ADVANTAN KRÉM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ADVANTAN KRÉM Krém 1MG/G
 • Dávkování:
 • 1MG/G
 • Léková forma:
 • Krém
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X100G Tuba
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ADVANTAN KRÉM Krém 1MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • METHYLPREDNISOLON-ACEPONÁT
 • Přehled produktů:
 • ADVANTAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 46/ 512/96-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn. sukls245133/2015

Příbalová informace:informacepro pacienta

Advantankrém

Advantan mastný krém

1 mg/g

krém

methylprednisoloni aceponas

Přečtěte sipozorně celou příbalovou informacidříve, nežzačnete tento přípravek používat,

protože obsahujepro Vás důležité údaje.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudete potřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

- Tento přípravekbylpředepsánvýhradněVám. Nedávejte jejžádnédalšíosobě. Mohlbyjí

ublížit, a to itehdy, má-listejnéznámkyonemocněníjako Vy.

- Pokud seu Vásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte to svému lékařinebo

lékárníkovi. Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci.Vizbod 4.

Co naleznete v tétopříbalovéinformaci:

1. Co je Advantan akčemu sepoužívá

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete Advantan používat

3. JakseAdvantan používá

4. Možné nežádoucíúčinky

5 JakAdvantan uchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1. Co jeAdvantan a kčemu se používá

Advantan je kožnípřípraveksobsahemkortikosteroidů.

PřimístnímpoužitíAdvantanpotlačujezánětlivéreakce,alergickéreakceakožníreakcespojenése

zvýšenounovotvorboubuněkavedekústupuobjektivníchpříznaků(zarudnutí,otok,ztluštěníkůže,

zhruběníkožního povrchu)isubjektivních obtíží(svědění, pálení, bolest).

Advantanjeurčenkzevníléčběendogenníhoekzému(atopickádermatitida,neurodermatitida),

kontaktníhoekzému(alergickýzánětkůže,způsobenýkontaktemsrůznýmichemickýmilátkami),

degenerativníhoekzému(pomalusevyvíjejícíekzémvzniklýpovyčerpáníobrannýchmechanismů

kůžepřidlouhodobémkontaktusdráždivýmilátkami),dyshidrotickéhoekzému(ekzémprojevujícíse

hlubokýmipuchýřkyzejménanadlaníchachodidlech),numulárníhoekzému(ekzémsvýsevem

kruhovitých ložisekpuchýřků a pozdějšímmokváním), neklasifikovatelného ekzémua ekzémů u dětí.

Poznámka:ekzémjepovrchovýneinfekčnízánětkůžeprojevujícíserůznýmisvědivýmikožními

změnami(puchýřky,mokváním,stroupky,zhrubnutímabarevnýmizměnami),přičemžjednotlivé

formyselišípříčinou iprůběhem.

Advantan krém

Advantan krém-léková forma snízkýmobsahemtuku a vysokýmobsahemvody-je vhodný

předevšímpronověvznikláamokvajícístádiaekzému,provelmimastnoupleťaproošetření

nezakrytých částitěla aložisekekzému ve vlasech.

Advantan mastný krém

Advantanmastnýkrémlehcepromašťujekůži,anižbyzadržovaltepločitekutiny.Máširšípoužití,

protožekožníporuchy,přinichžkůžeaninemokváaninenípřílišsuchá,vyžadujímasťovýzáklads

vyváženýmpodílemvodyituku.

2. Čemu musítevěnovatpozornost, nežzačneteAdvantan používat

NepoužívejteAdvantan

- jestliže jste alergický(á)namethylprednisolon-aceponátnebo nakteroukolidalšísložkutohoto

přípravku (uvedenou vbodě 6).

- jestliže máte:tuberkulózu kůže nebo trpíte luetickýmiprocesyvléčenéoblasti(lues-příjice),

virózu(např. planéneštovice, pásovýopar).

- jestližemátevředyna kůži, acnevulgaris(trudovitost), atrofické(úbytektkáně)onemocnění

kůže nebo postvakcinačníreakcikůže voblasti, která má býtléčena.

- naobličej,jestližemáterůžovku(acnerosacea-zánětlivéonemocněníkůžeobličeje)nebo

periorálnídermatitidu(zánětlivé onemocněníkůže vokolíúst).

- jestliže máte bakteriálnínebo mykotické (plísňové)kožníonemocnění.

Upozorněnía opatření

- Pokud lékařurčí, žeVaše kožníonemocněníje doprovázeno bakteriálnínebo plísňovou

infekcí, bude nutná dalšízvláštníléčba.

- Advantan je třebananášetopatrně,zabraňte vniknutído očí.

- Buďte opatrní, abyseAdvantan nedostaldo kontaktu sotevřenýmiranaminebo sliznicemi.

- Pokud jste se někdyléčil(a)na glaukom(zelenýzákal), informujte o tomsvého lékaře.

- Nadměrná aplikace lokálních kortikosteroidů na velké plochytěla nebo dlouhodobé

používání, zvláště připoužitíokluze (uzavírajícího obvazu), výrazně zvyšuje riziko

systémových(celkových)nežádoucích účinků.Délkaléčbymábýtco nejkratší.Je nutné mít

na paměti, že ipoužíváníplenek, stejně jako oblasti, vnichždocházíkvýraznému třeníkůže

navzájem, mohoumítokluzivníúčinek.

- Advantan krémobsahuje dvě pomocnélátky(cetylstearylalkohola butylhydroxytoluen), které

mohou způsobitmístníkožníreakce(např. kontaktnídermatitidu). Butylhydroxytoluen může

způsobitipodrážděníočía sliznic.

Jakje známo ze systémového použitíkortikosteroidů (např. užíváníústy),také přimístním

podáníkortikosteroidů semůže vyvinoutglaukom(např. po dlouhodobémnanášenína rozsáhlé

plochy, po aplikacivysokých dávek, připoužitíokluzivních (s obvazem)techniknebo aplikaci

na kůžikolemočí).

Stejně jako vpřípadějiných glukokortikoidů (chemickypříbuzné hormonálnílátky), může

neprofesionálnípoužitívéstkmaskovánícelkových klinických příznaků.

Lokální(místní)kožníinfekcemůže býtglukokortikoidyzesílena.

Děti

UdětínemábýtAdvantanpoužívánsokluzí(sezakrytímobvazy).Jenutnésiuvědomit,žeplenky

mohoumítokluzivníúčinek.Udětívevěkudo4měsícůnebylabezpečnostpřípravkuAdvantan

stanovena.

Dalšíléčivépřípravkya Advantan

Žádnéinterakcenejsou doposud známy.

Přestonepoužívejtejinémístnípřípravkybezporadyslékařemanenanášejtenastejnámístajako

Advantan dalšímístně působícípřípravky.

Těhotenství, kojenía plodnost

Těhotenství

Pokudjstetěhotnánebokojíte,domnívátese,žemůžetebýttěhotná,neboplánujeteotěhotnět,

poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačnetetentopřípravekpoužívat.Obecněse

nemajípoužívatlokálnípřípravkyobsahujícíkortikosteroidyběhemprvníchtříměsícůtěhotenství.

Obzvláštějetřebasevtěhotenstvívyhnoutaplikacinavelképlochy,dlouhodobémupoužitínebo

okluzivnímu použití(bezpřístupu vzduchu).

Kojení

Připředepisovánípřípravku Advantan informujte lékaře o tom, že kojíte.

Pokudkojíte,nemátepoužívatAdvantankléčběkůženaprsech.Jetřebasevyhnoutaplikacinavelké

plochy, dlouhodobému nebo okluznímu použití.

Plodnost

Žádnéúdaje o vlivu methylprednisolon-aceponátu (léčivélátky)naplodnostnejsou dostupné.

Řízenídopravních prostředků a obsluha strojů

PřípravekAdvantannemá žádnýnebomázanedbatelnývlivnaschopnostříditneboobsluhovatstroje.

3. Jak se Advantanpoužívá

Vždypoužívejte tento přípravekpřesně podle pokynů svého lékaře. Pokud sinejste jistý(á), poraďte

sesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Pokudlékařneurčíjinak,nanášísejedenkrátdenněvtenkévrstvěnapostiženéoblastikůžepříslušná

lékováforma Advantanu zvolenápodle typu onemocnění.Po naneseníAdvantan jemně vetřete.

Obecnědoba léčbynemáu dospělých přesáhnout12 týdnů.

PokudbudekůžepřiléčběpřípravkemAdvantankrémpřílišvysušená,léčbamábýtpřevedenana

jinoulékovou formu přípravku svyššímobsahemtuku (Advantan mastnýkrém).

Použitíu dětí

PřipoužitíAdvantanuukojencůod4měsíců,dětíadospívajícíchnenípotřebažádnáúprava

dávkování. Obecnědoba použitíu dětínemápřesáhnout4 týdny.

Udětíve věku do 4 měsíců nebyla bezpečnostpřípravku Advantan stanovena.

Jestliže jste použil(a)vícepřípravkuAdvantan, nežjste měl(a)

Nemějteobavu.Neočekávásežádnérizikozjednorázovéhopředávkování(toje,jestližejednou

použijete přípravekna velké plochy)nebo znáhodného požitípřípravku.

Jestliže jste zapomněl(a)použítpřípravek Advantan

Nepoužívejte většímnožstvípřípravku, abyste nahradil(a)vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a)používatpřípravekAdvantan

Jestližechcetepředčasně ukončitpoužívánípřípravkuAdvantan, poraďte se slékařem.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobně jako všechnylékymůže mítiAdvantannežádoucíúčinky, které se ale nemusívyskytnoutu

každého.

Pokud seu Vásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové

informaci.

Nejčastějipozorovanýmnežádoucímúčinkembylo pálenía svěděnívmístě aplikace.

Advantan krém

Časténežádoucíúčinky(mohou sevyskytnoutažu 1 z10pacientů):akné,pálení,svěděnívmístě

aplikace.

Méněčasténežádoucíúčinky(mohousevyskytnoutažu1ze100pacientů):přecitlivělostnaléčivý

přípravekasuchostvmístěaplikace,zčervenáníapuchýřkyvmístěaplikace,folikulitida(hnisavý

zánětvlasového míšku), vyrážka aparestezie(poruchačití–brnění, mravenčení)vmístě aplikace.

Vzácnénežádoucíúčinky(mohousevyskytnoutažu1z1000pacientů):mykotická(plísňová)kožní

infekce,pyodermie(hnisavékožníonemocnění),kožnípraskliny,teleangiektázie(rozšířeníkapilár

viditelnýchnakůživpodoběčervenýchnitek)aatrofie(ztenčení)kůže,celulitidavmístěaplikace,

edém(otok)a podrážděnívmístě aplikace.

Neníznámo(zdostupnýchúdajůnelzeurčit):strie(pajizévky),periorálnídermatitida(zánětkůže

vokolíúst), barevné změnykůže, alergické kožníreakce,hypertrichóza(zvýšenýrůstochlupení).

Advantan mastný krém

Časténežádoucíúčinky(mohou sevyskytnoutažu 1 z10 pacientů):akné,pálení,folikulitida

(hnisavýzánětvlasového míšku)vmístě aplikace.

Méněčasténežádoucíúčinky(mohousevyskytnoutažu1ze100pacientů):prasklinyvkůži,

teleangiektázie(lokalizovanérozšířeníkrevníchcévek),svěděnívmístěaplikace,bolest,puchýřky,

zčervenání,neštovičky(pustuly)vmístě aplikace,pupínky(papuly)vmístě aplikace

Neníznámo(zdostupnýchúdajůnelzeurčit):přecitlivělostnaléčivýpřípravek,atrofie(ztenčení)

kůže,strie(pajizévky),periorálnídermatitida(zánětkůžeobličeje),barevnézměnykůže,alergické

kožníreakce,hypertrichóza (zvýšenýrůstochlupení).

Vzhledemke vstřebávánísepřipoužitílokálních přípravků obsahujících kortikoidymohou objevit

systémové (celkové)nežádoucíúčinky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucíchúčinků, sdělte to svému lékařinebolékárníkovi.

Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové

informaci. Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímo na adresu:

Státníústavpro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášenímnežádoucích účinků můžete přispětkzískánívíceinformacío bezpečnostitohoto

přípravku.

5. Jak Advantan uchovávat

Uchovávejte přiteplotědo 25°C.

Uchovávejtetento přípravekmimodohled adosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravekpo uplynutídobypoužitelnostiuvedené naobaluza„Použitelné do:“.

Doba použitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravkydo odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jaknaložits přípravky, které jižnepoužíváte. Tato opatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah balení a dalšíinformace

CoAdvantanobsahuje

-Léčivou látkou jemethylprednisoloniaceponas,jeden gramkrému obsahujemethylprednisoloni

aceponas1 mg.

-Dalšímisložkamijsou:

Advantankrém:

decyl-oleát, glycerol-monostearát, cetylstearylalkohol, ztuženýtuk,střednía dlouhé triacylglyceroly,

makrogol-2000-stearát,glycerol85%, dihydrátdinatrium-edetátu, benzylalkohol, butylhydroxytoluen,

čištěnávoda.

Advantanmastnýkrém:

bílývosk, tekutýparafin,složenýemulgátorsesterypentaerythritolu, bílá vazelína, čištěnávoda.

JakAdvantanvypadá a co obsahujetoto balení

Advantan krémje bílýneprůhlednýkrém.

Advantan mastnýkrémje bílýažžlutýneprůhlednýmastnýkrém.

Krémyjsou balenyvhliníkové tubě splastovýmuzávěrem.

Velikostbalení:5, 10, 15, 30, 50 nebo 100 gkrému nebo mastného krému vtubě.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraci:

BayerPharma AG, D-13342Berlín, Německo

Výrobce:

BayerHealthCare ManufacturingS.r.l.,Segrate (MI),Itálie

Tato příbalová informacebyla naposledyrevidována:

26.1.2016