Advertisement

TIAGAL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • TIAGAL 450 mg/g
 • Dostupné s:
 • Pharmagal s.r.o.
 • Dávkování:
 • 450mg/g
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • TIAGAL 450 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • brojleři kura domácího, krůty, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Pleuromutilin
 • Přehled produktů:
 • 9935918 - 10 x 6 g - sáček - -; 9936041 - 1 x 500 g - sáček - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/028/07-C
 • Datum autorizace:
 • 27-06-2007
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Souhrn úDajů O Přípravku

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TIAGAL 450 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ LÉKU:

Každý gram přípravku obsahuje:

Léčivá látka

Tiamulini hydrogenofumaras 450 mg (odpovídá 364 mg Tiamulinum)

Kompletní seznam pomocních látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

Popis přípravku: Bílý až světležlutý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Cílové druhy zvířat

Prasata, kur domácí- brojleři, krůty.

4.2. Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba

infekčních

onemocnění

respiračního

a gastrointestinálního

traktu

prasat

vyvolaných patogenní mikroflórou citlivou na tiamulin. Jde především o dyzentérii

prasat, enzootickou pneumónii, pleuropneumónii prasat, proliferativní enteropatie prasat

(PPE) a další infekce. Dále pro terapii a profylaxi mykoplazmózy drůbeže – chronických

respiratorních onemocnění (CRD), infekční synovitidy a infekční sinusitidy krůt.

4.3. Kontraindikace

Zvířatům nesmí být 7 dní před a 7 dní po aplikaci léku podán monensin, salinomycin nebo

narasin.

4.4. Zvlášní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5. Zvláštní upozornění pro použití

Zvlátšní upozornění pro použití u zvířat

Při aplikaci medikované vody je nutno zabránit přístup k jiným zdrojům pitné vody. Po vypití

medikovaného nápoje

je nutné podat zvířatům čerstvou pitnou vodu bez medikace.

Koncentrace volného chlóru by neměla překročit 10 ppm (0,001%), protože může snížit

antimikrobiální aktivitu účinné látky.

Jestli se zdravotní stav zvířat po 5 dnech terapie nezlepší, je nutné léčbu přerušit a přehodnotit

diagnózu i terapii.

Zvlášní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při přípravě roztoku je třeba chránit pokožku a sliznice před přímým kontaktem s lékem.

V případě kontaktu s lékem je třeba postižené místo důkladně omýt vodou.

4.6. Nežádoucí účinky

U citlivých zvířat se mohou vyskytnout přechodné kožní reakce, případně nevolnost.

V případě jejich výskytu je nutné aplikaci léku přerušit.

4.7. Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Použití léku v průběhu březosti a laktace je možné.

Nepodávat nosnicím, jejichž vejce jsou určené pro lidský konzum.

4.8. Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Lék není kompatibilní s léky obsahujícími monensin, narazin nebo salinomycin (může

dojít k depresi růstu nebo k úhynu). Tiamulin nesmí být podán zvířatům 7 dní před a 7

dní po aplikaci monensinu, salinomycinu nebo narazinu.

4.9. Podávané množství a způsob podání

Dyzentérie prasat – léčba:

(Brachyspira hyodysenteriae)

5 – 8 mg tiamulin hydrogenfumaratu (THF) / 1 kg ž. hm. v pitné vodě, tj. koncentrace

v medikované pitné vodě 0,006 % (60 mg THF / litr pitné vody, tj. 133 mg léku /litr). Podává

se po dobu 3 dní pro všechny věkové kategorie prasat.

Enzootická pneumónie a pleuropneumónie prasat:

(Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae)

15-25 mg THF/ 1 kg ž.hm. po dobu 3 – 5 dní v pitné vodě, tj. medikace v koncentraci 0,012

% - 0,018 % (120 – 180 mg THF / litr pitné vody, tj. 266 – 400 mg léku / litr) pro všechny

věkové kategorie prasat.

Proliferativní enteropatie prasat (PPE) – léčba:

7,5 - 8 mg tiamulin hydrogenfumaratu (THF) / 1 kg ž. hm. v pitné vodě. Podává se po dobu

14 dní pro všechny věkové kategorie prasat.

Léčebně – kur domácí, brojleři:

250 mg THF/litr pitné vody, tj. 555 mg léku / litr po dobu 3 dní (25 mg THF / kg ž. hm.,

podle vypitého množství pitné vody).

Profylakticky – kur domácí- brojleři:

Medikace pitné vody pro brojlery v koncentraci 0,0125 % (125 mg THF / litr pitné vody, tj.

278 mg léku / litr; 12,5 mg THF / kg ž.hm., podle vypitého množství pitné vody) po dobu 3

dní v prvním týdnu života a dál 1 den v dávce 0,02 % (200 mg THF / litr pitné vody, tj. 444

mg léku / litr).

Při přemisťování kuřic se aplikuje 125 mg THF / litr pitné vody, tj. 278 mg léku / litr ; 12,5

mg THF / kg ž.hm., po dobu 3 dní v prvním týdnu, 1 den v 4., 8., 12. týdnu a 2 dny v 16.

týdnu.

Léčebně - Krůty: Medikace pitné vody pro krůty v koncentraci 0,025 % (250 mg THF / litr

pitné vody) po dobu prvních 3 dní života a 1 den v 4., 8., 12. a 16. týdnu, co zodpovídá

přibližně 30 mg THF/ kg ž.hm. dle vypitého množství vody.

Příprava medikované pitné vody:

Koncentrace

tiamulinu-fumarátu v pitné vodě

Litry vody na 100 g léku

TIAGAL 450 mg/g .

0,025 % (w/v)

0,02 % (w/v)

0,0125 % (w/v)

Koncentrace

tiamulinu-fumarátu v pitné vodě

Gramy léku

TIAGAL 450 mg/g

na 100 litrů pitné vody

0,025 % (w/v)

55,6

0,02 % (w/v)

44,4

0,0125 % (w/v)

27,8

Dávkovací schéma pro medikaci pitné vody pro 1000 kusů drůbeže

Věk drůbeže

v týdnech

Množství pitné

vody v litrech

denně

TIAGAL 450 mg/g

v gramech

Konečná

koncentrace v %

(w/v)

Profylaxe

5,0 g

0,0125

27,5 g

0,02

35,0 g

0,02

50,6 g

0,02

Profylaxe a terapie

35,0 g

0,025

45,0 g

55,6 g

65,6 g

75,6 g

85,6 g

95,6 g

111,2 g

121,2 g

136,2 g

Vždy připravujte pouze tolik medikované vody, kolik je nutno pro pokrytí denní spotřeby.

Maximální koncentrace medikovaného koncentrátu pro napájecí systémy určeného pro další

ředění by neměla přesahovat 60 g/l (6,0 %w/v).

Způsob podání: Lék se podává perorálně, rozpuštěný v pitné vodě.

4.10. Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Lék je všeobecně zvířaty dobře snášený. Ani pětinásobně vyšší než doporučované dávky

nepůsobí toxicky.

4.11. Ochranné lhůty

Maso prasat: 7 dní.

Maso drůbeže a krůt 3 dny.

Nepoužívat u nosnic , jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antibiotikum

Tiamulin (jako hydrogenfumarat), ATCvet kod: QJ01XX92 - tiamulin.

Tiamulin je bakteriostatické diterpenové antibiotikum odvozené od pleuromutilinu, které

působí inhibicí proteosyntézy.

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Tiamulin

semisyntetické

diterpénové

antibiotikum

odvozené

pleuromulinu

produkovaného kmeny hub Pleurotus mutilis a Clitopilus passeckerianus. Mechanizmus

účinku tiamulinu spočívá v inhibici proteosyntézy citlivých mikroorganizmů tvorbou

fyziologicky inaktivních polypeptidových řetězců iniciačního komplexu, které buňka

rozkládá, čímž se blokuje elongace.

Tiamulin se ve veterinární medicíně používá v prevenci a terapii dyzentérie, spirochetóz

tlustého střeva, enterokolitíd, enzootických bronchopneumónií a mykoplazmových artritíd

u prasat jako i v prevenci a terapii chronických respiračních onemocněních drůbeže. Mezi

citlivé kmeny patří (M. hyopneumoniae, M. hyorhinis, M. dispar, M. bovirhinis, M. bovis, M.

gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis, Ureaplasma spp.), brachyspiry, lepotspiry, G+

bakterie (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp.,

Erysipelothrix

spp.,

Listeria

spp.) i G- bakterie (Pasteurella spp, Klebsiella spp.,

Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus pp., Fusobacterium spp., Campylobacter

pp., Bacteroides spp., Lawsonia intracellularis). Za rezistentní se považují ty kmeny, jejichž

hodnota MIC (breakpoint) překročí hodnotu 16

g/ml.

Rezistence na tiamulin vzniká postupně a velmi pomalu. Byla popsaná u následných kmenů

patogenů: Mycoplasma iowae (in vitro, skřížená s makrolidovými antobiotiky), E. coli (u

laboratorních zvířat),

Brachyspira hyodysenteriae, Pasteurella multocida subspecies

multocida,

Actinobacillus

pleuropneumoniae,

H.

pleuropneumoniae

Clostridium

sporogenes.

5.2. Farmakokinetické údaje

Tiamulin se u prasat velmi dobře vstřebává jak po perorálním, tak i po parenterálním podání.

U drůbeže dosahuje po p.o. aplikaci biodostupnost 90%. Maximální hladina v krvi se

dosahuje za 2-4 hodiny po aplikaci. Účinná plazmatická koncentrace se udržuje v závislosti

od velikosti dávky až 24 hodin. Dobře se distribuuje do tkání organizmu, což vyplývá

i z jeho dobré rozpustnosti v tucích. Léčivo rychle přechází do mléka a u krav je jeho

koncentrace

1,2 krát vyšší než v plazmě. Tiamulin se intenzivně metabolizuje, přičemž je známých

minimálně 25 metabolitů tohoto léčiva, 16 z nich je strukturně identifikovaných.

Hlavními reakcemi metabolizmu tiamulinu je N-dealkylace, hydroxylace, oxidace a

sulfoxidace. 57-74% metabolitů se vyloučí z organizmu stolicí a 24-37% močí. Rychlost

eliminace tiamulinu a jeho metabolitů je bifázická – iniciační eliminační poločas je 5,5 hod.

a po něm následuje pomalejší fáze vylučování, které t1/2 je 7,5 dne. Za 10 dnů se u psů

vyloučí skoro 100% podané dávky.

Základní farmakokinetické parametry tiamulinu po p.o. podání

Prasata

Dávka

(mg/kg

ž.h.)

Konc. ve

vodě

(ppm)

Konc.

v potravě

(ppm)

C

max

(

g/ml)

Biodostup-

nost

(%)

Konc.

v plicích

(

g/ml)

Konc.

v tlustém

střevě

(

g/g)

AUC

(µg. hod./ml

1.03

>90

>90

>90

<0,3

1,11

2,16

tlusté střevo

51,84

13,2

<0,3

4,26

5,59 (mukóza

1,56)

plíce

102,24

20,9

<0,3

18,58

(mukóza

3,39)

plíce

<0,3

1,46

2,84

tlusté střevo

2,84

<0,3

1,99

8,05

plíce

47,76

Kuřata

Dávka

(mg/kg)

Konc. ve vodě

(ppm)

C

max

(

g/ml)

C

12 hod.

(

g/ml)

Ustálený stav (

g/ml)

0,17

3,56

0,59

0,65

0,38

0,78

Krůty

Dávka

(mg/kg)

C

max

(

g/ml)

C

12 hod.

(

g/ml)

<0,1

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Povidon

Monohydrát laktosy

6.2. Inkompatibility

Lék není kompatibilní s léky obsahujíci monensin, narazin nebo salinomycin.

6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě 12 hodin.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu 5 dní.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5. Druh a složení vnitřního obalu

Vícevrstvé sáčky s vnitřní vrstvou z LDPE a vnější hliníkovou vrstvou uzavřené zatavením.

Vnější obal je papírová skládačka.

Velikost balení: 1 x 500 g,10 x 6 g

6.6. Zvlášní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, SR

tel: +421/37/741 97 59, +421/37/741 39 24

fax: +421/37/741 97 58

e-mail: pharmagal@seznam.cz

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO ČR

96/028/07-C

9. DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27. 6. 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

květen 2007

Advertisement