KLACID SR Tableta s řízeným uvolňováním 500MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KLARITHROMYCIN (CLARITHROMYCINUM)
Dostupné s:
Abbott Laboratories Ltd., Maidenhead
ATC kód:
J01FA09
INN (Mezinárodní Name):
CLARITHROMYCIN (CLARITHROMYCINUM)
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Tableta s řízeným uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
16 DOUBLE BLI Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KLARITHROMYCIN
Přehled produktů:
KLACID SR
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
Registrační číslo:
15/ 062/98-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Příloha č. 1 krozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls83483/2011 a příloha ke sp. zn.

sukls129251/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE–INFORMACE PRO UŽIVATELE

KLACID SR

Tablety sřízeným uvolňováním

(Clarithromycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je přípravek KLACID SR a kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KLACID SR užívat

Jak se přípravek KLACID SR užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek KLACID SR uchovávat

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEKKLACID SRA KČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravkuKLACID SR patří do skupiny makrolidových antibiotik se středně širokým

spektrem účinku na různé bakteriální druhy. Jeho účinek je dán schopností blokovat tvorbu

bakteriálních bílkovin, což vede kzastavení množení bakterií.

KLACIDSR je určen k léčbě dospělých a dětí od 12 let, kteří trpí infekcemi způsobenými původci

citlivými k tomuto přípravku.

Mezi hlavní indikace patří:

infekce horních cest dýchacích(např. zánět nosohltanu a zánět vedlejších nosních dutin)

infekce dolních cest dýchacích (např. zánět průdušek, zápal plic)

infekce kůže a měkkých tkání (např. folikulitida, celulitida, erysipel)

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK GOPTEN

UŽÍVAT

Neužívejte přípravekKLACID SR

KLACID SR nesmí být podáván osobám se známou přecitlivělostí ktomuto přípravku a kjiným

makrolidovým antibiotikům, nebo kněkteré zpomocných látek přípravku.

Nesmějí jej dále užívat pacienti se závažnou poruchou ledvin (clearance kreatininu pod 30ml/min). Tito

pacienti mohou užívat KLACID 250 (tablety sokamžitým uvolňováním léčivé látky).

Kontraindikováno je současné podávání klarithromycinu a jakéhokoliv z následujících léků:

astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin a ergotamin nebo dihydroergotamin (vizbodInterakce).

Klarithromycinnemábýt podáván pacientům, u kterých se vyskytlo prodloužení QT intervalu (změna

na EKG) a komorové arytmie(nepravidelnost srdeční akcepostihující funkci srdečních komor).

Klarithromycinnemábýt podáván pacientům se sníženou hladinou draslíku vkrvi (hypokalemie).

Klarithromycinnemábýt podáván spolu se statiny(léky určené na sníženíhladiny cholesteroluv krvi).

Klarithromycinnemábýt podáván pacientům, kteří trpí závažným selháním jater a současně postižením

funkce ledvin.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuKLACID SRje zapotřebí

Přípravek je přednostně vylučován játry a ledvinami. Zvýšené opatrnosti je třeba přiužívání přípravku

pacienty sporuchou funkce jater a ledvin.

Podávání přípravku KLACIDSR může přechodně ovlivnit výsledky laboratorních vyšetření jaterních

testů.

Pokud se u vás vyskytnou příznaky, jako je nechutenství, žloutenka, tmavé zabarvení moči, svědění na

kůži či zvýšená citlivost vpravé polovině břicha, přestaňte užívat přípravek KLACID SR a navštivte

svého lékaře, neboť se může jednat o známky poškození funkce jater.

Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech podle doporučenílékaře. I při rychlém

ústupu obtíží je nezbytné, aby byla dodržena celková předepsaná doba užívání!

Při vynechání jedné nebo více dávek se o dalším postupu poraďte slékařem.

Při užívání prakticky všech antibakteriálních léčiv byly hlášeny průjmy, znichžněkteré mohou být

závažné a vyskytovat se i po dvou měsících od ukončení léčby. Pokud se u vás vsouvislosti sléčbou

přípravkem Klacid SR vyskytne průjem, kontaktujte, prosím, svého lékaře.

Léčiva užívaná při AIDS: Přípravek Klacid SR nesmí být vdávkáchvyšších než 1000 mg denně užíván

spolu sinhibitory proteázy.

U pacientů trpících vážnějším onemocněním srdce, jako je poškození koronárních artérií, závažná

srdeční nedostatečnost nebo u pacientů se srdeční frekvencí pod 50 tepů/minutu, pacientů svelminízkou

hladinou draslíku nebo hořčíku vkrvi, může dojít kpřechodným změnám na EKG (prodloužení QT

intervalu).

Užití jakýchkoliv antibiotik může vést ke vzniku mikroorganismů odolných na léčbu infekce.

Opatrnosti je také zapotřebí u pacientů se závažným postižením funkce ledvin.

Při léčbě infekce kůže nebo měkkých tkání je třeba vždy provést test citlivosti původců těchto

onemocnění ke klarithromycinu. Obecně se předpokládá, že klarithromycin je účinný zejména u infekcí

jako jsou erythrasma, acne vulgarisa erysipel.

Při léčbě pneumonie (zápalu plic) je rovněž důležité provést test citlivosti, neboť některé

zmikroorganismů mohou být vůči klarithromycinu odolné.

Opatrnosti je zapotřebí při současném užívání klarithromycinu a ostatníchlátek,které působí toxicky na

sluchový systém,především aminoglykosidů(druh antibiotik). Váš lékař Vás bude sledovat.

Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky

Přípravek může ovlivňovat účinky jiných současně užívaných léků.Prosím, informujte svého lékaře o

všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu.

KLACID SR ovlivňuje účinky léků a látek, které se metabolizují v játrech, jejichž účinky většinou

zesiluje.

Přípravek KLACID SR nesmí býtzdůvodu závažných nežádoucích účinků užíván spřípravky,

které obsahují tyto léčivé látky:

Cisaprid, pimozid, astemizol aterfenadin: užití sklarithromycinemmůže vést ke vznikusrdečních

arytmií(fibrilace, tachykardie, aj.)a změnám na EKG(prodloužení QT intervalu)

Chinidin, disopyramid: mohou se vyskytnout arytmie typu torsades de pointes

Ergotamin, dihydroergotamin: užití sklarithromycinemmůže vést ktoxickým projevům těchto

léčiv,které je známo jakoakutní námelová toxicita (dochází k zúženícév, nedokrvení končetin či

jiných tkání).

Vliv jiných léčivých přípravků na klarithromycin:

Léčiva, která indukují systém cytochromu CYP3A v játrech (obsahují léčivé látky jako např.

rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital)mohouurychlovatzpracováníklarithromycinu v

organismu, což může véstkesníženíjehohladiny v séru a tím i k jeho nižší účinnosti.Stejný účinek

mái třezalka tečkovaná, proto nemá být sklarithromycinem užívána.

Rifabutin: současné užívánísklarithromycinemmůže véstkezvýšení rizikaočního zánětu

(uveitida).

Léčiva kléčbě infekce HIV:

-Efavirenz, nevirapin: indukují systém cytochromu P450 vjátrech a tím zvyšují zpracování

klarithromycinu vorganismu, to může vést ke snížení jako hladiny vséru a i kjeho nižší účinnosti.

-Ritonavir: užíváníritonaviru sklarithromycinemzvyšujeúčinek klarithromycinu. Dávkypřesahující 1

g/dennemají být podávány současně sritonavirem. U pacientů snormální funkcí ledvin nenínutné

dávkuklarithromycinu snižovat. Pacienti sporuchou funkce ledvin mají užívat KLACID 250

sokamžitým uvolňováním léčivé látky (viz Kontraindikace) a je třeba u nich zvážit snížení dávek

klarithromycinu.

Léčiva kléčbě mykobakteriální infekcí (tuberkulóza, aj.):

-Rifampicin, rifabutin, rifapentin: indukují systém cytochromu P450 vjátrech a tím zvyšují zpracování

klarithromycinu vorganismu, to může vést ke snížení jako hladiny vséru a i kjeho nižší účinnosti.

-Etravirin: může snižovat účinek klarithromycinu, zejména pokud je použit kléčbě infekcízpůsobených

Mycobacterium avium, je třeba zvážit nasazení jiného antibiotika.

Účinek klarithromycinu na jiné léčivé přípravky:

Klarithromycin může také zvyšovat hladinylátek,jako jsou cisaprid, theofylin, karbamazepin,

tolterodin, alprazolam,midazolam, triazolam,methylprednisolon, cyklosporin,disopyramid a

chinidin. Pokud užíváte některou ztěchto látek, Váš lékař určí, zda je u Vás potřeba snížit jejich

dávky.

Léčiva kléčbě arytmií(chinidin, disopyramid):při současném užití sklarithromycinemsevyskytly

případy arytmií. Pokud užíváte tato léčiva, Váš lékař Vámbude kontrolovat EKG.

Omeprazol: klarithromycin zvyšuje hladiny omeprazolu.

Léčiva kléčbě erektilní dysfunkce (sildenafil, vardenafil, tadalafil): je třeba zvážit snížení jejich

dávek.

Theofylin, karbamazepin: je třeba zvážit snížení jejich dávek.

Tolterodin: klarithromycin výrazně zvyšuje jeho hladiny, proto je nutné snížit dávky tolterodinu.

Tribenzodiazepiny (alprazolam, midazolam, triazolam): může dojít kúčinkům na centrální nervový

systém (spavost, zmatenost). Váš lékař Vás bude sledovat.

Jiné lékové interakce:

Kolchicin: při současném užívání klarithromycinu skolchicinem byly zaznamenány údaje otoxicitě

kolchicinu, zvláště ve starším věku, některé ztěchto případů se vyskytly u pacientů se

selhávánímledvin (renální insuficiencí).

Digoxin: účinek digoxinu může být zvýšen při současném užívání klarithromycinu,Váš lékař Vám

proto bude hladiny digoxinu kontrolovat.

Zidovudin (lék kléčbě infekce HIV): pokud je nutné současné užívání sklarithromycinem, je

vhodné užít klarithromycin sokamžitým uvolňováním,kde je možný odstup jednotlivýchdávek.

Hladiny zidovudinu mohou být sníženy.

Fenytoin a valproát: klarithromycin může zvyšovat jejich hladiny, Váš lékař Vás bude sledovat.

Inhibitory HMG-CoAreduktázy (např.lovastatin a simvastatin, léky na snížení cholesterolu): při

současném užívání sklarithromycinem se zcela ojedinělevyskytlo závažné svalové onemocnění

(rhabdomyolýza). Současné podání těchto léčiv sklarithromycinem je kontraindikováno(viz bod

Klarithromycin může zvyšovat účinek léků ovlivňujících srážení krve (např. warfarin)a tím

zvyšovat riziko krvácení. Pokud tyto léky užíváte, bude zapotřebí sledovat Váš protrombinový čas.

U pacientů trpících cukrovkou, kteří užívají perorální antidiabetika (tablety) či inzulín, může dojít

knežádoucímu poklesu hladiny glukózy v krvi. Vášlékař u Vás proto bude hladinu glykemie

sledovat.

Při současném užívání itrakonazolu spolu sklarithromycinem mohou být hladiny obou těchto léčiv

zvýšeny. Váš lékař určí, zda je nutná úprava jejich dávek.

Obousměrné lékové interakce(většinou jsou zvýšenyhladiny obou léčiv):

Léčiva k léčbě HIV infekce:

Atazanavir: Atazanavir může, zejména u pacientů spoškozením ledvin, zvyšovat hladiny

klarithromycinu vséru. Pokud trpíte vážnějším poškozením funkce ledvin, Váš lékař určí, zda je u Vás

potřeba dávkuklarithromycinu snížit.

-Sachinavir:při současném užívání sachinaviru spolu sklarithromycinem mohou být hladiny obou

těchto léčiv zvýšeny. Váš lékař určí, zda je nutná úprava jejich dávek.

Verapamil (lék kléčbě vysokého krevního tlaku): byl pozorovánpokles krevního tlaku, poruchy

srdečního rytmu (bradyarytmie) a změny vcelkovém metabolismu (laktátová acidóza).

Těhotenství a kojení

Bezpečnost užívání klarithromycinu během těhotenství dosud nebyla stanovena. Ztohoto důvodu musí

být vprůběhu těhotenství pro podávání přípravkuKLACIDSRzvlášť závažné důvody. Lékař nesmí

předepsat klarithromycin těhotným ženám bez důkladného zvážení přínosů a rizik, zejména vprvním

trimestru (první 3 měsíce) těhotenství.

Klarithromycin je vylučován do mléka pouze vmalýchmnožstvích, není tedy pravděpodobné, že by

mohl způsobit vážnější nežádoucí účinky, kojence je však třeba sledovat, a to zejména zhlediska

výskytu průjmů, ale také myotických (kvasinkových, houbových) infekcí.

Vpřípadě výskytu nežádoucích účinkůu kojeného dítěte se o dalším postupu poraďte slékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluhastrojů

Studie hodnotící účinky klarithromycinu na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Během

léčby se však mohou vyskytovat některé nežádoucí účinky, které mohou schopnost řídit a obsluhovat

stroje ovlivnit. Pacienti musejí vzít vpotaz především možnost výskytu závratí, točení hlavy, stavu

zmatenosti a dezorientace. Pokud se tyto příznaky objeví,majíse řízení a obsluze strojů vyhnout.

Důležité informace o některých složkách přípravku KLACID SR

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKKLACID SR UŽÍVÁ

Jak a kdy se má přípravek KLACID SR užívat

Výši denní dávky a dobu trvání léčby stanoví vždy lékař podle závažnosti atypuinfekce.

Doporučené dávkování pro dospělé a děti od 12 let je 500 mg (1 tableta) přípravku KLACIDSR

jedenkrát denně spolu sjídlem.Užití přípravku KLACID SR nebylo u dětí do 12 let věku studováno.

Děti do 12 let by proto měly užívat formu pediatrické suspenze klarithromycinu (granule pro přípravu

perorální suspenze).

U závažnějších infekcí lze dávku zvýšit na 1000mg jedenkrát denně (2 tablety). Léčba obvykle trvá 5-

7 dní, kromě zánětu vedlejších nosních dutin a zápalu plic komunitního původu, které vyžadují léčbu 7–

14 dní.

Při závažné poruše ledvinných funkcí (clearance kreatininu pod 30 ml/min) se Klacid SRnesmí užívat.

Těmto pacientům je možné podávat tablety klarithromycinu sokamžitým uvolňováním léčivé látky (viz

bodKontraindikace).

Tablety se polykají celé.

Jestliže jste užil(a) více přípravku KLACID SR než jste měl(a)

Při náhodném požití většího množství tablet, a to zejména dítětem, vyhledejte ihned lékaře!

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek KLACID SR nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nejčastěji se vyskytují poruchy zažívacího ústrojí,jako pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha,

nadýmání, zácpa, průjmy, méně často pak sucho vústech a změny vzabarvení jazyka anávratpotravy

zžaludku do jícnu (projevující se pálením žáhy).

Nežádoucí účinky, jejichž výskyt je vsouvislosti sklarithromycinem přinejmenším možný, jsou

rozděleny dle následující frekvence výskytu:

Časté (u více než 1 ze100a méně než 1 z10pacientů):nespavost, bolesti hlavy, změny chuti, průjem,

zvracení, nevolnost, bolesti břicha, zvýšení jaterních enzymů,vyrážka, zvýšené pocení.

Méně časté (u více než 1 z1000,ale méně než 1 ze 100 pacientů): celulitida (zánět podkoží),

kvasinkové infekce, zánět žaludku a střeva, vaginální infekce, snížení počtu krevních elementů (červené,

bílé krvinky, destičky), alergické reakce, snížení chuti kjídlu,závratě, spavost, třes, poruchy sluchu,

zvonění vuších, srdeční poruchy (palpitace, změny na EKG), krvácení znosu, pálení žáhy, záněty

dutiny ústní a jazyka, zácpa, sucho vústech, plynatost, kožní reakce (svědění, vyrážka), bolesti svalů,

únava.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): pseudomembranózní kolitida (zánět sliznice tlustého

střeva), erysipel (růže), snížení bílých nebo červených krvinek, anafylaktická reakce, hypoglykémie,

psychické poruchy (zmatenosti, deprese, halucinace, abnormální sny), křeče, ztráta chuti, změny čichu,

ztráta sluchu, srdeční arytmie, krvácení, zánět slinivky břišní, změny zabarvení jazyka nebo zubů,

žloutenka až selhání jater, kožníalergickéreakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální

nekrolýza, po-léková vyrážka, Henoch-Schönleinova purpura, rhabodmyolýza (poškození svalových

vláken), poruchy svalů, selhání či zánět ledvin, změny zabarvení moči, zvýšení INR, prodloužení

protrombinového času.

Pruchy jaterní činnosti včetně zvýšených hodnot jaterních enzymů (někdy i sprojevy žloutenky) byly

obvykle přechodné a vymizely po vysazení léku.

Vsouvislosti sužívání klarithromycinu se vyskytla ztráta sluchu, která se po vysazení léčby obvykle

upravila.

Zbarvení zubů, kterésepři léčbě přípravkemKlacid může vyskytnout,lze obvykle odstranit odborným

vyčištěním.

U pacientů léčených klarithromycinem byly hlášeny případyzhoršení příznakůmyastheniagravis

(svalové onemocnění).

U pacientů sporuchami imunity (AIDS, leukemie, aj.) je obecně těžké odlišit nežádoucí účinky léčiva

od známek základního onemocnění.

Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK KLACID SR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotědo30°C, vpůvodním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

PřípravekKLACID SRnepoužívejte pouplynutí doby použitelnosti, uvedené nakrabičcezaPoužitelné

do:.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek KLACID SR obsahuje

- Léčivou látkou je500 mgklarithromycinuv jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

- Pomocnými látkami jsou: kyselina citronová, natrium-alginát, natrium-kalcium-alginát, monohydrát

laktosy, povidon 40, mastek, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, hydroxypropylmethylcelulosa,

makrogol 400, makrogol 8000, oxid titaničitý, kyselina sorbová, hlinitý lak chinolinové žluti.

Jak přípravekKLACID SR vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek je dodáván vkrabičce s blistry po 7 a 14 tabletáchsřízeným uvolňovánímpro dávkování 1

tableta (500 mg) 1 x denně.

Je také kdostání vkrabičce obsahující blistrypo 10, 12, 14, 16 a 20 tabletáchsřízeným uvolňováním

pro dávkování 2 tablety (1000 mg) 1 x denně.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Abbott Laboratories Ltd.,Maidenhead,Velká Británie

Výrobce

Aesica Queenborough Ltd., Queenborough, Kent, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

19.10.2011

Příloha č. 2 krozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls83483/2011 a příloha ke sp. zn.

sukls129251/2008

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

KLACID SR

Tablety s řízeným uvolňováním.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Clarithromycinum 500 mg v jedné tabletě sřízeným uvolňováním

Pomocné látky:monohydrát laktosy

Úplný seznam pomocných látekviz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety s řízeným uvolňováním.

Popis přípravku: žluté potahované tablety oválného tvaru

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

KLACID SR je indikován k léčbě infekcí u dospělých a dětí starších než 12 let, vyvolaných

mikroorganismy citlivými k tomuto přípravku. Mezi hlavní indikace patří:

-infekce dolních cest dýchacích (např. bronchitida, pneumonie)

-infekce horních cest dýchacích (např. faryngitida, sinusitida)

-infekce kůže a měkkých tkání (např. folikulitida, celulitida, erysipel).

4.2 Dávkování a způsob podání

Velikost dávek a délka podávání závisí na typu a závažnosti infekce.

Dávkování u dospělých:

Doporučené dávkovánípro dospělé je obvykle 500 mg přípravku KLACID SRjedenkrát denně

spolu s jídlem.

U závažnějších infekcí lze dávku zvýšit na 1000mgjedenkrát denně (2x500 mg). Léčba obvykle

trvá5až 7dníkroměkomunitnípneumonie a sinusitidy, které vyžadují léčbu 7-14dní.

Tablety přípravku KLACID SR se nesmějí drtit ani žvýkat.

Dávkování u dětí:

U dětí ve věku od 6 měsíců do 12 let byly provedeny klinické studie spoužitímperorálnísuspenze

klarithromycinu. Děti ve věku do 12 let byprotoměly užívat formuperorálnísuspenze

klarithromycinu(granule pro přípravu perorální suspenze).Užití tabletové či I.V. formy

klarithromycinu nebylo u dětí do 12 let věku studováno.

Dávkování u dětí od 12 let je stejné jako u dospělých.

Pacienti se závažným renálním postižením (clearance kreatininu nižší než 30 ml/min) nesmějí

KLACID SR užívat, protože při podávání tohoto přípravku není možné příslušné snížení dávky

(viz bod 4.3). Tito pacienti mohou užívat klarithromycin s okamžitým uvolňovánímvdávce 250

mgjednou denně nebopři těžších infekcíchvdávce 250 mg dvakrát denně.Dobaléčby u těchto

pacientůnemápřesáhnout 14 dní.U pacientů se středně závažným postižením ledvin (clearance

kreatininu 30-60ml/min) se dávka přípravku sníží na 50%, což znamená, žemaximální dávka

přípravku KLACID SR je jedna tableta denně.

4.3 Kontraindikace

Léčba přípravkem KLACID SR je kontraindikována u pacientů se známou přecitlivělostí na

makrolidová antibiotikanebo některou zpomocných látek přípravku.

Jelikož u přípravkuKLACID SR není možné snížit dávku pod 500 mg 1x denně, je tento přípravek

kontraindikován u pacientů sclearance kreatininu pod 30 ml/min. Tito pacienti mohouužívat

klarithromycin s okamžitým uvolňováním.

Současné podávání klarithromycinu a jakéhokolivnásledujícího léku je kontraindikováno:

astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin, jelikož to může vést kprodloužení QT intervalu a

srdečním arytmiím, včetně komorové tachykardie, fibrilaci komor a arytmiím typutorsades de

pointes(viz bod 4.5).Současnépodávání klarithromycinu a ergotaminu nebo dihydroergotaminu je

kontraindikováno, neboť může dojít kergotaminové toxicitě.

Klarithromycinnemábýt podáván pacientům svýskytem prodloužení QT intervalu nebo

komorových arytmií, včetně torsades de pointesvanamnéze (viz body4.4 a 4.5).

Klarithromycinnemábýt podáván pacientům shypokalemií(riziko prodloužení QT intervalu).

Klarithromycinnemábýt podáván současně sinhibitory HMG-CoA reduktázy (statiny), tedy

lovastatinem či simvastatinem, zdůvodu rizika vzniku rhabdomyolýzy. Léčba těmito léčivymábýt

po dobu léčby klarithromycinem přerušena (viz bod 4.4).

Klarithromycinnemábýt podáván pacientům, kteří trpí závažným selháním jater a současně

postižením funkce ledvin.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Klarithromycin se vylučuje převážně játry, proto je při podávání tohoto antibiotika pacientům

sporuchou funkce jater nutná opatrnost. Opatrnost si vyžaduje i podávání klarithromycinu

pacientům se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin (viz body4.2 a 5.2).

U pacientů užívajících klarithromycin byly hlášeny případy jaterní dysfunkce, včetně zvýšení

jaterních enzymů, hepatocelulární a/nebo cholestatické žloutenky. Toto postižení jater může být

závažné a je obvykle reverzibilní.Byly hlášeny případy fatálního selhání jater (viz bod 4.8). Je

možné, že někteří ztěchto pacientů měli preexistující onemocnění jater nebo užívali jiné

hepatotoxické léčivé přípravky. Pacienty je třeba poučit, aby ukončili léčbu a ohlásili svému lékaři,

pokud se u nich vyskytnou jakékoliv známky či příznaky rozvoje onemocnění jater, jako je

anorexie, žloutenka, tmavě zbarvená moč, pruritus nebo bolesti břicha.

Kolchicin

Byly zaznamenány postmarketingové zprávy, týkající se toxicity kolchicinu přisoučasném užívání

klarithromycinu a kolchicinu, zvláště u starších pacientů. Některé ztěchto případů se vyskytly

upacientů srenální insuficiencí. U několika ztěchto pacientů byly hlášeny i případy úmrtí (viz bod

4.5; kolchicin).Pokud je současné podávání kolchicinu a klarithromycinu nezbytné, je třeba u

pacientů sledovat možné známky kolchicinové toxicity.Užití kolchicinu je kontraindikováno u

pacientů se závažnou renální nebo hepatální insuficiencí, kteří současně užívají inhibitory P-

glykoproteinů nebo silné inhibitory CYP3A4.

Jenutné dávat pozor na možnost zkřížené rezistence mezi klarithromycinem a ostatními

makrolidy, také linkomycinem a klindamycinem.

Opatrnosti je zapotřebí při současném podávání klarithromycinu a triazolobenzodiazepinů, jako je

triazolam a midazolam (viz bod 4.5).

Užití jakékoliv antimikrobiální léčby, jako např. klarithromycin,kléčbě infekce způsobenéH.

pylori,může vést kselektování mikroorganismů rezistentních na léčbu.

Lékař nesmí předepsat klarithromycin těhotným ženámbez důkladného zvážení přínosů a rizik,

zejména vprvním trimestru těhotenství(viz bod 4.6).

Pseudomembranózní kolitida byla popsána téměř u všech antibakteriálních přípravků, včetně

makrolidových antibiotik; její závažnost se může pohybovat od mírné ažpo život ohrožující.

Průjem, jehož původcem jeClostridium difficile(C. difficile associated diarrhea,CDAD), byl

hlášen při užívání prakticky všech antibakteriálních léčiv včetně klarithromycinu; jeho závažnost

semůže pohybovat vrozmezí od mírného průjmu až pofatálníkolitidu. Léčba antimikrobiálními

léčivy pozměňuje normální střevní flóru, což může vést kpřemnoženíC. difficile. Na možnost

CDAD je třeba myslet u všech pacientů, u nichž se vyskytl průjem následně po užívání antibiotik.

Anamnézu je potřeba odebírat velmi pečlivě, protože případy výskytu CDAD byly hlášeny i po

dvou měsících po užívání antibiotik.Ztohoto důvodu je třeba zvážit přerušení léčby

klarithromycinem bez ohledu na jeho indikaci. Je třeba provést mikrobiálnívyšetření a zahájit

vhodnouléčbu. Je zapotřebí vyhnout se léčivům zpomalujícím peristaltiku.

Dlouhodobé užívání může, stejně jako u ostatních antibiotik, vést ke kolonizaci se zvýšeným

množstvím rezistentních bakterií a mykóz. Pokud se objeví superinfekce, je nutné zajistitvhodnou

léčbu.

U pacientů léčených klarithromycinem byly hlášeny případy exacerbace symptomů myasthenia

gravis.

Zdůvodu rizika prodloužení QT intervalumábýtklarithromycin podáván sopatrností u pacientů

spostižením koronárních artérií, závažnou kardiální insuficiencí, nekorigovanouhypokalemií

a/nebohypomagnesemií, bradykardií (<50tepů/min), nebo je-li podáván současně sjinými

léčivy, která mohou prodloužení QT intervalu vyvolávat (viz bod 4.5). Klarithromycinnemábýt

podáván pacientům svrozenou čiprokázanouzískanou prolongací QT intervalunebokomorovými

arytmiemi vanamnéze (viz bod 4.3).

Opatrnosti je zapotřebí u pacientů se závažnou renální insuficiencí (viz bod 4.2).

Pneumonie:

Sohledem na výskyt rezistentních kmenůStreptococcus pneumoniaekmakrolidovým

antibiotikům je důležité, aby byly při předepisování klarithromycinupro léčbukomunitní

pneumonieprováděny testy citlivosti. Unozokomiálníchpneumoniímábýt klarithromycin

používán pouze vkombinaci sdalšími vhodnými antibiotiky.

Infekce kůže a měkkých tkání mírné až střední závažnosti:

Tyto infekce jsou nejčastěji způsobenyStaphylococcus aureusaStreptococcus pyogenes, znichž

oba původci mohou být rezistentní kmakrolidům. Ztohoto důvodu je důležité provést vždy test

citlivosti. Vpřípadech, kdy nemohou být užita beta-laktamová antibiotika (např. alergie),majíbýt

léky první volby jiná antibiotika, jako např. klindamycin. Vsoučasné době se předpokládá, že

makrolidy hrají roli pouze u některých infekcí měkkých tkání, jako jsou infekce způsobené

Corynebacterium minutissimum(erythrasma), acne vulgaris a u erysipelu vsituacích, kdy není

možná léčba penicilinem.

Vpřípadě závažných akutních hypersenzitivních reakcí,jako je anafylaxe, Stevens-Johnsonův

syndrom, toxická epidermální nekrolýza,polékový exantém seosinofilií a systémovými příznaky,

DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) aHenoch-Schönleinova purpura

mábýt léčba klarithromycinem okamžitě přerušena a co nejrychleji zahájenavhodná léčba.

Opatrnosti je zapotřebí, pokud je klarithromycin užíván sléčivy, které indukují enzymy

cytochromu CYP3A (viz bod 4.5).

Opatrnosti je zapotřebí při současném podávání klarithromycinu a ostatních ototoxických látek,

především aminoglykosidů.Vprůběhua po ukončení léčbymábýt prováděno monitorování

vestibulárníchfunkcí a sluchu.

Inhibitory HMG-CoA reduktázy

Současné užití klarithromycinu spolu slovastatinem či simvastatinem je kontraindikováno (viz bod

4.3). Stejně jako u jiných makrolidů, bylo při užíváníklarithromycinu hlášeno zvýšení koncentrací

HMG-CoA inhibitorů reduktázy (např. lovastatin a simvastatin, viz bod 4.5). U pacientů současně

užívajících tyto léčivé přípravky byly hlášeny vzácné případy rhabdomyolýzy. U pacientůmajíbýt

sledovány známky apříznaky myopatie.

U pacientů užívajících atorvastatin či rosuvastatin současně sklarithromycinem byly také hlášeny

vzácné případy rhabdomyolýzy. Pokud jsou tato léčiva užívána spolu sklarithromycinem, je třeba

užít nejnižší možné dávky atorvastatinu čirosuvastatinu. Je třeba zvážit úpravu dávky statinů nebo

užití statinu, který není závislý na metabolismu CYP3A (např. fluvastatin nebo pravastatin).

Perorální hypoglykemika/inzulin

Současné podávání klarithromycinu a perorálních hypoglykemizujících přípravků a/neboinzulinu

může vést kvýznamnéhypoglykemii. Uurčitých hypoglykemik, jako je nateglinid, pioglitazon,

repaglinid a rosiglitazon, může dojít kinhibici enzymu CYP3A klarithromycinem a to může vést

khypoglykemii, pokud jsou tato léčiva užívánasoučasně. Doporučuje se pečlivé sledování

glykemie.

Perorální antikoagulancia

Spontánní hlášení zpostmarketingového období naznačují, že současné užívání klarithromycinu a

perorálních antikoagulancií může účinky perorálních antikoagulancií zvyšovat.Existuje riziko

závažné hemoragie a významného prodloužení INR a protrombinového času, pokud je

klarithromycin podáván současně s warfarinem. Pokud pacienti užívají současně klarithromycin a

perorální antikoagulancia, je zapotřebí u nich pravidelně monitorovatINR a protrombinový čas.

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy

sintolerancí galaktózy,hereditárnímdeficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by

tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Užití následujících léčivých přípravků je přísně kontraindikováno zdůvodu možných

závažných lékových interakcí:

Cisaprid, pimozid, astemizol

Při současném užívání klarithromycinu a cisapridu docházíke zvýšení hladiny cisapridu, což může

vést k prodloužení intervalu QT a srdečním arytmiím včetně tachykardie komor, fibrilace komor a

torsades de pointes. Podobné účinky byly pozorovány při současném užívání klarithromycinu a

pimozidu (viz bod 4.3).

Terfenadin

Makrolidy ovlivňují metabolismus terfenadinu; výsledkem jsou zvýšené hladiny této látky, což

může být příležitostně spojeno s poruchami srdečního rytmu, jako je prodloužení QT intervalu,

tachykardie komor, fibrilace komor a torsades de pointes (vizbod 4.3). Vestudii se 14zdravými

dobrovolníky vedlo současné podávání klarithromycinu a terfenadinu kdvojnásobnému až

trojnásobnému vzestupu sérové hladiny kyselého metabolitu terfenadinu a kprodloužení intervalu

QT bez klinicky zjistitelného účinku. Podobné účinky byly pozorovány při současném podání

astemizolu a jiných makrolidových antibiotik.

Chinidin, disopyramid

Po zavedení přípravku do praxe se při současném užívání klarithromycinu a chinidinu nebo

disopyramidu vyskytly torsades de pointes. Během léčby klarithromycinem by měly být

monitorovány sérové hladiny těchto léků.

Ergotamin/dihydroergotamin

Postmarketingové zprávy ukazují, že současné podávání klarithromycinu sergotaminem nebo

dihydroergotaminem bylo spojeno sakutní námelovou toxicitoucharakterizovanou vazospasmem,

ischemií končetin nebo tkání včetně centrálního nervového systému.

Současné užití klarithromycinu a těchto léčivých přípravků je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Vliv jiných léčivých přípravků na klarithromycin

Léčiva, která indukují CYP3A (např. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, třezalka

tečkovaná), mohou indukovat také metabolismus klarithromycinu. To může vést ke vzniku

subterapeutických hladin klarithromycinu,a tím i k jeho nižší účinnosti. Kromě toho může být

potřeba sledovat plasmatické hladiny induktoru CYP3A, protože později mohou být tyto zvýšeny v

důsledku inhibice CYP3A klarithromycinem (viz také odpovídající Souhrn údajů o přípravku

daného podávaného induktoru CYP3A). Současné užívání rifabutinu aklarithromycinu vedlo k

vzestupu a následnému poklesu sérových hladinklarithromycinua dále ke zvýšení rizika uveitidy.

O následujících léčivých přípravcích je známo nebo sepředpokládá, že ovlivňují koncentrace

klarithromycinu vcirkulaci; může být proto zapotřebí upravit dávky klarithromycinu nebo zvážit

léčbu jinými přípravky.

Efavirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutin a rifapentin

Silné induktory metabolismu systému cytochromu P450, jako je efavirenz, nevirapin, rifampicin,

rifabutin a rifapentin,mohou urychlovat metabolismus klarithromycinu,a tím snižovat plasmatické

hladiny klarithromycinu, kdežto hladiny 14-OH-klarithromycinu, tedy metabolitu, který je také

mikrobiologicky aktivní, zvyšují. Jelikož mikrobiologické účinky klarithromycinu a 14-OH-

klarithromycinu se u různých druhů bakterií liší, může být zamýšlený terapeutický efekt při

současném užívání klarithromycinu a induktorů enzymů oslaben.

Etravirin

Etravirin může snižovat expozici klarithromycinu, avšak koncentrace aktivního metabolitu,14-

OH-klarithromycinu, jsou zvýšeny. Jelikož 14-OH-klarithromycin vykazuje sníženou aktivitu vůči

Mycobacterium avium complex (MAC), může se to projevit na celkové účinnosti klarithromycinu

vůči tomuto patogenu; z tohoto důvodu je při léčbě MAC vhodné zvážit nasazení jiného

antibiotika.

Flukonazol

Současné podávání flukonazolu vdávce 200 mg denně a klarithromycinu vdávce 500 mg dvakrát

denně 21 zdravým dobrovolníkům vedlo ke zvýšení průměrných minimálních koncentrací (C

)

klarithromycinu vustáleném stavu o 33 % a plochy pod křivkou (AUC) o 18 %. Koncentrace

aktivního metabolitu 14-OH-klarithromycinu vustáleném stavu nebyly při současnému užívání

sflukonazolem signifikantně ovlivněny. Není nutná úprava dávek klarithromycinu.

Ritonavir

Farmakokinetická studieukázala,žesoučasnépodávání200mgritonavirukaždých8hodina 500

mgklarithromycinukaždých12hodinvedlokvýraznéinhibicimetabolismuklarithromycinu.

Současné podání ritonaviru vedlokezvýšeníhodnotyC

klarithromycinu o 31%, C

o182% a

AUCo77%.Bylapozorovánapraktickyúplnáinhibicetvorby14-OH-klarithromycinu.Díky

širokémurozsahuterapeutickýchdávekklarithromycinuupacientůsnormálnífunkcíledvinnení

nutnédávkuklarithromycinusnižovat.Upacientůspoškozenímledvinvšakmajíbýtprovedeny

následujícíúpravy:upacientůsclearancekreatininu30-60ml/minmábýtdávkaklarithromycinu

sníženao50%,cožznamenámaximálnídávka1tabletyklarithromycinusřízenýmuvolňováním

denně.Upacientůstěžkýmpoškozenímledvin(clearancekreatininu<30ml/min)mábýtdávka

sníženao75%.Jelikožuklarithromycinusřízenýmuvolňovánímnenímožnépříslušnésnížení

dávky,pacientůmstěžkýmpoškozenímledvinmábýtpodávánklarithromycinveformětablets

okamžitým uvolňováním.Dávky přesahující 1 g/dennemajíbýt podávány současně sritonavirem.

Podobnou úpravudávkování je třeba zvážit u pacientů s poškozením renálních funkcí, kteří užívají

ritonavir k posílení farmakokinetického účinku jiných HIV proteázových inhibitorů včetně

atazanaviru a sachinaviru (vizbodníže, Obousměrné lékové interakce).

Účinek klarithromycinu na jiné léčivé přípravky

Interakce zprostředkované CYP3A

Je známo, že současné užívání klarithromycinuinhibuje CYP3A, což může být u léků

metabolizovanýchprimárně přes CYP3A spojeno se zvýšením jejich sérových koncentrací a to

může vést ke zvýšení nebo prodloužení terapeutického účinku nebo nežádoucích účinků současně

užívaného léčiva. Klarithromycinmátedy být užíván sopatrností u pacientů léčených jinými

léčivými přípravky, jež jsou známými substráty enzymu CYP3A, obzvláště pokud má tento

substrát úzké bezpečnostní hranice (jako např. karbamazepin ) a/nebo je tímto enzymem

extenzivněmetabolizován. U pacientů užívajících současně klarithromycin, lze zvážit úpravu

dávek a pokud je to možné i pečlivě sledovat sérové koncentrace léčiv primárně metabolizovaných

prostřednictvím CYP3A.

O následujících léčivých přípravcích je známo nebo se předpokládá, že se metabolizují přes

CYP3A izoenzym: alfentanil, alprazolam,astemizol, bromokriptin, karbamazepin, cilostazol,

cisaprid, cyklosporin, disopyramid, námelové alkaloidy, lovastatin, methylprednisolon,

midazolam, omeprazol, perorální antikoagulancia (např. warfarin), pimozid, chinidin, rifabutin,

sildenafil, simvastatin, sirolimus, takrolimus, terfenadin, triazolam a vinblastin.

Podobný mechanismus lékových interakcí prostřednictvím jiného izoenzymu cytochromového

systému P450 je znám ufenytoinu, theofylinu a valproátu.

Antiarytmika

Po zavedení přípravku do praxe sevyskytly při současném užívání klarithromycinu a chinidinu

nebo disopyramiduarytmie typutorsades de pointes. Při současném užívání klarithromycinu

stěmito přípravky je třeba kontrolovat elektrokardiogram kvůli možnému prodloužení QTc

intervalu. Běhemléčby klarithromycinem by měly být monitorovány sérové hladiny těchto léků.

Omeprazol

Klarithromycin (v dávce 500 mg každých 8 hodin) byl podáván vkombinaci someprazolem (40

mgdenně) zdravým dospělýmjedincům. Plasmatické koncentrace omeprazolu vustáleném stavu

byly v důsledku současného užití klarithromycinu zvýšeny (C

byla zvýšena o 30 %, AUC0-24 o

89 % a t1/2 o 34 %). Průměrná hodnota žaludečního pH v průběhu 24-hodin byla 5,2 vpřípadě,

kdy byl omeprazol užíván samostatně a 5,7, pokud byl užíván současně sklarithromycinem.

Sildenafil, tadalafin a vardenafil

Každý ztěchto inhibitorů fosfodiesterázy je metabolizován alespoň zčásti prostřednictvím CYP3A

a CYP3A může být při současném užívání klarithromycinu inhibován. Současné užívání

klarithromycinu se sildenafilem, tadalafilem nebo vardenafilem může pravděpodobně vést ke

zvýšené expozici inhibitorů fosfodiesterázy. Při současném užívání těchto léčiv spolu

sklarithromycinem je potřeba zvážit snížení dávek sildenafilu, tadalafilu a vardenafilu.

Theofylin, karbamazepin

Výsledky klinických studií ukazují, že dochází kmírnému, avšak statisticky významnému (p0,05)

zvýšení hladin cirkulujícího theofylinu nebo karbamazepinu, pokud byl jeden nebo oba léky

podávány současně sklarithromycinem.Lzezvážit sníženídávek.

Tolterodin

Metabolismus tolterodinu probíhá primárně cestou 2D6 isoformy cytochromu P450 (CYP2D6).

Nicméně u části populace, jíž CYP2D6 chybí, probíhá metabolismus, jak bylo zjištěno,

prostřednictvím CYP3A. U této části populace vede inhibice CYP3A ksignifikantně vyšším

sérovým koncentracím tolterodinu. U populace pomalých CYP2D6 metabolizátorů může být při

užívání inhibitorů CYP3A, jako je klarithromycin, nutné snížení dávek tolterodinu.

Triazolobenzodiazepiny (jako je alprazolam,midazolam, triazolam)

Pokud byl midazolam užíván současně sklarithromycinem vtabletách (500 mg dvakrát denně),

byly AUC midazolamu zvýšeny 2,7-krát po intravenózním podání midazolamu a 7-krát po jeho

perorálním podání. Je třeba vyhnout se současnému užívání perorálně podaného midazolamu a

klarithromycinu. Pokud je intravenózně užívaný midazolam podán současně sklarithromycinem,

je třeba důsledně sledovat odezvu pacienta, aby bylo možno upravit dávku léčiva.Stejná

doporučení lze také aplikovat na jiné benzodiazepiny, které jsou metabolizovány prostřednictvím

CYP3A, včetně triazolamu a alprazolamu. U benzodiazepinů, jejichž eliminace není závislá na

CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam), je klinicky významná interakce sklarithromycinem

nepravděpodobná.

Byly hlášeny postmarketingové případy lékových interakcí a účinků na centrální nervový systém

(CNS) (jako např. somnolence a zmatenost) při současném užívání klarithromycinu a triazolamu.

Doporučuje se sledovat pacienty z důvodu zvýšeného výskytu farmakologických účinků na CNS.

Jiné lékové interakce

Kolchicin

Kolchicin je substrátem jednak pro CYP3A a současně i pro membránový efluxní transportér

P-glykoprotein (Pgp). Klarithromycin a jiné makrolidy jsou známými inhibitory CYP3A a Pgp.

Jestliže jsou klarithromycin a kolchicin užívány společně, může inhibice CYP3A a Pgp vést ke

zvýšené expozici kolchicinu. U pacientů je nutno sledovat klinické známky toxicity kolchicinu (viz

bod 4.4).

Digoxin

Předpokládá se, že digoxin je substrátem efluxního transportéru P-glykoproteinu (Pgp).

Klarithromycin je známým inhibitorem Pgp. Pokud jsou klarithromycin a digoxin užívány

společně, inhibice Pgp klarithromycinem může vést ke zvýšené expozici digoxinu. Zvýšené sérové

koncentrace digoxinu u pacientů, užívajících současně klarithromycin a digoxin, byly také hlášeny

zpostmarketingového sledování. U některých pacientů se vyskytly klinické známky svědčící pro

toxicitu digoxinu, včetně potenciálně fatálních arytmií. Pokud pacienti užívají současně

klarithromycin a digoxin,majíbýt sérové koncentrace digoxinu pečlivě kontrolovány.

Zidovudin

Interakční klinické studie klarithromycinu sřízeným uvolňováním a zidovudinu nebyly zatím

provedeny. Pokud je nutné současné užívání klarithromycinu a zidovudinu, je vhodné podávat

klarithromycin sokamžitým uvolňováním.

Současné perorální podávání klarithromycinu sokamžitým uvolňováním a zidovudinu dospělým

osobáminfikovaným virem HIV může mít za následek snížení koncentrací zidovudinu v ustáleném

stavu. Protože se zdá, že klarithromycin interferuje sabsorpcí současně podaného perorálního

zidovudinu, lze této interakci zpravidla zabránit rovnoměrným rozložením dávek klarithromycinu a

zidovudinu tak, aby mezi oběma léčivy vznikl 4-hodinový odstup. Zdá se, že tato interakce se

podle všeho neobjevuje u dětí sinfekcí HIV, jimž je podáván klarithromycin v suspenzi spolu se

zidovudinem nebo dideoxyinozinem. Tato interakce je také nepravděpodobná, pokud je

klarithromycin podán v intravenózní infuzi.

Fenytoin a valproát

Zprávy o interakcíchmezi inhibitory CYP3A, včetně klarithromycinu, s léčivy, která se

metabolizují cestou CYP3A, včetně fenytoinu a valproátu, se objevily ve spontánních hlášeních i

vliteratuře. Doporučuje se vyšetřit sérové hladiny těchto léčiv, pokud jsou podávána současně

sklarithromycinem. Bylo hlášeno zvýšení sérových hladin.

Obousměrné lékové interakce

Atazanavir

Oba léčivé přípravky, jak klarithromycin, tak atazanavir, jsou substráty a inhibitory CYP3A a byla

u nich prokázána obousměrná léková interakce. Současnéužívání klarithromycinu (500 mg denně)

spolu satazanavirem (400 mg jednou denně) vedlo ke 2-násobnému vzestupu expozice

klarithromycinu a 70% poklesu expozice 14-OH-klarithromycinu, spolu s28% vzestupem AUC

atazanaviru. Zdůvodu rozsáhlé terapeutickéšířeklarithromycinu nemusí být u pacientů snormální

renální funkcí potřeba dávky klarithromycinu upravit. U pacientů smírným poškozením renálních

funkcí (clearance kreatininu 30 až 60 ml/min)mají býtdávky klarithromycinu sníženy o 50 %. U

pacientů sclearance kreatininu <30 ml/minmají býtdávky klarithromycinu sníženy o 75 % a užita

vhodná forma klarithromycinu. Klarithromycin vdávkách vyšších než 1000mg za den nesmí být

spolu sinhibitory proteázy užíván.

Itrakonazol

Oběléčiva, jak klarithromycin,tak itrakonazol, jsou substráty a inhibitory CYP3A, což vede

kobousměrné lékové interakci. Klarithromycin můžezvyšovatplasmatické hladiny itrakonazolu,

zatímco itrakonazol může zvyšovat plasmatické hladiny klarithromycinu. Pacienti užívající

současně itrakonazol a klarithromycinmajíbýt sledováni zhlediska výskytu známek zvýšeného

nebo prodlouženého farmakologického účinku.

Sachinavir

Oběléčiva, jak klarithromycin, tak sachinavir, jsou substráty a inhibitory CYP3A, což vede

kobousměrné lékové interakci. Současné užívání klarihromycinu (500 mg 2x denně) a sachinaviru

(měkké želatinové tobolky, 1200 mg 3x denně) vedlo u 12 zdravých dobrovolníků ktomu, že

vustáleném stavu byly hodnoty AUC o 177 % a C

o 187 % vyšší než ty, které se vyskytují při

samostatném užití sachinaviru. Hodnoty AUC a C

klarithromycinu byly přibližně o 40 % vyšší

než ty při samostatném užití klarithromycinu. Pokud jsou tyto léčivé přípravky užívány po

omezenou dobu a ve studovaných dávkách a formách, není nutná úprava dávek.

Výsledkylékových interakčních studií při užití měkkých želatinových tobolek nemusí odpovídat

účinkům, které se vyskytují při užití tvrdých želatinových tobolek sachinaviru. Výsledky

zlékových interakčních studií provedených se sachinavirem užívaným samostatně nemusí být

shodné s účinky, které se vyskytovaly při léčbě kombinací sachinaviru/ritonaviru. Pokud je

sachinavir užíván spolu sritonavirem, je třeba zvážit možný vliv ritonaviru na klarithromycin (viz

bod 4.4).

Verapamil

U pacientů, kteří užívalisoučasně klarithromycin a verapamil, byla pozorována hypotenze,

bradyarytmie a laktátová acidóza.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost užívání klarithromycinu během těhotenství dosud nebyla stanovena.

Na základě dostupných výsledků získaných zestudií na myších, potkanech, králících a opicích

nelze možnost nežádoucích účinků na embryofetální vývoj vyloučit(viz bod 5.3). Ztohoto důvodu

je třeba před jeho užitím vtěhotenství pečlivě zvážit přínosy a možná rizika.

Kojení

Klarithromycin a jeho aktivní metabolit 14-hydroxy-klarithromycinjsouvmalých množstvích

vylučovány do mateřského mléka.Není pravděpodobné, že by vtak malém množství mohly

způsobit závažnějšínežádoucí účinky u kojence.Bezpečnost klarithromycinu pro kojence při užití

běhemkojení však nebyla stanovena.Vpřípadě, že kojící matka užívá klarithromycin, je nezbytné

kojence sledovat především sohledemna možný výskyt průjmu a mykotických infekcí.Vpřípadě,

že se tyto nežádoucí účinky u kojence objevívzávažnější podobě, je doporučenokojenípřerušit.

Výhody léčby pro matku musí být porovnávány spotenciálním rizikem pro dítě.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Údajehodnotící účinky klarithromycinu na schopnostřídit apoužívat stroje nejsou k dispozici.

Pacientimusí před řízením vozidel nebo obsluhou strojů zvážit možnostzávratí, točení hlavy,

stavu zmatenosti a dezorientace, které semohou během léčby objevit.

4.8 Nežádoucí účinky

a. Souhrnný bezpečnostní profil

Nejčastěji uváděnými nežádoucími účinky klarithromycinujak u dospělých, tak u pediatrických

pacientů, jsoupotíže postihující gastrointestinální ústrojí,jakonauzea, dyspepsie, bolesti břicha,

zvracení a průjmy.Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle nezávažné a jsou vsouladu se známým

bezpečnostnímprofilem makrolidových antibiotik (viz část b. bodu 4.8).Mezi jiné nežádoucí

účinky patřily bolesti hlavy, pachuť v ústech a přechodné zvýšení hladin jaterních enzymů.

Vklinických studiích nebyl pozorován žádný signifikantní rozdíl mezi incidencí těchto

nežádoucích účinků mezi pacienty snebo bez přítomné mykobakteriální infekce.

b. Souhrnná tabulka nežádoucích účinků

Následující tabulka zobrazuje nežádoucí účinky hlášenézprovedenýchklinických studiía

zpostmarketingu při užívání klarithromycinuveformě tablet sokamžitým uvolňováním,granulí

pro přípravuperorální suspenze,prášku pro přípravu infuzního roztoku,tablet sprodlouženým

uvolňováníma tablet sřízeným uvolňováním.

Nežádoucí účinky, jejichž výskyt je vsouvislosti sklarithromycinempřinejmenším možný,jsou

rozdělenydle následujícífrekvencevýskytu: velmičasté (≥1/10), časté (≥1/100až <1/10), méně

časté(≥1/1000 až <1/100)a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Vkaždé skupině frekvencí jsou nežádoucí účinky členěny dle klesající závažnosti, pokud bylo

závažnost možno zhodnotit.

Třídy orgánových

systémů Velmi

časté

(≥1/10) Časté (≥1/100

až <1/10) Méně časté (≥1/1000

až <1/100) Není známo (z

dostupných údajů

nelze určit)*

Infekce a infestace Celulitida 1 , kandidóza,

gastroenteritida 2 ,

infekce 3 , vaginální Pseudomembranózní

kolitida, erysipel,

erythrasma

infekce

Poruchy krve a

lymfatického

systému Leukopenie,

neutropenie 4 ,

trombocytemie 3 ,

eosinofilie 4 Agranulocytóza,

trombocytopenie

Poruchy

imunitního

systému Anafylaktoidní

reakce 1 ,

hypersenzitivita Anafylaktická reakce

Poruchy

metabolismu a

výživy Anorexie, snížení

chuti k jídlu Hypoglykemie 6

Psychiatrické

poruchy Insomnie Úzkost, nervozita 3 ,

křik 3 Psychotické poruchy,

stav zmatenosti,

depersonalizace,

deprese, desorientace,

halucinace, abnormální

Poruchy

nervového systému Dysgeusie,

bolesti hlavy,

změny chuti Ztráta vědomí 1 ,

dyskineze 1 , závratě,

somnolence 7 , třes Křeče, ztráta chuti,

parosmie, anosmie

Poruchy ucha a

labyrintu Vertigo, poruchy

sluchu, tinnitus Ztráta sluchu

Srdeční poruchy Srdeční zástava 1 ,

síňovéfibrilace 1 ,

prodloužení QT na

, extrasystoly 1 ,

palpitace Torsadesde pointes 8 ,

komorová tachykardie 8

Cévní poruchy Vazodilatace 1 Krvácení 9

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy Astma 1 , epistaxe 2 ,

plicní embolie 1

Gastrointestinální

poruchy Průjem 10 ,

zvracení,

dyspepsie,

nauzea, bolesti

břicha Ezofagitida 1 ,

gastroesofageální

refluxní choroba 2 ,

gastritida, proktalgie 2 ,

stomatitida, glositida,

distenze břicha 4 ,

zácpa, sucho vústech,

říhání, flatulence Akutní pankreatitida,

změny zbarvení jazyka,

změny zbarvení zubů

Poruchy jater a

žlučových cest Abnormální

jaterní testy Cholestáza 4 ,

hepatitida 4 , zvýšení

ALT, zvýšení AST,

zvýšení GMT 1 Selháníjater 11 ,

hepatocelulární

žloutenka

Poruchy kůže a

podkožní tkáně Rash,

hyperhidróza Bulózní dermatitida 1 ,

pruritus, urtikarie,

makulo-papulární Stevens-Johnsonův

syndrom 5 ,toxická

epidermální

exantém 3 nekrolýza 5 , polékový

exantémseosinofilií a

systémovými příznaky

(DRESS), akné,

Henoch-Schönleinova

purpura

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně Svalovéspazmy 3 ,

muskuloskeletální

ztuhlost 1 , myalgie 2 Rhabdomyolýza 2,12 ,

myopatie,

Poruchy ledvin a

močových cest Zvýšení kreatininu

vkrvi 1 , zvýšení urey v

krvi 1 Renální selhání,

intersticiální nefritida

Celkové poruchy a

reakce vmístě

aplikace Flebitida

vmístě

injekčního

vpichu 1 Bolesti vmístě

injekčního

vpichu 1 , zánět

vmístě

injekčního

vpichu 1 Malátnost 4 , pyrexie 3 ,

astenie, bolesti na

hrudi 4 , mrazení 4 ,

únava 4

Vyšetření Abnormální poměr

albuminuku

globulinu 1 , zvýšení

alkalické fosfatázy

vkrvi 4 , zvýšení

laktátdehydrogenázy v

krvi Zvýšení INR 9 ,

prodloužení

protrombinového

času 9 , změny barvy

moči

*Jelikož jsou tyto účinky hlášeny spontánně zpopulace o neznámé velikosti, není vždy možné spolehlivě určit jejich

frekvenci nebo zjistit příčinný vztah kužitému léku. Odhadovaná pacientská expozice klarithromycinu je vyšší než 1

bilion dní užívání.

1 Nežádoucí účinky hlášené pouze u injekční formy přípravku

2 Nežádoucí účinky hlášené pouze u přípravku ve formě tablet sprodlouženým uvolňováním

3 Nežádoucí účinky hlášené pouze u přípravku ve formě perorální suspenze

4 Nežádoucí účinky hlášené pouze u přípravku ve formě tablet sokamžitým uvolňováním

5,6,7,8,9,11, 12 další informace viz oddíl c)

10 viz oddíl a)

c. Popis vybraných nežádoucích účinků

Flebitida v míste injekčního vpichu, bolesti v místě injekčního vpichu, bolesti cévy v místě vpichu

injekce a zánět v místě injeknčího vpichu se týkají injekční formy klarithromycinu.

Selháníjater s fatálními následky bylo hlášeno velmi vzácně a obecně bylo spojeno se závažným

výchozím onemocněním a/nebo současně užívanou medikací (viz bod 4.4).

V případě závažných akutních hypersenzitivních reakcí, jako je anafylaxe, Stevens-Johnsonův

syndrom a toxická epidermální nekrolýza, je třeba ihned vysadit klarithromycin a neprodleně

zahájit vhodnou léčbu(viz bod 4.4).

Stejně jako u ostatních makrolidů, byly u klarithromycinu velmi vzácně hlášenypřípady

prolongace QTintervalu, komorová tachykardie atorsadesde pointes(viz body4.4 a 4.5).

Pseudomembranózní kolitida(Clostridium difficileassociated diarrhea, CDAD)byla hlášena téměř

u všech antibiotik včetně klarithromycinu a její závažnost se může pohybovat od mírné po život

ohrožující. Z tohoto důvodu je důležité tuto diagnózu zvážit u pacientů s průjmem vzniklým

následně po užívání antibiotik (viz bod 4.4).

V některých případech rhabdomyolýzy byl klarithromycin užíván současně se statiny, fibráty,

kolchicinem nebo alopurinolem(viz body4.3 a 4.4).

V souvislosti s užíváním klarithromycinu se vyskytla ztráta sluchu, která se po vysazení léčby

obvykle upravila.

U pacientů léčených klarithromycinem se vyskytly se případy zbarvení zubů. Toto zbarvení je

obvykle reverzibilní poprofesionálním vyčištění zubů.

Z období postmarketingu byly hlášeny případy kolchicinové toxicity při jeho současném užívání s

klarithromycinem, a to zejména u starších pacientů a pacientů s renální insuficiencí, z nichž

některé končily fatálně (viz body4.4 a 4.5).

Byly zaznamenány vzácné případyhypoglykemie, z nichž některé se objevily u pacientů, jež byli

současně léčeni perorálními hypoglykemiky nebo inzulinem (viz body4.4 a 4.5).

Z období postmarketingu byly hlášeny lékové interakce s účinky na centrální nervový systém

(např. somnolence a zmatenost), které se objevily při společném užívání klarithromycinu a

triazolamu. Z tohoto důvodu je u pacientů vhodné sledovat možné účinky na CNS (viz bod 4.5).

Existuje riziko závažného krvácení a významnéhovzrůstu INR a protrombinového času, pokud je

klarithromycin užíván současně swarfarinem.INR a protrombinový čas je třeba pravidelně

monitorovat, pokud pacienti užívají současně perorální antikoagulancia a klarithromycin (viz body

4.4 a 4.5).

Byly zjištěny vzácné případy výskytu tablet sprodlouženým uvolňováním klarithromycinu ve

stolici, znichž mnoho se vyskytlo u pacientů sanatomickými nebo funkčními gastrointestinálními

poruchami, které způsobují zkrácení doby průchodu trávicím ústrojím (včetně ileostomie či

kolostomie). Vněkterých případech se rezidua tablet objevila ve stolici při průjmu. Doporučuje se,

aby pacienti, kteří objeví rezidua tablet ve stolici a nejeví známky zlepšení stavu, byli převedeni na

jinou formu klarithromycinu (např. suspenzi), nebo jiné antibiotikum.

Zvláštní skupiny pacientů: Nežádoucí účinky u imunokompromitovaných pacientů (vizčáste.).

d. Pediatričtí pacienti

U dětí ve věku od 6 měsíců do12 let byly provedeny klinické studie sužitím perorální suspenze

klarithromycinu. Ztohoto důvodu by děti do 12 let věku měly užívat klarithromycin ve formě

perorální suspenze.

Předpokládá se, že frekvence, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí jsou stejné, jako u

dospělé populace.

e. Jiné zvláštní skupiny pacientů

Imunokompromitovaní pacienti

U pacientů s AIDS a jiných imunokompromitovanýchpacientů léčených zdůvodu

mykobakteriálních infekcí vyššími dávkami klarithromycinu po dlouhé časovéobdobí bylo často

obtížné odlišit nežádoucí účinky spojené sužitím klarithromycinu odznámek působení viru lidské

imunodeficience (HIV) nebo interkurentního onemocnění.

Nejčastějšími nežádoucími účinky, hlášenými u dospělých pacientů, léčených celkovými denními

dávkami klarithromycinu od 1000 mg do 2000 mg, byly: nauzea, zvracení, změny chuti, bolesti

břicha, průjem,exantém, flatulence, bolesti hlavy, zácpa, poruchy sluchu, zvýšení

aspartátaminotransferázy (AST)vséru a zvýšeníalaninaminotransferázy (ALT)vséru.Dále byly

vnízké frekvenci hlášeny i nežádoucí účinky zahrnující dyspnoe,insomnii a sucho vústech.

Incidence byly srovnatelné jak u pacientů léčených dávkou 1000 mg, tak u pacientů léčených

dávkou 2000 mg, byly však 3-4-krát vyšší u těch pacientů, kteří byli léčeni dávkou 4000 mg.

U těchto imunokompromitovaných pacientů bylo hodnocení laboratorních hodnot provedeno tak,

že byly analyzoványty hodnoty, které u daného testu překračovaly běžný rozsah abnormálních

hodnot (tj. extrémně vysoké nebo naopak nízké limity). Na základě těchto kritérií mělo cca 2–3%

pacientů léčených klarithromycinem v dávkách 1000 mg nebo 2000 mg výrazně abnormální

hladinyAST a ALTa abnormálně nízký početleukocytůatrombocytů. Nižší procento pacientů

vtěchto dvou skupinách mělo také zvýšené hladiny močovinového dusíku vkrvi(BUN). Lehce

vyššíincidence abnormálních hodnot byla pozorována u pacientů užívajících dávku 4000 mg, a to

vevšech parametrech, svýjimkou počtuleukocytů.

4.9 Předávkování

Dostupné zprávy uvádějí, že požití velkého množství klarithromycinu může vyvolat

gastrointestinální symptomy. Jeden pacient s anamnézou bipolární afektivní poruchy požil 8 g

klarithromycinuvýsledkem byla psychická alterace, rozvoj paranoidního chování,hypokalemiea

hypoxemie.

Nežádoucí účinky, které doprovázejí předávkování, je nutno řešit rychlýmvyloučením

nevstřebaného léku a zavedením podpůrných opatření. Podobně jako u jiných makrolidových

antibiotik nelze očekávat, že by hemodialýza nebo peritoneální dialýza výrazněji ovlivnila sérové

hladiny klarithromycinu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, makrolidy

ATC kód: J01FA09

Klarithromycin je polosyntetické makrolidové antibiotikum, získané substitucí hydroxylové

skupiny skupinou CH

O na 6 pozici laktonového kruhu erytromycinu. Přesně vzato je

klarithromycin 6-0-metyl erythromycin A.

Mikrobiologie

Klarithromycin působí antibakteriálně vazbou na 50S ribozomální podjednotky citlivých bakterií a

inhibuje jejich proteosyntézu. Studie prokázaly, žeklarithromycin má také mukolytický efekt.

In vitroje klarithromycin vysoce účinný jak proti standardním kmenům bakterií, tak proti

klinickým izolátům. Je vysoce účinný proti širokému spektru aerobních a anaerobních

grampozitivních igramnegativních mikroorganismů. Minimální inhibiční koncentrace (MIC)

klarithromycinu jsou obecně ojedno log

ředění účinnější než MIC erytromycinu.

Z výsledkůin vitrovyšetření je vidět, že klarithromycin má vynikající účinek protiLegionella

pneumophilaaMycoplasma pneumoniae.In vitrorezistentní ke klarithromycinu jsou

enterobakterie,Pseudomonas sp.a ostatnígramnegativní laktosu nefermentující tyčinky.

Bylo prokázáno, že klarithromycin je účinný vůči většině kmenů níže uvedených mikroorganismů

jakin vitro, takpři léčbě klinických infekcí popsaných vbodě 4.1:

Aerobnígrampozitivní mikroorganismy

Staphylococcus aureus,Streptococcus pneumonie, Streptococcus pyogenes,Listeria

monocytogenes.

Aerobnígramnegativní mikroorganismy

Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria

gonorrhoeae, Legionella pneumophila.

Jinémikroorganismy

Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae(TWAR),Mycoplasma pneumonie,Ureaplasma

urealyticum.

Mykobakterie

Mycobacterium leprae, Mycobacteriumkansasii, Mycobacterium chelonae, Mycobaterium

fortuitum, Mycobacterium aviumkomplex(MAC), který zahrnuje:Mycobacterium avium,

Mycobacterium intracellulare.

Produkce-laktamázyby neměla mít žádný vliv na aktivitu klarithromycinu.

Poznámka:Většinastafylokokových kmenů rezistentních na methicilin a oxacilin je rezistentní i na

klarithromycin.

Klinický významnásledujících údajů získanýchin vitroneníznám. Účinnost klarithromycinu

byla prokázánain vitroproti většině kmenů níže uvedených mikroorganismů; bezpečnost a

účinnost klarithromycinu vléčbě klinických infekcí způsobených těmito mikroorganismy však

doposud nebyla stanovena vadekvátních a dobře kontrolovaných klinických studiích.

Aerobnígrampozitivní mikroorganismy

Streptococcus agalactiae, streptokoky (skupiny C, F, G), Streptococcus viridans

Aerobnígramnegativní mikroorganismy

Bordetella pertussis, Pasteurella multocida.

Anaerobnígrampozitivní mikroorganismy

Clostridium perfringens, Peptococcus niger, Propionobacterium acnes.

Gramnegativní anaerobní mikroorganismy

Bacteroides melaninogenicus

Spirochety

Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum.

Kampylobacter

Campylobacter jejuni

Hlavním metabolitem klarithromycinu u lidí a dalších primátů je mikrobiologicky aktivní

metabolit 14(R)-hydroxy-klarithromycin (14-OH-klarithromycin). Tento metabolit je stejně

účinný, nebo 1-2krát méně účinný, než mateřská látka proti většině mikroorganismů-kroměH.

influenzae, proti němuž je dvakrát účinnější.In vitroain vivose účinek mateřské látky a 14-OH-

metabolitu protiH. influenzaebuď sčítá nebo je synergický, vzávislosti na bakteriálním kmeni.

U několika modelových experimentálních infekcí u zvířat bylo zjištěno, že klarithromycin je

2-10krát účinnější než erythromycin. Ukázalo se například, že je účinnější než erythromycin při

léčbě systémových infekcí umyší, subkutánního abscesu u myší a infekcí dýchacích cest umyší

vyvolanýchS. pneumoniae,S. aureus,S. pyogenesaH. influenzae. U morčat s legionelovou

infekcí byl tento účinek výraznější; intraperitoneálně aplikovaná dávka 1,6 mg/kg/den

klarithromycinu byla účinnější než erythromycin v dávce 50 mg/kg/den.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Kinetika perorálně podaného klarithromycinu s řízeným uvolňováním byla studována u dospělých

lidía výsledky byly porovnány s účinkem 250 mg a 500 mg tablet klarithromycinu sokamžitým

uvolňováním. Při podání stejných denních dávek bylo absorbované množství klarithromycinu

shodné a absolutní biologická dostupnost činila přibližně 50 %. Nebyla nalezenažádná a nebo jen

minimálnínepředvídaná akumulace a metabolismus léku se nezměnil ani po podání více dávek.

Vzhledem ke stejnému absorbovanému množství lze aplikovat následujícíin vivoain vitrozískané

údaje i na tablety s řízeným uvolňováním.

In vitro:In vitrostudie ukázaly, že při koncentracích 0,45-4,5g/ml se průměrně 70 %

klarithromycinu váže na proteiny vlidské plazmě. Snížení vazby na 41 % při koncentraci 45,0

g/ml by mohlo svědčit o saturaci vazebných míst, ktomu však docházelo při koncentracích

vysoce překračujících terapeutické hladiny přípravku.

In vivo: Výsledky studií na zvířatech ukázaly, že hladiny klarithromycinu ve všech tkáních, kromě

centrálního nervového systému, jsou několikanásobně vyšší než hladiny cirkulující látky. Nejvyšší

koncentrace byly obvykle zjištěny v játrech a v plicích, kde byl poměr koncentrací vtkáních a

plazmě (T/P) 10:20.

Zdraví jedinci:U pacientů po jídle, kterým byl podáván klarithromycin sřízeným uvolňováním

vdávce 500 mg 1x denně, byl vrchol ustálené plazmatické koncentrace klarithromycinu 1,3g/ml

a 14-hydroxy-klarithromycinu 0,48g/ml. Eliminační poločas výchozí látky byl přibližně 5,3

hodin a metabolitu 7,7 hodin. Při podávání klarithromycinu sřízeným uvolňováním 1000 mg 1x

denně (2x500mg) byla průměrná hodnota C

klarithromycinu vustáleném stavu 2,4g/ml a jeho

hydroxylovaného metabolitu 0,67g/ml.

Eliminační poločas výchozí látky při dávce 1000 mg byl přibližně 5,8 hodin, zatímco

u14-hydroxy-klarithromycinu byl přibližně 8,9 hodin. Hodnota T

při dávce 500 mg i 1000 mg

byla přibližně 6 hodin. V závislosti na dávce klarithromycinu vustáleném stavu se hladiny 14-OH-

metabolitu klarithromycinu proporcionálně nezvyšovaly a při vyšších dávkách vykazoval poločas

zřejmou tendenci prodlužovatse jak uklarithromycinu, tak i u jeho hydroxylovaného metabolitu.

Tato nelineární farmakokinetika klarithromycinu, spolu s celkovým snížením tvorby produktů

14-hydroxylace a N-demetylace při vyšších dávkách ukazuje, že nelineární metabolismus

klarithromycinu je zřetelnější při vysokých dávkách.

Na eliminaci podané dávky klarithromycinu se přibližně 40 % podílí exkrece močí a přibližně 30

% exkrece stolicí.

Pacienti:Klarithromycin a jeho metabolit 14-OH se snadno distribuují do tělesných tkání a

tekutin. Omezené množství dat získaných od malého počtu pacientů naznačuje, že klarithromycin

nedosahuje významných hladin v mozkomíšním moku po perorálních dávkách (tzn. 1-2 %

sérových hladin vmozkomíšní tekutině u pacientů s normální hematoencefalickou bariérou).

Koncentrace v tkáních jsou obvykle několikanásobkem sérových koncentrací.

Pacienti s poruchou funkce jater

Ve studii srovnávající skupinu zdravých osob se skupinou osob s poruchou funkce jater, jimž byl

podáván klarithromycin s okamžitým uvolňováním vdávce 250 mg 2x denně po dobu 2 dnů a 250

mg 1x denně třetí den, nebyly pozorovány významné rozdíly mezi plazmatickými hladinami

vustáleném stavu a systémovým vylučováním klarithromycinu u obou skupin. Naproti tomu

koncentrace 14-OH metabolitu vustáleném stavu byly výrazně nižší ve skupině osob s poruchou

jaterní funkce. Snížené vylučování klarithromycinu ve formě 14-OH metabolitu bylo částečně

vynahrazeno zvýšením renální clearance mateřské látkyvýsledkem byly srovnatelné hladiny

mateřské látky v ustáleném stavu osob sporuchou funkce jater i zdravých osob. Tyto výsledky

ukazují, že u osob se středně závažnou i těžkou poruchou funkce jater, avšak snormální funkcí

ledvin, není třeba provádět žádné úpravy dávek.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Byla provedena studie s cílem zhodnotit a srovnat farmakokinetický profil opakované perorální

aplikace dávky 500 mg klarithromycinu s okamžitým uvolňováním u osob s normální a sníženou

funkcí ledvin. Plazmatické hladiny, poločas, hodnoty C

a AUC klarithromycinu a jeho 14-

OH metabolitu byly vyšší uosob s poruchou funkce ledvin. Hodnota K

elim a vylučování močí bylo

nižší. Rozsah rozdílů v těchto parametrech závisel na stupni poruchy renální funkcečím těžší byla

porucha, tím významnější byl rozdíl (viz bod 4.2).

Starší pacienti

Farmakokinetický profil perorálních opakovaných dávek 500 mg klarithromycinu sokamžitým

uvolňováním byl studovánu starších zdravých mužů a žen a srovnán se skupinou mladých

zdravých dospělých mužů. Ve skupině starších osob bylycirkulující plazmatické hladiny

klarithromycinu i 14-OH metabolitu vyšší a vylučování bylo pomalejší než ve skupině mladých

mužů. Nebyl však zjištěn žádný rozdíl mezi oběma skupinami při korelaci renální clearance

sclearance kreatininu. Na základě těchtovýsledků lze vyvodit závěr, že metabolismus

klarithromycinu závisí na renální funkci a ne na věku.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní, subchronická a chronická toxicita

Byly provedeny studie u myší, potkanů, psů a opic, při nichž se klarithromycin aplikoval

perorálně. Délka podávání se pohybovala v rozmezí od jednorázové perorální dávky až po

opakovanou denní perorální aplikaci po dobu 6 měsíců.

V akutních studiích prováděných u myší a potkanů uhynul jeden potkan, ale žádná myš, pojedné

dávce 5g/kg tělesné hmotnosti podané žaludeční sondou. Střední letální dávka tedy byla vyšší než

5g/kg, což je nejvyšší použitelná dávka.

Při aplikaci klarithromycinu primátům v dávce 100 mg/kg/den po dobu 14 dní nebo 35 mg/kg/den

po dobu 1 měsícesenevyskytly žádné nežádoucí účinky přisuzované klarithromycinu. Podobně

nebyly pozorovány nežádoucí účinky ani u potkanů, kteří dostávali dávky 75 mg/kg/den po dobu 1

měsíce, 35mg/kg/den po dobu 3 měsíců nebo 8 mg/kg/den po dobu 6 měsíců. Psi byly vůči

klarithromycinu citlivější; bez nežádoucích účinků snášeli dávky 50 mg/kg/den po dobu 14 dní, 10

mg/kg/den po dobu 1 a 3 měsíců a dávku 4 mg/kg/den po dobu 6 měsíců.

Mezi hlavní klinické projevy při toxických dávkách v těchto výše uvedených studiích patřily

zvracení, slabost, snížený příjem potravy a menší přibývání na váze, salivace, dehydratace a

hyperaktivita. Dvě z 10 opic, jimž byla podávána dávka 400 mg/kg/den, uhynuly 8. den léčby;v

několika ojedinělých případech u některých přeživších opic dostávajících dávku 400 mg/kg/den po

dobu 28 dní byla zaznamenána žlutě zbarvená stolice.

Primárním cílovým orgánem při všech toxických dávkách u všech živočišných druhů byla játra.

Rozvoj hepatotoxicity u všech živočišných druhů bylo možno zjistit podle časných zvýšení

sérových koncentrací alkalické fosfatázy, alaninaminotransferázy a aspartátaminotransferázy,

gamaglutamyltransferázy a laktátdehydrogenázy. Po vysazení léku se tyto nálezy obvykle upravily

na běžné hodnoty nebo se jim přiblížily.

K dalším tkáním, které bývají postiženy méně často, patří žaludek, thymus a další lymfatické tkáně

a ledviny. Konjunktivální injekce a slzení po dávkách blízkým terapeutickým se vyskytlo pouze u

psů. Při masivní dávce 400 mg/kg/den došlo u některých psů a opic krozvoji opacit a/nebo edému

rohovky.

Fertilita, reprodukce a teratogenita

Studie fertility a reprodukce ukázaly, že denní dávky 150–160 mg/kg/den podávané samcům a

samicím potkanů neměly negativní vliv na cyklus říje, fertilitu, porody, ani počet a

životaschopnostmláďat.Vedvou studiích teratogenity u potkanů kmenů Wistar (aplikace p.o.) a

Sprague-Dawley (aplikace p.o. a i.v.), jedné studii u novozélandských bílých králíků a jedné studii

u opic makaka jávského nebyla po podávání klarithromycinu teratogenita prokázána. Pouze v

jedné další studii, provedené s potkany kmene Sprague-Dawley a podobnými dávkami za zhruba

stejných podmínek, byla pozorována velice nízká, statisticky nevýznamná incidence (přibližně 6%)

kardiovaskulárních anomálií. Podle všeho byly tyto anomáliedůsledkem spontánní exprese

genetických změn v kolonii. Dvě studie provedené u myší prokázaly i proměnlivou incidenci

rozštěpu patra (3-30%) po dávkách 70krát vyšších, než je horní hranice obvyklé denní klinické

dávky u člověka (500 mg dvakrát denně),ne však po 35násobku maximální denní klinické dávky u

člověka, což svědčí o toxicitě pro matku a plod, ne však o teratogenitě.

Bylo zjištěno, že podávání klarithromycinu opicím v dávkách přibližně 10násobku horní hranice

obvyklé denní dávky u člověka (500 mg dvakrát denně), počínaje 20. dnem gravidity, vede ke

ztrátě embrya. Tento jev byl připisován toxickému účinku velmi vysokých dávek na matku. Další

studie provedená ubřezích opic, jimž byly podávány dávky přibližně 2,5-5krát vyšší než

maximální předpokládané denní dávky, nepředstavovaly pro zárodek žádné zvláštní nebezpečí.

Dominantní test letality u myší, jimž byla podávána dávka 1000 mg/kg/den (což je přibližně

70násobek maximální denní klinické dávky u člověka), byl jednoznačně negativní, pokud jde

ojakoukoli mutagenní aktivitu. Ve studii Segment I u potkanů, kteří dostávali po dobu 80 dní

dávku až 500mg/kg/den (přibližně 35násobek maximální denní klinické dávky u člověka), se

neprokázalo při dlouhodobé expozici vysokými dávkami klarithromycinu funkční poškození

plodnosti samců.

Mutagenita

S cílem zhodnotit mutagenní potenciál klarithromycinu byly provedeny studie používající

neaktivovaný i aktivovaný testovací systém jaterníchmikrozomůpotkanů (Amesův test). Výsledky

těchto studií neposkytly žádný důkaz mutagenního potenciálu při koncentracích léku 25gna

Petriho misku nebo nižších. Při koncentracích 50g byl přípravek toxický pro všechny testované

kmeny potkanů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Kyselina citronová, natrium-alginát, natrium-kalcium-alginát, monohydrát laktosy, povidon 40,

mastek, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 400,

makrogol 8000, oxid titaničitý, hlinitý lak chinolinové žluti, kyselina sorbová.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotědo30°C, vpůvodnímobalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

1)Pro dávkování 1 tableta (500 mg)1 x denně:

PVC/PVDC/Al blistr, krabička

velikost balení: 7 a 14 tabletsřízeným uvolňováním

2)Pro dávkování 2 tablety (1000 mg) 1 x denně:

PVC/PVDC/Al double blistr, krabička

velikost balení: 10, 12, 14, 16 a 20 tabletsřízeným uvolňováním

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Návod kpoužití přípravku, zacházení sním (a k jeho likvidaci)

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Abbott Laboratories Limited, Maidenhead,Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/062/98-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.5.1998/29.12.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

19.10.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace