu oka), byly v průběhu

léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce

projevující se vznikem zakalených skvrn).

Pokud nejsou nežádoucí účinky závažné, můžete obvykle pokračovat v používání kapek.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Alerpalux

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na štítku za EXP

nebo Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

4 / 4

Přípravek Alerpalux se smí používat 28 dní po prvním otevření lahvičky.

Za čtyři týdny po prvním otevření musíte lahvičku zlikvidovat a začít používat novou.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Alerpalux obsahuje

Léčivou látkou je is olopatadinum 1 mg/ml (ve formě olopatadini hydrochloridum). Jedna kapka o

průměrné hmotnosti 30 mg obsahuje přibližně olopatadinum 30 mikrogramů (ve formě olopatadini

hydrochloridum).

Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, dodekahydrát

hydrogenfosforečnanu sodného (E339), kyselina chlorovodíková (E507) a/nebo hydroxid sodný

(E524) (k úpravě pH), voda na injekci.

Jak

přípravek

Alerpalux

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Alerpalux je čirá tekutina (roztok) podobná vodě. Vnitřní obal je polyethylenová (PE)

lahvička s kapátkem a bezpečnostním uzávěrem.

Krabička obsahuje 1 nebo 3 lahvičky..

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

Česká republika

Tel: +420 234 719 600

Fax: +420 234 719 619

V

ýrobce

UAB Santonika, Veiverių str. 134 B LT-46353, Kaunas, Litva

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Polsko

Alerpalux

Česká republika

Alerpalux 1 mg/ml oční kapky, roztok

Slovenská republika

Alerpalux 1 mg/ml očná roztoková instilácia

Maďarsko

Alerpalux 1 mg/ml oldatos szemcsepp

Lotyšsko

Alerpalux 1 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Litva

Alerpalux 1 mg/ml akių lašai, tirpalas

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 31. 10. 2017

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Solco Healthcare US LLC]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Solco Healthcare US LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

ULTRAM (Tramadol Hydrochloride) Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ULTRAM (Tramadol Hydrochloride) Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

THIAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Butler Animal Health Supply LLC]

THIAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Butler Animal Health Supply LLC]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

EQUATE ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [Wal-Mart Stores Inc]

EQUATE ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

NALOXONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [McKesson Corporation]

NALOXONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement