Kloxerate Plus MC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Kloxerate Plus MC Intramamární suspenze
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Kloxerate Plus MC Intramamární suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice v laktaci
 • Terapeutické oblasti:
 • Beta-laktamová antibiotika, peniciliny, kombinace s jinými antibakteriálními
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902347 - 1 x 24 aplikátor - -; 9939986 - 24 x 1 aplikátor - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/039/02-C
 • Datum autorizace:
 • 14-05-2002
 • Poslední aktualizace:
 • 11-09-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Kloxerate Plus MC intramamární suspenze

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ KVÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, BT35

6 JP, Severní Irsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kloxerate Plus MC intramamární suspenze

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek je našedlá, intramamární suspenze, která obsahuje v 1 aplikátoru (5 g):

Léčivé látky

Ampicillinum (ut Ampicillinum natricum)

75 mg

Cloxacillinum (ut Cloxacilllinum natricum)

200 mg

4. INDIKACE

Léčba mastitid dojnic v laktaci vyvolané kmeny bakterií citlivými k účinným látkám či jejich

kombinaci obsažené v přípravku (např. Streptococcus agalactiae, Streptococcus spp., Staphylococcus

spp., včetně kmenů rezistentních k penicilinu, Arcanobacterium pyogenes, citlivé kmeny Escherichia

coli).

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u dojnic s přecitlivělostí vůči účinným látkám.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Dojnice skotu v laktaci

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Po důkladném vydojení se očistí a dezinfikují struky a do každé čtvrti mléčné žlázy se podá strukovým

kanálkem celý obsah jednoho aplikátoru přípravku.

Aplikace se opakuje třikrát v 12hodinových intervalech za sebou, vždy po důkladném vydojení.

9. POKYNY PRO SRPÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím přípravku k infuzi do vemene je důležité, aby struky byly očištěny a dezinfikovány a

tryska aplikátoru nebyla kontaminována. Po aplikaci se doporučuje dezinfekce struků (např. „teat –

dip“).

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Mléko: 60 hodin

Maso: 4 dny

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Správnou klinickou praxí je založit léčbu na testu citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete. Pokud toto

není možné, měla by být léčba založena na místní (regionální, na úrovni farmy) epizootologické

informaci o citlivosti cílové bakterie. Je potřebné zohlednit pravidla oficiální a místní antibiotické

politiky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou vyvolat

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s

cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Osoby se známou přecitlivělostí na peniciliny a/nebo cefalosporiny by se měly vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Při manipulaci s přípravkem je nutno zachovávat všechna opatření, aby nedošlo k potřísnění.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním

jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat okamžité lékařské ošetření.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti, laktace, nebo snášky

Přípravek je určen pro dojnice v laktaci a lze jej použít u březích plemenic.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Září 2016

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com