Actimarbo

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Actimarbo 80 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Actimarbo 80 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Fluorochinolony
 • Přehled produktů:
 • 9904321 - 1 x 6 tableta - blistr - -; 9904322 - 2 x 6 tableta - blistr - -; 9904323 - 12 x 6 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/051/15-C
 • Datum autorizace:
 • 21-04-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 19-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

8020 Oostkamp

Belgie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

8020 Oostkamp

Belgie

nebo

Accord Healthcare Limited

Sage dům

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Velká Británie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Actimarbo 80 mg ochucené tablety pro psy

Přípravek s indikačním omezením

Marbofloxacinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje 80 mg marbofloxacinum.

4.

INDIKACE

U psů je marbofloxacin indikován k léčbě:

Kožních infekcí způsobených kmeny mikroorganismů citlivými na marbofloxacin;

Infekcí močových cest souvisejících nebo nesouvisejících s prostatitidou nebo epididymitidou

způsobených kmeny mikroorganismů citlivými na marbofloxacin;

Infekcí dýchacích cest způsobených kmeny mikroorganismů citlivými na marbofloxacin.

5.

KONTRAINDIKACE

Marbofloxacin nesmí být používán u psů mladších než 12 měsíců, respektive mladších než 18 měsíců

u obřích plemen psů, jako jsou německé dogy, briardi, bernští salašničtí psi, bouvieři a mastifové,

s delším obdobím růstu. Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na marbofloxacin nebo

jakékoliv (fluoro) chinolony nebo na některou z pomocných látek přípravku.

Nepoužívat v případech potvrzené rezistence původců na fluorochinolony nebo v případech, kdy na

rezistenci existuje podezření (zkřížená rezistence).

Nepoužívejte k léčbě koček. Pro léčbu tohoto druhu je k dispozici tableta 5 mg.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při doporučeném terapeutickém dávkování se u psů neočekává výskyt žádných závažných

nežádoucích účinků.

Jako méně často se vyskytující nežádoucí účinky se mohou projevit zvracení, měkká stolice, změna

příjmu tekutin či přechodné zvýšení aktivity. Tyto příznaky spontánně odezní a nevyžadují přerušení

léčby.

U léčených zvířat může dojít k výskytu reakcí z přecitlivělosti (alergií). V případě alergické reakce by

měla být léčba ukončena.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Doporučené dávkování je 2 mg/kg ž.hm. /den (1 tableta na 40 kg ž.hm. denně) podávané jedenkrát

denně.

Cílové

druhy

zvířat

Hmotnost

Dávka (počet tablet denně)

Actimarbo

5 mg tableta

Actimarbo

20 mg tableta

Actimarbo

80 mg tableta

Pes

5 kg

NEBO

5 – 10 kg

10 – 15 kg

1 ½

15 – 20 kg

NEBO

20 – 25 kg

2 ½

25 – 30 kg

30 – 35 kg

3 ½

35 – 40 kg

NEBO

40 – 60 kg

1 ½

60 – 80 kg

K zajištění správného dávkování a k zamezení poddávkování musí být co nejpřesněji stanovena živá

hmotnost léčeného zvířete.

U infekcí kůže a měkkých tkání je délka trvání léčby nejméně 5 dnů. V závislosti na průběhu

onemocnění může být prodloužena až na 40 dnů.

U infekcí močových cest je délka trvání léčby nejméně 10 dnů. V závislosti na průběhu

onemocnění může být prodloužena až na 28 dnů.

U infekcí dýchacích cest je délka trvání léčby nejméně 7 dnů. V závislosti na průběhu

onemocnění může být prodloužena až na 21 dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Doba použitelnosti rozlomené tablety: 7 dnů.

V případě použití rozdělené tablety: vraťte zbytek tablety do otevřeného blistru. Zbylou polovinu

tablety podejte při další aplikaci.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a

blistru po „EXP“.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Bylo prokázáno, že fluorochinolony vyvolávají u mladých věkových kategorií psů eroze kloubní

chrupavky a je proto nutné dodržovat správné dávkování, zejména u mladých zvířat.

Některé fluorochinolony podávané ve vysokých dávkách mohou mít epileptogenní potenciál. U psů, u

nichž byla diagnostikována epilepsie, se proto doporučuje zvýšená opatrnost při použití.

Fluorochinolony by měly být vyhrazeny pro léčbu klinických případů, které mají slabou odezvu nebo

kdy se očekává, že budou mít slabou odezvu na jiné farmakologické skupiny antimikrobních léčiv.

Kdykoliv je to možné, fluorochinolony by se měly používat na základě stanovení citlivosti. Použití

přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v SPC může způsobit nárůst prevalence kmenů bakterií

rezistentních na fluorochinolony a může snížit účinnost léčby ostatními chinolony z důvodů možné

zkřížené rezistence.

Nízká hodnota pH moči by mohla mít inhibiční účinek na aktivitu marbofloxacinu.

Upozornění pro uživatele:

Lidé se známou přecitlivělostí na (fluoro)chinolony by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti nebo laktace:

Studie na laboratorních zvířatech (potkani, králíci) nepodaly důkaz o teratogenních a fetotoxických

účincích ani o maternální toxicitě marbofloxacinu použitého v doporučených léčebných dávkách.

Nebyla stanovena bezpečnost marbofloxacinu pro použití během březosti a laktace u fen. U březích a

kojících zvířat použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Interakce:

Jsou známé interakce mezi fluorochinolony a perorálně podávanými kationty (hliník, vápník, hořčík,

železo). V takových případech může dojít ke snížení biologické dostupnosti.

Při souběžném podávání teofylinu je potřeba zajistit pečlivé sledování pacienta, protože může dojít ke

zvýšení hladin teofylinu v séru.

Předávkování:

Předávkování může vést k výskytu akutních poruch nervového systému, které jsou léčeny

symptomaticky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2015

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.