ACYLPYRIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ACYLPYRIN Šumivá tableta 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Šumivá tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 15 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ACYLPYRIN Šumivá tableta 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ
 • Přehled produktů:
 • ACYLPYRIN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 07/ 066/73-S/C
 • Datum autorizace:
 • 14-03-2016
 • EAN kód:
 • 8594002959951
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls79711/2013

a sp.zn. sukls140400/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ACYLPYRIN 500 mg šumivé tablety

(Kyselina acetylsalicylová)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží do 3 dnů (při horečce) nebo do 5

dnů (při bolesti), musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek ACYLPYRIN a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACYLPYRIN užívat

Jak se přípravek ACYLPYRIN užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ACYLPYRIN uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK ACYLPYRIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek s obsahem kyseliny acetylsalicylové tlumí bolest a snižuje horečku, ve vyšších

dávkách má protizánětlivé účinky.

Přípravek ACYLPYRIN lze bez porady s lékařem užívat ke snížení horečky a k úlevě od

bolesti při chřipce a nachlazení, k potlačení mírné až středně silné bolesti (např. hlavy, zubů,

bolesti v zádech a bolesti při menstruaci). U kloubních a svalových bolestí (vyjma těch, které

doprovází chřipková onemocnění nebo bolesti zad) a při bolesti nervového původu je nutná

porada s lékařem.

Pokud se do 3 dnů (při horečce) nebo do 5 dnů (při bolesti), nebudete cítit lépe nebo pokud se

Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Přípravek mohou užívat bez doporučení lékaře dospělí a dospívající od 16 let.

Děti a dospívající do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučení

lékařem.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ACYLPYRIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ACYLPYRIN

jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

jestliže jste měl(a) v minulosti po požití salicylátů nebo jiných nesteroidních protizánětlivých

léků astmatický záchvat, rýmu nebo kopřivku nebo otoky

při chorobné krvácivosti

při současné vředové chorobě žaludku a střev

před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením

při průduškovém astmatu

při závažné poruše funkce jater, ledvin nebo srdce

pokud současně užíváte metotrexát v dávce 15 mg týdně či vyšší

v posledních třech měsících těhotenství

při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ACYLPYRIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

pokud jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v první a druhé třetině

těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře).

pokud

máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, průduškové astma, sennou rýmu nebo nosní

polypy

pokud jste někdy v minulosti měl(a) vřed žaludku nebo dvanáctníku

při onemocnění ledvin

při onemocnění jater

při dně

pokud máte nedostatek enzymu

glukóza-6-fosfát dehydrogenázy

Děti a dospívající

U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné

infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny

acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující

stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během

nemoci, nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků

onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné,

zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo

naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u

dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně

vyhledat lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek ACYLPYRIN

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se ACYLPYRIN užívá současně s některými jinými

léky podávanými při léčbě:

nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)

vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory)

bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé léky)

dny ( probenecid)

nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát)

- deprese (lithium)

- epilepsie (fenytoin, kyselina valproová, barbituráty)

- onemocnění srdce (digoxin)

Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin),

zvyšuje riziko krvácení z trávicího ústrojí při současné hormonální léčbě. Dále zesiluje účinek

léků používaných při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselina

acetylsalicylová snižuje účinek léků působících na močový systém.

Přípravek ACYLPYRINU s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek ACYLPYRIN se má užívat po jídle. Šumivou tabletu rozpusťte ve sklenici vody a

vypijte.

Při užívání přípravku ACYLPYRIN se nesmí konzumovat alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

ACYLPYRIN se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. V první a druhé třetině těhotenství

může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.

ACYLPYRIN se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek

se však kojení musí přerušit, protože kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost

u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.

Přípravek ACYLPYRIN obsahuje sodík a sacharosu

Tento přípravek obsahuje

293 mg sodíku

v 1 tabletě. N

utno vzít v úvahu u pacientů na dietě s

nízkým obsahem sodíku

Pokud vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý

přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ACYLPYRIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Dospělí a dospívající od 16 let

Nedoporučí-li lékař jinak, dospělí a dospívající obvykle užívají 1-2 tablety každých 4-8 hodin.

Maximální denní dávka 8 tablet se nesmí překročit. Minimální odstup mezi jednotlivými

dávkami je 4 hodiny.

Pokud vám do 3 dnů neklesne horečka nebo do 5 dnů neustoupí bolesti nebo se Váš stav

zhorší, případně se vyskytnou vedlejší účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o

dalším užívání ACYLPYRINU se svým lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte

přípravek déle než 7 dnů, i pokud příznaky onemocnění ustupují.

Děti a dospívající do 16 let

Při podání kyselinya acetylsalicylové dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu horečnatého

onemocnění hrozí vznik Reyova syndromu (viz. bod 4).

Děti a dospívající do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení

lékařem. Dávkování vždy určí lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACYLPYRIN , než jste měl(a)

nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Předávkování se může projevit hučením v uších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností.

Závažnější

předávkování

projevuje

prohloubeným

dýcháním,

nevolností,

zvracením,

křečemi až bezvědomím.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ACYLPYRIN

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i ACYLPYRINU nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:

Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob.

Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob.

Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob.

Vzácné: méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob.

Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob, včetně ojedinělých případů.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit).

Nežádoucí účinky

Časté: bolesti břicha, pálení žáhy, nevolnost, zvracení

Méně časté: kopřivka

Vzácné: průduškové astma

Velmi vzácné: krvácení do žaludku a střev, které může vést k chudokrevnosti z nedostatku železa,

žaludeční a dvanácterníkové vředy a perforace

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): ojedinělé případy poruchy funkce jater, závratě,

hučení v uších (obvykle svědčí o předávkování), zvýšené riziko krvácení (např. při a po chirurgických

zákrocích nebo úrazech), u pacientů s enzymatickou poruchou (nedostatečností glukóza-6-fosfát-

dehydrogenázy) byla hlášena hemolýza (rozpad červených krvinek) a hemolytická anémie

(chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), poškození ledvin a akutní selhání ledvin,

kožní

reakce, anafylaktické reakce

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

Reyův syndrom

U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce

horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové

vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné

diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve

stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o vytrvalé

zvracení,

průjem,

poruchy

dýchání

(nepravidelné,

zrychlené),

ztrátu

energie,

únavu,

ospalost,

netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost,

zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených

příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41, Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK PŘÍPRAVEK ACYLPYRIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl

přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale (EXP:). Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření

pomáhají chránit životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ACYLPYRIN obsahuje

Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum 500 mg v 1 šumivé tabletě.

Dalšími pomocnými látkami jsou bezvodá kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný,

monohydrát

glukonanu

vápenatého,

uhličitan

vápenatý,

dihydrát

sodné

soli

sacharinu,

citronové aroma (obsahule: přírodně identické látky, sacharózu, maltodextrin, modifikovaný

škrob).

Jak přípravek ACYLPYRIN vypadá a co obsahuje toto balení

ACYLPYRIN jsou kulaté, hladké bílé tablety.

Balení obsahuje 10, 15 nebo 20 šumivých tablet v bílé PP tubě s potiskem s bílým PE

odklápěcím uzávěrem s vysoušedlem, spojeným s proužkem originality, a krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci

Herbacos Recordati s.r.o, Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika

Výrobce

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika s místem

propouštění

šarží

adrese

Herbacos

Recordati

s.r.o.,

Generála

Svobody

335,

Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.9.2015.

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

6-4-2018

ACETICUM ACIDUM (Acetic Acid) Pellet [Boiron]

ACETICUM ACIDUM (Acetic Acid) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

MURIATICUM ACIDUM (Hydrochloric Acid) Pellet [Boiron]

MURIATICUM ACIDUM (Hydrochloric Acid) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

PICRICUM ACIDUM (Picric Acid) Pellet [Boiron]

PICRICUM ACIDUM (Picric Acid) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

ASPIRIN (Acetylsalicylic Acid) Tablet [Vedco, Inc.]

ASPIRIN (Acetylsalicylic Acid) Tablet [Vedco, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

PHOSPHORICUM ACIDUM (Phosphoric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

PHOSPHORICUM ACIDUM (Phosphoric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

PICRICUM ACIDUM (Picric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

PICRICUM ACIDUM (Picric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

OROTICUM ACIDUM (Orotic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

OROTICUM ACIDUM (Orotic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

OXALICUM ACIDUM (Oxalic Acid Dihydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

OXALICUM ACIDUM (Oxalic Acid Dihydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NITRICUM ACIDUM (Nitric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

NITRICUM ACIDUM (Nitric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

MURIATICUM ACIDUM (Hydrochloric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

MURIATICUM ACIDUM (Hydrochloric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LACTICUM ACIDUM (Lactic Acid, Dl-) Liquid [Washington Homeopathic Products]

LACTICUM ACIDUM (Lactic Acid, Dl-) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

HIPPURICUM ACIDUM (Hippuric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

HIPPURICUM ACIDUM (Hippuric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

FORMICUM ACIDUM (Formic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

FORMICUM ACIDUM (Formic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

GALLICUM ACIDUM (Gallic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

GALLICUM ACIDUM (Gallic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

19-12-2017

BENZOICUM ACIDUM (Benzoic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

BENZOICUM ACIDUM (Benzoic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

PHOSPHORICUM ACIDUM (Phosphoric Acid) Pellet [Laboratoires Boiron]

PHOSPHORICUM ACIDUM (Phosphoric Acid) Pellet [Laboratoires Boiron]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NITRICUM ACIDUM (Nitric Acid) Pellet [Laboratoires Boiron]

NITRICUM ACIDUM (Nitric Acid) Pellet [Laboratoires Boiron]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ACETICUM ACIDUM (Acetic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

ACETICUM ACIDUM (Acetic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

23-6-2017

ASPIRIN BOLUS (Acetylsalicylic Acid) Tablet [MWI Veterinary Supply, Inc.]

ASPIRIN BOLUS (Acetylsalicylic Acid) Tablet [MWI Veterinary Supply, Inc.]

Updated Date: Jun 23, 2017 EST

US - DailyMed

22-6-2017

ASPIRIN (Acetylsalicylic Acid) Tablet [MWI Veterinary Supply, Inc.]

ASPIRIN (Acetylsalicylic Acid) Tablet [MWI Veterinary Supply, Inc.]

Updated Date: Jun 22, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

TARTARICUM ACIDUM (Tartaric Acid) Pellet [Washington Homeopathic Products]

TARTARICUM ACIDUM (Tartaric Acid) Pellet [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

31-5-2017

HIPPURICUM ACIDUM (Hippuric Acid) Pellet [Washington Homeopathic Products]

HIPPURICUM ACIDUM (Hippuric Acid) Pellet [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: May 31, 2017 EST

US - DailyMed