Advertisement

AJAX CITRON

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AJAX CITRON Pastilka 3MG
 • Dávkování:
 • 3MG
 • Léková forma:
 • Pastilka
 • Podání:
 • Orální podání
 • Jednotky v balení:
 • 24 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AJAX CITRON Pastilka 3MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BENZYDAMIN
 • Přehled produktů:
 • AJAX CITRON

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 69/ 362/16-C
 • Datum autorizace:
 • 02-08-2017
 • EAN kód:
 • 8594158135049
 • Poslední aktualizace:
 • 18-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls265111/2016

a sp.zn.sukls274529/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ajax citron 3 mg

pastilky

benzydamini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Ajax citron 3 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ajax citron 3 mg používat

Jak se Ajax citron 3 mg používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ajax citron 3 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ajax citron 3 mg a k čemu se používá

Přípravek Ajax citron 3 mg obsahuje léčivou látku benzydamin-hydrochlorid.

Léčivá látka kterou pastilky obsahují, poskytuje požadovaný léčebný účinek.

Přípravek Ajax citron 3 mg je určen k léčbě akutní bolesti v krku u dospělých a dětí od 6 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud dostanete horečku nebo pokud se Vám přitíží,

musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ajax citron 3 mg používat

Nepoužívejte tento přípravek

Pokud jste alergický(á) (hypersenzitivní) na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoliv

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Ajax citron 3 mg se poraďte se svým lékařem, jestliže:

trpíte onemocněním zvaným fenylketonurie

pokud trpíte průduškovým astmatem nebo jste se s astmatem léčil(a)

pokud

jste

alergický(á)

salicyláty

(např.

kyselinu

acetylsalicylovou

nebo

kyselinu

salicylovou) nebo na jiné protizánětlivé přípravky k léčbě bolesti (nesteroidní protizánětlivé

léky)

pokud se při používání pastilek bolest v krku zhorší nebo se nezlepší během 3 dnů, nebo se

objeví horečka nebo máte silnou bolest v krku nebo jiné příznaky, musíte se poradit se svým

lékařem.

Děti

Vzhledem k lékové formě přípravku Ajax citron 3 mg pastilky nemá být tento přípravek podáván

dětem mladším 6 let.

Další léčivé přípravky a Ajax citron 3 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství, kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek Ajax citron 3 mg se nemá používat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by přípravek Ajax citron 3 mg ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Ajax citron 3 mg s jídlem a pitím

Přípravek můžete používat bez závislosti na příjmu jídla a tekutin.

Ajax citron 3 mg obsahuje isomalt a aspartam

Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před používáním tohoto

přípravku s lékařem.

Přípravek obsahuje také aspartam jako zdroj fenylalaninu. Může být proto škodlivý pro osoby

s fenylketonurií.

3.

Jak se Ajax citron 3 mg používá

Vždy používejte tento přípravek přesně dle pokynů v příbalové informaci nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je:

u dospělých a dětí od 6 let: 1 pastilka 3 krát denně se má cucat, pokud potřebujete potlačit bolest.

Nepoužívejte více než 3 pastilky denně.

Nepoužívejte přípravek Ajax citron 3 mg déle než 7 dnů.

Pokud vaše příznaky přetrvávají nebo se vám do 3 dnů přitíží nebo budete mít horečku, silnou bolest

v krku nebo jiné příznaky, musíte se poradit s lékařem.

Děti od 6 do 11 let: tento přípravek má být dětem podáván pod dohledem dospělých.

Orofaryngeální podání (podání do dutiny ústní a hltanu).

Nechat pastilku pomalu rozpustit v ústech.

Nepolykejte pastilku.

Nekousejte pastilku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ajax citron 3 mg, než jste měl(a)

Pokud nedopatřením použijete nadměrné množství pastilek, ihned kontaktujte svého lékárníka, lékaře

nebo nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou zbývající balení, ať již obsahuje zbývající pastilky nebo

Po perorálním podání (podání ústy) benzydaminu v dávce asi 100krát větší než obsahuje jedna pastilka

se mohou velmi vzácně vyskytnout příznaky předávkování hlášené u dětí, které mohou zahrnovat

zvýšenou dráždivost, křeče, pocení, poruchu koordinace pohybů, třes a zvracení.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 pacienta z 10

Časté: mohou postihnout až 1 pacienta z 10

Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

Vzácné: mohou postihnout až 1 pacienta z 1000

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 pacienta z 10000

Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Méně časté

Citlivost kůže na světlo (způsobující vyrážku nebo spálení sluncem)

Vzácné

Pálení v ústech nebo sucho v ústech. Pokud se u Vás vyskytne, pokuste se vypít po malých

doušcích sklenici vody k potlačení tohoto projevu.

Velmi vzácné

Náhlý otok úst/hrdla a sliznic [angioedém (projevy mohou zahrnovat obtížné dýchání nebo

polykání, vyrážku, svědění kůže, kopřivku nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo

jazyka, závratě)]

Obtížné dýchání v důsledku náhlého zúžení dýchacích cest (laryngospasmus nebo

bronchospasmus)

Není známo

Alergická reakce (přecitlivělost)

Závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s

dýcháním, bolest na hrudi a/nebo pocit na zvracení/závratě, intenzivní svědění kůže nebo

boule na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potenciálně život

ohrožující.

Snížení citlivosti v ústech (orální hypestezie)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro

kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

J

J

a

a

k

k

Ajax citron 3 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ajax citron 3 mg obsahuje

Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum.

Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 mg (odpovídající benzydaminum 2,38 mg).

Dalšími pomocnými látkami jsou:

Isomalt (E 953)

Monohydrát kyseliny citronové

Aspartam (E 951)

Chinolinová žluť (E 104)

Citronové aroma

Silice máty peprné

Jak přípravek Ajax citron 3 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ajax citron 3 mg pastilky jsou kulaté žluté pastilky, o průměru 19 mm, s citronovou

příchutí.

Pastilky jsou dodávány v PVC-PVdC/Al blistrech.

Balení obsahují 8, 12, 16, 20 a 24 pastilek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Nizozemsko

Výrobce

LOZY’S PHARMACEUTICALS S.L.

Campus Empresarial s/n

31795 Lekaroz (Navarra)

Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.12.2016.

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

5-2-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement