AFTERNOR

Základní informace

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AFTERNOR Tableta 1,5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • G03AD01
 • Přehled produktů:
 • AFTERNOR

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 17/ 042/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-02-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1

Sp.zn.sukls25463/2015

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

AFTERNOR1,5mg

tableta

levonorgestrelum

Conaleznetevtétopříbalovéinformaci:

1.CojepřípravekAFTERNORakčemusepoužívá

2.Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekAFTERNORužívat

3.JaksepřípravekAFTERNORužívá

4.Možnénežádoucíúčinky

5.JakpřípravekAFTERNORuchovávat

6.Obsahbaleníadalšíinformace

1.CojepřípravekAFTERNORakčemusepoužívá

PřípravekAFTERNORjenouzováantikoncepce,kteroulzepoužítdo72hodin(3dnů)ponechráněném

pohlavnímstykuneboposelháníVašíobvyklémetodyantikoncepce.

Jednáseonásledujícípřípady:

Připohlavnímstykunebylapoužitažádnáantikoncepce.

Antikoncepčníprostředekbylpoužitnesprávně,jakonapř.připrotržení,sklouznutíčinesprávnémpoužití

kondomu,připrasknutí,zlomení,předčasnémvynětínebozměněpolohypesaručidiafragmy,přichybně

ukončenémpřerušovanémpohlavnímstyku(např.svýronemsemenedopochvynebonazevnípohlavní

orgány).

PřípravekAFTERNORobsahujesyntetickouléčivoulátkupodobnouhormonu,kterájeoznačovánajako

levonorgestrel.Zabraňujepočetíasi85%očekávanýchtěhotenství,pokudjejpoužijetedo72hodinpo

nechráněnémpohlavnímstyku.Nezabránívznikutěhotenstvívkaždémpřípaděajetímúčinnější,čímdřívepo

nechráněnémpohlavnímstykujejpoužijete.Jelepšíhoužítdo12hodin,nežčekatdotřetíhodne.

PřípravekAFTERNORpůsobípravděpodobnětak,že:

zabraňujeuvolněnívajíčkazvaječníku;

zabraňujespermiímvoplodněníjakéhokolivajíčka,kteréjižmohlobýtuvolněno;nebo

zabraňujezahnízděníjižoplodněnéhovajíčkavděloze.

PřípravekAFTERNORmůžezabránitotěhotněníjenvpřípadě,pokudjejužijetedo72hodinponechráněném

pohlavnímstyku.Nepůsobí,pokudjižtěhotnájste.Pokudbudetemítdalšínechráněnýpohlavnístykpoužití

přípravkuAFTERNOR(ikdyžsetakstaneběhemtéhožmenstruačníhocyklu),tabletaneuplatnísvůj

Tentopřípravekjedostupnýbezlékařskéhopředpisu.Nicméněmusítejejužívatopatrně,aby

Vámconejvíceprospěl.

-ponechtesipříbalovouinformacipropřípad,žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

-požádejtesvéholékárníka,pokudpotřebujetedalšíinformaceneboradu.

-pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsi

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,

prosím,sdělteto svémulékařinebolékárníkovi.

2

Tentopřípravekjevýlučněnouzovouantikoncepcí,nikolikpravidelnémuužíváníjelikožjeméněúčinnýnež

pravidelnéantikoncepčnítablety.

2.Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnete přípravekAFTERNORužívat

NeužívejtepřípravekAFTERNOR

jestližejstealergická(hypersenzitivní)nalevonorgestrelnebonakteroukolidalšísložkutohotopřípravku

(uvedenouvbodě6).

Upozorněníaopatření

JestližeseVástýkákterýkoliznížeuvedenýchstavů,poraďteseslékařemdříve,nežužijetepřípravek

AFTERNORjakonouzovýantikoncepčnípřípravek,protoženouzováantikoncepcenemusíbýtproVásvhodná.

VášlékařVámmůžepředepsatjinýtypnouzovéantikoncepce.

Jestližejstetěhotnánebosimyslíte,žejižmůžetebýttěhotná.Tentoléčivýpřípravekneníúčinný,pokudjiž

těhotnájste.Jestližejižtěhotnájste,přípravekAFTERNORnemůžetěhotenstvíukončit.Přípravek

AFTERNORnení"potratovápilulka".

Můžetebýtjižtěhotná,jestliže:

seVašemenstruaceopozdilaovícenež5dnůnebojstemělaneobvyklékrvácenívdoběočekávané

menstruace;

jstemělanechráněnýpohlavnístykpředvícenež72hodinami,atovprůběhutéhožmenstruačního

cyklu.

UžitípřípravkuAFTERNORsenedoporučuje,jestliže:

máteonemocněnítenkéhostřeva(jakojeCrohnovachoroba),kteréomezujevstřebáváníléku;

mátezávažnouporuchujater;

jstevminulostiprodělalamimoděložnítěhotenství(kdysedítěvyvíjíněkdemimodělohu);

vanamnézemátesalpingitidu(zánětvejcovodu).

Předchozímimoděložnítěhotenstvínebopředchozízánětvejcovoduzvyšujírizikodalšíhovznikumimoděložního

těhotenství.

Uvšechženbymělabýtnouzováantikoncepceužitaconejdříveponechráněnémpohlavnímstyku.Existujíurčité

důkazy,žepřípravekAFTERNORmůžebýtméněúčinnýpřivyššítělesnéhmotnostinebopřivyššímindexutělesné

hmotnosti(BMI,bodymassindex),aletytoúdajejsouomezenéaneprůkazné.ProtojepřípravekAFTERNORstále

vhodnýprovšechnyženybezohledunajejichtělesnouhmotnostneboBMI.

Doporučujemevám,abystesvédotazyoproblémechsouvisejícíchsužívánímnouzovéantikoncepceprobralas

lékařem.

Pokudmáteobavyzpohlavněpřenosnýchonemocnění

Pokudjstenepoužiliběhempohlavníhostykukondom(nebopokudsepoškodilnebosklouzl),můžesestát,žese

nakazítenemocípřenosnoupohlavnímstykemneboHIVvirem.

TentoléčivýpřípravekVásneochránípřednemocemipřenosnýmipohlavnímstykem,tomůžejenkondom.

Pokudztohomáteobavy,požádejtesvéholékaře,zdravotnísestru,personálklinikyproplánovánírodičovství

nebolékárníkaoradu.

DalšíléčivépřípravkyapřípravekAFTERNOR

Informujtesvéholékárníkaovšechlécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávnédoběužívalanebokterémožná

budeteužívat.

NěkteréléčivépřípravkymohouovlivnitsprávnýúčinekpřípravkuAFTERNOR,patřísem:

barbiturátyadalšípřípravkykléčběepilepsie(napříkladprimidon,fenytoinakarbamazepin);

léčivépřípravkyurčenékléčbětuberkulózy(napříkladrifampicinarifabutin);

léčivépřípravkykléčběHIVinfekce(ritonavir);

léčivépřípravkykléčběplísňovýchinfekcí(griseofulvin);

3

herbaliaobsahujícítřezalkutečkovanou(Hypericumperforatum);

léčivýpřípravekcyklosporin(užívánkpotlačeníimunitníhosystému).

Pokudužíváteněkterýzvýšeuvedenýchléčivýchpřípravků,konzultujteužitípřípravkuAFTERNORslékařem

nebolékárníkem.

JakčastomůžetepřípravekAFTERNORužít

PřípravekAFTERNORužívejtejenvnouzovýchpřípadechanejakopravidelnoumetoduantikoncepce.Pokud

přípravekAFTERNORpoužijetečastějinežjednouběhemmenstruačníhocyklu,jeméněspolehlivýajevíce

pravděpodobné,ženarušímenstruačnícyklus(periodu).

PřípravekAFTERNORnefungujejakopravidelnémetodyantikoncepce.Vášlékař,zdravotnísestranebo

personálklinikyproplánovánírodičovstvíVámm ohou podatinformaciodlouhodobýchmetodáchantikoncepce,

kteréjsoumnohemúčinnějšívzabráněníotěhotnění.

Těhotenstvíakojení

Pokudjstetěhotnánebokojíte,domnívátese,žemůžetebýttěhotná,neboplánujeteotěhotnět,poraďtesese

svýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežtentopřípravekužijete.

Těhotenství

Neužívejtetentopřípravek,pokudjižjstetěhotná.Pokudotěhotníteipoužitítohotoléčivéhopřípravku,je

důležité,abystenavštívilasvéholékaře.Nejsoudůkazyotom,žebypřípravekAFTERNORmohlpoškoditdítě,

kterésevyvíjívděloze,užijete-lipřípravekAFTERNORtak,jakjezdeuvedeno.Lékařnicméněmůžechtít

překontrolovat,zdasenejednáomimoděložnítěhotenství(kdysedítěvyvíjímimodělohu).Totojezvláště

důležité,pokudseuVáspoužitípřípravkuAFTERNORobjevísilnábolestbřichanebopokudsejižuVásdříve

mimoděložnítěhotenstvívyskytlo,pokudjsteprodělalaoperacivejcovodůnebozánětlivéonemocněnípánve.

Kojení

Velmimalémnožstvíléčivélátkytohotopřípravkusemůžeobjevitvmateřskémmléce.Toneníprokojence

považovánozaškodlivé,alemáte-liobavy,můžeteužíttabletuihnedpokojení,vyvarovatsekojenípoužití

levonorgestrelu,potémlékoodsávatnásledujících6hodinpoužitípřípravkuAFTERNORodsávačkouatoto

mlékoznehodnotit.Tímtozpůsobemmůžetesnížitmnožstvíléčivélátky,kterémůžedítěpožítsmateřským

mlékem.

Řízenídopravníchprostředkůaobsluhastrojů

Nenípravděpodobné,žebypřípravekAFTERNORovlivnilschopnostříditaobsluhovatstroje.Pokudnicméně

pociťujeteúnavuanebozávrať,neřiďteaneobsluhujtestroje.

PřípravekAFTERNORobsahujelaktózu

Vpřípaděnesnášenlivostimléčnéhocukru(laktózy)jetřebavzítvúvahu,žejednatabletapřípravkuAFTERNOR

obsahuje43,3mglaktózy.PokudVámlékařsdělil,žetrpítenesnášenlivostíněkterýchcukrů,poraďtesesesvým

lékařem,nežtentoléčivýpřípravekužijete.

3.JaksepřípravekAFTERNORužívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněvsouladuspříbalovouinformacínebopodlepokynůsvéholékařenebo

lékárníka.Pokudsinejstejistá,poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem.

Tabletuužijteconejdříve,nejlépedo12hodin,alenejpozdějido72hodin(3dnů)po

nechráněnémpohlavnímstyku.PřípravekAFTERNORmůžeteužítkdykoliběhem

menstruačníhocykluzapředpokladu,žejižnejstetěhotnánebosimyslíte,ženemůžetebýt

těhotná.Tabletunežvýkejte,alepolknětejicelouazapijtevodou.Sužitímtabletyneotálejte.

Tabletajetímúčinnější,čímdříveodnechráněnéhopohlavníhostykujiužijete.

Pokudjižužívátepravidelnoumetoduantikoncepce,jakojsouantikoncepčnítablety,můžete

pokračovatvjejichužívánívobvykloudobu.

PokudmátedalšínechráněnýpohlavnístykpoužitípřípravkuAFTERNOR(ikdyžjejbudetemítběhemstejného

menstruačníhocyklu),tabletasvůjantikoncepčníúčinekneuplatníajezdeopětrizikootěhotnění.

Použitíudětíadospívajících

Použitítohotopřípravkusenedoporučujeudětí,jeurčenopouzeženám,kteréjižmělyprvnímenstruaci.Velmi

omezenéúdajejsoudostupnéuženmladších16let.

4

Co dělat vpřípadězvracení

Vpřípadě,žejstevprůběhutříhodinpopožitítabletyzvracela,musíteihnedužítdalšítabletu.

PoužitípřípravkuAFTERNOR

PokudchcetemítpohlavnístykpoužitípřípravkuAFTERNORaneužíváteantikoncepčnítablety,musítedodoby

příštímenstruacepoužítkondomnebopesaraspermicidnípřípravek.Toproto,žepřípravekAFTERNORnebude

dodalšíhomenstruačníhocyklupřidalšímnechráněnémpohlavnímstykufungovat.

PoužitípřípravkuAFTERNORseasiza3týdnydoporučujenavštívitošetřujícíholékaře,abyseujistiloúčinku

přípravkuAFTERNORfungoval.PokudseVámmenstruacezpozdíovícenež5dnínebojeslabánebo

neobvyklesilná,kontaktujtesvéholékařeneprodleně.Pokudipřesužitítohotoléčivéhopřípravkuotěhotníte,je

důležité,abystenavštívilasvéholékaře.

VášlékařVásmůžeinformovattéžodlouhodobýchmetodáchantikoncepce,kteréjsouúčinnějšívzabránění

otěhotnění.

Pokudpokračujetevužívánípravidelnéhormonálníantikoncepce,jakojsouantikoncepčnítablety,anedostavíse

vobdobíbeztabletkrvácení,navštivtesvéholékaře,abysteseujistila,ženejstetěhotná.

DalšímenstruačnícykluspoužitípřípravkuAFTERNOR

PoužitípřípravkuAFTERNORbudeVášmenstruačnícyklusobvyklenormálníazačnevobvyklýden;nicméně

můžetoněkdybýtoněkolikdnídřívenebopozději.Pokudsemenstruaceopozdíovícenež5dní,nebosev

doběočekávanémenstruacedostaví"neobvyklé"krvácenínebopokudsedomníváte,žemůžetebýttěhotná,

zkontrolujtemožnostotěhotněnítěhotenskýmtestem.

JestližejsteužilavícepřípravkuAFTERNOR,nežjsteměla

Ačkolinebylyhlášenyzávažnéškodlivéúčinkypoužitívícetabletnajednou,můžetepociťovatnevolnost,můžete

zvracetnebomítpoševníkrvácení.Požádejtesvéholékárníka,lékaře,zdravotnísestrunebopersonálklinikypro

plánovánírodičovstvíoradu,zvláštěvpřípadězvracení,protoževtomtopřípadětabletynemusísprávněpůsobit.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebolékárníka.

4.Možnénežádoucíúčinky

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekAFTERNORnežádoucíúčinky,kterésealenemusívyskytnout

ukaždého.

Možnénežádoucíúčinkyjsoupodlečetnostiuvedenyníže:

Velmičasté(mohoupostihnoutvícenež1uživatelkuz10):

nevolnost(nauzea).

můžetemítdodalšíhomenstruačníhocyklunepravidelnékrvácení.

můžetemítbolestvpodbřišku.

únava.

bolesthlavy.

Časté(mohoupostihnoutaž1uživatelkuz10):

zvracení.Pokudzvracíte,přečtětesičást"Codělatvpřípadězvracení".

menstruacemůžebýtjiná;většinaženmánormálnímenstruacivobvyklémčase,aleněkterémají

menstruacipozdějinebodřívenežnormálně;můžetemítrovněžnepravidelnékrvácenínebošpinění

běhemdalšíhomenstruačníhocyklu;Pokudsemenstruaceopozdíovícenež5dní,nebojeneobvykle

slabáneboneobvyklesilná,kontaktujtesvéholékařebezprodlení.

použitítohotopřípravkumůžetemítcitlivostprsou,průjemnebozávrať.

Velmivzácnéúčinky(mohoupostihnoutaž1uživatelkuz10000):

vyrážka,kopřivka,svědění,otokobličeje,bolestpánve,bolestivámenstruace.

5

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.Stejně

postupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci.

Hlášenínežádoucíchúčinků

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.Stejně

postupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci.Nežádoucí

účinkymůžetehlásittaképřímonaadresu:

Státníústavpro kontrolu léčiv

Šrobárova48

10041Praha10

webovéstránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášenímnežádoucíchúčinkůmůžetepřispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohotopřípravku.

5.JakpřípravekAFTERNORuchovávat

Uchovávejtetentopřípravekmimodohledadosahdětí.

PřípravekAFTERNORneužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénakrabičce.Dobapoužitelnostise

vztahujekposlednímudniuvedenéhoměsíce.

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduježádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvéholékárníka,jak

naložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotníprostředí.

6.Obsahbaleníadalšíinformace

CopřípravekAFTERNORobsahuje

Léčivoulátkoujelevonorgestrel.Jednatabletaobsahujelevonorgestrelum1500mikrogramů(1,5mg).

Pomocnýmilátkamijsou:mikrokrystalickácelulóza,monohydrátlaktózy,poloxamer188,sodnásůlkroskarmelózy

amagnesium-stearát

JakpřípravekAFTERNORvypadáacoobsahujetotobalení

Každébaleníobsahujedávkuprojednopodání-jednukulatou,bíloutabletuoprůměrupřibližně6mm,najedné

straněsvyraženým„C“ anadruhéstraněsvyraženým„1“

Držitelrozhodnutíoregistraci

GENERICONs.r.o.,Praha,Českárepublika

Výrobce

Laboratorios Leon Farma, S.A.

PoligonoIndustrialNavatejera

C/La Vallina s/n, 24008-Navatejera,León

Španělsko

TentoléčivýpřípravekjevčlenskýchstátechEHPregistrovánpodtěmitonázvy:

Nizozemsko Halyone1500microgramtabletten

Českárepublika Afternor1,5mg

Maďarsko Halyone1500mikrogrammtabletta

Polsko Halyone

Slovenskárepublika Afternor1,5mgtablety

Tatopříbalováinformacebylanaposledyrevidována:29.3.2015