KLOZANIT 300 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KLOZANIT 300 mg/ g Prášek pro perorální roztok
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KLOZANIT 300 mg/g Prášek pro perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • bažanti, králíci, krůty, kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Sulfonamidy, prostý a v kombinacích
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902185 - 1 x 10 g - sáček; 9939500 - 10 x 1 g - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1071/97-C
 • Datum autorizace:
 • 18-11-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

OZNAČENÍ NA OBALU VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM = PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

KLOZANIT 300 mg/g

prášek pro přípravu perorálního roztoku

Sulfaclozinum natricum

2.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Účinné látky:

Sulfaclozinum natricum 300 mg

(odpovídá 278,5 mg Sulfaclozinum)

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

4.

VELIKOST BALENÍ

1x10 g, 1x20 g, 1x50 g; 5x10 g, 5x20 g, 5x50 g; 1x250 g, 5x250 g.

5.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Brojleři a chovní jedinci kura domácího, krůty, bažanti, králíci.

6.

INDIKACE

Léčba a prevence kokcidiózy kura domácího, krůt, bažantů a králíků (zejména Eimeria

acervulina, E.necatrix, E.maxima, E.tenella a E.brunetti), salmonelózy a pasteurelózy

drůbeže.

7.

KONTRAINDIKACE

Nepodávejte při změnách funkce ledvin s retencí vody, při poškození jaterního parenchymu a při

granulocytopenii.

8.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při dodržení terapeutické dávky nejsou známé.

9.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání v pitné vodě.

Podávané množství:

Obecní dávka: 1-2 g přípravku na litr pitné vody.

Kokcidióza kura domácího, krůt, bažantů:

a/Preventivně a při slabší invazi: 1 g přípravku na litr pitné vody (tj. 50 mg úč.l./kg ž.hm.) po

dobu 3 dní ihned po objevení se prvních příznaků onemocnění.

b/Léčebně: 1 g přípravku na litr pitné vody (tj. 50 mg úč.l./kg ž.hm.) 1., 3., 5., 7. a 9. den nebo

1 g přípravku na litr pitné vody po dobu 3 dní, potom 2 dny bez medikace a opět aplikovat 1 g

přípravku na litr pitné vody po 3 dny.

c/ Silná invaze E.tenella a E.necatrix a smíšené infekce: 1,5 - 2,0 g přípravku na litr pitné vody

(tj. 75 – 100 mg úč.l./kg ž.hm.) po dobu 3 dní, potom 2-3 dny bez medikace a opět aplikovat 1,5-

2,0 g přípravku na litr pitné vody (tj. 75 – 100 mg úč.l./kg ž.hm.) po dobu 3 dní.

Na farmách, kde se kokcidióza vyskytuje častěji, se doporučuje použití 3 denní preventivní

podání ve věku 3 – 5 týdnů.

U nosnic, jejichž vejce nejsou určena pro lidský konzum, je možné provést ošetření před

začátkem snášky.

Kokcidióza králíků:

2 g přípravku na 1 litr pitné vody (100 mg úč.l./kg ž.hm.) po dobu 3 dní, potom 2 dny bez

medikace a opět aplikovat 2 g přípravku na 1 litr pitné vody po 3 dny.

Pasteurelóza drůbeže:

1-2 g přípravku na litr pitné vody (50 - 100 mg úč.l./kg ž.hm.) minimálně po dobu 5 dní.

Salmonelóza drůbeže:

1-2 g přípravku na litr pitné vody (50 - 100 mg úč.l./kg ž.hm.) minimálně po dobu 5 dní.

Přípravek se aplikuje do pitné vody, denně se připravuje čerstvý roztok. Léčená zvířata by

neměla mít přístup k jinému zdroji pitné vody.

Je-li příjem vody vyšší než je vypočítaný objem, je nutno po zbytek dne podávat nemedikovanou

pitnou vodu. Není nutné měnit krmný režim.

10.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Medikovanou vodu podávat denně čerstvou.

11.

OCHRANNÉ LHŮTY

Kur domácí: maso:16 dnů.

Krůta: maso: 28 dnů.

Bažant: maso 28 dnů.

Králík: maso: 16 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Nekuřte a nejezte během manipulace s přípravkem a po použití si umyjte ruce. Vyhýbejte se

kontaktu s očima a kůží. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte postižené místo vodou.

Sulfonamidy mohou po inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersenzitivitu

(alergii). Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné. Lidé se známou

přecitlivělostí na sulfonamidy a těhotné ženy by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí

nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat

lékařské ošetření.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat ochranné prostředky

skládající se z latexových rukavic, ochranných brýlí a roušky.

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti,

přípravek se nedoporučuje podávat v době březosti u králíků.

Přípravek se nesmí podávat současně s lokálními anestetiky prokainového typu. Součástí

lokálních anestetik prokainového typu je kyselina para-aminobenzoová,

která ruší účinek sulfaklozinu.

13.

DATUM EXSPIRACE

EXP.: (měsíc/rok)

Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě podle návodu: 24 hodin

Při podání v krmivu je určeno k okamžité spotřebě.

14.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

15.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

16.

OZNAČENÍ ”POUZE PRO ZVÍŘATA” A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ

TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Pouze na předpis veterinárního lékaře.

17.

OZNAČENÍ ”UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ”

Uchovávat mimo dosah dětí.

18.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

ANIMED s.r.o., Borovianska 4541/76, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

19.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/1071/97 – C

20.

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}

21. POSLEDNÍ REVIZE PI

Duben 2013