Advertisement

AFRIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AFRIN Nosní sprej, roztok 0,5MG/ML
 • Dávkování:
 • 0,5MG/ML
 • Léková forma:
 • Nosní sprej, roztok
 • Podání:
 • Nosní podání
 • Jednotky v balení:
 • 15ML
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AFRIN Nosní sprej, roztok 0,5MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • OXYMETAZOLIN
 • Přehled produktů:
 • AFRIN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 69/ 005/12-C
 • Datum autorizace:
 • 13-10-2016
 • EAN kód:
 • 8590322001905
 • Poslední aktualizace:
 • 21-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls276246/2017

sukls257502/2017

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej

Afrin s mentolem

0,5 mg/ml nosní sprej

oxymetazolini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně

tuto

příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat, protože

obsahuje pro

Vás důležité údaje

.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestry.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Afrin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Afrin používat

Jak se přípravek Afrin používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Afrin uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Afrin a k

čemu se používá

Celý název léčivého přípravku je

Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej

Afrin s mentolem 0,5 mg/ml nosní sprej

Co je přípravek Afrin

Afrin nosní sprej obsahuje léčivou látku oxymetazolini hydrochloridum.

Jak přípravek Afrin funguje

Přípravek Afrin je dekongestant, který uvolňuje ucpaný nos stažením krevních cév v nose. Účinek

nastupuje během několika minut a trvá hodiny.

Kdy přípravek Afrin použít

Afrin se používá k symptomatickému uvolnění ucpaného nosu při alergické rýmě, běžném nachlazení

a zánětu vedlejších dutin nosních (sinusitida). Může se užívat každých 12 hodin.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Afrin

po

užívat

Nepo

užívejte Afrin

jestliže jste alergický(á) na oxymetazolini hydrochloridum nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6)

jestliže užíváte inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO, které se používají při léčbě

Parkinsonovy choroby a deprese). Inhibitory MAO mohou zesilovat účinky oxymetazolinu na

zvýšení krevního tlaku

jestliže máte glaukom (zelený zákal) s uzavřeným úhlem (zvýšený oční tlak)

jestliže jste podstoupil(a) transsfenoidální hypofyzektomii (chirurgické odstranění podvěsku

mozkového dutinou nosní)

jestliže trpíte zánětem kůže a sliznice nosního vchodu a tvorbou strupů a suchého povlaku na nosní

sliznici (rhinitis sicca)

jestliže u Vás probíhá akutní koronární příhoda (onemocnění věnčitých tepen, infarkt myokardu)

nebo pokud trpíte kardiálním (srdečním) astmatem

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte:

onemocnění koronárních cév

hypertenzi (vysoký krevní tlak)

hypertyreózu (nadměrná funkce štítné žlázy)

diabetes mellitus (cukrovka)

potíže s močením v důsledku zvětšené prostaty

Pokud je přípravek Afrin používán delší dobu, může způsobit ucpaný nos. Nedoporučuje se jej používat

déle než jeden týden. Pokud se Vaše příznaky po 7 dnech nezlepší nebo se zhorší, vyhledejte svého lékaře.

Děti

Nepodávejte přípravek Afrin dětem mladším 6 let (viz bod 3 „Jak se přípravek Afrin používá").

Další léčivé přípravky a přípravek Afrin

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To zahrnuje i léky, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu.

Hypertenzní účinky (zvyšující krevní tlak) oxymetazolinu se mohou zesilovat, pokud je používán spolu s:

některými typy antidepresiv: tricyklická antidepresiva, maprotilin, inhibitory monoaminooxidázy

(inhibitory MAO)

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Užití oxymetazolinu není spojováno s nepříznivým výsledkem těhotenství. Těhotné ženy mohou přípravek

Afrin používat, pokud je používán podle doporučení. Pacientkám s vysokým krevním tlakem nebo

příznaky sníženého prokrvení placenty má být věnována zvýšená pozornost. Časté nebo dlouhodobé

používání vysokých dávek může snižovat prokrvení placenty.

Kojení

Není známo, zda je oxymetazolin vylučován do mateřského mléka. S ohledem na nedostatek údajů o

použití oxymetazolinu během kojení nesmí být přípravek Afrin během kojení užíván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný účinek na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Afrin obsahuje

benzalkonium-chlorid;

přípravek Afrin

s mentolem

nosní sprej

obsahuje propylenglykol

Benzalkonium-chlorid (konzervant) je dráždivý a může způsobit kožní reakce.

Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.

3.

Jak se přípravek Afrin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo

zdravotní sestrou.

Dávkování

Dospělí a děti > 10 let: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky každých 12 hodin.

Děti 6-10 let: 1 vstřik do každé nosní dírky každých 12 hodin.

Během 24 hodin nemá být aplikováno více než 8 vstřiků u dospělých (4 u dětí).

Nepřekračujte uvedené dávkování.

Afrin nemá být používán déle než 7 dní, pokud není lékařem předepsáno jinak.

Před opakovaným používáním přípravku má uplynout několik dní.

Způsob podání

Před použitím důkladně protřepejte. Před prvním použitím naplňte dávkovač jeho opakovaným

stlačováním, dokud nedosáhnete plné dávky. Trysku spreje držte směrem vzhůru, zasuňte ji střídavě do

každé nosní dírky, pevně jednou až dvakrát stlačte a zároveň se nosem nadechněte.

Po použití trysku otřete. Použití tohoto přípravku více než jednou osobou může vést k přenosu infekce.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Afrin, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více přípravku Afrin než jste měl(a), máte ihned informovat svého lékaře nebo

navštívit zdravotnické zařízení a lahvičku s přípravkem přinést s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Afrin

Nezdvojnásobujte následující dávku abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Možné nežádoucí účinky jsou:

Méně časté

(vyskytující se u méně než 1 ze 100 pacientů), kýchání, sucho a podráždění v nose, ústech

nebo krku a ucpaný nos.

Vzácné

(vyskytující se u méně než 1 z 1 000 pacientů), úzkost, únava, podrážděnost, neklidný spánek

u dětí, rychlý tlukot srdce, bušení srdce (palpitace), zvýšený krevní tlak, otok nosní sliznice, bolest hlavy,

pocit na zvracení, zčervenání, vyrážka a poruchy vidění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5.

Jak přípravek Afrin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

C. Chraňte před chladem a mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek spotřebujte do 30 dní od prvního otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Afrin obsahuje

Afrin nosní sprej

Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml

Pomocnými látkami jsou dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát

dihydrogenfosforečnanu sodného, povidon 40, benzalkonium-chlorid, makrogol 1500, čištěná voda,

benzylalkohol, mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, citronové aroma obsahující

přírodní a umělá aromata, alkohol a DL-alfa-tokoferol.

Afrin s mentolem

nosní sprej

Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml

Pomocnými látkami jsou dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát

dihydrogenfosforečnanu sodného, povidon 40, benzalkonium-chlorid, makrogol 1500,

propylenglykol, čištěná voda, benzylalkohol, mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy,

cineol, racemický kafr, levomenthol.

Jak

přípravek Afrin vypadá a co obsahuje toto balení

Afrin je bílý až téměř bílý gelovitý roztok v bílé neprůsvitné lahvičce o objemu 15 ml z polyethylenu

(HDPE) uzavřené bílou polypropylenovou pumpičkou.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce:

Berlimed S.A., C/Francisco Alonso no.7, Poligono Industrial Santa Rosa Alcalá de Henares;

28806 Madrid; Španělsko

T

ento léčivý přípravek

je v

členských státech EHP registrován

pod těmito názvy

:

AFRIN: Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Slovenská republika, Slovinsko,

Španělsko, Rumunsko

AFRIN Comfort: Maďarsko

AFRIN ND: Bulharsko, Polsko

NASAROX: Portugalsko

Rhinacept: Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 1. 12. 2017

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Solco Healthcare US LLC]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Solco Healthcare US LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

ULTRAM (Tramadol Hydrochloride) Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ULTRAM (Tramadol Hydrochloride) Tablet, Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

THIAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Butler Animal Health Supply LLC]

THIAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Butler Animal Health Supply LLC]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

EQUATE ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [Wal-Mart Stores Inc]

EQUATE ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

NALOXONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [McKesson Corporation]

NALOXONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement