ACETYLCYSTEIN SANECA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ACETYLCYSTEIN SANECA Šumivá tableta 200MG
 • Dávkování:
 • 200MG
 • Léková forma:
 • Šumivá tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ACETYLCYSTEIN SANECA Šumivá tableta 200MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ACETYLCYSTEIN
 • Přehled produktů:
 • ACETYLCYSTEIN SANECA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 52/ 224/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1

Sp.zn.sukls32696/2015

Příbalováinformace:informace pro pacienta

Acetylcystein Saneca 200mg

šumivé tablety

acetylcysteinum

Přečtětesipozornětutopříbalovouinformacidříve, nežzačnete tento přípravek užívat, protože

obsahujepro Vásdůležitéúdaje.

Vždyužívejtetentopřípravekpřesně vsouladuspříbalovou informacínebopodlepokynů svého

lékaře nebolékárníka.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Požádejte svého lékárníka,pokud potřebujete dalšíinformace neboradu.

- Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékařinebo

lékárníkovi.Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci.Vizbod 4.

- Pokud sedo 5dnů(udětído 3 dnů)nebudete cítitlépenebo pokud seVámpřitíží,musíte se

poraditslékařem.

Co naleznetevtéto příbalové informaci

1.Coje přípravekAcetylcystein Saneca200 mga kčemu sepoužívá

2.Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekAcetylcysteinSaneca200mgužívat

3.JaksepřípravekAcetylcystein Saneca200 mgužívá

4.Možné nežádoucíúčinky

5.JakpřípravekAcetylcysteinSaneca200 mguchovávat

6.Obsah balenía dalšíinformace

1. Co je přípravek Acetylcystein Saneca200mga kčemu sepoužívá

Účinnálátka acetylcystein rozpouštívšechnysložky,které způsobujíviskozitu hlenu.Podporuje

vykašlávání.

Acetylcystein Saneca200mgsepoužívá pro léčbu akutních achronickýchonemocněnídýchacích

cest, kteréjsou doprovázenyintenzivníprodukcíhustého viskózního hlenua obtížnýmvykašlávánímu

dospělých adětístaršíchnež2roky.

Bezporadys lékařemjelékvhodnýprodospěléadětistarší6lets akutnímonemocněnímdýchacích

cest,jakojezánětprůdušek, průdušniceachřipkou.

Nadoporučenílékaře:Acetylcystein Saneca200 mgsepoužívá přichronických chorobách dýchacích

cest,jakojezánětprůdušek, průdušnice, astma bronchiale(průduškové astma), bronchiolitida(zánět

průdušinek), mukoviscidóza(cystická fibróza–dědičná porucharozpouštěníhlenu), emfyzému

(nahromaděnívzduchu ve tkáních), bronchiektázie(rozšířeníbronchů), preoperačnícha pooperačních

stavechspojených se zvýšenou produkcíviskózního hlenu vdýchacíchcestách apřiléčbě zánětu

hrtanu.

Pokud sedo 5dnů (udětído 3dnů)nebudete cítitlépenebo pokud seVámpřitíží,musíte seporadit

slékařem.

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravek Acetylcystein Saneca200 mg

užívat

Neužívejte přípravek Acetylcystein Saneca200mg:

2

- jestližejstealergický(á)naacetylcysteinnebona kteroukolidalšísložku tohoto přípravku

(uvedenou vbodě 6),

- jestližejste mladšínež2rokyvzhledemkvysokému obsahuléčivélátky,

- jestliže máte aktivnížaludečnínebo dvanáctníkovývřed.

Upozorněnía opatření

Před užitímpřípravku Acetylcystein Saneca200 mgseporaďte sesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Případyvýskytu závažné kožníreakce,jakoje Stevens-Johnsonůvsyndroma Lyellůvsyndrom, byly

vzácně hlášenyvčasové souvislostisužívánímacetylcysteinu.Pokud dojdeke změnámnakůžinebo

sliznici,okamžitě kontaktujte svéholékaře nebo navštivte nejbližšínemocnici.Přestaňtetentolék

užívat.

Jetřeba opatrnosti, pokudmáteprůduškovéastma nebo pokud mátenebojste mělažaludečnínebo

dvanáctníkovývřed.

Jetřeba opatrnostiu pacientů sintolerancíhistaminu (intolerancehistaminu–látky,kterou obsahují

určitépotraviny–projevujícíseprůjmem,nadýmáním,problémys dechem, kožnímiproblémya

teplotou).Jedůležité vyhýbatse dlouhodobé léčbě, protože acetylcystein může ovlivnitmetabolismus

histaminu a může způsobitpříznakyintolerance(například bolestihlavy, rýmu, svědění).

Použitíacetylcysteinu, zejménana začátku léčby, může véstkrozpuštěnía zvýšeníobjemu

průduškovýchsekretů.

Dalšíléčivé přípravkya přípravek AcetylcysteinSaneca200mg

Informujte svéholékařenebo lékárníka o všechlécích,které užíváte, kteréjste vnedávné době

užíval(a)nebo které možná budete užívat.

Souběžné použitípřípravku Acetylcystein Saneca 200mgsantitusiky(lékypoužívanépro úlevu od

kašle)může véstknebezpečnému hromaděníhlenu vdýchacíchcestách vdůsledku sníženíkašlacího

reflexu.Prosouběžné použitíAcetylcysteinuSaneca200 mga antitusikmusíbýtzávažné důvody.

Antitusika se mohou používatpouzepo doporučenílékaře.

Acetylcystein Saneca200mgaantibiotikasemusípoužívatsamostatně avintervalu alespoň 2hodin.

Souběžné použitípřípravku Acetylcystein Saneca200mga léků snitroglycerinem(glyceroltrinitrát)

může véstkezvýrazněnévazodilataci(rozšířenícév)aporušeshlukováníkrevníchdestiček.

Acetylcystein Saneca200mgsjídlema pitím

Vizbod 3.

Těhotenství,kojenía plodnost

Pokud jstetěhotná nebo kojíte,domníváte se, že můžete býttěhotná, neboplánujete otěhotnět,poraďte

sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete tento přípravekužívat.

Vdůsledku nedostatku údajů nepoužívejte acetylcystein běhemtěhotenstvía kojení.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Acetylcystein Saneca200mgnemá žádnývlivna schopnostřídita obsluhovatstroje.

Acetylcystein Saneca200mgobsahujelaktózu a sorbitol.Totojsoutypycukru. PokudVámVáš

lékařřekl, že nesnášíteněkteré cukry(máte intoleranci),poraďte se sesvýmlékařem, nežzačnete

tento léčivýpřípravekužívat.Sorbitolve vyššímmnožstvímůžemítmírnýprojímavýúčinek.

Acetylcystein Saneca200mgobsahujeaspartam.Pokud vámvášlékařřekl, že máte dědičné

onemocněnínazývanéfenylketonurie(onemocnění, přiněmžvaše těloneníschopné rozkládatlátky

označovanéjako fenylalanin),poraďtesesesvýmlékařem, nežzačnete tento léčivýpřípravekužívat.

3

3. Jak se přípravek Acetylcystein Saneca200mgužívá

Vždyužívejtetento přípravekpřesněvsouladuspříbalovouinformacínebopodlepokynů svého

lékaře nebolékárníka. Pokud sinejstejistý(á), poraďtesesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Doporučenádávka přípravkuje:

-dospělía dětistarší14let:1 šumivá tableta 2–3krát/den (400–600mgacetylcysteinu denně),

-děti6–14letvěku:1šumivá tableta dvakrátdenně(400mgacetylcysteinu),

-děti2–5letvěku:½šumivé tablety2–3krát/den (200–300mgacetylcysteinu).

Lékseužívá pojídle.

Šumivá tableta serozpustív½sklenicivody.Rozpuštěnátableta semáužítkrátce po přípravě. Ve

velmivzácných případechmůže připravenýroztokstátpo dobu 2hodiny,také teplý,protože obsahuje

stabilizátorvitamín C.

Účinekacetylcysteinuje výraznějšípřivyššímpříjmu tekutin.

Účinekpřípravku Acetylcystein Sanecaseobvykle objevujepo 1–2dnech léčby.

Umukoviscidózynebo přijinýchonemocněních,kdyseAcetylcytein Saneca200mgužívá na

doporučenílékaře,trváníléčbystanovujelékařindividuálnědle typu, závažnostiaprůběhu

onemocnění.Chronickéonemocněnísemohouléčitdlouhodobě, ažněkolika měsíců.

Pokud sedo 5dnů (udětído 3dnů)nebudete cítitlépenebo pokud seVámpřitíží,musíte seporadit

slékařem.Bezporadys lékařemneužívejtetentoléčivýpřípravekdélenež14dnů.

Jestližejste užil(a)více přípravkuAcetylcystein Saneca200mg, nežjste měl(a)

Jestližejste užil(a)vícepřípravku AcetylcysteinSaneca200 mg, nežjste měl(a),promluvte sise svým

lékařem.

Jestližejste zapomněl(a)užítpřípravek AcetylcysteinSaneca200 mg

Pokud zapomenete užítpřípravekAcetylcystein Saneca200 mg, užijteho conejdříve,jakmile si

vzpomenetea pokračujte původnídávkou.Nezdvojnásobujte následujícídávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Máte-linějaké dalšíotázkytýkajícíse užívánítohoto přípravku, zeptejtesesvéholékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějako všechnyléky můžemítitento přípraveknežádoucíúčinky,které seale nemusí

vyskytnoutu každého.

Méněčasté(postihují1 až10 osobz1 000)

-bolesthlavy

-horečka

-kopřivka

-vyrážka

-angioedém(náhle vzniklýnezánětlivýotokkůže nebo sliznic)

-svědění

-zvoněnívuších (tinnitus)

-zánětsliznice dutinyústní

-bolestibřicha

-průjem

-zvracení

4

-pálenížáhy

-nevolnost

-tachykardie(zrychlenísrdečníakce)

-hypotenze(nižšíkrevnítlak)

Vzácné(postihují1 až10 osob z10000)

-dušnost

-zúženídýchacíchcest–zejménau pacientůs astmatem

Velmivzácné(postihujíméněnež1 osobu z10000)

-anafylaktická reakceažšok(životohrožujícíalergickáreakce)

-krvácení

Vrůzných studiíchbylo potvrzeno sníženíshlukováníkrevníchdestičekvlivemacetylcysteinu.

Klinickývýznamnebyldosud objasněn.

Hlášenínežádoucích účinků

Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvémulékařinebo lékárníkovi.

Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové

informaci. Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímonaadresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

Webovéstránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášenímnežádoucích účinků můžete přispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku.

5. Jak přípravek AcetylcysteinSaneca200mguchovávat

Uchovávejte tento přípravekmimo dohled adosahdětí.

Uchovávejte přiteplotě do25°C. Uchovávejte vpůvodnímobalu, abybylpřípravekchráněnpřed

vlhkem.

Nepoužívejtetento přípravekpo uplynutídobypoužitelnostiuvedenéna krabičce.Doba použitelnosti

sevztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádnéléčivé přípravkydo odpadních vodnebo domácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky, kteréjižnepoužíváte.Tato opatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah balenía dalšíinformace

Co přípravek Acetylcystein Saneca200 mgobsahuje

- Léčivou látkouje acetylcysteinum. Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum200mg.

- Dalšímisložkamijsouhydrogenuhličitansodný, bezvodá kyselinacitronová,kyselina

askorbová,laktosa, sorbitol, makrogol6000, leucin, aspartam,draselnásůlacesulfamu,

pomerančovéaroma.

Jak přípravek Acetylcystein Saneca200mgvypadáa co obsahujetoto balení

Acetylcystein Saneca200mgjsou bíléažtéměřbíle,kulaté, ploché tabletys půlicírýhou najedné

straně.Tabletuje možné rozdělitna stejné dávky.

Velikostbalení:6,10, 20a30šumivých tablet

5

Na trhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

SanecaPharmaceuticals a.s.

Nitrianska 100, 92027 Hlohovec

Slovenská republika

Tentoléčivýpřípravekjevčlenských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:Acetylcystein Saneca200mg

Slovenská republika:Acetylcystein Saneca200mg

Tatopříbalová informacebyla naposledy revidována:1.6.2016