Advertisement

ALERGIMED

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ALERGIMED Potahovaná tableta 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 15 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ALERGIMED Potahovaná tableta 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LEVOCETIRIZIN
 • Přehled produktů:
 • ALERGIMED

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 24/ 156/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 19-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls209502/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Alergimed 5 mg

potahované tablety

levocetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Alergimed a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alergimed užívat

Jak se přípravek Alergimed užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Alergimed uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Alergimed a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Alergimed je levocetirizin-dihydrochlorid.

Přípravek Alergimed je antialergikum (přípravek používaný v léčbě alergií).

Používá se k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s:

alergickou rýmou (včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy),

kopřivkou (urtikárie).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alergimed užívat

Neužívejte přípravek Alergimed:

jestliže

jste

alergický(á)

levocetirizin-dihydrochlorid,

cetirizin,

hydroxyzin

nebo

na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (těžké selhání ledvin s clearance kreatininu pod

10 ml/min).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Alergimed se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže nemůžete vyprazdňovat močový měchýř (při potížích jako poranění míchy nebo

zvětšená prostata), poraďte se se svým lékařem.

Děti

Přípravek

Alergimed

nedoporučuje

podávání

dětem

let,

protože

potahované

tablety

nedovolují úpravu dávkování.

Další léčivé přípravky a přípravek Alergimed

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Alergimed s jídlem, pitím a alkoholem

Opatrnosti je třeba při současném podávání přípravku Alergimed a alkoholu nebo jiných látek

působících na mozek. U citlivých pacientů může současné podávání přípravku Alergimed a alkoholu

nebo jiných látek působících na mozek způsobit další snížení bdělosti a výkonnosti.

Alergimed se může užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří

pacienti

léčení

přípravkem

Alergimed

mohou

pociťovat

ospalost/malátnost,

únavu

a vyčerpání. Při řízení nebo obsluze strojů postupujte s opatrností do doby, než budete vědět, jak Vás

tento

lék

ovlivňuje.

Speciální

testy

však

prokázaly,

zdravých

osob

podání

přípravku

doporučené

dávce

nedochází

k negativnímu

ovlivnění

pozornosti,

schopnosti

reagovat

nebo

schopnosti řídit dopravní prostředky.

Přípravek Alergimed obsahuje laktosu.

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se

se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Alergimed užívá

[Pro Rx]

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

[Pro OTC]

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.

Zvláštní pokyny pro dávkování u zvláštních skupin pacientů

Porucha funkce ledvin a jater

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být dávka snížena podle závažnosti onemocnění ledvin

a u dětí se má dávka stanovit také na základě tělesné hmotnosti; dávku určí Váš lékař.

Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin nesmí přípravek Alergimed užívat.

Pacienti, kteří mají pouze poruchu funkce jater, užívají obvyklou předepsanou dávku.

U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle závažnosti onemocnění

ledvin a u dětí se má dávka stanovit také na základě tělesné hmotnosti; dávku určí Váš lékař.

Starší pacienti

U starších pacientů není nutná úprava dávkování, pokud mají normální funkci ledvin.

Použití u dětí

Alergimed se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let.

Jak a kdy užívat přípravek Alergimed?

Pouze perorální užívání.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou, mohou se užívat s jídlem i bez jídla.

Jak dlouho máte užívat Alergimed?

Délka užívání závisí na typu, trvání a průběhu Vašich obtíží a určuje ji Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Alergimed, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Alergimed, než jste měl(a), může se u dospělých objevit ospalost.

U dětí se na začátku může projevit rozrušení a neklid, později pak ospalost. Pokud náhodou užijete

vyšší než doporučenou dávku přípravku Alergimed, informujte svého lékaře, který rozhodne o dalších

opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Alergimed

Jestliže jste zapomněl(a) užít Alergimed nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána Vaším

lékařem, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S podáváním

pokračujte užitím následující dávky v předepsané době.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Alergimed

Ukončení léčby dříve, než bylo plánováno, by nemělo mít nepříznivý účinek. Příznaky se mohou

vrátit, ale jejich závažnost by neměla být vyšší než před zahájením léčby.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

Sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost/malátnost.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

Vyčerpání a bolest břicha.

Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit

Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako palpitace (bušení srdce), zrychlený srdeční rytmus,

záchvaty, mravenčení, závratě, mdloba, třes, zkreslení vnímání chuti, pocit otáčení či pohybu, poruchy

vidění, rozmazané vidění, bolestivé nebo obtížné močení, neschopnost zcela vyprázdnit močový

měchýř, otoky, pruritus (svědění), vyrážka, kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže), kožní vyrážka,

dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, bolest kloubů, agresivní nebo agitované chování,

halucinace, deprese, nespavost, opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou,

hepatitida (zánět jater), abnormální jaterní funkce, zvracení, zvýšená chuť k jídlu, pocit na zvracení

a průjem.

Při prvních příznacích reakce přecitlivělosti přestaňte Alergimed užívat a vyhledejte ihned svého

lékaře. Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok v ústech, otok jazyka, otok

v obličeji a/nebo v krku, dýchací nebo polykací obtíže (tíseň na hrudi nebo sípání), kopřivka, náhlý

pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který může být i smrtelný.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Alergimed uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Alergimed obsahuje

Léčivou látkou je levocetirizini dihydrochloridum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg.

Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid

křemičitý, magnesium-stearát, potahová soustava Opadry bílá YS-1-7003 (obsahující: oxid

titaničitý, hypromelosu, makrogol 400 a polysorbát 80).

Jak Alergimed vypadá a co balení obsahuje

Bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou, s vyraženým značením „161“ na jedné

straně a „H“ na druhé straně.

[Pro Rx]

Tablety

jsou

dodávány

v blistrech

obsahujících

100,

112 a 120 potahovaných tablet.

[Pro OTC]

Tablety jsou dodávány v blistrech obsahujících 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20 a 21 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Dr. Max Pharma Limited

First Floor Roxburghe House, 273-287 Regent Street

W1B 2HA Londýn

Velká Británie

Výrobce

Medis International a.s., Bolatice, Česká republika

Pharmadox Healthcare Ltd., Paola, Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Alergimed 5 mg

Polsko:

Levocetirizine Dr.Max

Portugalsko

Levocetirizina Dr.Max

Slovenská republika

Alergimed

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.10.2016

20-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1972 (CATS Consultants GmbH)

EU/3/18/1972 (CATS Consultants GmbH)

EU/3/18/1972 (Active substance: 1-[[[4-(4-fluoro-2-methyl-1H-indol-5-yloxy)-6-methoxyquinolin-7-yl]oxy]methyl]cyclopropanamine-dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1256 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/202/17

Europe -DG Health and Food Safety

29-1-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Solution [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Solution [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2017) 8618 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/T/33

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

EU/3/05/272 (Noventia Pharma Srl)

EU/3/05/272 (Noventia Pharma Srl)

EU/3/05/272 (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)8597 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/094/04/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

6-12-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

IMMITICIDE (Melarsomine Dihydrochloride And Water) Kit [Merial, Inc.]

IMMITICIDE (Melarsomine Dihydrochloride And Water) Kit [Merial, Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Proficient Rx LP]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

Zyrtec vs. Xyzal

Zyrtec vs. Xyzal

Zyrtec (cetirizine hydrochloride) and Xyzal (levocetirizine dihydrochloride) antihistamines that treat symptoms such as itching, runny nose, watery eyes, and sneezing from hay fever (allergic rhinitis) and other allergies, such as allergies to molds and dust mites. Both Zyrtec and Xyzal are available over-the-counter (OTC).

US - RxList

31-10-2017

Xyzal vs. Allegra

Xyzal vs. Allegra

Xyzal (levocetirizine dihydrochloride) and Allegra (fexofenadine hydrochloride) are antihistamines used to treat allergic symptoms of seasonal allergic rhinitis (sneezing, runny nose, itchy or watery eyes), and hives.

US - RxList

30-10-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Solution [Apotex Corp.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Solution [Apotex Corp.]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

21-9-2017

Designation notices

Designation notices

Added orphan drug designation: sapropterin Dihydrochloride (KUVAN)

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-9-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 14, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Sun Pharma Global FZE]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Sun Pharma Global FZE]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

14-8-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Aug 14, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Apotex Corp.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

ALLOPAX (Levocetirizine Dihydrochloride 5%, Loratadine 5%) Kit [PharmaGenetico LLC]

ALLOPAX (Levocetirizine Dihydrochloride 5%, Loratadine 5%) Kit [PharmaGenetico LLC]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Vensun Pharmaceuticals, Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Vensun Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

16-6-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet [AvKARE, Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jun 16, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

HISTAMINUM HYDROCHLORICUM (Histamine Dihydrochloride) Pellet [BrandStorm HBC]

HISTAMINUM HYDROCHLORICUM (Histamine Dihydrochloride) Pellet [BrandStorm HBC]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-6-2017

PAIN RELIEVING ARTHRITIS (Histamine Dihydrochloride) Cream [Yash Pharmceuticals]

PAIN RELIEVING ARTHRITIS (Histamine Dihydrochloride) Cream [Yash Pharmceuticals]

Updated Date: Jun 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-6-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Jun 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

Levocetirizine

Levocetirizine

Levocetirizine is an over-the-counter antihistamine used to relieve allergy symptoms. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

26-5-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: May 26, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement