ACETYLCYSTEIN SANECA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ACETYLCYSTEIN SANECA Šumivá tableta 600MG
 • Dávkování:
 • 600MG
 • Léková forma:
 • Šumivá tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ACETYLCYSTEIN SANECA Šumivá tableta 600MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ACETYLCYSTEIN
 • Přehled produktů:
 • ACETYLCYSTEIN SANECA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 52/ 225/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls32697/2015 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Acetylcystein Saneca 600 mg 

šumivé tablety 

acetylcysteinum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka.  

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

-  Požádejte svého lékárníka , pokud potřebujete další informace nebo radu.. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg a k čemu se používá  

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg užívat 

3.  Jak se přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky  

5.  Jak přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg a k čemu se používá 

Účinná látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují viskozitu hlenu. Podporuje 

vykašlávání. 

Acetylcystein Saneca 600 mg se používá pro léčbu akutních a chronických onemocnění dýchacích 

cest, které jsou doprovázeny intenzivní produkcí hustého viskózního hlenu. 

Bez porady s lékařem je přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg vhodný pro léčbu akutních 

onemocnění dýchacích cest, jako je chřipka, zánět průdušek a průdušnice. 

Na doporučení lékaře: Acetylcystein Saneca 600 mg se používá při chronických onemocněních 

dýchacích cest, jako je zánět průdušek, průdušnice, astma bronchiale (průduškové astma), bronchiolitis 

(zánět průdušinek), mukoviscidóze (cystická fibróza – dědičná porucha rozpouštění hlenu). Dále se 

acetylcystein používá pro léčbu zánětu hrtanu a při preoperačních nebo pooperačních stavech 

spojených se zvýšenou produkcí viskózního hlenu v dýchacích cestách.  

Acetylcystein Saneca 600 mg je vhodný pro dospělé a děti starší než 14 let.  

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg 

užívat  

Neužívejte přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg: 

-  jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

-  jestliže jste mladší než 14 let vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky, 

-  jestliže máte aktivní žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.  

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku Acetylcystein Saneca 600 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Případy výskytu závažné kožní reakce, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom, byly 

vzácně hlášeny v časové souvislosti s užíváním acetylcysteinu. Pokud dojde ke změnám na kůži nebo 

sliznici, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici. Přestaňte tento lék 

užívat. 

Je třeba opatrnosti, pokud máte průduškové astma nebo pokud máte nebo jste měla žaludeční nebo 

dvanáctníkový vřed. 

Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést k rozpuštění a zvýšení objemu 

průduškových sekretů. 

Je třeba opatrnosti u pacientů s intolerancí histaminu (intolerance histaminu – látky, kterou obsahují 

určité potraviny – projevující se průjmem, nadýmáním, problémy s dechem, kožními problémy a 

teplotou). Je důležité vyhýbat se dlouhodobé léčbě, protože acetylcystein může ovlivnit metabolismus 

histaminu a může způsobit příznaky intolerance (například bolesti hlavy, rýmu, svědění).  

Další léčivé přípravky a přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Souběžné použití přípravku Acetylcystein Saneca 600 mg s antitusiky (léky používané pro úlevu od 

kašle) může vést k nebezpečnému hromadění hlenu v dýchacích cestách v důsledku snížení kašlacího 

reflexu. Pro souběžné použití Acetylcysteinu Saneca 600 mg a antitusik musí být závažné důvody. 

Antitusika se mohou používat pouze po doporučení lékaře.  

Acetylcystein Saneca 600 mg a antibiotika se musí používat samostatně a v intervalu alespoň 2 hodin.  

Souběžné použití přípravku Acetylcystein Saneca 600 mg a léků s nitroglycerinem (glyceroltrinitrát) 

může vést ke zvýrazněné vazodilataci (rozšíření cév) a poruše shlukování krevních destiček. 

Acetylcystein Saneca 600 mg s jídlem a pitím 

Viz bod 3. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

V důsledku nedostatku údajů nepoužívejte acetylcystein během těhotenství a kojení. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Acetylcystein Saneca 600 mg nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.  

Acetylcystein Saneca 600 mg obsahuje laktózu a sorbitol. Toto jsou typy cukru. Pokud Vám Váš 

lékař řekl, že nesnášíte některé cukry (máte intoleranci), poraďte se se svým lékařem, než začnete 

tento léčivý přípravek užívat. Sorbitol ve vyšším množství může mít mírný projímavý účinek. 

Acetylcystein Saneca 600 mg obsahuje aspartam. Pokud vám váš lékař řekl, že máte dědičné 

onemocnění nazývané fenylketonurie (onemocnění, při němž vaše tělo není schopné rozkládat látky 

označované jako fenylalanin), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.  

3.  Jak se přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo  podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Doporučená dávka pro dospělé a děti starší než 14 let je 1 šumivá tableta jednou denně. 

Šumivá tableta se užívá po jídle. 

Šumivá tableta se rozpustí v ½ sklenici vody. Rozpuštěná tableta se má užít krátce po přípravě. Ve 

velmi vzácných případech může připravený roztok stát po dobu 2 hodiny, také teplý, protože obsahuje 

stabilizátor kyselinu askorbovou (vitamín C). 

Lékař může zvýšit denní dávku acetylcysteinu až na 800 mg u pacientů s mukoviscidózou a tělesnou 

hmotností nad 30 kg.  

Pro dosažení ochranného účinku proti infekcím u chronické bronchitidy a mukoviscidózy musí být 

léčba dlouhodobá. Trvání léčby stanovuje lékař individuálně dle typu, závažnosti a průběhu 

choroby. Přesnou dávku v těchto případech vždy stanovuje lékař. 

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez 

porady s lékařem neužívejte tento léčivý přípravek déle než 14 dnů. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Acetylcystein Saneca 600 mg, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Acetylcystein Saneca 600 mg, než jste měl(a), promluvte si se svým 

lékařem. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg 

Pokud zapomenete užít přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg, užijte ho co nejdříve, jakmile si 

vzpomenete a pokračujte původní dávkou. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 

vynechanou dávku. 

Máte-li nějaké další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Méně časté (postihují 1 až 10 osob z 1 000) 

-  bolest hlavy 

-  horečka 

-  kopřivka 

-  vyrážka 

-  angioedém (náhle vzniklý nezánětlivý otok kůže nebo sliznic) 

-  svědění  

-  zvonění v uších (tinnitus) 

-  zánět sliznice dutiny ústní  

-  bolesti břicha  

-  průjem 

-  zvracení  

-  pálení žáhy  

-  nevolnost  

-  tachykardie (zrychlení srdeční akce) 

-  hypotenze (nižší krevní tlak) 

Vzácné (postihují 1 až 10 osob z 10 000) 

-  dušnost 

-  zúžení dýchacích cest – zejména u pacientů s astmatem 

Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000) 

-  anafylaktická reakce až šok  (život ohrožující alergická reakce) 

-  krvácení  

  

V různých studiích bylo potvrzeno snížení shlukování krevních destiček vlivem acetylcysteinu. 

Klinický význam nebyl dosud objasněn. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

5.  Jak přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

vlhkem. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg obsahuje  

-  Léčivou látkou je acetylcysteinum. Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg. 

-  Dalšími složkami jsou hydrogenuhličitan sodný, bezvodá kyselina citronová, kyselina 

askorbová,  laktosa, sorbitol, makrogol 6000, leucin, aspartam, draselná sůl acesulfamu, 

pomerančové aroma.. 

Jak přípravek Acetylcystein Saneca 600 mg vypadá a co obsahuje toto balení 

Acetylcystein Saneca 600 mg jsou bílé až téměř bíle, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou na jedné 

straně. Tabletu je možné rozdělit na stejné dávky.  

Velikost balení: 6, 10, 20 a 30 šumivých tablet  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Saneca Pharmaceuticals a.s. 

Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec 

Slovenská republika  

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Česká republika: Acetylcystein Saneca 600 mg 

Slovenská republika: Acetylcystein Saneca 600 mg 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.6.2016