AFTERNOR

Základní informace

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AFTERNOR Tableta 1,5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • G03AD01
 • Přehled produktů:
 • AFTERNOR

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 17/ 042/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-02-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls25463/2015 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

AFTERNOR 1,5 mg 

tableta 

levonorgestrelum 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

1. Co je přípravek AFTERNOR a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AFTERNOR užívat 

3. Jak se přípravek AFTERNOR užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak přípravek AFTERNOR uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 

1. Co je přípravek AFTERNOR a k čemu se používá 

Přípravek  AFTERNOR  je  nouzová  antikoncepce,  kterou  lze  použít  do  72  hodin  (3  dnů)  po  nechráněném 

pohlavním styku nebo po selhání Vaší obvyklé metody antikoncepce. 

Jedná se o následující případy: 

  Při pohlavním styku nebyla použita žádná antikoncepce. 

  Antikoncepční prostředek byl použit nesprávně, jako např. při protržení, sklouznutí či nesprávném použití 

kondomu, při prasknutí, zlomení, předčasném vynětí nebo změně polohy pesaru či diafragmy, při chybně 

ukončeném přerušovaném pohlavním styku (např. s výronem semene do pochvy nebo na zevní pohlavní 

orgány). 

Přípravek  AFTERNOR  obsahuje  syntetickou  léčivou  látku  podobnou  hormonu,  která  je  označována  jako 

levonorgestrel.  Zabraňuje  početí  asi  85%  očekávaných  těhotenství,  pokud  jej  použijete  do  72  hodin  po 

nechráněném pohlavním styku. Nezabrání vzniku těhotenství v každém případě a je tím účinnější, čím dříve po 

nechráněném pohlavním styku jej použijete. Je lepší ho užít do 12 hodin, než čekat do třetího dne. 

Přípravek AFTERNOR působí pravděpodobně tak, že: 

  zabraňuje uvolnění vajíčka z vaječníku; 

  zabraňuje spermiím v oplodnění jakéhokoli vajíčka, které již mohlo být uvolněno; nebo 

  zabraňuje zahnízdění již oplodněného vajíčka v děloze. 

Přípravek  AFTERNOR může zabránit otěhotnění jen v případě, pokud  jej užijete do 72 hodin po nechráněném 

pohlavním  styku.  Nepůsobí,  pokud  již  těhotná  jste.  Pokud  budete  mít  další  nechráněný  pohlavní  styk  po  užití 

přípravku  AFTERNOR  (i  když  se  tak  stane  během  téhož  menstruačního  cyklu),  tableta  neuplatní  svůj 

Tento přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu. Nicméně musíte   jej  užívat opatrně, aby 

Vám  co  nejvíce prospěl. 

- ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků vyskytne v závažné míře,  nebo  p o k u d   s i  

v š i m n e t e   jakýchkoli  nežádoucích  účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 

prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Tento  přípravek  je  výlučně  nouzovou  antikoncepcí,  nikoli  k  pravidelnému užívání  jelikož  je  méně účinný  než 

pravidelné antikoncepční tablety. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AFTERNOR  u ž í v a t  

Neužívejte přípravek AFTERNOR 

  jestliže  jste  alergická  (hypersenzitivní)  na  levonorgestrel  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

Upozornění a opatření 

Jestliže  se  Vás  týká  kterýkoli  z  níže  uvedených  stavů,  poraďte  se  s  lékařem  dříve,  než  užijete  přípravek 

AFTERNOR  jako  nouzový  antikoncepční  přípravek,  protože  nouzová  antikoncepce  nemusí  být  pro  Vás  vhodná. 

Váš lékař Vám může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce. 

  Jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že již můžete být těhotná. Tento léčivý přípravek není účinný, pokud  již 

těhotná  jste.  Jestliže  již  těhotná  jste,  přípravek  AFTERNOR  nemůže  těhotenství  ukončit.  Přípravek 

AFTERNOR není "potratová pilulka". 

Můžete být již těhotná, jestliže: 

  se  Vaše  menstruace  opozdila  o  více  než  5  dnů  nebo  jste  měla  neobvyklé  krvácení  v  době  očekávané 

menstruace; 

  jste  měla  nechráněný  pohlavní  styk  před  více  než  72  hodinami,  a  to  v  průběhu  téhož  menstruačního 

cyklu. 

Užití přípravku AFTERNOR se nedoporučuje, jestliže: 

  máte onemocnění tenkého střeva (jako je Crohnova choroba), které omezuje vstřebávání léku; 

  máte závažnou poruchu jater; 

  jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí někde mimo dělohu); 

  v anamnéze máte salpingitidu (zánět vejcovodu). 

Předchozí  mimoděložní  těhotenství  nebo  předchozí  zánět  vejcovodu  zvyšují  riziko  dalšího  vzniku  mimoděložního 

těhotenství. 

U  všech  žen by měla  být nouzová antikoncepce  užita  co nejdříve po  nechráněném  pohlavním styku.  Existují  určité 

důkazy, že přípravek AFTERNOR může být méně účinný při vyšší tělesné hmotnosti nebo při vyšším indexu tělesné 

hmotnosti (BMI, body mass index), ale tyto údaje jsou omezené a neprůkazné. Proto je přípravek AFTERNOR stále 

vhodný pro všechny ženy bez ohledu na jejich tělesnou hmotnost nebo BMI.  

Doporučujeme  vám,  abyste  své  dotazy  o  problémech  souvisejících  s  užíváním  nouzové  antikoncepce  probrala  s 

lékařem. 

Pokud máte obavy z pohlavně přenosných onemocnění 

Pokud jste nepoužili během pohlavního styku kondom (nebo pokud se poškodil nebo sklouzl), může se stát, že se 

nakazíte nemocí přenosnou pohlavním stykem nebo HIV virem. 

Tento  léčivý  přípravek  Vás  neochrání  před  nemocemi  přenosnými  pohlavním  stykem,  to  může  jen  kondom. 

Pokud  z  toho  máte  obavy,  požádejte  svého  lékaře,  zdravotní  sestru,  personál  kliniky  pro  plánování  rodičovství 

nebo lékárníka o radu. 

Další léčivé přípravky a přípravek AFTERNOR 

Informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná 

budete užívat. 

Některé léčivé přípravky mohou ovlivnit správný účinek přípravku AFTERNOR, patří sem: 

  barbituráty a další přípravky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin a karbamazepin); 

  léčivé přípravky určené k léčbě tuberkulózy (například rifampicin a rifabutin); 

  léčivé přípravky k léčbě HIV infekce (ritonavir); 

  léčivé přípravky k léčbě plísňových infekcí (griseofulvin); 

  herbalia obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum); 

  léčivý přípravek cyklosporin (užíván k potlačení imunitního systému). 

Pokud užíváte některý z výše uvedených léčivých přípravků, konzultujte užití přípravku AFTERNOR s lékařem 

nebo lékárníkem. 

Jak často můžete přípravek AFTERNOR užít 

Přípravek AFTERNOR užívejte jen v nouzových případech a ne jako pravidelnou metodu antikoncepce. Pokud 

přípravek AFTERNOR použijete častěji než jednou během menstruačního cyklu, je méně spolehlivý a je více 

pravděpodobné, že naruší menstruační cyklus (periodu). 

Přípravek  AFTERNOR  nefunguje  jako  pravidelné  metody  antikoncepce.  Váš  lékař,  zdravotní  sestra  nebo 

personál kliniky pro plánování rodičovství Vám m ohou  podat informaci o dlouhodobých metodách antikoncepce, 

které jsou mnohem účinnější v zabránění otěhotnění. 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než tento přípravek užijete. 

Těhotenství 

Neužívejte  tento  přípravek,  pokud  již  jste  těhotná.  Pokud  otěhotníte  i  po  užití  tohoto  léčivého  přípravku,  je 

důležité, abyste navštívila svého lékaře. Nejsou důkazy o tom, že by přípravek AFTERNOR mohl poškodit dítě, 

které  se  vyvíjí  v  děloze,  užijete-li  přípravek  AFTERNOR  tak,  jak  je  zde  uvedeno.  Lékař  nicméně  může  chtít 

překontrolovat,  zda  se  nejedná  o  mimoděložní  těhotenství  (kdy  se  dítě  vyvíjí  mimo  dělohu).  Toto  je  zvláště 

důležité, pokud se u Vás po užití přípravku AFTERNOR objeví silná bolest břicha nebo pokud se již u Vás dříve 

mimoděložní těhotenství vyskytlo, pokud jste prodělala operaci vejcovodů nebo zánětlivé onemocnění pánve. 

Kojení 

Velmi malé množství léčivé látky tohoto  přípravku se může objevit  v mateřském  mléce.  To není  pro kojence 

považováno  za škodlivé, ale máte-li obavy, můžete užít tabletu  ihned po kojení,  vyvarovat se kojení po užití 

levonorgestrelu, poté mléko odsávat následujících 6 hodin po užití přípravku  AFTERNOR  odsávačkou  a toto 

mléko  znehodnotit. Tímto  způsobem můžete snížit množství  léčivé látky, které  může  dítě požít s  mateřským 

mlékem. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není pravděpodobné, že by přípravek AFTERNOR ovlivnil schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud nicméně 

pociťujete únavu anebo závrať, neřiďte a neobsluhujte stroje. 

Přípravek AFTERNOR obsahuje laktózu 

V případě nesnášenlivosti mléčného cukru (laktózy) je třeba vzít v úvahu, že jedna tableta přípravku AFTERNOR 

obsahuje 43,3 mg laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým 

lékařem, než tento léčivý přípravek užijete. 

3. Jak se přípravek AFTERNOR užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů  svého lékaře nebo 

lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

•  Tabletu  užijte  co  nejdříve,  nejlépe  do  12  hodin,  ale  nejpozději  do  72  hodin  (3  dnů)  po 

nechráněném  pohlavním  styku.  Přípravek  AFTERNOR  můžete  užít  kdykoli  během 

menstruačního cyklu za předpokladu, že již nejste těhotná nebo si myslíte, že nemůžete být 

těhotná. Tabletu nežvýkejte, ale polkněte ji celou a zapijte vodou. S užitím tablety neotálejte. 

Tableta je tím účinnější, čím dříve od nechráněného pohlavního styku ji užijete. 

•  Pokud již užíváte pravidelnou metodu antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, můžete 

pokračovat v jejich užívání v obvyklou dobu. 

Pokud máte další nechráněný pohlavní styk po užití přípravku AFTERNOR (i když jej budete mít během stejného 

menstruačního cyklu), tableta svůj antikoncepční účinek neuplatní a je zde opět riziko otěhotnění. 

Použití u dětí a dospívajících 

Použití tohoto přípravku se nedoporučuje u dětí, je určeno pouze ženám, které již měly první menstruaci. Velmi 

omezené údaje jsou dostupné u žen mladších 16 let. 

Co dělat v případě zvracení 

V případě, že jste v průběhu tří hodin po požití tablety zvracela, musíte ihned užít další tabletu. 

Po užití přípravku AFTERNOR 

Pokud chcete mít pohlavní styk po užití přípravku AFTERNOR a neužíváte antikoncepční tablety, musíte do doby 

příští menstruace použít kondom nebo pesar a spermicidní přípravek. To proto, že přípravek AFTERNOR nebude 

do dalšího menstruačního cyklu při dalším nechráněném pohlavním styku fungovat. 

Po užití přípravku AFTERNOR se asi za 3 týdny doporučuje navštívit ošetřujícího lékaře, aby se ujistil o účinku 

přípravku  AFTERNOR  fungoval.  Pokud  se  Vám  menstruace  zpozdí  o  více  než  5  dní  nebo  je  slabá  nebo 

neobvykle silná, kontaktujte svého lékaře neprodleně. Pokud i přes užití tohoto léčivého přípravku otěhotníte, je 

důležité, abyste navštívila svého lékaře. 

Váš  lékař  Vás  může  informovat  též  o  dlouhodobých  metodách  antikoncepce,  které  jsou  účinnější  v  zabránění 

otěhotnění. 

Pokud pokračujete v užívání pravidelné hormonální antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, a nedostaví se 

v období bez tablet krvácení, navštivte svého lékaře, abyste se ujistila, že nejste těhotná. 

Další menstruační cyklus po užití přípravku AFTERNOR 

Po užití přípravku AFTERNOR bude Váš menstruační cyklus obvykle normální a začne v obvyklý den; nicméně 

může to někdy být o několik dní dříve nebo později. Pokud se menstruace opozdí o více než 5 dní, nebo se v 

době  očekávané  menstruace  dostaví  "neobvyklé" krvácení  nebo  pokud  se  domníváte,  že  můžete  být  těhotná, 

zkontrolujte možnost otěhotnění těhotenským testem. 

Jestliže jste užila více přípravku AFTERNOR, než jste měla 

Ačkoli nebyly hlášeny závažné škodlivé účinky po užití více tablet najednou, můžete pociťovat nevolnost, můžete 

zvracet nebo mít poševní krvácení. Požádejte svého lékárníka, lékaře, zdravotní sestru nebo personál kliniky pro 

plánování rodičovství o radu, zvláště v případě zvracení, protože v tomto případě tablety nemusí správně působit. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek AFTERNOR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 

u každého. 

Možné nežádoucí účinky jsou podle četnosti uvedeny níže: 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 uživatelku z 10): 

  nevolnost (nauzea). 

  můžete mít do dalšího menstruačního cyklu nepravidelné krvácení. 

  můžete mít bolest v podbřišku. 

  únava. 

  bolest hlavy. 

Časté (mohou postihnout až 1 uživatelku z 10): 

  zvracení. Pokud zvracíte, přečtěte si část "Co dělat v případě zvracení". 

  menstruace  může  být  jiná;  většina  žen  má  normální  menstruaci  v  obvyklém  čase,  ale  některé  mají 

menstruaci  později  nebo  dříve  než  normálně;  můžete  mít  rovněž  nepravidelné  krvácení  nebo  špinění 

během  dalšího menstruačního  cyklu;  Pokud  se  menstruace  opozdí  o  více  než  5  dní, nebo  je  neobvykle 

slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte svého lékaře bez prodlení. 

  po užití tohoto přípravku můžete mít citlivost prsou, průjem nebo závrať. 

Velmi vzácné účinky (mohou postihnout až 1 uživatelku z 10 000): 

  vyrážka, kopřivka, svědění, otok obličeje, bolest pánve, bolestivá menstruace. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této  příbalové informaci. Nežádoucí 

účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5. Jak přípravek AFTERNOR uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Přípravek  AFTERNOR  neužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce.  Doba  použitelnosti  se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 

naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek AFTERNOR obsahuje 

Léčivou látkou je levonorgestrel. Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1500 mikrogramů (1,5 mg). 

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, poloxamer 188, sodná sůl kroskarmelózy 

a magnesium-stearát 

Jak přípravek AFTERNOR vypadá a co obsahuje toto balení 

Každé balení obsahuje dávku pro jedno podání - jednu kulatou, bílou tabletu o průměru přibližně 6 mm, na jedné 

straně s vyraženým „C“ a na druhé straně s vyraženým „1“ 

Držitel rozhodnutí o registraci 

GENERICON s.r.o., Praha, Česká republika 

Výrobce 

Laboratorios  Leon  Farma,  S.A. 

Poligono Industrial Navatejera 

C/La  Vallina  s/n,  24008-Navatejera,  León 

Španělsko 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Nizozemsko  Halyone 1500 microgram  tabletten 

Česká republika  Afternor 1,5 mg 

Maďarsko  Halyone 1500 mikrogramm  tabletta 

Polsko  Halyone 

Slovenská republika  Afternor 1,5 mg tablety 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.3.2015