Advertisement

ALENDRONIC ACIDVITAMIN D

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ALENDRONIC ACIDVITAMIN D Tableta 70MG/5600IU
 • Dávkování:
 • 70MG/5600IU
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 4 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ALENDRONIC ACIDVITAMIN D Tableta 70MG/5600IU
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KYSELINA ALENDRONOVÁ A CHOLEKALCIFEROL
 • Přehled produktů:
 • ALENDRONIC ACID/VITAMIN D3 SANDOZ

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 87/ 333/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls277480/2016

P

říbalová informace

: Informace pro pacienta

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz 70 mg/5600 IU

tablety

acidum alendronicum/colecalciferolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Stejně

postupujte

v případě

jakýchkoli

nežádoucích

účinků,

které

nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Dříve než začnete lék užívat, je obzvláště důležité porozumět informacím v bodu 3. Jak se

přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz užívá.

Co naleznete v této

příbalové informaci

:

1. Co je přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz

užívat

3. Jak se přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz a k

čemu se používá

Co je přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz?

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz je tableta obsahující dvě léčivé látky, kyselinu

alendronovou (běžně se nazývá alendronát) a cholekalciferol, který je znám jako vitamin D

Co je alendronát?

Alendronát patří do skupiny nehormonálních léků nazývaných bisfosfonáty. Alendronát zabraňuje

úbytku kostní hmoty, k němuž dochází u žen po přechodu (menopauze) a pomáhá kostní hmotu

obnovovat. Snižuje riziko zlomenin páteře a zlomenin v oblasti kyčle.

Co je vitamin D?

Vitamin

základní

živina

nutná

vstřebávání

vápníku

udržování

zdravých

kostí.

Organizmus dokáže vstřebávat řádně vápník z potravy pouze tehdy, pokud má dostatek vitaminu

D. Vitamin D obsahuje velmi málo potravin. Jeho hlavním zdrojem je pobyt na slunci v létě, kdy

se v kůži tvoří vitamin D. S přibývajícími roky naše kůže tvoří méně vitaminu D. Příliš málo

vitaminu D může vést k úbytku kostní hmoty a osteoporóze. Výrazný nedostatek vitaminu D

může způsobit ochablost svalstva, jejímž důsledkem mohou být pády a větší riziko zlomenin.

Na co se přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz používá?

Lékař Vám předepsal přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz

k léčbě

osteoporózy

a proto,

že jste ohrožena nedostatkem vitaminu D. Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz snižuje

riziko zlomenin páteře a zlomenin v oblasti kyčle u žen po přechodu.

Co je osteopor

ó

za?

Osteoporóza

znamená

řídnutí

zeslabování

kostí.

Vyskytuje

často

žen

přechodu

(menopauze). V menopauze přestávají vaječníky produkovat ženský hormon estrogen, který

pomáhá udržovat kostru ženy ve zdravém stavu. Dochází tak k úbytku kostní hmoty a kosti jsou

křehčí. Čím dříve dosáhne žena menopauzy, tím větší je riziko rozvoje osteoporózy.

Zpočátku se osteoporóza neprojevuje žádnými příznaky. Avšak pokud se neléčí, může docházet

ke zlomeninám. I když tyto zlomeniny obvykle bolí, zlomeniny kostí páteře mohou zůstat bez

povšimnutí do doby, než se projeví zmenšením tělesné výšky. Ke zlomeninám může dojít i při

běžných každodenních činnostech, jako je zdvihání těžších předmětů, nebo při menším zranění,

které

normálních okolností

nezpůsobilo

zlomeninu zdravé

kosti.

Zlomeniny obvykle

postihují oblast kyčle, páteř nebo zápěstí a mohou působit nejenom bolest, ale i značné potíže,

jako je shrbená postava („stařecký hrb“) a ztráta pohyblivosti.

Jak lze osteoporózu léčit?

Kromě

léčby

přípravkem

Alendronic

acid/Vitamin

Sandoz

Vám

může

lékař

navrhnout

i několik změn v životosprávě, jako například:

P

řestaňte kouřit:

Zdá se, že kouření zvyšuje rychlost úbytku kostní hmoty a může tedy

zvyšovat riziko zlomenin.

C

vičení

: Stejně jako svaly i kosti potřebují k tomu, aby zůstaly pevné a zdravé, tělesný

pohyb. Dříve než začnete s nějakou formou cvičení, poraďte se se svým lékařem.

Konzumace

vyvážené stravy:

Lékař Vám může poradit, zda máte změnit stravovací

režim nebo užívat nějaké doplňky stravy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Alendronic acid/Vitamin D3

Sandoz

užívat

Neužívejte přípravek

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz

jestliže

jste

alergická

trihydrát

sodné

soli

alendronátu,

cholekalciferol

nebo

na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

jestliže

trpíte

nějakou

chorobou jícnu

jako je zúžení jícnu nebo obtížné polykání

jestliže

nedokážete stát

nebo vzpřímeně

sedět

alespoň 30 minut

jestliže Vám lékař sdělil, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi

Pokud si myslíte, že se na Vás vztahuje kterákoli z výše uvedených podmínek, tablety neužívejte.

Nejdříve se poraďte se svým lékařem a dbejte jeho rady.

Upozornění a opatření

Před užíváním přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz se poraďte se svým lékařem,

jestliže:

trpíte onemocněním ledvin

máte nebo jste v nedávné době měla potíže při polykání a zažívací potíže

jste byla lékařem informována, že máte Barrettův jícen (onemocnění, při kterém dochází

ke změnám buněk v dolní části jícnu)

Vám bylo řečeno, že máte potíže se vstřebáváním minerálů v žaludku nebo ve střevech

(malabsorpční syndrom)

máte špatný stav chrupu, onemocnění dásní, jste objednána na vytržení zubu nebo nejste

v pravidelné péči zubního lékaře

máte rakovinu

podstupujete chemoterapii nebo radioterapii

užíváte inhibitory angiogeneze (jako je bevacizumab nebo thalidomid)

užíváte kortikosteroidy (jako je prednison nebo dexamethazon)

kouříte nebo jste kouřila (protože to může zvýšit riziko problémů se zuby)

Může Vám být doporučeno, abyste před zahájením léčby přípravkem Alendronic acid/Vitamin D3

Sandoz podstoupila zubní vyšetření.

Během léčby přípravkem Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz je důležité dbát na ústní hygienu.

Během léčby musíte chodit na pravidelné zubní prohlídky a musíte se obrátit na svého lékaře nebo

zubního lékaře v případě, že zaznamenáte jakékoli problémy v ústech nebo se zuby, jako je

vypadávání zubů, bolesti zubů nebo otok.

Může se vyskytnout i podráždění, zánět nebo tvorba vředů v jícnu často s příznaky bolesti na

hrudi, pálením žáhy nebo potížemi, případně bolestí při polykání, zvláště pokud pacientky

nevypijí plnou sklenici vody a/nebo si lehnou dříve než 30 minut po užití přípravku Alendronic

acid/Vitamin D3 Sandoz. Tyto nežádoucí účinky se mohou zhoršit, jestliže pacientky po zjištění

těchto příznaků dále užívají přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz.

Děti a dospívající

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz nepodávejte dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užívala nebo které možná budete užívat.

Je pravděpodobné, že doplňky vápníku, antacida a některé další léky podávané ústy budou

zasahovat do vstřebávání přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz, pokud se budou užívat

současně. Je proto třeba dbát rad zmíněných v bodu 3. Jak se přípravek Alendronic acid/Vitamin

D3 Sandoz užívá a

vyčkat alespoň 30 minut

, než

ústy

užijete jakýkoli

jiný lé

k nebo

doplněk

stravy.

Některé léky proti revmatismu nebo dlouhodobé bolesti nazývané nesteroidní antiflogistika

(např. kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen) mohou způsobovat trávicí problémy. Proto je

nutná opatrnost při současném užívání těchto léků s přípravkem Alendronic acid/Vitamin D3

Sandoz.

Některé přípravky nebo přísady do potravin, a to včetně umělých náhražek tuků, minerálních

olejů, léku

hubnutí orlistatu a

přípravků

snižujících

hladiny

cholesterolu,

kolestyraminu

a kolestipolu, mohou pravděpodobně zabránit pronikání vitaminu D obsaženého v přípravku

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz do Vašeho organizmu. Přípravky užívané při záchvatech

(jako fenytoin nebo fenobarbital) mohou snižovat účinnost vitaminu D.

Přípravek

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz s

jídlem

a

pitím

Pokud se jídlo a nápoje (včetně minerální vody) užijí ve stejnou dobu, je pravděpodobné, že

způsobí, že přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz bude méně účinný. Proto je důležité,

abyste dbala rad zmíněných v bodu 3. „ Jak se přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz

užívá“.

Před požitím jakéhokoli jídla nebo nápoje

, s výjimkou vody,

musíte vyčkat nejméně

30 minut.

Těhotenství a kojení

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz je určen pouze pro použití u žen po menopauze.

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz

nemáte užívat

, pokud jste těhotná nebo se

domníváte, že byste mohla být těhotná, nebo pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při

užívání

přípravku

Alendronic

acid/Vitamin

Sandoz

byly

hlášeny

nežádoucí

účinky

(například rozmazané vidění, závrať a silné bolesti kostí, svalů nebo kloubů), které mohou mít

vliv na

schopnost řídit

dopravní prostředky nebo obsluhovat

stroje.

(Viz bod 4. „ Možné

nežádoucí účinky“.) Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků u Vás objeví, nesmíte řídit do

té doby, než se budete cítit lépe.

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz obsahuje sacharózu

.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete

tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

U

ží

vejte jednu tabletu p

ří

pravku Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz jednou t

ý

dn

ě

.

Dbejte důsledně následujících pokynů.

Zvolte si den v týdnu, který Vám nejvíce vyhovuje. Každý týden si v tento zvolený den

vezměte jednu tabletu přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz.

Je naprosto nezbytné dbát pokynů číslo 2), 3), 4) a 5), aby se tableta přípravku Alendronic

acid/Vitamin D3 Sandoz rychle dostala do žaludku a omezila se tak možnost podráždění jícnu

(trubice spojující ústa se žaludkem).

Poté, co ve zvolený den ráno vsta

nete,

spolkněte

jednu celou tabletu přípravku

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz a

zapijte ji pouze plnou sklenicí vody

(ne minerální

vodou) (ne méně než 200 ml) dříve,

než

začnete konzumovat

první jídlo, nápoj nebo si

vezmete jiný lék, aby se přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz řádně vstřebal.



Nezapíjejte lék minerální vodou (nesycenou ani sycenou).



Nezapíjejte lék kávou ani čajem.



Nezapíjejte lék džusem ani mlékem.

Tabletu nerozkousávejte ani nedrťte, ani ji nenechte rozpustit v ústech, a to kvůli možnosti vzniku

vředů v ústech.

Alespoň po dobu 30 minut po spolknutí

tablety si nelehejte – zůstaňte ve vzpřímené

poloze (vsedě, vstoje nebo choďte). Nelehejte si dříve, než zkonzumujete první jídlo

daného dne.

Neužívejte přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz před spaním nebo předtím, než

ráno vstanete.

Pokud začnete mít potíže nebo pociťovat bolest při polykání, bolest na hrudi, pálení žáhy

nebo se pálení žáhy zhorší, přestaňte přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz

užívat a vyhledejte svého lékaře.

Po spolknutí

tablety Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz

počkejte alespoň 30 minut

než si vezmete v daný den první jídlo, nápoj nebo jiný lék

, a to včetně antacid, doplňků

vápníku a vitaminů. Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz je účinný pouze

tehdy, když ho vezmete na lačno.

Jestliže jste užila více přípravku

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz

, než jste měla

Pokud si omylem vezmete příliš mnoho tablet, vypijte plnou sklenici

mléka

a neprodleně

vyhledejte svého lékaře.

Nesnažte

se vyvolat

zvracení

a nelehejte si.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz

Pokud vynecháte dávku, vezměte si pouze jednu tabletu přípravku Alendronic acid/Vitamin D3

Sandoz ráno poté, co si to uvědomíte. Neberte si dvě tablety v jeden den. Potom se vraťte

k režimu užívání jedné tablety jednou týdně, a to v den, který jste si původně zvolila.

Jestliže jste přestala užívat přípravek

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz

Je důležité, abyste užívala přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz tak dlouho, jak Vám

předepsal

Váš

lékař.

Jelikož

není

známo,

dlouho

budete

muset

přípravek

Alendronic

acid/Vitamin D3 Sandoz užívat, musíte se svým lékařem pravidelně probírat, zda tento lék stále

potřebujete brát, aby se určilo, zda je pro Vás stále vhodný.

Na konci této příbalové informace je přidán odstavec obsahující instrukce. Ty zahrnují důležité

informace připomínající, jak správně užívat přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého

lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Ihned navštivte lékaře

, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, jež

mohou být závažné a kvůli nimž můžete potřebovat naléhavé lékařské ošetření:

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

pálení žáhy; obtížné polykání; bolest při polykání; tvorba vředů v jícnu, což může

vyvolávat bolest na hrudi, pálení žáhy nebo potíže či bolest při polykání.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 lidí)

alergické reakce, jako je kopřivka; otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou

případně způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním

těžké kožní reakce

bolest v ústech a/nebo čelisti, otok nebo vředy v ústech, necitlivost nebo pocit tíže

v čelisti nebo uvolnění zubu. Může jít o projevy poškození čelistní kosti (osteonekróza),

které je obecně spojeno se zpomaleným hojením a infekcí, často po vytržení zubu. Pokud

se u Vás takové příznaky objeví, obraťte se na svého lékaře a zubaře.

vzácně

mohou

objevit

neobvyklé

zlomeniny

stehenní

kosti,

zvláště

pacientů

dlouhodobě léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest,

slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého

lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti

silná bolest kostí, svalů a/nebo kloubů.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí)

poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha.

Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

bolest kostí, svalů a/nebo kloubů, někdy silná.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

otok kloubů

bolest břicha; nepříjemný pocit v žaludku nebo říhání po jídle

zácpa, pocit plnosti žaludku nebo nadýmání, průjem, plynatost

vypadávání vlasů, svědění

bolest hlavy, závrať

únava, otok rukou nebo nohou.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

pocit na zvracení, zvracení

podráždění nebo zánět jícnu nebo žaludku

černá stolice nebo stolice připomínající dehet

rozmazané vidění; bolest v oku nebo zarudnutí oka

vyrážka, zarudnutí pokožky

přechodné chřipce podobné příznaky, jako jsou bolesti svalů, celkový pocit nemoci,

někdy s horečkou obvykle na začátku léčby

poruchy vnímání chuti.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí)

příznaky nízkých hladin vápníku v krvi, jako jsou svalové křeče nebo mimovolní svalové

stahy a/nebo pocity brnění v prstech nebo v okolí úst

tvorba žaludečních nebo peptických vředů (někdy rozsáhlých nebo s krvácením)

zúžení jícnu

vyrážka zhoršující se na slunci

vředy v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí a světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz obsahuje

Léčivými látkami jsou acidum alendronicum a colecalciferolum (vitamin D3).

Jedna tableta obsahuje acidum alendronicum 70 mg (jako natrium alendronas trihydricus)

a colecalciferolum 140 mikrogramů (což odpovídá 5 600 IU vitaminu

Pomocnými

látkami

jsou

mikrokrystalická

celulóza

PH112,

krospovidon

typu

magnesium-stearát, střední nasycené triacylglyceroly, modifikovaný

kukuřičný škrob,

sacharóza, tokoferol-alfa, natrium-askorbát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz

vypadá a co obsahuje toto balení

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz, tablety jsou k dispozici jako bílé až téměř bílé oválné tablety

označené 714 na jedné straně.

Přibližně 12,6 x 6,6 x 5,2 mm.

Tablety jsou k dispozici v Al//Al blistrech balených v krabičkách po 2, 4, 6 nebo 12 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, Česká republika

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

Tento léčivý přípravek byl registrován

v

členských státech EHP pod následujícími názvy:

Nizozemsko:

Alendroninezuur/Cholecalciferol Sandoz 70 mg/5600 IE, tabletten

Belgie

Alendronaat + Vitamine D Sandoz 70 mg/5600 IE tabletten

Bulharsko:

Алендронова киселина/Холекалциферол Сандоз 70 mg/5 600 IU

таблетки

Česká republika:

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz 70 mg/5600 IU

Německo:

Alendron-HEXAL Plus D einmal wöchentlich 70 mg / 5.600 I.E.

Tabletten

Estonsko:

Alendronic Acid/Colecalciferol Sandoz

Řecko

:

Alendronate + Colecalciferol/Sandoz

Španělsko:

Ácido alendrónico/colecalciferol Semanal Sandoz 70 mg/5.600 UI

comprimidos EFG

Francie:

ACIDE ALENDRONIQUE/VITD3 SANDOZ 70 mg/5600 UI, comprimé

Irsko:

Alendronate/ Colecalciferol Rowex 70 mg/5600 IU Tablets

Itálie:

Alendronato e colecalciferolo Sandoz

Lotyšsko:

Alendronic acid/ Colecalciferol Sandoz 70 mg/5600 SV tabletes

Polsko:

Alendronic acid + Colecalciferol Sandoz

Rumunsko:

Acid alendronic/Vitamina D3 70 mg/5600 UI comprimate

Slovinsko:

Alendronska kislina/holekalciferol Sandoz 70 mg/5.600 i.e. tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

12. 1. 2017

DŮLEŽITÁ INFORMACE. Čtěte, prosím, pozorně

.

Jak se přípravek

Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz, tablety,

užívá

1.

Užívejte jednu tabletu jednou týdně.

2.

Zvolte si

den v týdnu, který Vám nejvíce vyhovuje

Poté, co ve zvolený den ráno

vstanete,

spolkněte

(ne

rozkousávejte, nežvýkejte ani nenechte rozpustit v

ústech)

jednu tabletu přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz a zapijte ji plnou

sklenicí vody (ne minerální

vody

) dříve, než začnete konzumovat první jídlo, nápoj

nebo si vezmete jiný lék.

3.

Pokračujte v

ranních aktivitách. Můžete si sednout, stát nebo chodit –

jen zůstaňte

ve vzpřímené poloze. Alespoň po dobu 30 minut po spolknutí

tablety si nelehejte,

nejezte,

nepijte ani neužívejte jiné léky.

Nelehejte si dříve, než zkonzumujete první

jídlo daného dne.

4.

Zapamatujte si, že přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Sandoz se užívá jednou

týdně, každý týden ve stejný den tak dlouho, jak Vám lékař předepsal.

Pokud

vynech

áte

dávku,

vezměte

si

pouze

jednu

tabletu

přípravku

Alendronic

acid/Vitamin D3 Sandoz ráno poté, co si to uvědomíte. Neberte si dvě tablety v jeden den.

Potom se vraťte k režimu užívání jedné tablety jednou týdně, a to v den, který jste si

původně zvolila.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

Advertisement