ACETYLCYSTEIN DR.MAX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ACETYLCYSTEIN DR.MAX Šumivá tableta 600MG
 • Dávkování:
 • 600MG
 • Léková forma:
 • Šumivá tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 25 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ACETYLCYSTEIN DR.MAX Šumivá tableta 600MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ACETYLCYSTEIN
 • Přehled produktů:
 • ACETYLCYSTEIN DR.MAX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 52/ 223/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Sp.zn.sukls97126/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Acetylcystein Dr.Max 600 mg, šumivé tablety

Acetylcysteinum

Pro dospělé a dospívající od 14 let

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Acetylcystein Dr.Max a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Acetylcystein Dr.Max užívat

Jak se Acetylcystein Dr.Max užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Acetylcystein Dr.Max uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Acetylcystein Dr.Max a k čemu se používá

Acetylcystein Dr.Max obsahuje léčivou látku acetylcystein, mukolyticky aktivní látku, která rozpouští

vazký hlen v dýchacích cestách.

Acetylcystein

Dr.Max

určen

léčbě

akutních

onemocnění

dýchacích

cest

během

běžného

nachlazení a k léčbě chronických onemocnění dýchacích cest, v obou případech spojených s tvorbou

viskózního hlenu a obtížným vykašlávánáním u dospívajících od 14 let a dospělých.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá pouze pro léčbu akutních onemocnění. U chronických

onemocnění dýchacích cest smí být přípravek užíván pouze na doporučení lékaře.

Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Acetylcystein Dr.Max užívat

Neužívejte Acetylcystein Dr.Max:

jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže máte závažně zhoršené astma

jestliže trpíte chronickými dvanáctníkovými a žaludečními vředy

pro vysoký obsah léčivé látky přípravek není vhodný pro děti a dospívající mladší než 14 let.

Upozornění a opatření

Před užitím Acetylcystein Dr.Max se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže jste diabetik

jestliže máte průduškové astma

jestliže jste trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy

Velmi vzácně se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce (Stevensův-

Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní

nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší.

Užívání acetylcysteinu, zejména na počátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím i ke zvýšení

množství bronchiálního sekretu. Pokud nejste schopni hlen dostatečně vykašlat, lékař může provést

náležitá opatření (jako je posturální drenáž (uvedení pacienta k usnadnění odkášlávání na nakloněné

rovině do polohy, kdy má hlavu a hrudník níže než hýždě) a odsání).

Acetylcystein Dr.Max se nemá používat při poruše funkce jater nebo ledvin, aby se zabránilo dalšímu

přísunu látek obsahujících dusík.

Děti a dospívající

Děti mladší 14 let nesmí Acetylcystein Dr.Max užívat. Jsou k dispozici jiné vhodné lékové formy.

Další léčivé přípravky a Acetylcystein Dr.Max

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Acetylcystein Dr.Max a účinky jiných

současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Poraďte se svým lékařem dříve, než začnete

užívat Acetylcystein Dr.Max a jakékoliv léky bez předpisu.

Při současném užívání přípravku Acetylcystein Dr.Max a antitusik (léky tlumící kašel) může díky

snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách. Pro

současné užívání přípravku Acetylcystein Dr.Max a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a

antitusika

mohou

být

užívána

současně

s přípravkem

Acetylcystein

Dr.Max

pouze

přímé

doporučení lékaře.

Při současném užívání přípravku Acetylcystein Dr.Max a aktivního uhlí může dojít ke snížení

účinnosti acetylcysteinu.

Při

perorálním

užívání

antibiotik

(tetracyklinu,

polosyntetických

penicilinů,

aminoglykosidů,

cefalosporinů)

musí

Acetylcystein

Dr.Max

užívat

odstupem

nejméně

hodin.

vhodné

zachovávat

tento

odstup

jiných

antibiotik

(neplatí

však

amoxicilin,

doxycyclin,

erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef).

Při současném užívání přípravku Acetylcystein Dr.Max a přípravků s nitroglycerinem může dojít

k zesílenému rozšiřování cév a ke zbrzdění shlukování krevních destiček.

Acetylcystein může mít vliv na kolorimetrický test salicylátů a výsledky stanovení ketolátek v moči.

Pokud máte podstoupit toto laboratorní vyšetření, sdělte svému lékaři, že užíváte acetylcystein.

Acetylcystein Dr.Max s jídlem a pitím

Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením příjmu tekutin. Nedoporučuje se rozpouštět

Acetylcystein Dr.Max společně s jinými přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Vzhledem k tomu, že není dostatek zkušeností s užíváním acetylcysteinu u těhotných žen, měla byste

užívat Acetylcystein Dr.Max během těhotenství pouze tehdy, pokud to lékař považuje za nezbytně

nutné.

Kojení

Neexistuje žádné informace o vylučování acetylcysteinu do mateřského mléka. Proto byste měla

užívat Acetylcystein Dr.Max během kojení pouze tehdy, pokud to lékař považuje za nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Acetylcystein Dr.Max nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

Acetylcystein Dr.Max obsahuje laktózu, sorbitol a směsi sodíku

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

1 šumivá tableta obsahuje přibližně 138 mg (6 mmol) sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s

nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se Acetylcystein Dr.Max užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé a dospívající od 14 let je 1 tableta denně (odpovídá 600 mg

acetylcysteinu). Dospívající mají užít polovinu tablety dvakrát denně.

Šumivá tableta se užívá po jídle, rozpuštěná ve sklenici z poloviny naplněné vodou. Roztok se užívá

ihned po rozpuštění tablety; vzhledem k tomu, že přípravek je stabilizován kyselinou askorbovou, je

možné roztok vypít nejpozději do 2 hodin po rozpuštění tablety.

Acetylcystein Dr.Max nemá být užíván déle než 4-5 dnů bez porady s lékařem.

Pokud se příznaky nezlepší nebo se zhorší nebo se vyskytne některý z nežádoucích účinků, poraďte se

se svým lékařem o dalším užívání acetylcysteinu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Acetylcystein Dr.Max, než jste měl(a)

Při

předávkování

nebo

náhodném

požití

šumivých

tablet

dítětem

poraďte

lékařem.

Při

předávkování může dojít k podráždění v trávicím traktu (např. bolest břicha, nevolnost, zvracení,

průjem).

Nicméně závažné vedlejší účinky nebo příznaky intoxikace nebyly dosud pozorovány, a to ani

v případě extrémního předávkování. Pokud máte podezření na předávkování přípravkem Acetylcystein

Dr.Max, prosím informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Acetylcystein Dr.Max

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte následující dávku

přípravku Acetylcystein Dr.Max dle instrukcí k užití.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky se mohou objevit při léčbě acetylcysteinem.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

Alergické reakce (svědění, kopřivka, kožní vyrážka, zrychlený tlukot srdce a pokles krevního

tlaku)

Bolesti hlavy

Zánět sliznice v ústech (stomatitida), bolesti břicha, nevolnost, zvracení a průjem

Horečka

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

Dušnost,

zúžení

průdušek

(bronchospazmus)

převážně

pacientů

hyperreaktivním

průduškovým systémem ve spojitosti s průduškovým astmatem

Dyspepsie (trávicí obtíže)

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

Anafylaktické reakce až šok

život ohrožující alergická reakce)

Krvácení, částečně v souvislosti s reakcí z přecitlivělosti

Objeví-li se první příznaky reakce přecitlivělosti (viz výše), Acetylcystein Dr.Max se nesmí znovu

užít. V tomto případě kontaktujte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Acetylcystein Dr.Max uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu na tablety a krabičce za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Obal na tablety: Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu na tablety, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí. Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 1 rok

Strip: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Acetylcystein Dr.Max obsahuje

Léčivou látkou je acetylcystein. Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg.

Pomocnými látkami jsou bezvodá kyselina citronová, kyselina askorbová, dihydrát natrium-

citrátu, natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, mannitol, hydrogenuhličitan sodný,

uhličitan sodný, laktosa, citronové aroma v prášku (obsahuje citronovou silici, přírodní/přírodně

identickou citronovou silici, mannitol, maltodextrin, glukonolakton, sorbitol a koloidní bezvodý

oxid křemičitý).

Jak Acetylcystein Dr.Max vypadá a co obsahuje toto balení

Kulaté, bílé šumivé tablety s hladkým povrchem a s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit

na stejné dávky.

Každá krabička obsahuje 10, 20, 25, 50 nebo 100 šumivých tablet v polypropylenovém obalu na

tablety s polyethylenovou zátkou s vysoušedlem.

Každá krabička obsahuje 10, 20 nebo 100 šumivých tablet v laminovaném stripu z Al/papírové fólie.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Dr. Max Pharma Limited

First Floor Roxburghe House

273-287 Regent Street

Londýn, W1B 2HA

Velká Británie

Výrobce

Hermes Arzneimittel GmbH

Hans-Urmiller-Ring 52

82515 Wolfratshausen

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Acetylcystein Dr.Max 600 mg, šumivé tablety

Německo

Acetylcystein Dr. Max Pharma 600 mg Brausetabletten

Polsko

Muccosinal

Slovenská republika

Acetylcystein Dr.Max 600 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.7.2016.