Advertisement

AESCIN-TEVA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AESCIN-TEVA Enterosolventní tableta 20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Enterosolventní tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 90 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AESCIN-TEVA Enterosolventní tableta 20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • JINÉ KAPILÁRY STABILIZUJÍCÍ LÁTKY
 • Přehled produktů:
 • AESCIN-TEVA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 85/ 262/92-C
 • Datum autorizace:
 • 23-05-2014
 • EAN kód:
 • 8592387017501
 • Poslední aktualizace:
 • 21-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls113741/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

AESCIN-TEVA

20 mg, enterosolventní tablety

escinum alfa

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle

pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst

znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek AESCIN-TEVA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AESCIN-TEVA užívat

Jak se přípravek AESCIN-TEVA užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek AESCIN-TEVA uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek AESCIN-TEVA a k čemu se používá

Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje léčivou látku escin alfa.

Přípravek AESCIN-TEVA patří do skupiny venofarmak (léčiv užívaných k terapii žilních

nemocí)

a antivarikóz (léčiv proti křečovým žilám).

Přípravek AESCIN-TEVA je určen k:

léčbě chronické žilní nedostatečnosti (jedná se o stav, kdy žíly dolních končetin

nejsou schopny plnit správně svou funkci tj. odvádět krev z dolních končetin)

léčbě přidružených příznaků žilní nedostatečnosti, mezi které patří: otoky dolních

končetin, křečové žíly, bolest nohou, pocity tíhy dolních končetin, svědění, pocity

napětí a křeče v oblasti lýtek

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AESCIN-TEVA

užívat

Neužívejte přípravek AESCIN-TEVA:

jestliže jste alergický(á) na escin alfa nebo na jakoukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6)

u dětí a dospívajících do 18 let věku

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku AESCIN-TEVA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže:

užíváte léky snižující srážlivost krve

užíváte aminoglykosidová antibiotika (může dojít k zesílení jejich toxického

účinku na ledviny)

Užití přípravku konzultujte ihned s lékařem v případě, že se u Vás objeví zánět kůže, zánět žil

nebo ztvrdnutí tkáně v podkoží, závažná bolest, vředy, náhlý otok jedné nebo obou nohou,

srdeční nebo ledvinová nedostatečnost, neboť tyto příznaky mohou být známkou závažného

onemocnění.

Je důležité zachovat při léčbě přípravkem AESCIN-TEVA další opatření předepsaná lékařem,

jako je bandáž nohou, nošení kompresních punčoch a sprchování nohou studenou vodou,

neboť užití tohoto přípravku nenahrazuje výše uvedená preventivní opatření.

Děti a dospívající

Přípravek AESCIN-TEVA není určen k podání dětem a dospívajícím do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek AESCIN-TEVA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek AESCIN-TEVA může zvýšit působení léků, které snižují srážlivost krve.

Přípravek AESCIN-TEVA může zesílit toxické působení některých léků (např.

aminoglykosidových antibiotik) na ledviny.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete

otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento

přípravek užívat.

Přípravek AESCIN-TEVA by neměl být užíván během těhotenství nebo kojení, neboť

příslušná klinická data nejsou dostatečná.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek AESCIN-TEVA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje laktózu

Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že

nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek

užívat.

Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110)

Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E 110),který

může způsobit alergické reakce.

3.

Jak se přípravek AESCIN-TEVA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle

pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí:

Dospělí užívají zpočátku 3 krát denně 2 enterosolventní tablety, při udržovací léčbě

většinou postačí užívat 1 enterosolventní tabletu 3 krát denně.

Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se sklenicí vody.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek

AESCIN-TEVA déle než dva měsíce.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek AESCIN-TEVA není určen k podání dětem a dospívajícím do 18 let věku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AESCIN-TEVA, než jste měl(a)

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AESCIN-TEVA

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AESCIN-TEVA

Informujte svého lékaře pokud přestanete přípravek AESCIN-TEVA užívat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů):

závrať, bolest hlavy

nevolnost, zvracení, průjem, poruchy zažívání

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 1000 pacientů):

alergická kožní reakce (svědění, vyrážka, zarudnutí, ekzém)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 000 pacientů):

závažná alergická reakce (v některých případech spojená s krvácením).

zrychlený tep, vysoký krevní tlak

krvácení z dělohy mimo menstruační cyklus

Dojde-li u Vás ke krvácení či objeví-li se příznaky alergické reakce (kožní vyrážka), prosím,

přestaňte užívat přípravek AESCIN-TEVA a jeho další užívání konzultujte se svým lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete

hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o

bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek AESCIN-TEVA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na

štítku na lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni

uvedeného měsíce

Uchovávejte při teplotě do 25

C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato

opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek AESCIN-TEVA obsahuje

Léčivou látkou je escinum alfa (escin alfa). Jedna enterosolventní tableta

obsahuje escinum alfa 20 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

monohydrát laktózy, bramborový škrob, povidon 25, mastek, magnesium-stearát,

Potahová vrstva tablety:

polysorbát 80, disperze methakrylátového kopolymeru L 30%, mastek, sodná sůl karmelózy,

oxid titaničitý (E 171), hlinitý lak oranžové žluti (E 110),

povidon 25, simetikonová

emulze 30%

Jak přípravek AESCIN-TEVA vypadá a co obsahuje toto balení

AESCIN-TEVA jsou kulaté, oranžo

vé enterosolventní

dodávané v blistrech.

Balení obsahuje 30, 60, 90 enterosolventních tablet v blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5, 15000 Česká republika

Výrobce

TEVA Operations Poland Sp.Z o.o., Ul. Mogilska 80, 31-546, Krakow, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.10.2015

17-3-2018

River Valley Sprouts Recalls Alfalfa Sprouts and Garlic Alfalfa Sprouts Due to Possible Salmonella Contamination

River Valley Sprouts Recalls Alfalfa Sprouts and Garlic Alfalfa Sprouts Due to Possible Salmonella Contamination

River Valley Sprouts is voluntarily recalling its 5 ounce Alfalfa Sprouts, 4 ounce Alfalfa Sprouts, 5 ounce Garlic/Alfalfa and 5 ounce Variety sprouts because they have the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail, elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons often experience fever, diarrhea, nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection with salmonella can ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-2-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

26-1-2018

Pending EC decision: Lamzede, velmanase alfa, Opinion date: 25-Jan-2018

Pending EC decision: Lamzede, velmanase alfa, Opinion date: 25-Jan-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-1-2018

Orphan designation: Pegunigalsidase alfa, for the: Treatment of Fabry disease

Orphan designation: Pegunigalsidase alfa, for the: Treatment of Fabry disease

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Withdrawn application: Aranesp, darbepoetin alfa, Post-authorisation

Withdrawn application: Aranesp, darbepoetin alfa, Post-authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-3-2018

EU/3/16/1763 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/16/1763 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/16/1763 (Active substance: Tadekinig alfa) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1825 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/150/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

IDELVION (CSL Behring GmbH)

IDELVION (CSL Behring GmbH)

IDELVION (Active substance: albutrepenonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1417 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

GONAL-f (Merck Serono Europe Limited)

GONAL-f (Merck Serono Europe Limited)

GONAL-f (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1411 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

PegIntron (Merck Sharp and Dohme Limited)

PegIntron (Merck Sharp and Dohme Limited)

PegIntron (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1125 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme Limited)

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme Limited)

ViraferonPeg (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1124 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Alpha-Fetoprotein Blood Test

Alpha-Fetoprotein Blood Test

Title: Alpha-Fetoprotein Blood TestCategory: Procedures and TestsCreated: 11/16/2001 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-2-2018

STRENSIQ (Asfotase Alfa) Solution [Alexion Pharmaceuticals Inc.]

STRENSIQ (Asfotase Alfa) Solution [Alexion Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

17-1-2018

Ribavirin

Ribavirin

Ribavirin is an antiviral medication used together with an interferon alfa product (such as Peg-Intro or Intron A) to treat chronic hepatitis C. Ribavirin is available under the following different brand names: Rebetol, Ribasphere, RibaPak, Copegus, Virazole, and Moderiba.

US - RxList

10-1-2018

ADYNOVI (Baxalta Innovations GmbH)

ADYNOVI (Baxalta Innovations GmbH)

ADYNOVI (Active substance: rurioctocog alfa pegol) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)116 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4195

Europe -DG Health and Food Safety

14-12-2017

EU/3/17/1953 (Protalix B.V)

EU/3/17/1953 (Protalix B.V)

EU/3/17/1953 (Active substance: Pegunigalsidase alfa) - Orphan designation - Commission Decision (2017)8785 of Thu, 14 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/138/17

Europe -DG Health and Food Safety

13-12-2017

Strensiq (Alexion Europe SAS)

Strensiq (Alexion Europe SAS)

Strensiq (Active substance: asfotase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)8704 of Wed, 13 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

Human IgG1 monoclonal antibody specific for human interleukin-1 alpha XBiotech (XBiotech Germany GmbH)

Human IgG1 monoclonal antibody specific for human interleukin-1 alpha XBiotech (XBiotech Germany GmbH)

Human IgG1 monoclonal antibody specific for human interleukin-1 alpha XBiotech (Active substance: human IgG1 monoclonal antibody specific for human interleukin-1 alpha) - Refusal of authorisation - Commission Decision (2017)8609 of Tue, 12 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4388

Europe -DG Health and Food Safety

8-12-2017

ALFERON (Interferon Alfa-N3) Injection [Hemispherx Biopharma, Inc]

ALFERON (Interferon Alfa-N3) Injection [Hemispherx Biopharma, Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

BRINEURA (Cerliponase Alfa) Kit [BioMarin Pharmaceutical Inc.]

BRINEURA (Cerliponase Alfa) Kit [BioMarin Pharmaceutical Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

EU/3/12/968 (Global Regulatory Limited)

EU/3/12/968 (Global Regulatory Limited)

EU/3/12/968 (Active substance: Human monoclonal antibody targeting Staphylococcus aureus alpha-toxin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)8243 of Mon, 04 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/128/11/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2017

Advate (Baxter AG)

Advate (Baxter AG)

Advate (Active substance: octocog alfa) - Referral - Commission Decision (2017)7981 of Tue, 28 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/520/A-31

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2017

Nuwiq (Octapharma AB)

Nuwiq (Octapharma AB)

Nuwiq (Active substance: simoctocog alfa) - Referral - Commission Decision (2017)7982 of Tue, 28 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2813/A31/15

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2017

MEPSEVII (Vestronidase Alfa) Injection [Ultragenyx Pharmaceutical Inc.]

MEPSEVII (Vestronidase Alfa) Injection [Ultragenyx Pharmaceutical Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

KOGENATE Bayer (Bayer AG)

KOGENATE Bayer (Bayer AG)

KOGENATE Bayer (Active substance: Recombinant coagulation factor VIII (octocog alfa)) - Referral - Commission Decision (2017)7811 of Mon, 20 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/275/A31/185

Europe -DG Health and Food Safety

20-11-2017

Helixate NexGen (Bayer AG)

Helixate NexGen (Bayer AG)

Helixate NexGen (Active substance: Recombinant coagulation factor VIII (octocog alfa)) - Referral - Commission Decision (2017)7812 of Mon, 20 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/276/A31/178

Europe -DG Health and Food Safety

20-11-2017

ATryn (Laboratoire franCais du Fractionnement et des Biotechnologies)

ATryn (Laboratoire franCais du Fractionnement et des Biotechnologies)

ATryn (Active substance: antithrombin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2017)7806 of Mon, 20 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/587/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

17-11-2017

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Active substance: turoctocog alfa) - Referral - Commission Decision (2017)7770 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2719/A31/14

Europe -DG Health and Food Safety

17-11-2017

ReFacto AF (Pfizer Limited)

ReFacto AF (Pfizer Limited)

ReFacto AF (Active substance: Moroctocog alfa ) - Referral - Commission Decision (2017)7737 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/232/A31/134

Europe -DG Health and Food Safety

15-11-2017

Ovitrelle (Merck Serono Europe Limited)

Ovitrelle (Merck Serono Europe Limited)

Ovitrelle (Active substance: Choriogonadotrophin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7634 of Wed, 15 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Iblias (Bayer AG)

Iblias (Bayer AG)

Iblias (Active substance: octocog alfa) - Referral - Commission Decision (2017)7620 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4147/A31

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Pegasys (Roche Registration Limited)

Pegasys (Roche Registration Limited)

Pegasys (Active substance: peginterferon alfa-2a) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7635 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/395/II/91

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement