Advertisement

ADVANTAN KRÉM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ADVANTAN KRÉM Krém 1MG/G
 • Dávkování:
 • 1MG/G
 • Léková forma:
 • Krém
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X50G Tuba
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ADVANTAN KRÉM Krém 1MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • METHYLPREDNISOLON-ACEPONÁT
 • Přehled produktů:
 • ADVANTAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 46/ 512/96-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls245133/2015 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Advantan krém 

Advantan mastný krém 

1 mg/g 

krém 

methylprednisoloni aceponas 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1.  Co je Advantan a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Advantan používat  

3.  Jak se Advantan používá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak Advantan uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je Advantan a k čemu se používá 

Advantan je kožní přípravek s obsahem kortikosteroidů. 

Při místním použití Advantan potlačuje zánětlivé reakce, alergické reakce a kožní reakce spojené se 

zvýšenou novotvorbou buněk a vede k ústupu objektivních příznaků (zarudnutí, otok, ztluštění kůže, 

zhrubění kožního povrchu) i subjektivních obtíží (svědění, pálení, bolest). 

Advantan  je  určen  k  zevní  léčbě  endogenního  ekzému  (atopická  dermatitida,  neurodermatitida), 

kontaktního  ekzému  (alergický  zánět  kůže,  způsobený  kontaktem  s  různými  chemickými  látkami), 

degenerativního  ekzému  (pomalu  se  vyvíjející  ekzém  vzniklý  po  vyčerpání  obranných  mechanismů 

kůže při dlouhodobém kontaktu s dráždivými látkami), dyshidrotického ekzému (ekzém projevující se 

hlubokými  puchýřky  zejména  na  dlaních  a  chodidlech),  numulárního  ekzému  (ekzém  s výsevem 

kruhovitých ložisek puchýřků a pozdějším mokváním), neklasifikovatelného ekzému a ekzémů u dětí.  

Poznámka:  ekzém  je  povrchový  neinfekční  zánět  kůže  projevující  se  různými  svědivými  kožními 

změnami  (puchýřky,  mokváním,  stroupky,  zhrubnutím  a  barevnými  změnami),  přičemž  jednotlivé 

formy se liší příčinou i průběhem. 

Advantan krém 

Advantan krém - léková forma s nízkým obsahem tuku a vysokým obsahem vody - je vhodný 

především  pro  nově  vzniklá  a  mokvající  stádia  ekzému,  pro  velmi  mastnou  pleť  a  pro  ošetření 

nezakrytých části těla a ložisek ekzému ve vlasech. 

Advantan mastný krém 

Advantan mastný krém lehce promašťuje kůži, aniž by zadržoval teplo či tekutiny.  Má širší použití, 

protože kožní poruchy, při nichž kůže ani nemokvá ani není příliš suchá, vyžadují masťový základ s 

vyváženým podílem vody i tuku.   

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Advantan používat 

Nepoužívejte Advantan 

-  jestliže jste alergický(á) na methylprednisolon-aceponát nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže máte: tuberkulózu kůže nebo trpíte luetickými procesy v léčené oblasti (lues - příjice), 

virózu (např. plané neštovice, pásový opar). 

-  jestliže máte vředy na kůži, acne vulgaris (trudovitost), atrofické (úbytek tkáně) onemocnění 

kůže nebo postvakcinační reakci kůže v oblasti, která má být léčena. 

-  na  obličej,  jestliže  máte  růžovku  (acne  rosacea  -  zánětlivé  onemocnění  kůže  obličeje)  nebo 

periorální dermatitidu (zánětlivé onemocnění kůže v okolí úst).  

-  jestliže máte bakteriální nebo mykotické (plísňové) kožní onemocnění. 

Upozornění a opatření 

-  Pokud lékař určí, že Vaše kožní onemocnění je doprovázeno bakteriální nebo plísňovou 

infekcí, bude nutná další zvláštní léčba.  

-  Advantan je třeba nanášet opatrně, zabraňte vniknutí do očí. 

-  Buďte opatrní, aby se Advantan nedostal do kontaktu s otevřenými ranami nebo sliznicemi. 

-  Pokud jste se někdy léčil(a) na glaukom (zelený zákal), informujte o tom svého lékaře. 

-  Nadměrná aplikace lokálních kortikosteroidů na velké plochy těla nebo dlouhodobé 

používání, zvláště při použití okluze (uzavírajícího obvazu), výrazně zvyšuje riziko 

systémových (celkových) nežádoucích účinků. Délka léčby má být co nejkratší. Je nutné mít 

na paměti, že i používání plenek, stejně jako oblasti,  v nichž dochází k výraznému tření kůže 

navzájem,  mohou mít okluzivní účinek.  

-  Advantan krém obsahuje dvě pomocné látky (cetylstearylalkohol a butylhydroxytoluen), které 

mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Butylhydroxytoluen může 

způsobit i podráždění očí a sliznic. 

Jak je známo ze systémového použití kortikosteroidů (např. užívání ústy), také při místním 

podání kortikosteroidů se může vyvinout glaukom (např. po dlouhodobém nanášení na rozsáhlé 

plochy, po aplikaci vysokých dávek, při použití okluzivních (s obvazem) technik nebo aplikaci 

na kůži kolem očí). 

Stejně jako v případě jiných glukokortikoidů (chemicky příbuzné hormonální látky), může 

neprofesionální použití vést k maskování celkových klinických příznaků. 

Lokální (místní) kožní infekce může být glukokortikoidy zesílena. 

Děti 

U dětí nemá být Advantan používán s okluzí (se zakrytím obvazy). Je nutné si uvědomit, že plenky 

mohou  mít  okluzivní  účinek.  U  dětí  ve  věku  do  4  měsíců  nebyla  bezpečnost  přípravku  Advantan 

stanovena. 

Další léčivé přípravky a Advantan 

Žádné interakce nejsou doposud známy. 

Přesto  nepoužívejte  jiné  místní  přípravky  bez  porady  s  lékařem  a  nenanášejte  na  stejná  místa  jako 

Advantan další místně působící přípravky. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Těhotenství 

Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Obecně se 

nemají  používat  lokální  přípravky  obsahující  kortikosteroidy  během  prvních  tří  měsíců  těhotenství. 

Obzvláště  je  třeba  se  v  těhotenství  vyhnout  aplikaci  na  velké  plochy,  dlouhodobému  použití  nebo 

okluzivnímu použití (bez přístupu vzduchu).   

Kojení 

Při předepisování přípravku Advantan informujte lékaře o tom, že kojíte. 

Pokud kojíte, nemáte používat Advantan k léčbě kůže na prsech. Je třeba se vyhnout aplikaci na velké 

plochy, dlouhodobému nebo okluznímu použití. 

Plodnost 

Žádné údaje o vlivu methylprednisolon-aceponátu (léčivé látky) na plodnost nejsou dostupné. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Advantan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

3.  Jak se Advantan používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se jedenkrát denně v tenké vrstvě na postižené oblasti kůže příslušná 

léková forma Advantanu zvolená podle typu onemocnění. Po nanesení Advantan jemně vetřete. 

Obecně doba léčby nemá u dospělých přesáhnout 12 týdnů.  

Pokud  bude  kůže  při  léčbě  přípravkem  Advantan  krém  příliš  vysušená,  léčba  má  být  převedena  na 

jinou lékovou formu přípravku s vyšším obsahem tuku (Advantan mastný krém). 

Použití u dětí 

Při  použití  Advantanu  u  kojenců  od  4  měsíců,  dětí  a  dospívajících  není  potřeba  žádná  úprava 

dávkování. Obecně doba použití u dětí nemá přesáhnout 4 týdny.   

U dětí ve věku do 4 měsíců nebyla bezpečnost přípravku Advantan stanovena. 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Advantan, než jste měl(a) 

Nemějte  obavu.  Neočekává  se  žádné  riziko  z jednorázového  předávkování  (to  je,  jestliže  jednou 

použijete přípravek na velké plochy) nebo z náhodného požití přípravku.  

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Advantan  

Nepoužívejte větší množství přípravku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Advantan 

Jestliže chcete předčasně ukončit používání přípravku Advantan, poraďte se s lékařem. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i Advantan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 

každého. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. 

Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem bylo pálení a svědění v místě aplikace.  

Advantan krém 

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů): akné, pálení, svědění v místě 

aplikace.  

Méně časté nežádoucí účinky  (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): přecitlivělost na léčivý 

přípravek  a  suchost  v místě  aplikace,  zčervenání  a  puchýřky  v místě  aplikace,  folikulitida  (hnisavý 

zánět vlasového míšku), vyrážka a parestezie (porucha čití – brnění, mravenčení) v místě aplikace.  

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): mykotická (plísňová) kožní 

infekce,  pyodermie  (hnisavé  kožní  onemocnění),  kožní  praskliny,  teleangiektázie  (rozšíření  kapilár 

viditelných  na  kůži  v podobě  červených  nitek)  a atrofie (ztenčení) kůže, celulitida v místě aplikace, 

edém (otok) a podráždění v místě aplikace.  

  

Není  známo  (z dostupných  údajů  nelze  určit):  strie  (pajizévky),  periorální  dermatitida  (zánět  kůže 

v okolí úst), barevné změny kůže, alergické kožní reakce, hypertrichóza (zvýšený růst ochlupení).  

Advantan mastný krém 

Časté nežádoucí účinky  (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):  akné, pálení, folikulitida 

(hnisavý zánět vlasového míšku) v místě aplikace.  

Méně  časté  nežádoucí  účinky    (mohou  se  vyskytnout  až  u  1  ze  100  pacientů):  praskliny  v kůži, 

teleangiektázie  (lokalizované  rozšíření  krevních  cévek),  svědění  v místě  aplikace,  bolest,  puchýřky, 

zčervenání, neštovičky (pustuly) v místě aplikace, pupínky (papuly) v místě aplikace  

Není  známo  (z dostupných  údajů  nelze  určit):  přecitlivělost  na  léčivý  přípravek,  atrofie  (ztenčení) 

kůže,  strie  (pajizévky),  periorální  dermatitida  (zánět  kůže  obličeje),  barevné  změny  kůže,  alergické 

kožní reakce, hypertrichóza (zvýšený růst ochlupení). 

Vzhledem ke vstřebávání se při použití lokálních přípravků obsahujících kortikoidy mohou objevit 

systémové (celkové) nežádoucí účinky. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

Webové stránky:  http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek   

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

5.  Jak Advantan uchovávat 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co Advantan obsahuje 

-  Léčivou látkou je methylprednisoloni aceponas, jeden gram krému obsahuje methylprednisoloni 

aceponas 1 mg. 

-  Dalšími složkami jsou: 

Advantan krém: 

decyl-oleát, glycerol-monostearát, cetylstearylalkohol, ztužený tuk, střední a dlouhé triacylglyceroly, 

makrogol-2000-stearát, glycerol 85%, dihydrát dinatrium-edetátu, benzylalkohol, butylhydroxytoluen, 

čištěná voda. 

Advantan mastný krém: 

bílý vosk, tekutý parafin, složený emulgátor s estery pentaerythritolu, bílá vazelína, čištěná voda. 

Jak Advantan vypadá a co obsahuje toto balení 

Advantan krém je bílý neprůhledný krém. 

Advantan mastný krém je bílý až žlutý neprůhledný mastný krém. 

Krémy jsou baleny v hliníkové tubě s plastovým uzávěrem. 

Velikost balení: 5, 10, 15, 30, 50 nebo 100 g krému nebo mastného krému v tubě. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci:  

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo 

Výrobce: 

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l., Segrate (MI), Itálie 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 

26.1.2016 

6-3-2018

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals, Inc. today announced the voluntary nationwide recall of ten lots of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g. A detailed listing of products and lots is listed below. These products were manufactured by Gland Pharma Ltd. and distributed by Sagent Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

An elevated impurity has the potential to decrease effectiveness of the product in patients. Posted: 03/06/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Medrol (methylprednisolone) vs. Prednisone

Medrol (methylprednisolone) vs. Prednisone

Medrol (methylprednisolone) and prednisone are glucocorticoids indicated to treat or manage many conditions, endocrine disorders, rheumatic disorders, collagen diseases, dermatologic diseases, allergies, ophthalmic (eye) diseases, respiratory diseases, hematologic disorders, neoplastic diseases (cancers), edematous states, gastrointestinal diseases, and others.

US - RxList

29-1-2018

MEDPREDKIT PLUS (Methylprednisolone Tablets) Kit [MedArbor LLC]

MEDPREDKIT PLUS (Methylprednisolone Tablets) Kit [MedArbor LLC]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Major Pharmaceuticals]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

Cortavance (VIRBAC S.A.)

Cortavance (VIRBAC S.A.)

Cortavance (Active substance: Hydrocortisone aceponate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)143 of Thu, 11 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-1-2018

DEPO-MEDROL (Methylprednisolone Acetate) Injection, Suspension [Cardinal Health]

DEPO-MEDROL (Methylprednisolone Acetate) Injection, Suspension [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

Methylprednisolone

Methylprednisolone

Methylprednisolone is used to treat conditions such as arthritis, blood disorders, severe allergic reactions, certain cancers, eye conditions, skin/kidney/intestinal/lung diseases, and immune system disorders. It decreases your immune system's response to various diseases to reduce symptoms such as swelling, pain, and allergic-type reactions. This medication is a corticosteroid hormone.

US - RxList

2-1-2018

MEDPREDKIT (Methylprednisolone Tablets) Kit [MedArbor LLC]

MEDPREDKIT (Methylprednisolone Tablets) Kit [MedArbor LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

MEDROL (Methylprednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

MEDROL (Methylprednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

DEPO-MEDROL (Methylprednisolone Acetate) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

DEPO-MEDROL (Methylprednisolone Acetate) Injection, Suspension [Zoetis Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

Easotic (VIRBAC S.A.)

Easotic (VIRBAC S.A.)

Easotic (Active substance: Hydrocortisone aceponate, Miconazole (as nitrate form), Gentamicin (as sulphate form)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9112 of Fri, 22 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

20-12-2017

MEDROL (Methylprednisolone) Tablet [A-S Medication Solutions]

MEDROL (Methylprednisolone) Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METHYLPREDNISOLONE ACETATE Injection, Suspension [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

METHYLPREDNISOLONE ACETATE Injection, Suspension [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

METHYLPREDNISOLONE ACETATE Injection, Suspension [Proficient Rx LP]

METHYLPREDNISOLONE ACETATE Injection, Suspension [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METHYLPREDNISOLONE Tablet [BluePoint Laboratories]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METHYLPREDNISOLONE Tablet [American Health Packaging]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Greenstone LLC]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Greenstone LLC]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

MEDROL (Methylprednisolone) Tablet [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

MEDROL (Methylprednisolone) Tablet [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

DEPO-MEDROL (Methylprednisolone Acetate) Injection, Suspension [REMEDYREPACK INC.]

DEPO-MEDROL (Methylprednisolone Acetate) Injection, Suspension [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

4-10-2017

METHYLPREDNISOLONE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 4, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

METHYLPREDNISOLONE Tablet [A-S Medication Solutions]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Sep 7, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

MEDROL (Methylprednisolone) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

MEDROL (Methylprednisolone) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

1-8-2017

News and press releases: CMDh confirms that methylprednisolone injections containing lactose must not be given to patients allergic to cow's milk proteins

News and press releases: CMDh confirms that methylprednisolone injections containing lactose must not be given to patients allergic to cow's milk proteins

Current formulations containing lactose will be replaced with lactose-free formulations

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-7-2017

METHYLPREDNISOLONE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-7-2017

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Par Pharmaceutical]

METHYLPREDNISOLONE Tablet [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Jul 14, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Veterinary medicinal products containing methylprednisolone hydrogen succinate presented as solutions for injection for use in target species cattle

Veterinary medicinal products containing methylprednisolone hydrogen succinate presented as solutions for injection for use in target species cattle

Veterinary medicinal products containing methylprednisolone hydrogen succinate presented as solutions for injection for use in target species cattle (Active substance: Methylprednisolone hydrogen succinate) - Community Referrals - Art 35 - Commission Decision (2017)4364 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/119

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement