AFRIN 0,5 MG/ML NOSNÍ SPREJ S GLYCEROLEM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AFRIN 0,5 MG/ML NOSNÍ SPREJ S GLYCEROLEM, NAS SPR SOL 1X15ML/7.5MG
 • Dávkování:
 • 0.5MG/ML
 • Léková forma:
 • Nosní sprej, roztok
 • Podání:
 • Nosní podání
 • Jednotky v balení:
 • 15ML, Dávkovací pumpa
 • Druh předpisu:
 • Volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AFRIN 0,5 MG/ML NOSNÍ SPREJ S GLYCEROLEM, NAS SPR SOL 1X15ML/7.5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 69/ 007/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač.1 krozhodnutíopřevodu registracesp.zn.sukls275370/2012,sukls275388/2012,

sukls275398/2012, sukls275378/2012apříloha ke sp.zn.sukls124190/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

Afrin 0,5 mg/mlnosnísprej

Afrin 0,5 mg/mlnosnísprejsmentolem

Afrin 0,5 mg/mlnosnísprejsglycerolem

Afrin 0,5 mg/mlnosnísprejsheřmánkem

Oxymetazolinihydrochloridum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat.

Tentoléčivýpřípravekje volně prodejný. Abyste dosáhlioptimálních výsledků,musíte užívat

přípravekAfrinstálesopatrností.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékárníka.

- Pokud seVaše příznakynezlepšínebo zhoršído 7 dní,musíte kontaktovatlékaře.

- Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémíře nebo pokud sivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové informaci,prosím,

sdělteto svémulékařinebolékárníkovi.

Vtéto příbalové informacinaleznete:

1. Coje přípravekAfrina kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekAfrinužívat

3. JaksepřípravekAfrin užívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakpřípravekAfrin uchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJEPŘÍPRAVEKAFRIN AKČEMU SEPOUŽÍVÁ

Afrinsepoužívá ksymptomatickému uvolněníucpaného nosu přialergickérýmě, běžném

nachlazeníazánětu vedlejších dutin nosních (sinusitida). Může se užívatkaždých 12 hodin.

Léčivou látkouje oxymetazolinihydrochloridum.

2. ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKAFRIN

UŽÍVAT

Neužívejte Afrin jestliže:

- jste alergický/á (přecitlivělý/á)naléčivou látku oxymetazolinihydrochloridumnebo na

kteroukolidalšísložku přípravku Afrin

- užíváte inhibitorymonoaminoxidázy(inhibitoryMAO, které se používajípřiléčbě

Parkinsonovychorobya deprese). InhibitoryMAOmohouzesilovatúčinkyoxymetazolinu

na zvýšeníkrevního tlaku

- máte glaukom(zelenýzákal)suzavřenýmúhlem

- podstoupil/ajste transsfenoidálníhypofyzektomii(odstraněnípodvěskumozkového

dutinou nosní)

- trpíte zánětemkůže asliznicenosního vchoduatvorbou strupů asuchého povlaku na nosní

sliznici(rhinitis sicca)

- u Vás probíháakutníkoronárnípříhoda (onemocněnívěnčitých tepen,infarktmyokardu)

nebopokud trpítekardiálním(srdečním)astmatem

NepodávejtepřípravekAfrin dětemmladším6 let(vizbod 3"JaksepřípravekAfrin užívá").

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuAfrin je zapotřebí

Před zahájenímléčbypřípravkemAfrin sděltesvému lékaři, pokud trpíte:

-onemocněnímkoronárníchcév

-hypertenzí(vysokýkrevnítlak)

-nadměrnou funkcíštítné žlázy(hypertyreóza)

-diabetemmellitem(cukrovka)

-potížemismočenímvdůsledku zvětšenéprostaty

Pokud je přípravekAfrin užíván po delšídobu,může způsobitucpanýnos. Nedoporučujesejej

používatdéle nežjedentýden. Pokud seVašepříznaky po 7 dnech nezlepšínebose zhorší,

vyhledejtesvého lékaře.

Vzájemné působenís dalšímiléčivýmipřípravky

Prosím, informujtesvého lékaře nebolékárníka ovšechlécích, které užíváte nebojste užíval/a

vnedávné době, atoiolécích, kteréjsou dostupnébezlékařského předpisu.

Hypertenzníúčinky(zvyšujícíkrevnítlak)oxymetazolinu semohouzesilovat,pokudjeužíván

spolus:

-některýmitypyantidepresiv:tricyklická antidepresiva, maprotilin,inhibitory

monoaminoxidázy(inhibitoryMAO)

Těhotenstvía kojení

Jestližejstetěhotná,poraďte se se svýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívat

jakýkolivlék.

Těhotenství

Užitíoxymetazolinu neníspojovánosnepříznivýmvýsledkemtěhotenství.Těhotné ženymohou

přípravekAfrinužívat, pokudje užívánpodledoporučení. Pacientkámsvysokýmkrevním

tlakemnebo příznakysníženého prokrveníplacentyby měla býtvěnovánazvýšená pozornost.

Časténebo dlouhodobéužívánívysokých dávekmůže snižovatprokrveníplacenty.

Kojení

Neníznámo, zda jeoxymetazolin vylučován do mateřského mléka. Sohledemna nedostatek

údajůo použitíoxymetazolinu běhemkojenínesmíbýtpřípravekAfrinběhemkojeníužíván.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Nebylpozorován žádnýúčinekna schopnostříditneboobsluhovatstroje.

Důležitéinformaceo některýchsložkách přípravkuAfrin

Benzalkoniumchlorid (konzervant)je dráždivýamůžezpůsobitkožníreakce.

Propylenglykolmůže způsobitpodrážděníkůže.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKAFRIN UŽÍVÁ

Vždypoužívejte přípravekAfrinpřesněpodle pokynů vtéto příbalové informaci.Pokud sinejste

jistý/á, poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Dávkování

Dospělía děti> 10 let:1-2 vstřikydo každé nosnídírkykaždých 12hodin.

Děti6-10 let:1vstřikdo každé nosnídírkykaždých 12 hodin.

Během24 hodin bynemělobýtaplikováno vícenež8 vstřiků u dospělých(4 u dětí).

Nepřekračujte uvedené dávkování.

Afrinbynemělbýtpoužíván déle než7 dní, pokud nenílékařempředepsánojinak.

Před opakovanýmužívánímpřípravku bymělo uplynoutněkolikdní.

Způsob podání

Před prvnímpoužitímnaplňtedávkovačjehoopakovanýmstlačováním,dokudnedosáhneteplné

dávky. Trysku spreje držtesměremvzhůru, zasuňtejistřídavě do každého nosnídírky, pevně

jednouaždvakrátstlačteazároveňsenosemnadechněte.

Po použitítrysku otřete.Použitítohoto přípravku vícenežjednouosobou můževéstkpřenosu

infekce.

Pokud užijete vyššídávkupřípravkuAfrin, nežjsteměl/a

Pokud užijetevícepřípravku Afrin nežjste měl/a, měl/a byste ihnedinformovatsvého lékaře

nebo navštívitzdravotnickézařízeníalahvičku spřípravkempřinéstssebou.

Pokud zapomenete přípravek Afrin užít

Neužívejte dvojitoudávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-lijakékolidalšíotázky, týkajícíseužívánítohotoléčivého přípravku, zeptejte se svého

lékaře nebolékárníka.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějako všechnyléky, můžemítipřípravekAfrin nežádoucíúčinky, které se ale nemusí

vyskytnoutu každého.

Možné nežádoucíúčinkyjsou:

Méněčasté(vyskytujícíseu méněnež1 člověka ze 100), kýchání, sucho apodrážděnívnose,

ústech nebo hrdle.

Vzácné(vyskytujícíse u méněnež1 člověka z1000),úzkost, únava, podrážděnost, neklidný

spáneku dětí,rychlýtlukotsrdce, bušenísrdce(palpitace), zvýšenýkrevnítlak, ucpanýnos, otok

nosnísliznice, bolesthlavy,nevolnost,zčervenání, vyrážka aporuchyvidění.

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémíře nebo pokud sivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové informaci,prosím, sdělte to

svému lékařinebolékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKAFRINUCHOVÁVAT

Uchovávejte přiteplotě do25 0 C. Chraňte předchlademamrazem.

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

NepoužívejtepřípravekAfrin po uplynutídobypoužitelnosti,uvedené nalahvičceza EXP. Doba

použitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedenéhoměsíce. Přípravekspotřebujte do 30 dníod

prvního otevření.

Léčivé přípravkysenesmívyhazovatdoodpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejte se

svého lékárníka,jakmáte likvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tato opatřenípomáhají

chránitživotníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Afrin obsahuje

Afrinnosnísprej

- Léčivou látkouje oxymetazolinihydrochloridum0,5 mg/ml

- Pomocnýmilátkamipřípravku jsoumikrokrystalická celulosaasodná sůlkarmelosy,

dinatrium-edetát,hydrogenfosforečnansodný,monohydrátdihydrogenfosforečnanu

sodného,povidon40,makrogol1500,benzalkoniumchlorid,benzylalkohol, citronové

aroma,čištěná voda.

Afrin nosnísprejsmentolem

- Léčivou látkouje oxymetazolinihydrochloridum0,5 mg/ml

- Pomocnýmilátkamipřípravku jsoumikrokrystalická celulosaasodná sůlkarmelosy,

dinatrium-edetát,hydrogenfosforečnansodný,monohydrátdihydrogenfosforečnanu

sodného,povidon40, makrogol1500,propylenglykol,benzalkoniumchlorid,

benzylalkohol,cineol,racemickýkafr,levomenthol,čištěná voda.

Afrinnosnísprejsglycerolem

- Léčivou látkouje oxymetazolinihydrochloridum0,5 mg/ml

- Pomocnýmilátkamipřípravku jsoumikrokrystalická celulosaasodná sůlkarmelosy,

dinatrium-edetát,hydrogenfosforečnansodný,monohydrátdihydrogenfosforečnanu

sodného,povidon40, makrogol1500,glycerol,benzalkoniumchlorid,benzylalkohol,

citronové aroma,čištěnávoda.

Afrinsheřmánkem

- Léčivou látkouje oxymetazolinihydrochloridum0,5 mg/ml

- Pomocnýmilátkamipřípravku jsoumikrokrystalická celulosa asodnásůlkarmelosy,

dinatrium-edetát,hydrogenfosforečnansodný,monohydrátdihydrogenfosforečnanu

sodného,povidon40, makrogol1500,glycerol,benzalkoniumchlorid,benzylalkohol,

heřmánkové aroma,čištěnávoda.

Jak Afrin vypadáa co obsahujetoto balení

Afrinjebílýažtéměřbílýgelovitýroztoko pH5,0 až6,5,vbíléneprůsvitné lahvičce o objemu

15mlzpolyethylenu (HDPE), uzavřenébíloupolypropylenovoupumpičkou.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

Držitelrozhodnutíoregistraci:

Do 30.6.2013

Schering-PloughЕurope, Brusel, Belgie

Od1.7.2013

MerckSharp &Dohme B.V.

Waarderweg39, 2031 BNHaarlem

Nizozemsko

Výrobce:

Schering-Plough Labo NV, Industriepark30, Heist-op-den-Berg, Belgie

Tentoléčivýpřípravekjeregistrován včlenských státech EHS podtěmito názvy:

AFRIN:Bulharsko,Českárepublika, Estonsko, Řecko,Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko,

Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:16.1.2013