AGOLUTIN DEPOT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AGOLUTIN DEPOT Injekční suspenze 25MG/ML
 • Dávkování:
 • 25MG/ML
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Podání:
 • Intramuskulární podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X2ML Ampulka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AGOLUTIN DEPOT Injekční suspenze 25MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Progesteron
 • Přehled produktů:
 • INJ SUS 1X2MLX25MG/ML

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • C - zrušená registrace. Přípravek bude stažen z oběhu do doby uv
 • Registrační číslo:
 • 56/ 463/69-S/C
 • Poslední aktualizace:
 • 12-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn. sukls17372/2014 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 

AGOLUTIN DEPOT 

Injekční suspenze 

 (Progesteronum) 

                                       

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí  ublížit,  a  to  i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je AGOLUTIN DEPOT a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AGOLUTIN DEPOT užívat  

3.  Jak se AGOLUTIN DEPOT užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak přípravek AGOLUTIN DEPOT uchovávat   

6.  Další informace 

1.  CO JE AGOLUTIN DEPOT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

AGOLUTIN DEPOT je hormonální přípravek, který obsahuje léčivou látku progesteron. Progesteron 

je přirozený hormon s důležitými fyziologickými funkcemi.  

AGOLUTIN  DEPOT  se  používá  při  nedostatečné produkci  progesteronu  žlutým  tělískem  vaječníků, 

při  nedostatečné  funkci  menstruačního  cyklu  nebo  při  dysfunkčním  děložním  krvácení.  K vyvolání 

krvácení  a  rychlého  odloučení  děložní  sliznice  při  nedostatečné  produkci  progesteronu  žlutým 

tělískem vaječníků.  

Dále  se  používá  při  premenstruačním  syndromu.  Používá  se  také  na  udržení  těhotenství  v případě 

opakovaného resp. hrozícího potratu, při nedostatečné produkci progesteronu v těhotenství. 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  AGOLUTIN  DEPOT 

POUŽÍVAT  

Nepoužívejte AGOLUTIN DEPOT, pokud máte nebo jste měla jakýkoliv z následujících stavů: 

-  děložní krvácení před vyloučením organické příčiny 

-  dysfunkční děložní krvácení bez současného užívání estrogenů 

-  povrchový zánět žil 

-  krevní sraženinu v určitém místě krevního oběhu (obvykle v žilách dolních končetin)  

-  plicní embolie i v anamnéze 

-  choroby a dysfunkce jater 

-  jestli kojíte 

-  jestli jste přecitlivělá na jakoukoliv ze složek přípravku AGOLUTIN DEPOT 

Máte-li jakékoliv pochybnosti, obraťte se laskavě na svého lékaře nebo lékárníka, než začnete užívat 

přípravek AGOLUTIN DEPOT. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí: 

-  při podávání pacientkám s astmatem, epilepsii, onemocněním srdce 

-  při dysfunkci ledvin pro možnost zvýšené retence tekutin 

Progesteron zvyšuje bazální plasmatickou hladinu inzulínu a při dlouhodobém podávání může snížit 

toleranci glukózy. V případě velmi vysokých dávek se může projevit uspávající efekt, který je závislý 

na dávce .  

      

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které v současné době užíváte nebo 

jste nedávno užívala a to i o těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  

Účinek  progesteronu  snižují  léky  proti  přecitlivělosti  organismu  a  léky  k léčbě  epilepsie  např. 

fenobarbital,  fenytoin,  primidon,  karbamazepin,  proti  tuberkulóze  např.  rifampicin.  Progesteron 

zvyšuje  plazmatickou  hladinu  cyklosporínů,  zpomalením  jejich  metabolismu.  Užitečné  vzájemné 

působení  může  vzniknout  při  podání  progesteronu,  jestliže  žena  s endometriozou  (výskyt  děložní 

sliznice  mimo  dělohu)  užívala  syntetické  progestageny  např.  noretisteron.  Progesteron  způsobuje 

falešnou  negativitu  nebo  snížení  hodnot  stanovení  jodu  vázaného  na  bílkoviny  a  vychytávání 

radiojodu štítnou žlázou. 

Těhotenství a kojení 

Těhotenství  není  kontraindikací  pro  přirozené  a  tzv.  čisté  syntetické  gestageny  pokud  nejde  o 

podezření na zamlklý potrat (těhotenství s mrtvým plodem). Podávání v těhotenství je odůvodněné jen 

v  případě  prokázaného  nedostatečného  vylučování  progesteronu,  u  opakujícího  se  potratu 

profylakticky  (ochranně),  u  hrozícího  potratu  terapeuticky.  Hrozí  však  virilizace  plodu  (rozvoj 

druhotných  mužských  pohlavních  znaků  u  žen)  a  byl  zaznamenán  zvýšený  počet  mimoděložních 

těhotenství.  

AGOLUTIN DEPOT by neměl být používán během kojení. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Studie  hodnotící  účinky  na  schopnost  řídit  a obsluhovat  stroje  nebyly  provedeny.  Není 

pravděpodobné, že v rozmezí terapeutických dávek dojde k ovlivnění bdělosti. Teoreticky je po velice 

vysokých dávkách popsán uspávací účinek, který je závislý na dávce . 

3.  JAK SE AGOLUTIN DEPOT POUŽÍVÁ 

Tento přípravek může být podáván pouze lékařem nebo sestrou.

U  sekundární  amenorey  (vymizení  krvácení  u  již  dříve  menstruující  ženy)  je  náhrada  samotného 

progesteronu účinná jen při dokázané dostatečné produkci ovariálních estrogenů, tzn. při pozitivním 

progesteronovém  testu.  Podává  se  také  při  poruše  rytmu  menstruačního  krvácení  nebo  při  úplném 

anovulačním cyklu 17. den cyklu 50 - 100 mg AGOLUTIN DEPOT. 

K zastavení dysfunkčního děložního krvácení se injikuje 100 mg AGOLUTIN DEPOT vždy současně 

s 10 mg Agofollinu Depot. 

K prevenci návratu dysfunkčního krvácení se podává nejméně v průběhu třech až šesti cyklů vždy 17. 

den cyklu nejprve 100 mg a později 50 mg AGOLUTIN DEPOT. 

Při léčbě postmenopauzálních výpadových jevů, pokud žena nevhodně reaguje na androgenní složku 

Folivirinu, je možné kombinovat 5 - 10 mg Agofollinu Depot s 50 - 100 mg AGOLUTIN DEPOT. 

AGOLUTIN  DEPOT  je  zcela  nevhodný  k  progesteronovému  testu,  protože  je  nebezpečí  falešného 

negativního výsledku. 

Při hrozícím potratu je léčba progesteronem odůvodněná jen tehdy, prokázala-li se jeho snížená 

produkce. Podává se 50 - 100 mg AGOLUTIN DEPOT 2 - 3 krát týdně (nebo i častěji) do 14. týdne 

těhotenství (nebo i déle), podle výsledku přímého či nepřímého sledování hladiny progesteronu v 

organizmu. Při podezření na zamlklý potrat je podávání gestagenů nevhodné. 

Preventivní aplikace progesteronu je oprávněná pouze tehdy, dokáže-li se nedostatečná tvorba 

progesteronu (v těhotenství, při nedostatečnosti žlutého tělíska, po léčbě bezovulační sterility 

klomifenem a pod.). I v tomto případě je vhodné sledovat hladinu progesteronu. 

Způsob podání 

AGOLUTIN DEPOT se podává do svalu. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku AGOLUTIN DEPOT, než jste měl(a) 

Nejsou známy údaje o akutní toxicitě, při podání dávek kolem 100 mg se dosahují jen 1/10 

koncentrace obvyklé v těhotenství. U extrémně vysokých dávek se vyskytne spavost, křeče dělohy . 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i AGOLUTIN DEPOT nežádoucí účinky.

Akutní život 

ohrožující nežádoucí účinky po podání terapeutických dávek nejsou známy. Nejčastější jsou v 

důsledku dlouhodobého podávání poruchy v oblasti:  

Vzácné (méně než u 1 pacienta z 1000, ale více než u 1 pacienta z 10 000) 

Gastrointestinální poruchy: nevolnost, zvracení, změny tělesné hmotnosti.  

Velmi vzácné  (méně než u 1 pacienta z 10 000)  

Poruchy nervového systému: nervozita, křeče, poruchy spánku, sklon k depresím, bolesti hlavy. 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: velké tmavé skvrny, větší žlutohnědá kožní skvrna v obličeji, infekce 

vyvolaná kvasinkou kandida, kopřivka.  

Poruchy reprodukčního systému a prsu: změny pohlavní touhy, napětí prsů, svědění ženských zevních 

pohlavních orgánů.  

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: vysoká horečka, lokální dráždění, otok. 

Jestliže  zaznamenáte  jakýkoliv  nežádoucí  účinek,  který  není  uveden  v této  příbalové  informaci, 

oznámte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5.  JAK AGOLUTIN DEPOT UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě 10 – 25 °C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Chraňte před mrazem. Ampulky uchovávejte ve svislé poloze. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co AGOLUTIN DEPOT obsahuje 

Léčivou látkou je progesteronum 25 mg v 1 ml mikrokrystalické vodní suspenze. 

Pomocnými látkami jsou sodná sůl karmelosy, sorbitol, polysorbát 80, fenol, voda na injekci. 

Jak AGOLUTIN DEPOT vypadá a co obsahuje toto balení 

Injekční suspenze. 

Mikrokrystalická vodní suspenze po protřepání mléčné barvy.  

Druh obalu a velikost balení 

a)  2 ml neodlamovací skleněné ampulky, plastikový přířez, pilník, krabička 

b)  2 ml odlamovaní skleněné ampulky, plastikový přířez, krabička 

Velikost balení: 1 ampulka po 2 ml, 5 ampulek po 2 ml 

Držitel rozhodnutí o registraci:  

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika 

Výrobce: 

Farmácia Martin a.s., Sklabinská 28, 036 01 Martin, Slovenská republika 

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci. 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  

24.3.2014 

6-5-2014

Guidance material to doctors and users of contraceptive pills

Guidance material to doctors and users of contraceptive pills

The EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) recently completed a review of the risk of blood clots (VTE) with contraceptive pills and other combined hormonal contraceptives. Combined hormonal contraceptives contain two types of hormone, oestrogen and progesterone, and are available as pills, transdermal patches and vaginal rings.

Danish Medicines Agency

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.