ACETYLCYSTEIN SANECA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ACETYLCYSTEIN SANECA Šumivá tableta 600MG
 • Dávkování:
 • 600MG
 • Léková forma:
 • Šumivá tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ACETYLCYSTEIN SANECA Šumivá tableta 600MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ACETYLCYSTEIN
 • Přehled produktů:
 • ACETYLCYSTEIN SANECA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 52/ 225/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1

Sp.zn.sukls32697/2015

Příbalováinformace:informace pro pacienta

Acetylcystein Saneca 600mg

šumivé tablety

acetylcysteinum

Přečtětesipozornětutopříbalovouinformacidříve, nežzačnete tento přípravek užívat, protože

obsahujepro Vásdůležitéúdaje.

Vždyužívejtetento přípravekpřesně vsouladuspříbalovouinformacínebopodlepokynů svého

lékaře nebolékárníka.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Požádejte svého lékárníka,pokud potřebujete dalšíinformace neboradu..

- Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékařinebo

lékárníkovi.Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci.Vizbod 4.

- Pokud sedo 5dnů nebudete cítitlépenebo pokud seVámpřitíží, musíte se poraditslékařem.

Co naleznetevtéto příbalové informaci

1.Coje přípravekAcetylcystein Saneca600 mga kčemu sepoužívá

2.Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekAcetylcystein Saneca600mgužívat

3.JaksepřípravekAcetylcystein Saneca600 mgužívá

4.Možné nežádoucíúčinky

5.JakpřípravekAcetylcysteinSaneca600 mguchovávat

6.Obsah balenía dalšíinformace

1. Co je přípravek Acetylcystein Saneca600mga kčemu se používá

Účinnálátka acetylcystein rozpouštívšechnysložky,které způsobujíviskozitu hlenu.Podporuje

vykašlávání.

Acetylcystein Saneca600mgsepoužívá pro léčbu akutních achronickýchonemocněnídýchacích

cest, kteréjsou doprovázenyintenzivníprodukcíhustého viskózního hlenu.

Bezporadys lékařemje přípravekAcetylcystein Saneca600 mgvhodnýpro léčbuakutních

onemocněnídýchacíchcest,jakojechřipka,zánětprůdušekaprůdušnice.

Nadoporučenílékaře:Acetylcystein Saneca600 mgsepoužívá přichronickýchonemocněních

dýchacíchcest,jakojezánětprůdušek, průdušnice, astma bronchiale(průduškové astma), bronchiolitis

(zánětprůdušinek), mukoviscidóze(cystická fibróza–dědičná porucha rozpouštěníhlenu).Dále se

acetylcysteinpoužívá proléčbu zánětu hrtanu a připreoperačních nebo pooperačních stavech

spojených se zvýšenou produkcíviskózního hlenuvdýchacíchcestách.

Acetylcystein Saneca600mgje vhodnýpro dospělé adětistaršínež14let.

Pokud sedo 5dnůnebudete cítitlépenebo pokud seVámpřitíží, musíte se poraditslékařem.

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravek Acetylcystein Saneca600 mg

užívat

2

Neužívejte přípravek Acetylcystein Saneca600mg:

- jestližejstealergický(á)naacetylcysteinnebona kteroukolidalšísložku tohoto přípravku

(uvedenou vbodě 6),

- jestližejste mladšínež14letvzhledemkvysokému obsahuléčivélátky,

- jestliže máte aktivnížaludečnínebo dvanáctníkovývřed.

Upozorněnía opatření

Před užitímpřípravku Acetylcystein Saneca600 mgseporaďte sesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Případyvýskytu závažné kožníreakce,jakoje Stevens-Johnsonůvsyndroma Lyellůvsyndrom, byly

vzácně hlášenyvčasové souvislostisužívánímacetylcysteinu.Pokud dojdeke změnámnakůžinebo

sliznici,okamžitě kontaktujte svéholékaře nebo navštivte nejbližšínemocnici.Přestaňtetentolék

užívat.

Jetřeba opatrnosti, pokudmáteprůduškovéastma nebo pokud mátenebojste mělažaludečnínebo

dvanáctníkovývřed.

Použitíacetylcysteinu, zejménana začátku léčby, může véstkrozpuštěnía zvýšeníobjemu

průduškovýchsekretů.

Jetřeba opatrnostiu pacientů sintolerancíhistaminu (intolerancehistaminu–látky,kterou obsahují

určitépotraviny–projevujícíseprůjmem,nadýmáním,problémys dechem, kožnímiproblémya

teplotou).Jedůležité vyhýbatse dlouhodobé léčbě, protože acetylcystein může ovlivnitmetabolismus

histaminu a může způsobitpříznakyintolerance(například bolestihlavy, rýmu, svědění).

Dalšíléčivé přípravkya přípravek Acetylcystein Saneca600 mg

Informujte svéholékařenebo lékárníka o všechlécích,které užíváte, kteréjste vnedávné době

užíval(a)nebo které možná budete užívat.

Souběžné použitípřípravku Acetylcystein Saneca600mgsantitusiky(lékypoužívanépro úlevu od

kašle)může véstknebezpečnému hromaděníhlenu vdýchacíchcestách vdůsledku sníženíkašlacího

reflexu.Prosouběžné použitíAcetylcysteinuSaneca600 mga antitusikmusíbýtzávažné důvody.

Antitusika se mohou používatpouzepo doporučenílékaře.

Acetylcystein Saneca600mgaantibiotikasemusípoužívatsamostatně avintervalu alespoň 2hodin.

Souběžné použitípřípravku Acetylcystein Saneca600mga léků snitroglycerinem(glyceroltrinitrát)

může véstke zvýrazněnévazodilataci(rozšířenícév)aporušeshlukováníkrevníchdestiček.

Acetylcystein Saneca600mgsjídlema pitím

Vizbod 3.

Těhotenství,kojenía plodnost

Pokud jstetěhotná nebo kojíte,domníváte se, že můžete býttěhotná, neboplánujete otěhotnět,poraďte

sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete tento přípravekužívat.

Vdůsledku nedostatku údajů nepoužívejte acetylcystein běhemtěhotenstvía kojení.

Řízenídopravníchprostředkůa obsluha strojů

Acetylcystein Saneca600mgnemá žádnývlivna schopnostřídita obsluhovatstroje.

AcetylcysteinSaneca600mgobsahujelaktózu a sorbitol.Totojsoutypycukru. PokudVámVáš

lékařřekl, že nesnášíteněkteré cukry(máte intoleranci),poraďte se sesvýmlékařem, nežzačnete

tento léčivýpřípravekužívat. Sorbitolve vyššímmnožstvímůžemítmírnýprojímavýúčinek.

3

Acetylcystein Saneca600mgobsahujeaspartam.Pokud vámvášlékařřekl, že máte dědičné

onemocněnínazývanéfenylketonurie(onemocnění, přiněmžvaše těloneníschopné rozkládatlátky

označovanéjako fenylalanin),poraďtesesesvýmlékařem, nežzačnete tento léčivýpřípravekužívat.

3. Jak se přípravek Acetylcystein Saneca600mgužívá

Vždyužívejtetento přípravekpřesně vsouladuspříbalovouinformacínebo podlepokynů svého

lékaře nebolékárníka. Pokud sinejstejistý(á), poraďtesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Doporučenádávka pro dospěléa dětistaršínež14letje 1 šumivá tabletajednou denně.

Šumivá tabletaseužívá po jídle.

Šumivá tableta serozpustív½sklenicivody.Rozpuštěnátableta semáužítkrátce po přípravě. Ve

velmivzácných případechmůže připravenýroztokstátpo dobu 2hodiny,také teplý,protože obsahuje

stabilizátorkyselinuaskorbovou (vitamín C).

Lékařmůžezvýšitdennídávku acetylcysteinuažna 800mgu pacientů smukoviscidózou atělesnou

hmotnostínad 30kg.

Pro dosaženíochrannéhoúčinku protiinfekcímuchronické bronchitidy amukoviscidózymusíbýt

léčba dlouhodobá.Trváníléčby stanovujelékařindividuálně dle typu, závažnostia průběhu

choroby.Přesnoudávkuvtěchto případech vždy stanovuje lékař.

Pokud sedo 5 dnů nebudete cítitlépenebo pokud seVámpřitíží, musíte se poraditslékařem.Bez

poradys lékařemneužívejtetentoléčivýpřípravekdéle než14dnů.

Jestližejste užil(a)více přípravkuAcetylcystein Saneca600mg, nežjste měl(a)

Jestližejste užil(a)vícepřípravku AcetylcysteinSaneca600 mg, nežjste měl(a),promluvte sise svým

lékařem.

Jestližejste zapomněl(a)užítpřípravek Acetylcystein Saneca600mg

Pokud zapomenete užítpřípravekAcetylcystein Saneca600 mg, užijteho conejdříve,jakmile si

vzpomenetea pokračujte původnídávkou.Nezdvojnásobujte následujícídávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Máte-linějaké dalšíotázkytýkajícíse užívánítohoto přípravku, zeptejtesesvéholékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějako všechnyléky můžemítitento přípraveknežádoucíúčinky,které seale nemusí

vyskytnoutu každého.

Méněčasté(postihují1 až10 osob z1 000)

-bolesthlavy

-horečka

-kopřivka

-vyrážka

-angioedém(náhle vzniklýnezánětlivýotokkůže nebo sliznic)

-svědění

-zvoněnívuších (tinnitus)

-zánětsliznice dutinyústní

-bolestibřicha

-průjem

-zvracení

4

-pálenížáhy

-nevolnost

-tachykardie(zrychlenísrdečníakce)

-hypotenze(nižšíkrevnítlak)

Vzácné(postihují1 až10 osob z10000)

-dušnost

-zúženídýchacíchcest–zejménau pacientůs astmatem

Velmivzácné(postihujíméněnež1 osobu z10000)

-anafylaktická reakceažšok(životohrožujícíalergickáreakce)

-krvácení

Vrůzných studiíchbylo potvrzeno sníženíshlukováníkrevníchdestičekvlivemacetylcysteinu.

Klinickývýznamnebyldosud objasněn.

Hlášenínežádoucích účinků

Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékařinebo lékárníkovi.

Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové

informaci.Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímona adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášenímnežádoucích účinků můžete přispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Acetylcystein Saneca600mguchovávat

Uchovávejte tento přípravekmimo dohled adosahdětí.

Uchovávejte přiteplotě do25°C. Uchovávejte vpůvodnímobalu, abybylpřípravekchráněnpřed

vlhkem.

Nepoužívejtetento přípravekpo uplynutídobypoužitelnostiuvedenéna krabičce.Doba použitelnosti

sevztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádnéléčivé přípravkydo odpadních vodnebo domácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky, kteréjižnepoužíváte.Tato opatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah balenía dalšíinformace

Co přípravek Acetylcystein Saneca600 mgobsahuje

- Léčivou látkouje acetylcysteinum. Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum600mg.

- Dalšímisložkamijsouhydrogenuhličitansodný, bezvodá kyselinacitronová,kyselina

askorbová, laktosa, sorbitol, makrogol6000, leucin,aspartam,draselnásůlacesulfamu,

pomerančové aroma..

Jak přípravek Acetylcystein Saneca600mgvypadáa co obsahujetoto balení

Acetylcystein Saneca600mgjsou bílé ažtéměřbíle,kulaté, ploché tabletys půlicírýhou najedné

straně.Tabletuje možné rozdělitna stejné dávky.

5

Velikostbalení:6,10, 20a30šumivých tablet

Na trhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

SanecaPharmaceuticals a.s.

Nitrianska 100, 92027 Hlohovec

Slovenská republika

Tentoléčivýpřípravekjevčlenských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:Acetylcystein Saneca600mg

Slovenská republika:Acetylcystein Saneca600mg

Tato příbalová informacebyla naposledy revidována:1.6.2016