Advertisement

Acticarp SA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Acticarp SA 50 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Acticarp SA 50 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Deriváty kyseliny propionové
 • Přehled produktů:
 • 9901739 - 1 x 20 ml - injekční lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/105/12-C
 • Datum autorizace:
 • 18-09-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Acticarp SA 50 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

8020 Oostkamp

Belgie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

8020 Oostkamp

Belgie

nebo

Accord Healthcare Limited

Sage House

319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Velká Británie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Acticarp SA 50 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky

Carprofenum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Na ml injekčního roztoku:

Léčivá látka:

Carprofenum

50 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519)

10 mg

Čirý, světle žlutý až nažloutlý roztok.

4.

INDIKACE

Psi:

Tlumení pooperační bolesti a zánětu po ortopedických chirurgických zákrocích a

operacích měkkých tkání (včetně nitroočních).

Kočky:

Tlumení pooperační bolesti po malých chirurgických zákrocích.

CARPSA/50/CZ/PIL/001-cs

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat se srdečním, jaterním, ledvinovým nebo gastrointestinálním onemocněním,

v případech, kde je možnost výskytu gastrointestinální ulcerace nebo krvácení nebo hypersenzitivity

na karprofen nebo na některou z pomocných látek přípravku. Tak jako u ostatních NSAID existuje

riziko ojedinělých renálních nebo hepatálních nežádoucích reakcí.

Nepodávat intramuskulárně.

Nepoužívat po operacích, při kterých došlo k značné ztrátě krve.

Nepoužívat u koček opakovaně.

Nepoužívat u koček mladších než 5 měsíců.

Nepoužívat u psů mladších než 10 týdnů.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Zaznamenány byly typické nežádoucí reakce NSAID jako jsou zvracení, měkké výkaly / průjem,

okultní krvácení ve stolici, ztráta apetitu a apatie. Tyto nežádoucí reakce se obvykle objevují v prvním

týdnu léčby a ve většině případů jsou dočasné a po ukončení léčby zmizí, ale ve vzácných případech

mohou být vážné či fatální.

Objeví-li se nežádoucí reakce, přerušte podávání přípravku a vyhledejte veterinárního lékaře.

Tak jako u ostatních léčiv NSAID existuje riziko ojedinělých renálních nebo hepatálních nežádoucích

reakcí.

Po subkutánním podání se mohou občas vyskytnout reakce v místě injekčního podání.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky (kočky od věku 5 měsíců).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Přípravek se podává jednorázově subkutánně nebo intravenózně.

Dávkování:

Psi: 4 mg/kg živé hmotnosti (1 ml/12,5 kg ž.hm.)

Kočky: 4 mg/kg živé hmotnosti (0,08 ml/kg ž.hm.)

Kvůli delšímu poločasu eliminace a užšímu terapeutickému indexu u koček je nutné nepřekračovat

dávkování a neopakovat aplikaci.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek je nejvhodnější podávat před operací, současně s premedikací nebo indukcí anestesie.

Kvůli přesnému odměření dávky je vhodné použít 1 ml injekční stříkačku.

Uzávěr lze bezpečně propíchnout až 24 krát.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

CARPSA/50/CZ/PIL/001-cs

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2

C - 8

C). Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření je přípravek stabilní při teplotě do 25°C po dobu 28 dnů.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a vnitřním obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nepřekračujte doporučenou dávku nebo délku léčby.

Použití u starých psů a koček představuje určité riziko. Pokud je použití nezbytné, je potřeba

zredukovat dávky a zvířata pečlivě klinicky sledovat.

Nepoužívejte u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, u kterých hrozí zvýšení

nefrotoxicity. Nepodávejte současně potenciálně nefrotoxické látky.

NSAID mohou způsobit inhibici fagocytózy, a proto v případě zánětu s bakteriální infekcí je vhodná

doplňující antimikrobiální léčba.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Karprofen by se neměl podávat souběžně s (nebo do 24 hodin od) jinými NSAID nebo společně

s glukokortikosteroidy. Některé NSAID se silně váží na plazmatické bílkoviny a tím konkurují jiným

látkám, které se váží na stejné bílkoviny, což může vést k toxickým účinkům. Proto by se mělo

zabránit souběžnému podání s potenciálně nefrotoxickými látkami.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Předávkování

V případě předávkování se neočekávají žádné jiné nepříznivé reakce než byly zmíněny v bodě 6.

Neexistuje žádné specifické antidotum při předávkování karprofenem. Postupujte podle obecných

zásad podpůrné terapie při předávkování NSAID.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie u laboratorních zvířat (potkan, králík) prokázaly fetotoxické účinky karprofenu při

dávkách blížících se terapeutické dávce.

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Nepoužívejte u fen či koček během březosti či laktace.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Karprofen spolu s jinými léčivy NSAID prokázal v laboratorních studiích fotosenzibilizační potenciál.

Vyhněte se kontaktu přípravku s pokožkou. Pokud k tomu dojde, ihned omyjte postižené místo vodou.

S přípravkem pracujte obezřetně, aby nedošlo k samopodání. V případě náhodného sebepoškození

injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2012

CARPSA/50/CZ/PIL/001-cs

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

14-3-2018

ECO-GARD SA (Iodine) Solution [Ecolab Inc.]

ECO-GARD SA (Iodine) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

ARNICA RECOVERY (Arnica Montana) Tablet [NARTEX LABORATORIOS HOMEOPATICOS SA DE CV]

ARNICA RECOVERY (Arnica Montana) Tablet [NARTEX LABORATORIOS HOMEOPATICOS SA DE CV]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

HAVRIX (Hepatitis A Vaccine) Injection, Suspension [GlaxoSmithKline Biologicals SA]

HAVRIX (Hepatitis A Vaccine) Injection, Suspension [GlaxoSmithKline Biologicals SA]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

Ongentys (Bial - Portela and Ca, SA)

Ongentys (Bial - Portela and Ca, SA)

Ongentys (Active substance: opicapone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 1136 of Thu, 22 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

13-2-2018

TORBUGESIC SA (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

TORBUGESIC SA (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

EU/3/13/1174 (Oryzon Genomics SA)

EU/3/13/1174 (Oryzon Genomics SA)

EU/3/13/1174 (Active substance: Trans-N1-((1R,2S)-2-phenylcyclopropyl)cyclohexane-1,4-diamine bis-hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)702 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/064/13/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

2-2-2018

BARE 40 SA (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

BARE 40 SA (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

REQUIP (Ropinirole) Tablet, Film Coated [Glaxo Wellcome SA]

REQUIP (Ropinirole) Tablet, Film Coated [Glaxo Wellcome SA]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

QUELLIN (Carprofen) Tablet, Chewable [Bayer HealthCare, LLC]

QUELLIN (Carprofen) Tablet, Chewable [Bayer HealthCare, LLC]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

ECO-PLUS SA (Iodine) Solution [Ecolab Inc.]

ECO-PLUS SA (Iodine) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Hexacima (Sanofi Pasteur SA)

Hexacima (Sanofi Pasteur SA)

Hexacima (Active substance: Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (adsorbed)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)136 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2702/R/68

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

GREEN GEMSTONE (Peppermint) Pill [Myeong SA]

GREEN GEMSTONE (Peppermint) Pill [Myeong SA]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

12-12-2017

LIBERATE (Nux Vomica) Tablet [NARTEX LABORATORIOS HOMEOPATICOS SA DE CV]

LIBERATE (Nux Vomica) Tablet [NARTEX LABORATORIOS HOMEOPATICOS SA DE CV]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

SILTUSSIN SA (Guaifenesin) Liquid [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

SILTUSSIN SA (Guaifenesin) Liquid [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

FDA OKs Vyzulta for Glaucoma, Ocular Hypertension

FDA OKs Vyzulta for Glaucoma, Ocular Hypertension

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved latanoprostene bunod ophthalmic solution 0.024% (Vyzulta, Bausch & Lomb/Nicox SA) for reducing intraocular pressure (IOP) in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension.

US - RxList

16-10-2017

EU/3/15/1482 (Inserm-Transfert SA)

EU/3/15/1482 (Inserm-Transfert SA)

EU/3/15/1482 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 5 containing the human CHM gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)7023 of Mon, 16 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/312/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

4-10-2017

CLOROTEKAL (Chloroprocaine Hydrochloride) Injection, Solution [Sintetica SA]

CLOROTEKAL (Chloroprocaine Hydrochloride) Injection, Solution [Sintetica SA]

Updated Date: Oct 4, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

Cuprior (gmp-orphan SA)

Cuprior (gmp-orphan SA)

Cuprior (Active substance: trientine) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)6102 of Thu, 07 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4005

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2017

CARPROFEN Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

CARPROFEN Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

X (Carprofen) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

X (Carprofen) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

22-6-2017

EU/3/17/1888 (Advicenne Pharma SA)

EU/3/17/1888 (Advicenne Pharma SA)

EU/3/17/1888 (Active substance: Tripotassium citrate monohydrate and potassium hydrogen carbonate) - Orphan designation - Commission Decision (2017)4374 of Thu, 22 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/016/17

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2017

LEVAFEN (Carprofen) Injection, Solution [Patterson Veterinary]

LEVAFEN (Carprofen) Injection, Solution [Patterson Veterinary]

Updated Date: Jun 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-6-2017

SODIUM CHLORIDE (Sodium Chloride) Injection, Solution [LABORATORIOS GRIFOLS SA]

SODIUM CHLORIDE (Sodium Chloride) Injection, Solution [LABORATORIOS GRIFOLS SA]

Updated Date: Jun 7, 2017 EST

US - DailyMed

30-5-2017

CARPROFEN Powder [Attix Pharmaceuticals]

CARPROFEN Powder [Attix Pharmaceuticals]

Updated Date: May 30, 2017 EST

US - DailyMed

25-5-2017

ST. JOHNS WORT (Hypericum) Tablet [NARTEX LABORATORIOS HOMEOPATICOS SA DE CV]

ST. JOHNS WORT (Hypericum) Tablet [NARTEX LABORATORIOS HOMEOPATICOS SA DE CV]

Updated Date: May 25, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

CARPROFEN Powder [Darmerica, LLC]

CARPROFEN Powder [Darmerica, LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

31-3-2017

LONGEVITY RECOVERY SERUM (Glycerin) Cream [Casmara Cosmetics, SA]

LONGEVITY RECOVERY SERUM (Glycerin) Cream [Casmara Cosmetics, SA]

Updated Date: Mar 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-3-2017

LONGEVITY RECOVERY MOISTURIZING (Glycerin, Dimethicone) Cream [Casmara Cosmetics, SA]

LONGEVITY RECOVERY MOISTURIZING (Glycerin, Dimethicone) Cream [Casmara Cosmetics, SA]

Updated Date: Mar 30, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement