Kloxerate Plus DC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Kloxerate Plus DC Intramamární suspenze
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Kloxerate Plus DC Intramamární suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • jalovice, dojnice v období stání na sucho
 • Terapeutické oblasti:
 • Beta-laktamová antibiotika, peniciliny, kombinace s jinými antibakteriálními
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902346 - 1 x 24 aplikátor - -; 9939985 - 24 x 1 aplikátor - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/040/02-C
 • Datum autorizace:
 • 14-05-2002
 • Poslední aktualizace:
 • 11-09-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Kloxerate Plus DC intramamární suspenze

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, BT35

6 JP, Severní Irsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kloxerate Plus DC intramamární suspenze

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek je našedlá intramamární suspenze, která obsahuje v 1 aplikátoru (4,5 g)

Léčivé látky

Cloxacillinum (ut Benzathini Cloxacillinum)

500 mg

Ampicillinum (ut Ampicillinum Trihydricum)

250 mg

4. INDIKACE

Léčba mastitid dojnic v období zaprahnutí vyvolané kmeny bakterií citlivými k účinným látkám či

jejich kombinaci obsažené v přípravku (např. Streptococcus agalactiae, Streptococcus spp.,

Staphylococcus spp., včetně kmenů rezistentních k penicilinu, Arcanobacterium pyogenes, citlivé

kmeny E.coli). Přípravek lze použít k léčbě intramamárních infekcí a k prevenci nových infekcí

dojnic v průběhu období stání na sucho. Přípravek je možno použít proti letním mastitidám a u

rizikových gravidních jalovic.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u dojnic s přecitlivělostí vůči penicilinu a cefalosporinům

Nepoužívat u dojnic v laktaci.

Nepoužívat v průběhu 49 dnů před otelením.

Nepoužívat u dojnic s velmi krátkou dobou zaprahnutí.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Dojnice skotu v období zaprahnutí, jalovice

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamární podání:

Léčba mastitidy v zaprahnutí: Po posledním dojení na závěr laktace se očistí a dezinfikují struky a do

každé čtvrti mléčné žlázy se podá celý obsah jednoho aplikátoru přípravku.

Léčba letní mastitidy: Riziko letní mastitidy je před prvním otelením plemenice.

Struky vemene se očistí a dezinfikují a do každé čtvrti vemene se podá obsah jednoho aplikátoru.

Léčba jalovic: Zvíře musí být dobře fixováno. Struk musí být očištěn a dezinfikován. Ústí trysky

aplikátoru se při podání přípravku nastaví proti vývodu strukového kanálku, ale tryska nesmí být do

strukového kanálku vsunuta.

Následně po podání je doporučeno použít teat dip.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Při infuzi přípravku u jalovic je důležité, aby nebyla tryska vsunuta do strukového kanálku. Zvíře musí

být dobře fixováno. Struk musí být očištěn a dezinfikován. Ústí trysky aplikátoru se při podání

přípravku nastaví proti vývodu strukového kanálku, ale tryska nesmí být do strukového kanálku

vsunuta.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 28 dnů

Mléko: 96 hodin po porodu v případě délky zaprahlosti delší než 49 dnů.

Mléko: 49 dnů plus 96 hodin v případě délky zaprahlosti kratší než 49 dnů.

Nepoužívejte u březích zvířat, jejichž mléko bude určeno pro lidský konzum, během 49 dnů před

předpokládaným porodem.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Správnou klinickou praxí je založit léčbu na testu citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete. Pokud toto

není možné, měla by být léčba založena na místní (regionální, na úrovni farmy) epizootologické

informaci o citlivosti cílové bakterie. Je potřebné zohlednit pravidla oficiální a místní antibiotické

politiky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou vyvolat

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s

cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Osoby se známou přecitlivělostí na peniciliny a/nebo cefalosporiny by se měly vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Při manipulaci s přípravkem je nutno zachovávat všechna opatření, aby nedošlo k potřísnění.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním

jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat okamžité lékařské ošetření.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek lze použít u březích plemenic, ale není určen pro dojnice v laktaci.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JEJICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com