ALENDRONIC ACID AUROBINDO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ALENDRONIC ACID AUROBINDO Tableta 70MG
 • Dávkování:
 • 70MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 2 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ALENDRONIC ACID AUROBINDO Tableta 70MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KYSELINA ALENDRONOVÁ
 • Přehled produktů:
 • ALENDRONIC ACID AUROBINDO

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 87/ 234/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp.zn.sukls277147/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Alendronic acid Aurobindo 70 mg tablety

Acidum alendronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro v

ás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Alendronic acid Aurobindo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronic acid Aurobindo užívat

Jak se přípravek Alendronic acid Aurobindo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Alendronic acid Aurobindo uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Alendronic acid

Aurobindo a k čemu se používá

Co je přípravek

Alendronic acid Aurobindo?

Přípravek

Alendronic

acid

Aurobindo

patří

skupiny

nehormonálních

přípravků

nazývaných

bisfosfonáty. Přípravek Alendronic acid Aurobindo zabraňuje úbytku kostní hmoty, k němuž dochází

u žen po menopauze (přechodu), a napomáhá obnově kostí. Tím snižuje riziko zlomenin páteře (obratlů)

a v oblasti kyčle.

K čemu se přípravek

Alendronic acid Aurobindo

používá?

Lékař Vám předepsal Alendronic acid Aurobindo k léčbě osteoporózy.

Alendronic acid Aurobindo snižuje riziko zlomenin páteře a v oblasti kyčle.

Přípravek

Alendronic acid Aurobindo je

určen k léčbě jednou týdně.

Co je osteoporóza?

Osteoporóza je charakterizována řídnutím a slábnutím kostí.Je běžná u žen po menopauze.V období

menopauzy přestanou vaječníky vyrábět ženský hormon estrogen, který pomáhá udržovat kostru ženy

ve zdravém stavu.Dochází pak k úbytku kostní hmoty a kost se stává slabší.Čím dříve dosáhne žena

menopauzy, tím vyšší je riziko osteoporózy.

Osteoporóza nemá zpočátku žádné příznaky.Pokud se však neléčí, může vést ke frakturám (zlomeninám).I

když jsou zlomeniny obvykle bolestivé, zlomenin kostí páteře (obratlů) si nemusí postižená osoba všimnout

až do doby, než se zmenší její tělesná výška.Ke zlomeninám může dojít při běžných, každodenních

činnostech, jako je zdvihání různých předmětů nebo při menším úrazu, který by zlomeninu zdravé kosti

nezpůsobil.Zlomeniny obvykle postihují oblast kyčle, páteř nebo zápěstí a mohou způsobit nejen bolest,

ale mít za následek i výrazné potíže jako je shrbená postava a ztráta pohyblivosti.

Jak lze osteoporózu léčit?

Osteoporózu lze léčit a nikdy není pozdě s léčbou začít.Přípravek Alendronic acid Aurobindo nejenže

zabraňuje úbytku, ale ve skutečnosti napomáhá obnově kostní hmoty, k jejímuž úbytku již mohlo dojít,

a snižuje riziko zlomenin páteře a v oblasti kyčle.

Kromě

léčby

přípravkem

Alendronic

acid

Aurobindo

Vám

lékař

může

doporučit

několik

změn

v životosprávě, které mohou napomoci zlepšení Vašeho zdravotního stavu jako například:

Přestaňte kouřit:

Zdá se, že kouření zvyšuje rychlost úbytku kostní hmoty a může tedy

zvyšovat riziko zlomenin.

Tělesná aktivita a cvičení:

Stejně jako svaly potřebují i kosti tělesný pohyb k tomu, aby zůstaly

pevné a zdravé. Dříve, než začnete s nějakou formou cvičení, poraďte se

se svým lékařem.

Konzumace vyvážené stravy:

Váš lékař Vám může poradit, zda máte změnit stravovací režim nebo

užívat nějaké doplňky stravy (zejména vápník a vitamín D).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Alendronic acid

Aurobindo užívat

Neužívejte přípravek

Alendronic acid Aurobindo

jestliže jste alergická na trihydrát natrium alendronátu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6) .

jestliže máte nějaké potíže s jícnem, jako je zúžení jícnu nebo obtížné polykání.

jestliže nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut.

jestliže Vám lékař sdělil, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi.

Pokud si myslíte, že se na Vás vztahuje kterákoli z výše uvedených podmínek, tablety neužívejte. Nejdříve

se poraďte se svým doktorem a dbejte jeho rady.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Alendronic acid Aurobindo se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, jestliže:

trpíte onemocněním ledvin

máte potíže při polykání nebo zažívací potíže

Vám lékař řekl, že trpíte tzv. Barettovým jícnem (onemocnění spojené se změnami buněk, které tvoří

výstelku dolní části jícnu)

Vám bylo řečeno, že máte nízké hladiny vápníku v krvi

máte špatný stav zubů, trpíte onemocněním dásní, plánujete vytržení zubu nebo se Vám nedostává

pravidelného ošetření zubů

máte rakovinu

podstupujete chemoterapii nebo radioterapii

užíváte kortikosteroidy (jako prednison nebo dexamethason)

jste nebo jste byla kuřačka (protože to může zvýšit riziko problémů se zuby).

Před zahájením léčby přípravkem Alendronic acid Aurobindo Vám může být doporučena zubní prohlídka.

V průběhu léčby přípravkem Alendronic acid Aurobindo je důležité dodržovat dobrou ústní hygienu.

V průběhu léčby byste měla docházet na pravidelné zubní prohlídky a v případě jakéhokoli problému

týkajícího se úst nebo zubů, jako je ztráta zubů, bolest nebo otok, byste měla kontaktovat svého lékaře nebo

zubního lékaře.

Může se vyskytnout i podráždění, zánět nebo tvorba vředů v jícnu , často s příznaky bolesti na hrudi,

pálením žáhy nebo potížemi, případně bolestí při polykání, zvláště pokud pacientky nevypijí plnou sklenici

vody a/nebo si lehnou dříve než 30 minut po užití přípravku Alendronic acid Aurobindo. Tyto nežádoucí

účinky se mohou zhoršit, jestliže pacientky po zjištění těchto příznaků dále užívají přípravek Alendronic

acid Aurobindo.

Další léčivé přípravky a

Alendronic acid Aurobindo

Je pravděpodobné, že doplňky vápníku, antacida (přípravky proti překyselení žaludku) a některé další léky

podávané ústy budou překážet vstřebávání přípravku Alendronic acid Aurobindo, pokud se budou užívat

současně. Proto je důležité řídit se doporučeními v bodu 3.Jak se Alendronic acid Aurobindo užívá.

Některé léky proti revmatismu nebo dlouhodobé bolesti, nazývané nesteroidní protizánětlivé přípravky

(např. kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen), mohou způsobovat trávicí problémy. Proto při užívání

těchto léků spoučasně s přípravkem Alendronic acid Aurobindo je nutná opatrnost.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo

které možná budete užívat.

Přípravek

Alendronic acid Aurobindo s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Pokud se jídlo a nápoje (včetně minerální vody) užijí ve stejnou dobu, je pravděpodobné, že způsobí, že

přípravek Alendronic acid Aurobindo bude méně účinný. Proto je důležité, abyste dbala rad zmíněných

v bodu 3.Jak se Alendronic acid Aurobindo užívá.

Děti a dospívající

Alendronic acid Aurobindo se nesmí podávat dětem a dospívajícím.

Těhotenství a kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Alendronic acid Aurobindo je určen pouze pro použití u žen po menopauze.Nesmíte užívat Alendronic acid

Aurobindo pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná nebo pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V souvislosti s kyselinou alendronovou byly hlášeny nežádoucí účinky (včetně rozmazaného vidění, závratí

a těžké bolesti kostí, svalů nebo kloubů), které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Individuální odpovědi na Alendronic acid Aurobindo se mohou lišit (viz bod 4, ‘Možné nežádoucí účinky’).

3.

Jak se

přípravek

Alendronic acid Aurobindo

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jedna tableta přípravku

Alendronic acid Aurobindo

se užívá jednou týdně.

Dbejte důsledně následujících pokynů, aby bylo pro Vás užívání přípravku Alendronic acid Aurobindo

přínosné.

Zvolte si den v týdnu, který Vám nejlépe vyhovuje. Každý týden si vezměte jednu tabletu přípravku

Alendronic acid Aurobindo ve Vámi zvolený den.

Je naprosto nezbytné dbát pokynů číslo 2

), 3), 4), 5) a 6) aby

se tableta přípravku

Alendronic acid

Aurobindo

rychle dostala do žaludku a omezila se tak možnost podráždění jícnu.

Když ve zvolený den vstanete, vezměte si jednu tabletu přípravku Alendronic acid Aurobindo

a zapijte ji plnou sklenicí vody (ne minerální vodou) (minimálně 200 ml) ještě před konzumací prvního

jídla,nápoje nebo užitím jiného léku.

nezapíjejte tabletu minerální vodou (nesycenou ani sycenou).

nezapíjejte tabletu kávou ani čajem.

nezapíjejte tabletu džusem ani mlékem.

Tabletu nežvýkejte ani nedrťte, ani ji nenechte rozpustit v ústech

Alespoň po dobu 30 minut po spolknutí tablety si nelehejte

– zůstaňte ve vzpřímené poloze

(vsedě,vstoje nebo choďte). Nelehejte si dříve, než zkonzumujete první jídlo daného dne.

Neužívejte přípravek Alendronic acid Aurobindo večer před spaním nebo před tím, než ráno vstanete.

Pokud začnete mít potíže nebo trpět bolestí po polknutí, pociťovat bolest na hrudi nebo se u Vás nově

objeví pálení žáhy nebo se pálení žáhy zhorší, přestaňte přípravek Alendronic acid Aurobindo užívat a

vyhledejte svého lékaře.

Poté co spolknete tabletu přípravku Alendronic acid Aurobindo, počkejte alespoň 30 minut, než si

vezmete v daný den první jídlo, nápoj nebo jiný lék, a to včetně antacid (léky na snížení kyselosti

žaludečního

obsahu),

přípravků,

které

obsahují

vápník

vitaminů.

Přípravek

Alendronic

acid

Aurobindo je účinný pouze tehdy, pokud ho užijete nalačno.

Jestliže jste užila více přípravku

Alendronic acid Aurobindo

, než jste měla

Pokud si omylem vezmete příliš mnoho tablet, vypijte plnou sklenici mléka a neprodleně vyhledejte svého

lékaře. Nesnažte se vyvolat zvracení a nelehejte si.

Jestliže jste zapomněla užít přípavek

Alendronic acid Aurobindo

Pokud vynecháte dávku, vezměte si pouze jednu tabletu přípravku Alendronic acid Aurobindo ráno poté,

co si to uvědomíte.

Neberte si dvě tablety v jeden den.

Potom se vraťte k režimu užívání jedné tablety jednou

týdně, a to v den, který jste si původně zvolila.

Jestliže jste přestala užívat přípravek

Alendronic acid Aurobindo

Je důležité, abyste pokračovala v užívání přípravku Alendronic acid Aurobindo tak dlouho, jak Vám

předepsal

Váš

lékař.

Přípravek

Alendronic

acid

Aurobindo

může

léčit

osteoporózu

pouze

pokud

pokračujete v užívání tablet.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné

nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Četnost, s jakou se nežádoucí účinky vyskytly, se uvádí takto:

Velmi časté (mohou postihovat vice než 1 uživatele z 10):

Časté (mohou postihovat vice než 1 uživatele z 100 a méně než 1 pacienta z 10):

Méně časté (mohou postihovat vice než 1 uživatele z 1000 a méně než 1 pacienta z 100):

Vzácné (mohou postihovat vice než 1 uživatele z 10000 a méně než 1 pacienta z 1000):

Velmi vzácné (mohou postihovat méně než 1 pacienta z 10000):

Velmi časté

bolest kostí, svalů a/nebo kloubů, někdy těžká.

Časté:

pálení žáhy, obtížné polykání, bolest při polykání, tvorba vředů v jícnu, což může vyvolávat bolest

na hrudi, pálení žáhy nebo potíže či bolest při polykání,

otok kloubů,

bolest břicha, nepříjemný pocit v žaludku nebo říhání po jídle, zácpa, pocit plnosti žaludku nebo

nadýmání, průjem, plynatost,

ztráta vlasů, svědění,

bolest hlavy, závratě,

únava, otok rukou nebo nohou.

Méně časté

nevolnost, zvracení,

podráždění nebo zánět jícnu nebo žaludku,

černá nebo dehtovitá stolice,

rozmazané vidění, bolest v očích nebo zarudlé oči,

vyrážka, zčervenání kůže,

přechodné příznaky připomínající chřipku jako je bolest svalů, celková malátnost, někdy doprovázená

horečkou, obvykle po zahájení léčby,

poruchy chuti.

Vzácné

:

alergické reakce jako například kopřivka, otoky obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, případně způsobující

potíže při dýchání nebo polykání,

příznaky z nízkých hladin vápníku v krvi jako jsou svalové křeče nebo mimovolné svalové stahy či

pocity mravenčení v prstech nebo v okolí úst,

tvorba žaludečních nebo peptických vředů (někdy rozsáhlých nebo s krvácením),

zúžení jícnu

vyrážka zhoršující se po pobytu na slunci, závažné kožní reakce,

bolest v ústech a/nebo bolest čelisti, otok nebo afty v ústech, necitlivost nebo pocit tíhy v čelisti nebo

ztráta zubu. Toto mohou být příznaky poškození čelistní kosti (osteonekrózy) obvykle spojené

s pomalým hojením a infekcí, které se často objevují po vytržení zubu. Pokud se u Vás tyto příznaky

objeví, kontaktujte svého lékaře nebo zubaře,

Vzácně se mohou objedvit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě

léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity

v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné

zlomeniny stehenní kosti.

tvorba vředů v ústech, pokud se tablety rozkousávají nebo cucají.

Vzácné:

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by se

jednat o známky poškození kosti v uchu.

O těchto nebo jiných neobvyklých příznacích neprodleně informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Je vhodné si poznamenat, o jaký nežádoucí účinek se jednalo, kdy se objevil poprvé a jak dlouho trval.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

Alendronic acid

Aurobindo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za "Použitelné do:" Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Alendronic acid Aurobindo obsahuje

Léčivá látka je acidum alendronicum. Jedna tableta obsahuje acidum alendronicum 70 mg (odpovídá

natrii alendronas trihydricus 91,363 mg).

Dalšími složkami jsou: Mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu

(typ A), povidon K30 a magnesium-stearát.

Jak přípravek

Alendronic acid

Aurobindo vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní tablety s vyraženým „F“ na jedné a „21“ na druhé straně.

Velikost tablety je 12.8 mm X 7.0 mm.

Tablety jsou dostupné v blistrovém balení z PVC/PE/PVdC-Al.

Velikost balení: 2, 4, 8, 12, 20, 30, 40, 50 nebo 60 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Výrobce

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Alendronic acid Aurobindo 70 mg tablety

Kypr

Alendronic Acid Aurobindo 70 mg δισκία

Dánsko

Alendronat “Aurobindo”

Finsko

Alendronat Aurobindo 70 mg tabletit

Itálie

Acido Alendronico Aurobindo

Malta

Alendronic Acid 70 mg tablets

Nizozemsko

Alendroninezuur Aurobindo 70 mg, tabletten

Polsko

Alendronat Aurobindo

Rumunsko

Acid Alendronic Aurobindo 70 mg comprimate

Španělsko

Acido Alendrónico semanal Aurovitas

Spain 70 mg comprimidos EFG

Švédsko

Alendronat Aurobindo 70 mg tabletter

Velká Británie

Alendronic Acid 70 mg tablets

Tato

příbalová informace byla naposledy revidována

: 6. 1. 2018

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.