Advertisement

Adaxio

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Adaxio
 • Léková forma:
 • Šampon
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Adaxio
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Biguanidy a amidines
 • Přehled produktů:
 • 9904034 - 1 x 200 ml - láhev - -; 9904035 - 1 x 500 ml - láhev - -; 9904725 - 1 x 200 ml - láhev - -; 9904726 - 1 x 500 ml - láhev - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/006/15-C
 • Datum autorizace:
 • 30-01-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Adaxio šampon pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Santé Animale

10 Avenue de La Ballastière

33500 Libourne

Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

THEPENIER PHARMA

INDUSTRIE

ROUTE D’ALENCON

61400 ST LANGIS LES

MORTAGNE

FRANCIE

CEVA SANTÉ ANIMALE

200 avenue de Mayenne

Zone Industrielle des Touches

53000 LAVAL

FRANCIE

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Adaxio šampon pro psy.

Chlorhexidini digluconas / miconazoli nitras

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

Chlorhexidini digluconas 20 mg (odpovídá 11,26 mg chlorhexidinum)

Miconazoli nitras 20 mg (odpovídá 17,37 mg miconazolum)

Methylchloroisothiazolinon 0.0075 mg

Methylisothiazolinon 0.0025 mg

Kyselina benzoová (E210) 1,35 mg

Šampon.

Čirá světle žlutá až žlutá kapalina.

4.

INDIKACE

Léčba a tlumení seboroické dermatitidy provázející infekce Malassezia pachydermatis a / nebo

Staphylococcus pseudintermedius.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve výjimečných případech se může u psů trpících atopií po aplikaci přípravku vyvinout svědivá nebo

erytematózní reakce.

Ve velmi vzácných případech se u psů může po aplikaci přípravku vyvinout kožní reakce (svědění,

zarudnutí).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Kožní podání.

Obvykle se šampon aplikuje dvakrát týdně, dokud příznaky onemocnění neodezní a poté jednou týdně

nebo podle potřeby pro udržení stavu pod kontrolou.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Zvíře důkladně navlhčete čistou vodou, na několika místech naneste šampon a vetřete jej do srsti.

Použijte dostatečné množství přípravku, aby se na srsti a kůži vytvořila pěna. Zabezpečte, aby byl

šampon nanesen v oblasti okolo pysků, pod ocasem a mezi prsty. Zvíře ponechte 10 minut v klidu

stát, poté opláchněte čistou vodou a nechte přirozeně uschnout v teple a mimo průvan.

Počet ošetření na 200 ml láhev

krátká srst

dlouhá srst

do 15kg

16-24kg

25kg a

více

Počet ošetření na 500 ml láhev

krátká srst

dlouhá srst

do 15kg

16-24kg

25kg a

více

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před chladem a mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na láhvi a

krabici po "EXP:" Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Po prvním otevření vnitřního obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v tomto obalu a

to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci. Toto datum

napište na místo k tomu určené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Při použití přípravku je nutno zohlednit oficiální vnitrostátní a místní pravidla antibiotické politiky.

Dávejte pozor, aby v průběhu aplikace šamponu zvíře přípravek nevdechovalo nebo aby nedošlo

k vniknutí přípravku do očí, zvukovodu, nosu nebo tlamy.

V případě zasažení očí vypláchněte dostatečným množstvím vody.

Pokud podráždění očí přetrvává, poraďte se s veterinárním lékařem.

Nedovolte, aby se zvíře olizovalo během aplikace šamponu a oplachování nebo před tím, než se usuší.

Štěňata by neměla přijít při do styku s kojícími fenami do doby, než bude srst suchá.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na chlorhexidin, mikonazol nebo na kteroukoli z pomocných látek,

by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Tento přípravek může zapříčinit přecitlivělost po kontaktu s kůží. Pokud se rozvinou

postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka,

vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Náhodné zasažení očí neředěným přípravkem může způsobit vážné podráždění očí. Zabraňte

kontaktu s očima. V případě náhodného kontaktu s očima, vypláchněte oči velkým množstvím

vody. Pokud podráždění přetrvává, poraďte se s lékařem.

Přípravek může být dráždivý pro pokožku. Zabraňte delšímu kontaktu s šamponem a opatrně si

umyjte a usušte ruce.

Vyhněte se nadměrné manipulaci a hlazení léčených zvířat bezprostředně po použití přípravku.

Použití v průběhu březosti nebo laktace

:

Studie na laboratorních zvířatech neprokázaly teratogenní a fetotoxický účinek a maternální toxicitu

chlorhexidinu nebo mikonazolu v doporučených dávkách. Nicméně bezpečnost přípravku u psů

nebyla v průběhu březosti a laktace zkoumána. Proto by měl být přípravek použit po zvážení

terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace pro posouzení interakcí tohoto přípravku s jinými topicky podávanými

přípravky.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Žádné údaje nejsou k dispozici.

Inkompatibility:

Nejsou známy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Velikosti balení:

200ml láhev

500ml láhev

Krabice s 1 láhví na 200 ml

Krabice s 1 láhví na 500 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

Ceva Animal Health Slovakia spol. s r.o.

Račianska 153

831 53 Bratislava

Slovak Republic

Tel: +421 2 55 56 64 88

E mail: registrations.slovakia@ceva.com

Číslo MA

Právní stav (vnitrostátní registrace)

1-3-2018

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [Atlantic Biologicals Corps]

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [Atlantic Biologicals Corps]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [Carilion Materials Management]

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [Carilion Materials Management]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CHLORDINE 105 TEAT DIP (Chlorhexidine Gluconate) Solution [AgroChem Inc]

CHLORDINE 105 TEAT DIP (Chlorhexidine Gluconate) Solution [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

3M AVAGARD (Chlorhexidine Gluconate And Alcohol) Lotion [3M Health Care ]

3M AVAGARD (Chlorhexidine Gluconate And Alcohol) Lotion [3M Health Care ]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

MAX CHLORHEXIDINE FLUSH (Chlorhexidine Gluconate) Solution [Animal Pharmaceuticals]

MAX CHLORHEXIDINE FLUSH (Chlorhexidine Gluconate) Solution [Animal Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

CHLORDINE 55 (Chlorhexidine Gluconate) Spray [AgroChem Inc]

CHLORDINE 55 (Chlorhexidine Gluconate) Spray [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

HIBICLENS (Chlorhexidine Gluconate) Solution [A-S Medication Solutions]

HIBICLENS (Chlorhexidine Gluconate) Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

CHLORHEXIDINE Solution [PHOENIX PHARMACEUTICAL INC./ CLIPPER DISTRIBUTING, INC.]

CHLORHEXIDINE Solution [PHOENIX PHARMACEUTICAL INC./ CLIPPER DISTRIBUTING, INC.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

CHLORHEXIDINE FLUSH (Chlorhexidine Gluconate) Solution [Stratford Pharmaceuticals]

CHLORHEXIDINE FLUSH (Chlorhexidine Gluconate) Solution [Stratford Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

CHLORHEXIDINE 4% (Chlorhexidine Gluconate) Shampoo [Stratford Pharmaceuticals]

CHLORHEXIDINE 4% (Chlorhexidine Gluconate) Shampoo [Stratford Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

KETO-C (Chlorhexidine Gluconate, Ketoconazole) Shampoo [Stratford Pharmaceuticals]

KETO-C (Chlorhexidine Gluconate, Ketoconazole) Shampoo [Stratford Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

KETO-C (Chlorhexidine Gluconate, Ketoconazole) Spray [Stratford Pharmaceuticals]

KETO-C (Chlorhexidine Gluconate, Ketoconazole) Spray [Stratford Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

KENOCIDIN S AND DIP (Chlorhexidine Gluconate) Solution [CID LINES NV]

KENOCIDIN S AND DIP (Chlorhexidine Gluconate) Solution [CID LINES NV]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

KENOCIDIN (Chlorhexidine Gluconate) Solution [CID LINES NV]

KENOCIDIN (Chlorhexidine Gluconate) Solution [CID LINES NV]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

HIBICLENS (Chlorhexidine Gluconate) Solution [Molnlycke Health Care]

HIBICLENS (Chlorhexidine Gluconate) Solution [Molnlycke Health Care]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [All Pharma, LLC]

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [All Pharma, LLC]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

BD E-Z SCRUB (Chlorhexidine Gluconate) Solution [Becton, Dickinson And Company]

BD E-Z SCRUB (Chlorhexidine Gluconate) Solution [Becton, Dickinson And Company]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

CHLORHEXIDINE GLUCONANTE Rinse [AMD Medicom Inc.]

CHLORHEXIDINE GLUCONANTE Rinse [AMD Medicom Inc.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PAROEX (Chlorhexidine Gluconate) Rinse [Sunstar Americas, Inc.]

PAROEX (Chlorhexidine Gluconate) Rinse [Sunstar Americas, Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

MALASEB (Chlorhexidine Gluconate, Miconazole Nitrate) Shampoo [Bayer HealthCare LLC]

MALASEB (Chlorhexidine Gluconate, Miconazole Nitrate) Shampoo [Bayer HealthCare LLC]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [A-S Medication Solutions]

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

PERIDEX (Chlorhexidine Gluconate) Rinse [3M ESPE Dental Products]

PERIDEX (Chlorhexidine Gluconate) Rinse [3M ESPE Dental Products]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

DYNA-HEX 2 (Chlorhexidine Gluconate) Liquid [Xttrium Laboratories, Inc.]

DYNA-HEX 2 (Chlorhexidine Gluconate) Liquid [Xttrium Laboratories, Inc.]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [Lyne Laboratories, Inc.]

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [Lyne Laboratories, Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

CHLORHEXIDINE WITH ALOE VERA (Chlorhexidine Gluconate) Solution [MWI]

CHLORHEXIDINE WITH ALOE VERA (Chlorhexidine Gluconate) Solution [MWI]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Solution [Aspen Veterinary Resource, Ltd.]

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Solution [Aspen Veterinary Resource, Ltd.]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Cloth [Sage Products LLC]

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Cloth [Sage Products LLC]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [Cardinal Health]

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [Cardinal Health]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

HEXACHLOR-K (Chlorhexidine Gluconate And Ketoconazole) Spray [GlenHaven LLC]

HEXACHLOR-K (Chlorhexidine Gluconate And Ketoconazole) Spray [GlenHaven LLC]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-9-2017

HEXACHLOR-K WIPES (Chlorhexidine Gluconate And Ketoconazole) Cloth [GlenHaven LLC]

HEXACHLOR-K WIPES (Chlorhexidine Gluconate And Ketoconazole) Cloth [GlenHaven LLC]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-9-2017

GLEN HAVEN TRIZCHLOR 4 (Chlorhexidine Gluconate) Solution [GlenHaven LLC]

GLEN HAVEN TRIZCHLOR 4 (Chlorhexidine Gluconate) Solution [GlenHaven LLC]

Updated Date: Sep 8, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

7-8-2017

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [Xttrium Laboratories, Inc.]

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [Xttrium Laboratories, Inc.]

Updated Date: Aug 7, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement