KRYPTOSCAN 74-2735MBQ Radionuklidový generátor

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KRYPTON-(81MKR) (KRYPTON (81MKR))
Dostupné s:
Curium Netherlands B.V., Petten
ATC kód:
V09EX01
INN (Mezinárodní Name):
KRYPTON-(81MKR) (KRYPTON (81MKR))
Dávkování:
74-2735MBQ
Léková forma:
Radionuklidový generátor
Podání:
Inhalační podání
Jednotky v balení:
518MBQ; 444MBQ; 296MBQ; 222MBQ; 148MBQ; 2735MBQ; 1850MBQ; 1480MBQ; 1110MBQ; 740MBQ; 592MBQ; 666MBQ; 185MBQ; 259MBQ; 333MBQ; 481M
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KRYPTON-(81MKR), PLYN
Přehled produktů:
KRYPTOSCAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
88/ 045/93-C
Datum autorizace:
0000-00-00

sp.zn. sukls147226/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Kryptoscan

74 – 2735 MBq

radionuklidový generátor

rubidium

Rb / krypton

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nukleární medicíny, který bude dohlížet

na průběh vyšetření.

Pokud se

u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Kryptoscan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kryptoscan používat

Jak se přípravek Kryptoscan používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Kryptoscan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Kryptoscan a k čemu se používá

Tento přípravek je radiofarmakum a je určen pouze k diagnostickým účelům.

Přípravek Kryptoscan je určen k zobrazování:

funkce plic

krevního oběhu v plicích

Tento přípravek obsahuje radioaktivní látku, ze které je možné získat jinou radioaktivní látku,

krypton (

Kr). Po inhalaci se krypton (

Kr) hromadí v plicích.

Záření této radioaktivní látky se může díky použití speciálních kamer snímat nad povrchem těla a

získá se obraz, který se nazývá „scan“. Toto zobrazení přesně ukáže rozložení radioaktivity

v plicích. Lékaři to dá hodnotnou informaci o uspořádání a funkci plic.

Použití přípravku Kryptoscan je spojeno s podáním malého množství radioaktivního záření. Váš

ošetřující lékař a lékař nukleární medicíny usoudili, že očekávaný přínos tohoto vyšetření pro vás

převýší možná rizika z ozáření.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kryptoscan používat

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Kryptoscan se poraďte se svým lékařem nukleární medicíny.

Přípravek Kryptoscan je podáván odborníkem, který je odpovědný za zajištění všech opatření, která

s podáním přípravku souvisejí.

Děti a dospívající

Informujte svého lékaře nukleární medicíny v případě, že jste mladší 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Kryptoscan

Prosím informujte svého lékaře nukleární medicíny o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Následující léčivé látky mohou

ovlivnit vyšetření

pomocí přípravku

Kryptoscan:

diazepam -

látka používaná k uklidnění či navození spánku

celková anestetika

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nukleární medicíny dříve, než začnete tento přípravek používat.

Před podáním přípravku Kryptoscan informujte svého lékaře nukleární medicíny, pokud je možné,

že jste těhotná, v případě vynechání menstruace, nebo v případě, že kojíte.

V případě pochybností je důležité, abyste se poradila se svým lékařem nukleární medicíny, který

bude dohlížet na průběh vyšetření.

Pokud jste těhotná

Lékař Vám v těhotenství podá přípravek pouze v případě, kdy očekávaný přínos vyšetření převýší

možná rizika.

Pokud kojíte

V případě kojení může lékař odložit podání přípravku na dobu, kdy bude kojení ukončeno.

V případě, že je podání přípravku skutečně nezbytné, však není nutné kojení přerušovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Kryptoscan nemá vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

3.

Jak se přípravek Kryptoscan používá

Používání, manipulace a likvidace radiofarmak podléhá přísným zákonům. Přípravek Kryptoscan se

smí používat pouze ve zvláštních kontrolovaných prostorách. S přípravkem budou zacházet a podají

Vám jej odborníci, kteří jsou v jeho bezpečném používání vyškoleni a mají pro tuto činnost

kvalifikaci. Tito odborníci budou dbát na zvýšenou péči o bezpečné použití tohoto přípravku a

poskytnou Vám nezbytné informace o postupu vyšetření.

Váš lékař nukleární medicíny, který bude dohlížet na průběh vyšetření, rozhodne, jaké množství

přípravku Kryptoscan Vám bude podáno.

Bude podána co nejnižší možná dávka, která umožní dostatečně kvalitní výsledky vyšetření.

Obvyklá doporučovaná dávka pro dospělého pacienta je 18 MBq/kg tělesné hmotnosti pro jednu

zobrazovací projekci. MBq (megabecquerel) je jednotkou používanou pro měření radioaktivity.

Obvykle se provádí 4-6 zobrazovacích projekcí.

Použití u dětí a dospívajících

Pro děti a dospívající se používají nižší dávky přepočtené dle tělesné hmotnosti.

Způsob podání přípravku a průběh vyšetření

Přípravek KryptoScan se podává inhalačně pomocí obličejové masky či náustku. Zobrazování je

zahájeno ihned ve chvíli, kdy dochází k pravidelnému nádechu a výdechu. O přerušení inhalace

budete požádán(a) ve chvíli, kdy je nutné nastavit zobrazovací zařízení na další zobrazovací

projekci. Je nezbytné provádět několik projekcí.

Doba vyšetření

Váš lékař nukleární medicíny Vás bude o době vyšetření informovat.

Pokyny po ukončení vyšetření

Lékař nukleární medicíny Vás bude informovat v případě, že bude nutné zajistit zvláštní opatření po

podání přípravku a ukončení vyšetření. V případě dotazů se obraťte na svého lékaře nukleární

medicíny.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Kryptoscan, než mělo

Tento přípravek je Vám podáván pod kvalifikovaným dohledem lékaře nukleární medicíny, proto

není pravděpodobné, že dojde k předávkování. V případě předávkování je dostačující odejít od

zdroje inhalovaného plynu, mimo zdroje záření.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nukleární medicíny, který bude dohlížet na průběh vyšetření.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Toto radiofarmakum Vás vystaví malému množství ionizujícího záření spojenému s velmi nízkým

rizikem rakoviny a vrozených abnormalit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Kryptoscan uchovávat

Tento lék nebudete muset uchovávat. Je uchováván pod dohledem odborného pracovníka na

vhodném místě. Radiofarmaka se uchovávají v souladu s národními předpisy o radioaktivních

látkách.

Informace určená pouze pro odborné pracovníky:

uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

uchovávejte ve stínění při teplotě do 25 °C

přípravek Kryptoscan nesmí být používán po uplynutí data exspirace uvedeného na obalu

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Kryptoscan obsahuje

Léčivou látkou je rubidium (

Rb) a krypton (

Kr).

Pomocnou látkou je PTFE (polytetrafluoroetylen) membrána s navázanou iontoměničovou

pryskyřicí kationtového typu.

Jak přípravek Kryptoscan vypadá a co obsahuje toto balení

Kryptoscan je stíněný generátor, určený k získávání plynu pro inhalaci, bezbarvého, inertního a bez

zápachu. Radionuklidový generátor je určen k získávání plynu krypton z rubidia a dodává se

v aktivitách 74; 111; 148; 185; 222; 259; 296; 333; 370; 444; 481; 518; 555; 592; 629; 666; 740;

1110; 1480; 1850; 2735 MBq/generátor.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Curium Netherlands B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15. 5. 2019

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Úplné znění Souhrnu údajů o přípravku (SmPC) je samostatnou součástí dodávky přípravku.

Jako informace pro odborné pracovníky obsahuje další odborné a praktické informace k aplikaci a

použití daného radiofarmaka.

sp.zn. sukls147226/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Kryptoscan

74 - 2735 MBq, radionuklidový generátor

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Rubidium(

Rb) je navázáno v iontové formě na iontoměničovou pryskyřici a je v rovnováze

s dceřiným izotopem krypton(

Kr) v radionuklidovém generátoru. Generátor je k dispozici

v aktivitách v rozmezí 74- 2735 MBq.

Fyzikální charakteristiky:

Rubidium(

Rb) se přeměňuje s poločasem 4,58 hodiny na dceřiný produkt, metastabilní izotop

krypton(

Kr) s poločasem 13 s.

Krypton(

Kr) se přeměňuje izomerickým přechodem na krypton(

Kr) za emise čistého záření gama

s energií 190 keV.

Kr se přeměňuje s poločasem 2,1 x 10

let na stabilní

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Radionuklidový generátor.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Vyšetřování plicní ventilace, vzhledem k nízké radiační zátěži je tato metoda doporučována zvláště

pro pediatrické pacienty.

Diagnostika plicní embolie ve spojení s perfúzní scintigrafií plic.

Díky rozdílným fyzikálním vlastnostem obou izotopů je možné současné vyšetření plicní ventilace

Kr) a plicní perfúze (

Tc-MAA).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávkování u dospělých:

Zobrazení se provádí při současné inhalaci inertního radioaktivního plynu krypton(

Kr) s krátkým

poločasem rozpadu. Z generátoru je plyn eluován vzduchem a pacient plyn inhaluje do dýchacích cest

pomocí masky.

Zobrazení na gamakameře v patřičné kvalitě je možné po shromáždění 200000 – 350000 impulsů

pro jednu projekci. To odpovídá aktivitě asi 18 MBq/kg tělesné hmotnosti.

Inhalaci plynu je možné při nasbírání asi 300000 impulsů přerušit a projekci krátce poté dokončit bez

eluce generátoru.

Pediatrická populace:

Aktivitu u dětských pacientů je možné určit podle následujícího schématu:

Aktivita děti (MBq) = Aktivita dospělí (MBq) x Hmotnost dítěte (kg)

Způsob podání

Informace k přípravě generátoru před vyšetřením viz bod 12.

Akvizice

U většiny vyšetření je potřebné provést 4-6 projekcí.

4.3 Kontraindikace

Nejsou známy.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Individuální posouzení poměru rizika a přínosu aplikace radiofarmaka:

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření.

Aplikovaná aktivita musí být co nejnižší, aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

Upozornění na aspekty související s používáním radiofarmak viz bod 6.6.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Diazepam v sedativních dávkách a obecně anestetika mohou ovlivnit distribuci plynu v plících. Může

nastat mírný posun aktivity do hrotu plic a snížení bazální aktivity.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy v reprodukčním věku:

Je-li zvažována aplikace radiofarmaka ženě v reprodukčním věku, je důležité potvrdit či vyloučit

těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, má být považována za těhotnou pokud se

neprokáže opak. Kde trvá nejistota ohledně těhotenství (ženě vynechala menstruace, menstruace je

velmi nepravidelná apod.), pacientce mají být navrženy alternativní zobrazovací techniky bez využití

ionizujícího záření (existují-li).

Těhotenství:

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Proto se v těhotenství

provádějí pouze nezbytná vyšetření za předpokladu, že předpokládaný přínos vyšetření významně

převáží možná rizika pro matku a plod.

Kojení:

Před aplikací kojící matce je nutné uvážit, zda je možné aplikaci odložit na dobu, kdy bude kojení

ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané radiofarmakum vhodné.

Je-li aplikace kryptonu(

Kr) nezbytná, není nicméně nutné kojení z tohoto důvodu přerušovat.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Kryptoscan nemá vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření.

Aplikovaná aktivita musí být co nejnižší, aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

Vystavení účinkům ionizujícího záření je spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným

vznikem dědičných poškození. Pro maximální doporučenou aplikovanou aktivitu 3000 - 9000 MBq je

efektivní dávka 0,08 – 0,24 mSv, uvedené nežádoucí účinky je tedy možné očekávat pouze s velmi

nízkou pravděpodobností.

Pro přípravek nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

V případě předávkování množstvím aktivity způsobené nežádoucí a déletrvající inhalací

radioaktivního kryptonu je vzhledem k rychlému odstraňování z plic v rámci normální plicní ventilace

pouze nutné přemístění pacienta na čerstvý vzduch bez kontaminace.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Diagnostická radiofarmaka; Respirační systém, jiná diagnostická

radiofarmaka

ATC kód: V09E X01

Krypton je inertní plyn, není metabolizován a v rámci aplikovaného množství nemá žádný

farmakodynamický účinek.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Krypton je vzácný plyn bez interakce s tělesnými funkcemi. Po inhalaci je vydechován a z plic není

absorbován.

Eliminace

Plyn není absorbován, údaje o eliminaci bezpředmětné.

Orgánové vychytávání

Krypton není vychytáván v žádném orgánu. Přítomen je pouze v plynném obsahu plic.

Poločas

Fyzikální poločas je 13 s.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Údaje nejsou k dispozici.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

PTFE (polytetrafluoroetylen) membrána s navázanou iontoměničovou pryskyřicí kationtového typu.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

20 hodin po datu a hodině kalibrace uvedené na obalu.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Generátor uchovávejte ve stínění při teplotě do 25

Uchovávání radiofarmak musí být v souladu s národními předpisy pro radioaktivní látky.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Radionuklidový generátor obsahuje mateřský radionuklid

Rb navázaný na membránu. Dceřiný

radionuklid

Kr je eluován průchodem vzduchu přes membránu. Produkovaný plyn z generátoru

tedy obsahuje radionuklid

Kr smíšený s vnějším vzduchem.

Generátor obsahující krypton(

Kr) je umístěn ve speciálním pouzdře Lexan a ochranném stínění,

které je spolu s dalšími díly stínění a pomocnými složkami umístěno v plastovém pouzdře

s plastovým krytem. Systém je hermeticky uzavřen a umístěn do transportního balení.

Velikosti balení:

74; 111; 148; 185; 222; 259; 296; 333; 370; 444; 481; 518; 555; 592; 629; 666; 740; 1110;

1480; 1850; 2735 MBq

/generátor

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všeobecné zásady

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na

pracovištích k tomu určených. Příjem, skladování, používání a likvidace zdrojů ionizujícího záření je

předmětem schvalování a patřičných povolení státních úřadů.

Příprava a aplikace radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví

před ionizujícím zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP. Musí být dodržovány zásady aseptické

práce.

Návod k použití (rekonstituce, ředění, příprava v čase potřeby) viz bod 12.

Je-li v jakékoliv chvíli zjištěno jakékoliv poškození generátoru, nesmí být dále používán.

Aplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vystavení radiaci, tak

kontaminace stopami moči, zvratků apod. Při používání radiofarmak a odstraňování odpadu je nutné

dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením a potřebné stínění.

Odstraňování odpadu musí být v souladu s příslušnými národními předpisy pro manipulaci

s radioaktivním materiálem.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Curium Netherlands B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

88/045/93-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3.2.1993 / 13.2.2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

15. 5. 2019

11. DOZIMETRIE

V následující tabulce jsou uvedeny údaje podle ICRP 53 (Vol.18, No.1 - 4, 1987) "Radiation dose to

patients from radiopharmaceuticals".

Krypton(

Kr) se přeměňuje izomerickým přechodem na krypton(

Kr) za emise záření gama s

energií 190 keV.

Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):

orgán

dospělý

15 let

10 let

5 let

1 rok

Nadledviny

3,4E-06

5,7E-06

8,3E-06

1,3E-05

2,1E-05

Stěna moč. měchýře

6,8E-08

7,6E-08

2,0E-07

4,7E-07

1,2E-06

Povrch kostí

1,7E-06

2,2E-06

3,2E-06

4,8E-06

9,3E-06

Prsní žlázy

4,6E-06

4,6E-06

8,9E-06

1,3E-05

1,8E-05

GIT:

stěna žaludku

2,5E-06

3,2E-06

4,4E-06

6,7E-06

1,1E-05

tenké střevo

2,7E-07

4,7E-07

8,6E-07

1,6E-06

3,4E-06

tlusté střevo:

horní část

3,2E-07

5,5E-07

1,2E-06

1,9E-06

3,5E-06

dolní část

1,4E-07

1,5E-07

3,0E-07

8,0E-07

2,0E-06

Ledviny

1,2E-06

1,9E-06

2,9E-06

4,5E-06

8,4E-06

Játra

3,4E-06

4,8E-06

6,6E-06

9,5E-06

1,6E-05

Plíce

2,1E-04

3,1E-04

4,4E-04

6,8E-04

1,3E-03

Vaječníky

1,7E-07

1,7E-07

4,1E-07

8,0E-07

1,9E-06

Slinivka břišní

3,5E-06

4,4E-06

6,4E-06

9,8E-06

1,8E-05

Červená kostní dřeň

2,1E-06

3,3E-06

4,2E-06

5,3E-06

8,2E-06

Slezina

3,1E-06

4,1E-06

6,0E-06

9,2E-06

1,6E-05

Varlata

1,7E-08

2,3E-08

7,4E-08

1,3E-08

5,6E-07

Štítná žláza

1,2E-06

2,1E-06

3,7E-06

6,0E-06

1,1E-05

Děloha

1,3E-07

1,8E-07

3,5E-07

7,2E-07

1,8E-06

Ostatní tkáně

1,8E-06

2,3E-06

3,2E-06

4,7E-06

8,5E-06

Efektivní dávkový

2,7E-05

4,0E-05

5,7E-05

8,8E-05

1,7E-04

ekvivalent (mSv/MBq)

Efektivní dávka po podání aktivity 3000 - 9000 MBq je pro dospělého pacienta o hmotnosti 70 kg asi

0,08 - 0,24 mSv.

Množství

Kr / 37 MBq

Kr je asi 2 nCi (2 µBq/MBq). Proto je příspěvek

Kr k celkové radiační

zátěži pacienta zanedbatelný.

12. NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK

Pokyny k provedení vyšetření

Příprava k eluci

Vyjměte generátor kryptonu (

Kr) z transportního obalu.

Odstraňte uzávěr na dně generátoru a uschovejte jej na určeném místě v transportním obalu.

Generátor vložte do elučního zařízení.

Uzavřete víko elučního zařízení.

Připojte přívod dýchacího setu k příslušnému konektoru na zadní straně elučního zařízení.

Na opačný konec dýchacího setu napojte dýchací masku.

Připojte eluční zařízení k síti.

Nastavte průtok vzduchu na nejvyšší objem.

Aplikace a provedení vyšetření

Umístěte pacienta před kameru s kolimátorem pro

Pacientovi nasaďte masku a ověřte, že není možné unikání plynu mimo dýchací cesty pacienta.

Eluční zařízení zapněte síťovým vypínačem a spusťte eluci generátoru pomocí dálkového ovládání

popř. ručně.

Spusťte snímání na kameře až do nasbírání dostatečného množství impulsů.

Vypněte průtok vzduchu generátorem.

Manipulace s využitým generátorem

Připojte zpět uzávěr na dno generátoru.

Uschovejte generátor na vhodném místě, než aktivita klesne na hodnoty, které umožní odeslání

generátoru zpět dodavateli.

Připravte generátor pro odeslání dodavateli podle příslušných ustanovení pokynů pro odesílání

zásilek.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace