KLACID 250 MG/5 ML, POR GRA SUS 1X60ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KLARITHROMYCIN (CLARITHROMYCINUM)
Dostupné s:
Abbott S.r.l., Campoverde di Aprilia, Latina
ATC kód:
J01FA09
Dávkování:
50MG/ML
Léková forma:
Zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60ML, Lahev
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
15/ 355/98-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8023813096987

Přílohač. 1 krozhodnutíozměněregistrace sp. zn. sukls20480/2011

PŘÍBALOVÁINFORMACE–INFORMACEPROUŽIVATELE

KLACID250mg/5ml

Granule pro přípravu perorálnísuspenze

(Clarithromycinum)

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

- Tento přípravekbylpředepsánVám. Nedávejtejejžádné dalšíosobě. Mohlbyjíublížit, ato i

tehdy, má-listejnépříznakyjako Vy.

- Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémíře, nebo pokud sivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové informaci,prosím, sdělte

to svému lékařinebo lékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. Coje přípravekKLACID250mg/5 mla kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekKLACID250mg/5 mlužívat

3. JaksepřípravekKLACID250 mg/5 mlužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5 JakpřípravekKLACID250 mg/5 mluchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJEPŘÍPRAVEKKLACID250 mg/5mlAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravkuKLACID250mg/5 mlpatřídoskupinymakrolidových antibiotiksestředně

širokýmspektremúčinku na různé bakteriálnídruhy.Jeho účinekjedán schopnostíblokovattvorbu

bakteriálníchbílkovin, cožvedekzastavenímnoženíbakterií.

KLACID250mg/5 mlje určen kléčběinfekcí, kteréjsou způsobenypůvodcicitlivýmiktomuto

přípravku.

Mezihlavníindikacepatří:

infekcehorníchidolních dýchacích cest(akutníachronickýzánětprůdušek, zápalplic, angína,

zánětnosohltanua zánětvedlejších nosních dutin), včetnělegionářské nemoci, infekcí

vyvolanýchchlamydiemi,mykoplasmatyaListeriamonocytogenes,akutnízánětstředního ucha.

infekcekůže a měkkýchtkánímírné nebo střednízávažnosti.

rozseténeboohraničenéinfekcezpůsobenéMycobacteriumaviumneboMycobacterium

intracellulare, ohraničenéinfekcevyvolanéMycobacteriumchelonae,Mycobacteriumfortuitum

neboMycobacteriumkansasii.

Přípravekje možné podávatdospělýmidětemstaršímnež6 měsíců. Propoužitípřípravku ukojenců

do 6 měsíců věku, těhotných akojících žen,musíbýtzvláštnídůvod.

2. ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

KLACID250 mg/5mlUŽÍVAT

Neužívejte přípravekKLACID250 mg/5ml

KLACID250mg/5 mlnesmíbýtpodáván osobámseznámou přecitlivělostíktomuto přípravku,k

jinýmmakrolidovýmantibiotikůmnebo kněkteré zpomocných látekpřípravku.

Klarithromycin (léčivá látka přípravku KLACID250mg/5ml)nesmíbýtpodáván pacientům, kteří

jsousoučasněléčenicisapridem, pimozidem, terfenadinem, astemizolema ergotaminemnebo

dihydroergotaminem.

Klarithromycin nemá býtpodáván pacientům, u kterých se vyskytlo prodlouženíQTintervalu(změna

na EKG)a komorové arytmie (nepravidelnostsrdečníakcepostihujícífunkcisrdečních komor).

Klarithromycin nemá býtpodáván pacientůmsesníženou hladinou draslíku vkrvi(hypokalemie).

Klarithromycin nemá býtpodáván spolu sestatiny(lékyurčené na sníženíhladinycholesterolu v

krvi).

Klarithromycin nemá býtpodáván pacientům, kteřítrpízávažnýmselhánímjaterasoučasně

postiženímfunkceledvin.

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuKLACID250 mg/5mlje zapotřebí

Přípravekje nutné užívatvpravidelných časových intervalechpodle doporučenílékaře. Ipřirychlém

ústupu obtížíje nezbytné, abybyla dodrženacelková předepsaná dobaužívání!

Přípravekje přednostně vylučovánjátrya ledvinami. Zvýšené opatrnostije třeba přiužívánípřípravku

pacientysporuchou funkcejatera ledvin.Podávánípřípravku KLACID 250mg/5 mlmůže přechodně

ovlivnitvýsledkylaboratorních vyšetřeníjaterních testů.Pokud seu vásvyskytnou příznaky, jako je

nechutenství, žloutenka, tmavé zabarvenímoči, svěděnína kůžičizvýšená citlivostvpravé polovině

břicha, přestaňte užívatpřípravekKLACID250 mg/5 mla navštivte svéholékaře,neboť semůže

jednato známkypoškozenífunkcejater.

Přiužívánípraktickyvšechantibakteriálníchléčivbyly hlášenyprůjmy, znichžněkteré mohou být

závažné avyskytovatseipo dvou měsících od ukončeníléčby. Pokud seu vásvsouvislostisléčbou

přípravkemKlacid250 mg/5 mlvyskytne průjem, kontaktujte, prosím, svého lékaře.

Léčiva užívanápřiAIDS: PřípravekKlacid250 mg/5 mlnesmíbýtvdávkách vyšších než1000 mg

denněužíván spolusinhibitoryproteázy.

Upacientůtrpícíchvážnějšímonemocněnímsrdce,jakoje poškozeníkoronárníchartérií, závažná

srdečnínedostatečnostnebo u pacientů se srdečnífrekvencípod 50tepů/minutu,pacientůsvelmi

nízkou hladinou draslíku nebo hořčíku vkrvi, může dojítkpřechodnýmzměnámna EKG

(prodlouženíQT intervalu).

Užitíjakýchkolivantibiotikmůže véstke vznikumikroorganismů odolných naléčbu infekce.

Opatrnostijetaké zapotřebíu pacientů se závažnýmpostiženímfunkceledvin.

Přiléčbě infekcekůže neboměkkých tkáníje třeba vždyprovésttestcitlivostipůvodců těchto

onemocněníke klarithromycinu. Obecněsepředpokládá, že klarithromycinjeúčinnýzejménau

infekcí,jakojsou erythrasma, acne vulgarisa erysipel.

Přiléčbě pneumonie (zápalu plic)jerovněždůležité provésttestcitlivosti, neboťněkteré

zmikroorganismůmohou býtvůčiklarithromycinu odolné.

Opatrnostije zapotřebípřisoučasnémužíváníklarithromycinu a ostatních látek, které působítoxicky

na sluchovýsystém, předevšímaminoglykosidů (druhantibiotik).Váš lékařVásbude sledovat.

Vzájemné působenísdalšímiléčivýmipřípravky

KLACID250mg/5 mlmůžeovlivňovatúčinkyjinýchsoučasněužívaných léků.Prosím, informujte

svého lékařeo všechlécích, které užívátenebojste užíval(a)vnedávné době,a toio lécích, kteréjsou

dostupné bezlékařského předpisu.

KLACID250mg/5 mlovlivňujeúčinkyléků a látek, kterésemetabolizujívjátrech,jejichžúčinky

většinou zesiluje.

PřípravekKLACID250mg/5mlnesmíbýt zdůvoduzávažných nežádoucích účinků užíván

spřípravky, které obsahujítytoléčivé látky:

Cisaprid,astemizol,pimozidaterfenadin:užitísklarithromycinemmůževéstke vznikusrdečních

arytmií(fibrilace,tachykardie, aj.)a změnámna EKG(prodlouženíQT intervalu).

Chinin,disopyramid:mohou sevyskytnoutarytmie typu torsadesdepointes.

Ergotamin,dihydroergotamin:užitísklarithromycinemmůže véstktoxickýmprojevůmtěchto

léčiv, kteréje známo jakoakutnínámelovátoxicita(docházíkezúženícév, nedokrveníkončetinči

jiných tkání).

Vlivjiných léčivých přípravkůna klarithromycin:

Léčiva, která indukujísystémcytochromu CYP3Avjátrech (obsahujíléčivélátkyjako např.

rifampicin,fenytoin, karbamazepin, fenobarbital)mohou urychlovatzpracováníklarithromycinu

vorganismu, cožmůže véstke sníženíjeho hladinyvséru atímikjehonižšíúčinnosti. Stejný

účinekmá itřezalka tečkovaná, protonemá býtsklarithromycinemužívána.

Rifabutin:současnéužívánísklarithromycinemmůževéstke zvýšenírizika očního zánětu

(uveitida).

Léčiva kléčbě infekceHIV:

-Efavirenz, nevirapin:indukujísystémcytochromu P450 vjátrecha tímzvyšujízpracování

klarithromycinu vorganismu, to může véstke sníženíjehohladinyvséru a ikjeho nižšíúčinnosti.

-Ritonavir:užíváníritonavirusklarithromycinemzvyšujeúčinekklarithromycinu.Dávkypřesahující

1g/dennemajíbýtpodáványsoučasněsritonavirem.Upacientůsnormálnífunkcíledvinnenínutné

dávkuklarithromycinusnižovat.PacientisporuchoufunkceledvinmajíužívatKLACID250

sokamžitýmuvolňovánímléčivélátky(vizKontraindikace)ajetřebaunichzvážitsníženídávek

klarithromycinu.

Léčiva kléčbě mykobakteriálníchinfekcí(tuberkulóza, aj.):

-Rifampicin,rifabutin,rifapentin:indukujísystémcytochromuP450vjátrechatímzvyšují

zpracováníklarithromycinuvorganismu,tomůževéstkesníženíjakohladinyvséruaikjeho

nižšíúčinnosti.

-Etravirin:můžesnižovatúčinekklarithromycinu,zejménapokudjepoužitkléčběinfekcí

způsobených Mycobacteriumavium, je třeba zvážitnasazeníjiného antibiotika.

Účinek klarithromycinuna jiné léčivé přípravky:

Klarithromycin může také zvyšovathladinylátek,jakojsoucisaprid,theofylin, karbamazepin,

tolterodin, alprazolam,midazolam, triazolam,methylprednisolon, cyklosporin,disopyramid a

chinidin. Pokud užíváte některou ztěchtolátek, Váš lékařurčí,zdaje uVáspotřeba snížitjejich

dávky.

Léčiva kléčbě arytmií(chinidin, disopyramid):přisoučasnémužitísklarithromycinemse

vyskytlypřípadyarytmií. Pokud užíváte tato léčiva,VášlékařVámbude kontrolovatEKG.

Omeprazol:klarithromycin zvyšuje hladinyomeprazolu.

Léčiva kléčběerektilnídysfunkce(sildenafil, vardenafil,tadalafil):je třeba zvážitsníženíjejich

dávek.

Theofylin, karbamazepin:je třebazvážitsníženíjejichdávek.

Tolterodin:klarithromycin výrazně zvyšujejeho hladiny, protoje nutnésnížitdávkytolterodinu.

Tribenzodiazepiny(alprazolam,midazolam, triazolam):může dojítkúčinkůmna centrální

nervovýsystém(spavost, zmatenost). VášlékařVásbude sledovat.

Jinélékové interakce:

Kolchicin:přisoučasnémužíváníklarithromycinu skolchicinembylyzaznamenányúdaje

otoxicitě kolchicinu, zvláště ve staršímvěku, některé ztěchto případůsevyskytlyu pacientů se

selhávánímledvin (renálníinsuficiencí).

Digoxin:účinekdigoxinumůže býtzvýšen přisoučasnémužíváníklarithromycinu, Váš lékař

Vámprotobudehladinydigoxinu kontrolovat.

Zidovudin (lékkléčbě infekceHIV):pokudje nutnésoučasné užívánísklarithromycinem, je

vhodné užítklarithromycin sokamžitýmuvolňováním,kde je možnýodstupjednotlivých dávek.

Hladinyzidovudinu mohoubýtsníženy.

Fenytoin avalproát:klarithromycin můžezvyšovatjejich hladiny,VášlékařVás bude sledovat.

InhibitoryHMG-CoAreduktázy(např.lovastatin asimvastatin, lékyna sníženícholesterolu):při

současnémužívánísklarithromycinemsezcela ojediněle vyskytlozávažné svalové onemocnění

(rhabdomyolýza). Současnépodánítěchto léčivsklarithromycinemje kontraindikováno (vizbod

2).

Klarithromycin může zvyšovatúčinekléků ovlivňujících sráženíkrve (např. warfarin)a tím

zvyšovatriziko krvácení. Pokud tyto lékyužíváte, budezapotřebísledovatVášprotrombinový

čas.

Upacientůtrpícíchcukrovkou, kteříužívajíperorálníantidiabetika (tablety)čiinzulín, může dojít

knežádoucímu poklesu hladinyglukózyvkrvi. Vášlékařu Vás protobude hladinu glykemie

sledovat.

Přisoučasnémužíváníitrakonazolu spolusklarithromycinemmohou býthladinyobou těchto

léčivzvýšeny. Vášlékařurčí, zdaje nutná úpravajejich dávek.

Obousměrné lékovéinterakce (většinoujsou zvýšeny hladiny obouléčiv):

Léčiva kléčbě HIVinfekce:

-Atazanavir:Atazanavirmůže,zejménaupacientůspoškozenímledvin,zvyšovathladiny

klarithromycinuvséru.Pokudtrpítevážnějšímpoškozenímfunkceledvin,Vášlékařurčí,zdajeu

Váspotřeba dávku klarithromycinu snížit.

-Sachinavir:přisoučasnémužívánísachinaviruspolusklarithromycinemmohoubýthladinyobou

těchtoléčivzvýšeny. Vášlékařurčí, zdaje nutná úprava jejich dávek.

Verapamil(lékkléčběvysokéhokrevníhotlaku):bylpozorovánpokleskrevníhotlaku,

poruchysrdečníhorytmu(bradyarytmie)azměnyvcelkovémmetabolismu(laktátová

acidóza).

Těhotenstvía kojení

Bezpečnostužíváníklarithromycinu běhemtěhotenstvídosud nebyla stanovena. Ztohoto důvodu musí

býtvprůběhu těhotenstvípro podávánípřípravku KLACID250mg/5 mlzvlášťzávažné důvody.

Lékařnesmípředepsatklarithromycin těhotnýmženámbezdůkladného zváženípřínosůa rizik,

zejménavprvnímtrimestru(první3 měsíce)těhotenství.

Klarithromycin je vylučován do mléka pouze vmalýchmnožstvích, nenítedypravděpodobné, že by

mohlzpůsobitvážnějšínežádoucíúčinky, kojenceje všaktřeba sledovat,a tozejménazhlediska

výskytu průjmů, aletaké myotických (kvasinkových, houbových)infekcí. Vpřípadě výskytu

nežádoucích účinků u kojeného dítěteseo dalšímpostupuporaďtes lékařem.

Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Studiehodnotícíúčinkyklarithromycinunaschopnostříditapoužívatstrojenebylyprovedeny.

Běhemléčbysevšakmohouvyskytovatněkterénežádoucíúčinky,kterémohouschopnostřídita

obsluhovatstrojeovlivnit.Pacientimusejívzítvpotazpředevšímmožnostvýskytuzávratí,točení

hlavy,stavuzmatenostiadezorientace.Pokudsetytopříznakyobjeví,majíseřízeníaobsluzestrojů

vyhnout.

PřípravekKlacid250 mg/5mlobsahujesacharosuvmnožství455,2mgna 1 ml.Pokud VámVášlékař

sdělil,že nesnášíte některécukry, poraďtesese svýmlékařem, nežzačnete tentoléčivýpřípravek

užívat.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKKLACID250 mg/5 mlUŽÍVÁ

Jak a kdy se mápřípravekKLACID250mg/5 mlužívat

Výšidennídávkya dobu trváníléčbystanovívždylékařpodle hmotnostidítěte, závažnostiatypu

infekce. Obvyklá dávka pro kojenceadětiod6 měsícůdo 12 letje 15 mg/kg/den,kterou rozdělujeme

do dvou dílčích dávek, podávaných vintervalu 12hodin podobu5-10dnů. Uzávažných infekcí

může lékařdávku zvýšita trváníléčbyprodloužit.

Pro dospělé adětistaršínež12 letje určena tabletová léková forma přípravku.

Přizávažné poruše ledvinných funkcímůže lékařrozhodnouto sníženídávky.

Suspenzeseodměřujepřiloženou dávkovacístříkačkou. Dávku lzezapítmalýmmnožstvímtekutiny.

Vztah mezijídlema užívánímpřípravku nemá významnývlivna vstřebávánípodaného přípravku. Při

vynecháníjedné nebo vícedávekseo dalšímpostupuporaďte slékařem.

Způsob přípravysuspenze:

Velikostbalení50 ml:Do lahvičkysgranulemisepřidá 28 mlvodya důkladněseprotřepe, ažse

veškeré granulerozpustí.

Velikostbalení60 ml:Do lahvičkysgranulemisepřidá 31 mlvodya důkladněseprotřepe, ažse

veškerégranulerozpustí.

Velikostbalení100 ml:Dolahvičkysgranulemisepřidá 51 mlvodya důkladněse protřepe, ažse

veškeré granulerozpustí.

Koncentracesuspenze porozpuštěníje 250 mg/5 ml.

Připravenou suspenzilze používat14 dní,je-liuchovávánapřiteplotědo30C.

Na vzhled přípravkumůžemítvlivdoba trvánínaředění.Výsledkemnaředěníje suspenze, tedy

tekutina srozptýlenýmipevnýmičástečkami. Pro získánístejnoměrné suspenze musíbýtpřípravek

před každýmužitímdobře protřepán.

GranulepřípravkuKlacidjsoupotaženy,potaženízabraňujeuvolněníhořkéchuti.Nežvýkejteani

nekousejte granule vsuspenzi, abynedošlo kuvolněníhořké chuti.

Použitídávkovacístříkačky:

1.Zatlačte stříkačku pevně do hrdla lahvičky.

2.Obsah lahvičkypečlivě protřepejte.

3.Knaplněnídávkovacístříkačkyotočtelahvičku dnemvzhůru a vytahovánímpístunatáhněte

do stříkačkypožadovanémnožstvísuspenze podle značenína stříkačce.

4.Otočte lahvičku dnemdolůa vyjměte dávkovacístříkačku zhrdla lahvičky.

5.Konec dávkovacístříkačkyvložte do ústdítěte ajemnýmtlakemna pístvpravte suspenzido

ústdítěte.

Po použitíopětlahvičku pečlivě uzavřete. Dávkovacístříkačku omyjteteplou vodou a nechte

vyschnout. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Upozornění

Přípravekje nutné užívatvpravidelných časových intervalechpodle doporučenílékaře. Ipřirychlém

ústupu obtížíje nezbytné, abybyla dodrženacelková předepsaná dobaužívání!

Jestližejste užil(a)více přípravkuKLACID250mg/5 mlnežjsteměl(a)

Přináhodnémpožitívětšího množstvípřípravku, a tozejménadítětem, vyhledejte ihned lékaře!

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucíúčinky

Podobnějako všechnyléky můžemítipřípravekKLACID250mg/5mlnežádoucíúčinky,které se

ale nemusívyskytnoutu každého.Nežádoucíúčinkyse přidodrženídoporučeného dávkování

vyskytujízřídka.Nejčastějisevyskytujíporuchyzažívacíhoústrojíjako pocitna zvracení, zvracení,

nechutenství,nadýmání, zácpa,bolestibřicha aprůjmy, méněčastopaksucho vústecha změny

zabarveníjazyka.

Nežádoucíúčinky,jejichžvýskytjevsouvislostisklarithromycinempřinejmenšímmožný,jsou

rozdělenydle následujícífrekvence výskytu:

Časté(u vícenež1 ze 100a méněnež1 z10 pacientů):nespavost, bolestihlavy, změnychuti, průjem,

zvracení, nevolnost,bolestibřicha, zvýšeníjaterních enzymů, vyrážka, zvýšené pocení.

Méněčasté(u vícenež1 z1000, ale méněnež1 ze 100 pacientů):celulitida (zánětpodkoží),

kvasinkové infekce, vaginální(poševní)ajinéinfekce, sníženípočtu krevníchelementů (červené, bílé

krvinky, destičky), alergické reakce,sníženíchutikjídlu, závratě,spavost,třes,poruchysluchu,ušní

šelest,srdečníporuchy(palpitace, změnyna EKG), pálenížáhy, zánětydutinyústníajazyka,zácpa,

sucho vústech,plynatost, kožníreakce(svědění, vyrážka), bolestisvalů,svalové křeče,únava,

zvýšená teplotaa psychické poruchy(úzkost, nervozitakřik).

Neníznámo (zdostupnýchúdajůnelze určit):pseudomembranózníkolitida(zánětsliznicetlustého

střeva), erysipel(růže), sníženíbílých nebo červených krvinek, anafylaktická reakce, hypoglykémie,

psychické poruchy(zmatenosti, deprese, halucinace,abnormálnísny), křeče, ztráta chuti, změny

čichu, ztrátasluchu, srdečníarytmie, krvácení, zánětslinivkybřišní, změnyzabarveníjazyka nebo

zubů, žloutenka ažselháníjater, kožníalergické reakce(Stevens-Johnsonůvsyndrom, toxická

epidermálnínekrolýza, po-lékovávyrážka, Henoch- Schönleinova purpura),rhabodmyolýza

(poškozenísvalových vláken), poruchysvalů, selháníčizánětledvin, změnyzabarvenímoči, zvýšení

INR, prodlouženíprotrombinového času.

Poruchyjaterníčinnostivčetnězvýšenýchhodnotjaterníchenzymů(někdyisprojevyžloutenky)byly

obvykle přechodné avymizelypo vysazeníléku.

Vsouvislostisužíváníklarithromycinu sevyskytla ztrátasluchu, která se po vysazeníléčbyobvykle

upravila.

Zbarvenízubů, kterése přiléčbě přípravkemKLACID250 mg/5mlmůževyskytnout,lze obvykle

odstranitodbornýmvyčištěním.

Upacientůléčených klarithromycinembylyhlášenypřípadyzhoršenípříznaků myasthenia gravis

(svalové onemocnění).

Upacientůsporuchamiimunity(AIDS,leukemie, aj.)je obecnětěžké odlišitnežádoucíúčinkyléčiva

od známekzákladního onemocnění.

Nežádoucíúčinkyu dětísevzásaděnelišíod těch,ježbylypozoroványu dospělých pacientů.

Připřípadnémvýskytu nežádoucích účinků nebojiných neobvyklýchreakcívyhledejte ihned

lékaře.

5. JAKPŘÍPRAVEKKLACID 250mg/5mlUCHOVÁVAT

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

Přípraveknesmíbýtpoužíván po uplynutídobypoužitelnostivyznačenénaobaluza Použitelné do:.

Po naředěníje možné připravenoususpenziuchovávatnejdéle 14dní.Po uplynutítéto doby je

nutno zbytky naředěnéhoroztokuznehodnotit.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekKLACID250 mg/5mlobsahuje

Léčivou látkouje:50mgklarithromycinu v1 mlpřipravenésuspenze.

Pomocnýmilátkamijsou:karbomer934, povidon 90,ftaláthypromelosy, panenskýricinovýolej,oxid

křemičitý, xanthanová klovatina, ovocnéaroma, oxidtitaničitý, kalium-sorbát, kyselina citronová,

maltodextrin, sacharosa.

Jak přípravekKLACID250 mg/5mlvypadá aco obsahujetoto balení

Lahvičkyo obsahu 50 ml, 60 mla 100 ml, přiloženadávkovacístříkačka.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

AbbottS.r.l., CampoverdediAprilia,Latina,Itálie

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:16.5.2012

1/22

Přílohač. 2 krozhodnutío změněregistracesp. zn. sukls20480/2011

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

KLACID 250mg/5ml

Granule pro přípravu perorálnísuspenze

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Clarithromycinum50mgv 1 mlpřipravené suspenze.

1 mlsuspenze obsahuje455,2mgsacharosy Úplnýseznampomocnýchlátek vizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Granule pro přípravu perorálnísuspenze

Popispřípravku:bílýažtéměřbílýgranulátovocnévůně

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Klacid250mg/5mljeindikovánkléčběinfekcívyvolanýchmikroorganismycitlivýmiktomuto

přípravku.

Mezihlavníindikace patří:

-infekcehorních cestdýchacích (např.streptokokováfaryngitida)

-infekcedolních cestdýchacích (např.bronchitida, pneumonie)

-akutníotitis media

-infekcekůže aměkkých tkání(např. folikulitida, celulitida, erysipel)

-diseminovanénebo lokalizovanémykobakteriálníinfekcevyvolanéMycobacterium

aviumneboMycobacteriumintracellulare.LokalizovanéinfekcevyvolanéMycobacterium

chelonae,MycobacteriumfortuitumneboMycobacteriumkansasii.

Jetřeba vzítvúvahu oficiálnísměrnicepro vhodné používání.

4.2Dávkovánía způsob podání

Doporučenádávkaklarithromycinuprokojenceadětiod6měsícůdo12letje7,5mg/kgdvakrát

denněsmaximemaž500mgdvakrátdenněkroměmykobakteriálníchinfekcí.Obvykládélka

léčbyje5až10dnívzávislostinadruhupatogenníhoagensazávažnostichoroby.Připravená

suspenze se může podávatnezávisle najídle aspolečně smlékem.

Následujícítabulkasloužíjakonávodprostanovenídávkováníudětívzávislostinatělesné

hmotnosti:

Tělesná hmotnost(kg)Množstvísuspenze (ml) Odpovídá

klarithromycinu(mg) Odpovídá dennídávce

klarithromycinu(mg)

12-19 2,5 125 250

20-29 3,75 187,5 375

30-40 5 250 500

>40 5 250 500

2/22

Dětemshmotnostípod12kgsedávkaurčínazákladěhmotnosti(přibližně7,5mg/kgdvakrát

denně).

Dávkováníu pacientů s renálníporuchou

Udětísclearancekreatininupod30ml/minjenutnodávkuklarithromycinusnížitnapolovinu

oprotidávcestanovenépodletělesnéhmotnosti.Lékseutěchtopacientůnemápodávatdélenež

14 dní.

Dávkováníu pacientů sinfekcemivyvolanými mykobakteriemi

Doporučenápočátečnídávkaklarithromycinuudětíslokalizovanounebodisseminovanou

mykobakteriálníinfekcí(M.avium,M.intracellulare,M.chelonae,M.fortuitum,M.kansasii)je

15 až30 mg/kg/den ve dvou rozdělených dávkách.

Léčbouklarithromycinemjenutnopokračovattakdlouho,dokudseneprojevíklinickýúčinek

léčby. Výhodnájeikombinace sjinýmiantimykobakteriálnímiléčivýmipřípravky.

NásledujícítabulkasloužíjakonávodprostanovenídávkováníudětísAIDSvzávislostina

tělesnéhmotnosti:

Tělesná hmotnost(kg) MnožstvípřípravkuKlacid

250mg/5ml(ml) MnožstvípřípravkuKlacid 250

mg/5ml(ml)

15 mg/kg 30 mg/kg

8-11 2,5 5

12-19 5 10

20-29 7,5 15

30-40 10 20

Dětemstělesnou hmotnostípod 8 kgsedávka určína základěhmotnosti(15-30 mg/kg/den).

Klinickéstudiebylyudětívevěkuod6měsícůdo12letprovedenyspoužitímperorálnísuspenze

klarithromycinu.UžitítabletovéčiI.V.formyklarithromycinunebyloudětído12letvěku

studováno. Dětive věku do12 letmajíužívatformu pediatrické suspenze klarithromycinu.

Pro dětimladší6 měsíců neníkdispozicidostatekklinickýchzkušeností(viztakébod 5.3,Klinické

zkušenostiupacientů sjinou nežmykobakteriálníinfekcí).

Návod kpoužitípřípravkuvizbod 6.6.

4.3Kontraindikace

Klarithromycinjekontraindikovánupacientůseznámoupřecitlivělostínamakrolidováantibiotika

nebo některou zpomocných látekpřípravku.

Současnépodáváníklarithromycinuajakéhokolivnásledujícíholékujekontraindikováno:

astemizol,cisaprid,pimozid,terfenadin,jelikožtomůževéstkprodlouženíQTintervalua

srdečnímarytmiím,včetněkomorovétachykardie,fibrilacikomoraarytmiímtyputorsadesde

pointes(vizbod 4.5).Současnépodáváníklarithromycinu aergotaminunebodihydroergotaminuje

kontraindikováno, neboťmůže dojítkergotaminové toxicitě.

KlarithromycinnemábýtpodávánpacientůmsvýskytemprodlouženíQTintervalunebo

komorových arytmií, včetně torsadesde pointes vanamnéze (vizbody4.4 a 4.5).

Klarithromycin nemá býtpodáván pacientůmshypokalemií(riziko prodlouženíQTintervalu).

3/22

KlarithromycinnemábýtpodávánsoučasněsinhibitoryHMG-CoAreduktázy(statiny),tedy

lovastatinemčisimvastatinem,zdůvodu rizikavznikurhabdomyolýzy. Léčba těmito léčivymá být

po dobuléčbyklarithromycinempřerušena(vizbod4.4).

Klarithromycinnemábýtpodávánpacientům,kteřítrpízávažnýmselhánímjaterasoučasně

postiženímfunkceledvin.

4.4Zvláštní upozorněnía zvláštníopatřenípro použití

Klarithromycinjepřednostněvylučovánjátry.Zvýšenápozornostmábýtvěnovánapodání

přípravkupacientůmsezhoršenoufunkcíjater.Opatrnostijetakétřebaupacientůsestředně

závažnýmažzávažnýmpostiženímledvin(vizbody4.2 a 5.2).

Upacientůužívajícíchklarithromycinbylyhlášenypřípadyjaternídysfunkce,včetnězvýšení

jaterníchenzymů,hepatocelulárnía/nebocholestatickéžloutenky.Totopostiženíjatermůžebýt

závažnéajeobvyklereverzibilní.Bylyhlášenypřípadyfatálníhoselháníjater(vizbod4.8).Je

možné,ženěkteříztěchtopacientůmělipreexistujícíonemocněníjaterneboužívalijiné

hepatotoxické léčivépřípravky.Pacientyjetřebapoučit, abyukončililéčbuaohlásilisvémulékaři,

pokudseunichvyskytnoujakékolivznámkyčipříznakyrozvojeonemocněníjater,jakoje

anorexie, žloutenka, tmavězbarvenámoč, pruritusnebo bolestibřicha.

Kolchicin

Bylyzaznamenánypostmarketingovézprávytýkajícísetoxicitykolchicinupřisoučasnémužívání

klarithromycinuakolchicinu,zvláštěustaršíchpacientů.Některéztěchtopřípadůsevyskytly

upacientůsrenálníinsuficiencí.Uněkolikaztěchtopacientůsebylyhlášenyipřípadyúmrtí(viz

bod4.5;kolchicin).Pokudjesoučasnépodáváníkolchicinuaklarithromycinunezbytné,jetřebau

pacientůsledovatmožnéznámkykolchicinovétoxicity.Užitíkolchicinujekontraindikovánou

pacientůsezávažnourenálnínebohepatálníinsuficiencí,kteřísoučasněužívajíinhibitoryP-

glykoproteinů nebo silnéinhibitoryCYP3A4.

Jenutnédávatpozornamožnostzkříženérezistencemeziklarithromycinemaostatnímimakrolidy

a také linkomycinema klindamycinem.

Opatrnostijezapotřebípřisoučasnémpodáváníklarithromycinuatriazolobenzodiazepinů,jakoje

triazolama midazolam(viz bod 4.5).

Užitíjakékolivantimikrobiálníléčby,jakonapř.klarithromycinkléčběinfekcezpůsobenéH.

pylorimůže véstkselektovánímikroorganismů rezistentních naléčbu.

PokudlékařuvažujeopoužitípřípravkuKlacid250mg/5mlupacientůvpostpubertálnímvěku,

mápečlivězvážitpřínosyarizikapřipodezřenínatěhotenstvínebopřijehopotvrzení(vizbod

4.6).

Pseudomembranózníkolitidabylapopsánapoužívánítéměřvšechantimikrobiálníchpřípravků

včetněmakrolidovýchantibiotik;jejízávažnostmůžekolísatodmírnéformyažpoživot

ohrožující.Průjem,jehožpůvodcemjeClostridiumdifficile(C.difficileassociateddiarrhea,

CDAD),bylhlášenpřiužívánípraktickyvšechantibakteriálníchléčivvčetněklarithromycinu;

jehozávažnostsemůžepohybovatvrozmezíodmírnéhoprůjmuažpofatálníkolitidu.Léčba

antimikrobiálnímiléčivypozměňujenormálnístřevníflóru,cožmůževéstkpřemnoženíC.

difficile.NamožnostCDADjetřebamysletuvšechpacientů,unichžsevyskytlprůjemnásledně

používáníantibiotik.Anamnézujepotřebaodebíratvelmipečlivě,protožepřípadyvýskytu

CDADbylyhlášenyipodvouměsícíchpoužíváníantibiotik.Ztohotodůvodujetřebazvážit

4/22

přerušeníléčbyklarithromycinembezohledunajehoindikaci.Jetřebaprovéstmikrobiální

vyšetřenía zahájitvhodnouléčbu.Je zapotřebívyhnoutseléčivůmzpomalujícímperistaltiku.

Dlouhodobéužívánímůže,stejnějakouostatníchantibiotik,véstkekolonizacisezvýšeným

množstvímrezistentníchbakteriíamykóz.Pokudseobjevísuperinfekce,jenutnézajistitvhodnou

léčbu.

Upacientůléčenýchklarithromycinembylyhlášenypřípadyexacerbacesymptomůmyasthenia

gravis.

ZdůvodurizikaprodlouženíQTintervalumábýtklarithromycinpodávánsopatrnostíupacientů

spostiženímkoronárnícharterií,závažnoukardiálníinsuficiencí,nekorigovanouhypokalemií

a/nebohypomagnesemií,bradykardií(<50tepů/min),neboje-lipodávánsoučasněsjinými

léčivy,kterámohouprodlouženíQTintervaluvyvolávat(vizbod4.5).Klarithromycinnemábýt

podávánpacientůmsvrozenoučiprokázanouzískanouprolongacíQTintervalunebokomorovými

arytmiemivanamnéze (vizbod 4.3).

Opatrnostije zapotřebíu pacientů se závažnou renálníinsuficiencí(vizbod 4.2).

Pneumonie:

SohledemnavýskytrezistentníchkmenůStreptococcuspenumoniaekmakrolidovým

antibiotikůmjedůležité,abybylypřipředepisováníklarithromycinuproléčbukomunitní

pneumonieprováděnytestycitlivosti.Unozokomiálníchpneumoniímábýtklarithromycin

používán pouze vkombinacisdalšímivhodnýmiantibiotiky.

Infekcekůže aměkkých tkánímírnéažstřednízávažnosti:

TytoinfekcejsounejčastějizpůsobenyStaphylococcusaureusaStreptococcuspyogenes,znichž

obapůvodcimohoubýtrezistentníkmakrolidům.Ztohotodůvodujedůležitéprovéstvždytest

citlivosti.Vpřípadech,kdynemohoubýtužitabeta-laktamováantibiotika(např.alergie),majíbýt

lékyprvnívolbyjináantibiotika,jakonapř.klindamycin.Vsoučasnédoběsepředpokládá,že

makrolidyhrajírolipouzeuněkterýchinfekcíměkkýchtkání,jakojsouinfekcezpůsobené

Corynebacteriumminutissimum(erythrasma),acnevulgarisauerysipeluvsituacích,kdynení

možná léčbapenicilinem.

Vpřípadězávažnýchakutníchhypersenzitivníchreakcí,jakojeanafylaxe,Stevens-Johnsonův

syndrom,toxickáepidermálnínekrolýza,polékovýexantémseosinofiliíasystémovýmipříznaky,

DRESS(DrugRashwithEosinophiliaandSystemicSymptoms)aHenoch-Schönleinovapurpura,

má býtléčba klarithromycinemokamžitě přerušenaaco nejrychlejizahájena vhodná léčba.

Opatrnostijezapotřebí,pokudjeklarithromycinužívánsléčivy,kteréindukujíenzymy

cytochromu CYP3A(vizbod 4.5).

Opatrnostijezapotřebípřisoučasnémpodáváníklarithromycinuaostatníchototoxickýchlátek,

předevšímaminoglykosidů.Vprůběhuapoukončeníléčbymábýtprováděnomonitorování

vestibulárních funkcía sluchu.

InhibitoryHMG-CoAreduktázy

Současnéužitíklarithromycinuspolu slovastatinemčisimvastatinemjekontraindikováno(vizbod

4.3).Stejnějakoujinýchmakrolidů,bylopřiužíváníklarithromycinuhlášenozvýšeníkoncentrací

HMG-CoAinhibitorůreduktázy(např.lovastatinasimvastatin,vizbod4.5).Upacientůsoučasně

užívajícíchtytoléčivépřípravkybylyhlášenyvzácnépřípadyrhabdomyolýzy.Upacientůmajíbýt

sledoványznámkya příznakymyopatie.

5/22

Upacientůužívajícíchatorvastatinčirosuvastatinsoučasněsklarithromycinembylytakéhlášeny

vzácnépřípadyrhabdomyolýzy.Pokudjsoutatoléčivaužívánaspolusklarithromycinem,jetřeba

užítnejnižšímožnédávkyatorvastatinučirosuvastatinu.Jetřebazvážitúpravudávkystatinůnebo

užitístatinu, kterýnenízávislýna metabolismu CYP3A(např. fluvastatin nebo pravastatin).

Perorálníhypoglykemika/inzulin

Současnépodáváníklarithromycinuaperorálníchhypoglykemizujícíchpřípravkůa/neboinzulinu

můževéstkvýznamnéhypoglykemii.Uurčitýchhypoglykemik,jakojenateglinid,pioglitazon,

repaglinidarosiglitazon,můžedojítkinhibicienzymuCYP3Aklarithromycinematomůževést

khypoglykemii,pokudjsoutatoléčivaužívánasoučasně.Doporučujesepečlivésledování

glykemie.

Perorálníantikoagulancia

Spontánníhlášenízpostmarketingovéhoobdobínaznačují,žesoučasnéužíváníklarithromycinua

perorálníchantikoagulanciímůžeúčinkyperorálníchantikoagulanciízvyšovat.Existujeriziko

závažnéhemoragieavýznamnéhoprodlouženíINRaprotrombinovéhočasu,pokudje

klarithromycinpodávánsoučasněswarfarinem.Pokudpacientiužívajísoučasněklarithromycina

perorálníantikoagulancia,je zapotřebíu nich pravidelně monitorovatINRa protrombinovýčas.

Tento léčivýpřípravekobsahuje sacharosu. Pacientise vzácnýmidědičnýmiproblémy sintolerancí

fruktosy,malabsorpcíglukosyagalaktosynebosacharoso-izomaltázovédeficiencibytento

přípravekneměliužívat.

4.5 Interakcesjinýmiléčivýmipřípravky ajinéformy interakce

Užitínásledujícíchléčivýchpřípravkůjepřísněkontraindikovánozdůvodumožných

závažných lékovýchinterakcí:

Cisaprid,pimozid, astemizol

Přisoučasnémužíváníklarithromycinuacisapridudocházíkezvýšeníhladinycisapridu,cožmůže

véstkprodlouženíintervaluQTasrdečnímarytmiímvčetnětachykardiekomor,fibrilacekomora

torsadesdepointes.Podobnéúčinkybylypozoroványpřisoučasnémužíváníklarithromycinua

pimozidu (vizbod 4.3).

Terfenadin

Makrolidyovlivňujímetabolismusterfenadinu;výsledkemjsouzvýšenéhladinytétolátky,což

můžebýtpříležitostněspojenosporuchamisrdečníhorytmu,jakojeprodlouženíQTintervalu,

tachykardiekomor,fibrilacekomoratorsadesdepointes(vizbod4.3).Vestudiise14zdravými

dobrovolníkyvedlosoučasnépodáváníklarithromycinuaterfenadinukdvojnásobnémuaž

trojnásobnémuvzestupusérovéhladinykyseléhometabolituterfenadinuakprodlouženíintervalu

QTbezklinickyzjistitelnéhoúčinku.Podobnéúčinkybylypozoroványpřisoučasnémpodání

astemizolu ajiných makrolidových antibiotik.

Chinidin, disopyramid

Pozavedenípřípravkudopraxesepřisoučasnémužíváníklarithromycinuachinidinunebo

disopyramiduvyskytlytorsadesdepointes.Běhemléčbyklarithromycinemmajíbýtmonitorovány

sérové hladinytěchtoléků.

Ergotamin/dihydroergotamin

Postmarketingovézprávyukazují,žesoučasnépodáváníklarithromycinusergotaminemnebo

dihydroergotaminembylospojenosakutnínámelovoutoxicitoucharakterizovanouvazospasmem,

6/22

ischemiíkončetinnebotkánívčetněcentrálníhonervovéhosystému.Současnéužití

klarithromycinu a těchto léčivých přípravků je kontraindikováno (vizbod 4.3).

Vlivjiných léčivých přípravkůna klarithromycin

Léčiva,kteráindukujíCYP3A(např.rifampicin,fenytoin,karbamazepin,fenobarbital,třezalka

tečkovaná),mohouindukovattakémetabolismusklarithromycinu.Tomůževéstkevzniku

subterapeutickýchhladinklarithromycinu,atímikjehonižšíúčinnosti.Kromětohomůžebýt

potřebasledovatplasmatické hladinyinduktoru CYP3A, protože pozdějimohou býttyto zvýšeny v

důsledkuinhibiceCYP3Aklarithromycinem(viztakéodpovídajícíSouhrnúdajůopřípravku

danéhopodávanéhoinduktoruCYP3A).Současnéužívánírifabutinuaklarithromycinuvedlok

vzestupua následnému poklesusérových hladinklarithromycinu a dáleke zvýšenírizika uveitidy.

Onásledujícíchléčivýchpřípravcíchjeznámonebosepředpokládá,žeovlivňujíkoncentrace

klarithromycinuvcirkulaci;můžebýtprotozapotřebíupravitdávkyklarithromycinunebozvážit

léčbujinýmipřípravky.

Efavirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutina rifapentin

SilnéinduktorymetabolismusystémucytochromuP450,jakojeefavirenz,nevirapin,rifampicin,

rifabutinarifapentin,mohouurychlovatmetabolismusklarithromycinuatímsnižovatplasmatické

hladinyklarithromycinu,kdežtohladiny14-OH-klarithromycinu,tedymetabolitu,kterýjetaké

mikrobiologickyaktivní,zvyšují.Jelikožmikrobiologickéúčinkyklarithromycinua14-OH-

klarithromycinuseurůznýchdruhůbakteriíliší,můžebýtzamýšlenýterapeutickýefektpři

současnémužíváníklarithromycinu a induktorůenzymů oslaben.

Etravirin

Etravirinmůžesnižovatexpoziciklarithromycinu,avšakkoncentraceaktivníhometabolitu,14-

OH-klarithromycinu,jsouzvýšeny.Jelikož14-OH-klarithromycinvykazujesníženouaktivituvůči

Mycobacteriumaviumcomplex(MAC),můžesetoprojevitnacelkovéúčinnostiklarithromycinu

vůčitomutopatogenu;ztohotodůvodujepřiléčběMACvhodnézvážitnasazeníjiného

antibiotika.

Flukonazol

Současnépodáváníflukonazoluvdávce200mgdenněaklarithromycinuvdávce500mgdvakrát

denně21zdravýmdobrovolníkůmvedlokezvýšeníprůměrnýchminimálníchkoncentrací(Cmin)

klarithromycinuvustálenémstavuo33%aplochypodkřivkou(AUC)o18%.Koncentrace

aktivníhometabolitu14-OH-klarithromycinuvustálenémstavunebylypřisoučasnémuužívání

sflukonazolemsignifikantně ovlivněny. Nenínutná úprava dávekklarithromycinu.

Ritonavir

Farmakokinetickástudieukázala,žesoučasnépodávání200mgritonavirukaždých8hodina500

mgklarithromycinukaždých12hodinvedlokvýraznéinhibicimetabolismuklarithromycinu.

SoučasnépodáníritonaviruvedlokezvýšeníhodnotyC

klarithromycinuo31%,C

o182%a

AUCo 77%.

Bylazjištěnapraktickyúplnáinhibice14-OH-klarithromycinu.Díkyširokémurozsahu

terapeutickýchdávekklarithromycinunenítřebaupacientůsnormálnífunkcíledvindávku

klarithromycinusnižovat.Upacientůspoškozenímledvinbyvšakmělybýtprovedenynásledující

úpravy:upacientů sCL

30-60ml/minmábýtdávkaklarithromycinusníženao 50%aupacientů

sCL

<30 ml/min o75%.Dávkypřesahující1 g/dennemajíbýtpodáványsoučasněsritonavirem.

7/22

Podobnouúpravudávkováníjetřebazvážitupacientůspoškozenímrenálníchfunkcí,kteříužívají

ritonavirkposílenífarmakokiinetickéhoúčinkujinýchHIVproteázovýchinhibitorůvčetně

atazanaviru a sachinaviru(vizbod níže, Obousměrné lékové interakce).

Účinek klarithromycinuna jiné léčivé přípravky

InterakcezprostředkovanéCYP3A

Jeznámo,žesoučasnéužíváníklarithromycinuinhibujeCYP3A,cožmůžebýtuléků

metabolizovanýchprimárněpřesCYP3A,spojenosezvýšenímjejichsérovýchkoncentracíato

můževéstkezvýšeníneboprodlouženíterapeutickéhoúčinkunebonežádoucíchúčinkůsoučasně

užívanéholéčiva.Klarithromycinmátedybýtužívánsopatrnostíupacientůléčenýchjinými

léčivýmipřípravky,ježjsouznámýmisubstrátyenzymuCYP3A,obzvláštěpokudmátento

substrátúzkébezpečnostníhranice(jakonapř.karbamazepin)a/nebojetímtoenzymem

extenzivněmetabolizován.Upacientůužívajícíchsoučasněklarithromycin,lzezvážitúpravu

dávekapokudjetomožnéipečlivěsledovatsérovékoncentraceléčivprimárněmetabolizovaných

prostřednictvímCYP3A.

Onásledujícíchléčivýchpřípravcíchjeznámonebosepředpokládá,žesemetabolizujípřes

CYP3Aizoenzym:alfentanil,alprazolam,astemizol,bromokriptin,cilostazol,cisaprid,

cyklosporin,disopyramid,chinidin,karbamazepin,lovastatin,methylprednisolon,midazolam,

námelovéalkaloidy,omeprazol,pimozid,rifabutin,sildenafil,simvastatin,sirolimus,takrolimus,

terfenadin, triazolam, vinblastin a perorálníantikoagulancia (např. warfarinu).

PodobnýmechanismusprostřednictvímjinéhoizoenzymucytochromovéhosystémuP450se

uplatňuje ufenytoinu,theofylinu a valproátu.

Antiarytmika

Pozavedenípřípravkudopraxesevyskytlypřisoučasnémužíváníklarithromycinuachinidinu

nebodisopyramiduarytmietyputorsadesdepointes.Přisoučasnémužíváníklarithromycinu

stěmitopřípravkyjetřebakontrolovatelektrokardiogramkvůlimožnémuprodlouženíQTc

intervalu. Běhemléčbyklarithromycinembymělybýtmonitoroványsérové hladinytěchtoléků.

Omeprazol

Klarithromycin(vdávce500mgkaždých8hodin)bylpodávánvkombinacisomeprazolem(40

mgdenně)zdravýmdospělýmjedincům.Plasmatickékoncentraceomeprazoluvustálenémstavu

bylyvdůsledkusoučasnéhoužitíklarithromycinuzvýšeny(Cmaxbylazvýšenao30%,AUC0-24

o89%at1/2o34%).PrůměrnáhodnotažaludečníhopHvprůběhu24-hodinbyla5,2vpřípadě,

kdybylomeprazolužíván samostatněa 5,7,pokud bylužíván současně sklarithromycinem.

Sildenafil, tadalafin avardenafil

KaždýztěchtoinhibitorůfosfodiesterázyjemetabolizovánalespoňzčástiprostřednictvímCYP3A

aCYP3Amůžebýtpřisoučasnémužíváníklarithromycinuinhibován.Současnéužívání

klarithromycinusesildenafilem,tadalafilemnebovardenafilemmůžepravděpodobněvéstke

zvýšenéexpoziciinhibitorůfosfodiesterázy.Přisoučasnémužívánítěchtoléčivspolu

sklarithromycinemje potřeba zvážitsníženídáveksildenafilu, tadalafilua vardenafilu.

Theofylin, karbamazepin

Výsledkyklinických studiíukazují, že docházíkmírnému, avšak statistickyvýznamnému (p0,05)

zvýšeníhladincirkulujícíhotheofylinunebokarbamazepinu,pokudbyljedenneboobaléky

podáványsoučasně sklarithromycinem. Lze zvážitsníženídávek.

8/22

Tolterodin

Metabolismustolterodinuprobíháprimárněcestou2D6isoformycytochromuP450(CYP2D6).

Nicméněučástipopulace,jížCYP2D6chybí,probíhámetabolismus,jakbylozjištěno,

prostřednictvímCYP3A.UtétočástipopulacevedeinhibiceCYP3Aksignifikantněvyšším

sérovýmkoncentracímtolterodinu.UpopulacepomalýchCYP2D6metabolizátorůmůžebýtpři

užíváníinhibitorů CYP3A,jakoje klarithromycin, nutné sníženídávektolterodinu.

Triazolobenzodiazepiny(jako jealprazolam, midazolam, triazolam)

Pokudbylmidazolamužívánsoučasněsklarithromycinemvtabletách(500mgdvakrátdenně),

bylyAUCmidazolamuzvýšeny2,7-krátpointravenóznímpodánímidazolamua7-krátpojeho

perorálnímpodání.Jetřebavyhnoutsesoučasnémuužíváníperorálněpodanéhomidazolamua

klarithromycinu.Pokudjeintravenózněužívanýmidazolampodánsoučasněsklarithromycinem,

jetřebadůsledněsledovatodezvupacienta,abybylomožnoupravitdávkuléčiva.Stejná

doporučenílzetakéaplikovatnajinébenzodiazepiny,kteréjsoumetabolizoványprostřednictvím

CYP3A,včetnětriazolamuaalprazolamu.Ubenzodiazepinů,jejichželiminacenenízávislána

CYP3A(temazepam,nitrazepam,lorazepam),jeklinickyvýznamnáinterakcesklarithromycinem

nepravděpodobná.

Bylyhlášenypostmarketingovépřípadylékovýchinterakcíaúčinkůnacentrálnínervovýsystém

(CNS)(jakonapř.somnolenceazmatenost)přisoučasnémužíváníklarithromycinuatriazolamu.

Doporučujesesledovatpacientyzdůvodu zvýšeného výskytu farmakologických účinků na CNS.

Jinélékové interakce

Kolchicin

KolchicinjesubstrátemjednakproCYP3Aasoučasněipromembránovýefluxnítransportér

P-glykoprotein(Pgp).KlarithromycinajinémakrolidyjsouznámýmiinhibitoryCYP3AaPgp.

Jestližejsouklarithromycinakolchicinužíványspolečně,můžeinhibiceCYP3AaPgpvéstke

zvýšenéexpozicikolchicinu.Upacientůjenutnosledovatklinickéznámkytoxicitykolchicinu(viz

bod 4.4).

Digoxin

Předpokládáse,žedigoxinjesubstrátemefluxníhotransportéruP-glykoproteinu(Pgp).

KlarithromycinjeznámýminhibitoremPgp.Pokudjsouklarithromycinadigoxinužívány

společně,inhibicePgpklarithromycinemmůževéstkezvýšenéexpozicidigoxinu.Zvýšenésérové

koncentracedigoxinuupacientů,užívajícíchsoučasněklarithromycinadigoxin,bylytakéhlášeny

zpostmarketingovéhosledování.Uněkterýchpacientůsevyskytlyklinickéznámkysvědčícípro

toxicitudigoxinu,včetněpotenciálněfatálnícharytmií.Pokudpacientiužívajísoučasně

klarithromycin a digoxin,majíbýtsérové koncentrace digoxinupečlivě kontrolovány.

Zidovudin

Interakčníklinickéstudieklarithromycinusřízenýmuvolňovánímazidovudinunebylyzatím

provedeny.Pokudjenutnésoučasnéužíváníklarithromycinuazidovudinu,jevhodnépodávat

klarithromycin sokamžitýmuvolňováním.

Současnéperorálnípodáváníklarithromycinusokamžitýmuvolňovánímazidovudinudospělým

osobáminfikovanýmviremHIVmůžemítza následeksníženíkoncentracízidovudinu vustáleném

stavu.Protožesezdá,žeklarithromycininterferujesabsorpcísoučasněpodanéhoperorálního

zidovudinu, lze této interakcizpravidla zabránitrovnoměrnýmrozloženímdávekklarithromycinu a

zidovudinutak,abymezioběmaléčivyvznikl4-hodinovýodstup.Zdáse,žetatointerakcese

9/22

podlevšehoneobjevujeudětísinfekcíHIV,jimžjepodávánklarithromycinvsuspenzispoluse

zidovudinemnebodideoxyinozinem.Tatointerakcejetakénepravděpodobná,pokudje

klarithromycin podán vintravenózníinfuzi.

Fenytoin avalproát

ZprávyointerakcíchmeziinhibitoryCYP3A,včetněklarithromycinu,sléčivy,kteráse

metabolizujícestouCYP3A,včetněfenytoinuavalproátu,seobjevilyvespontánníchhlášeníchi

vliteratuře.Doporučujesevyšetřitsérovéhladinytěchtoléčiv,pokudjsoupodávánasoučasně

sklarithromycinem. Bylo hlášeno zvýšenísérových hladin.

Obousměrné lékovéinterakce

Atazanavir

Obaléčivépřípravky,jakklarithromycin,takatazanavir,jsousubstrátyainhibitoryCYP3Aabyla

unichprokázánaobousměrnálékováinterakce.Současnéužíváníklarithromycinu(500mgdenně)

spolusatazanavirem(400mgjednoudenně)vedloke2-násobnémuvzestupuexpozice

klarithromycinua70%poklesuexpozice14-OH-klarithromycinu,spolus28%vzestupemAUC

atazanaviru.Zdůvodurozsáhléterapeutickéšířeklarithromycinunemusíbýtupacientůsnormální

renálnífunkcípotřebadávkyklarithromycinuupravit.Upacientůsmírnýmpoškozenímrenálních

funkcí(clearancekreatininu30až60ml/min)majíbýtdávkyklarithromycinusníženyo50%.U

pacientůsclearancekreatininu<30ml/minmajíbýtdávkyklarithromycinusníženyo75%aužita

vhodnáformaklarithromycinu.Klarithromycinvdávkáchvyššíchnež1000mgzadennesmíbýt

spolusinhibitoryproteázyužíván.

Itrakonazol

Oběléčiva,jakklarithromycin,takitrakonazol,jsousubstrátyainhibitoryCYP3A,cožvede

kobousměrnélékovéinterakci.Klarithromycinmůžezvyšovatplasmatickéhladinyitrakonazolu,

zatímcoitrakonazolmůžezvyšovatplasmatickéhladinyklarithromycinu.Pacientiužívající

současněitrakonazolaklarithromycinmajíbýtsledovánizhlediskavýskytuznámekzvýšeného

nebo prodlouženéhofarmakologického účinku.

Sachinavir

Oběléčiva,jakklarithromycin,taksachinavir,jsousubstrátyainhibitoryCYP3A,cožvede

kobousměrnélékovéinterakci.Současnéužíváníklarihromycinu(500mg2xdenně)asachinaviru

(měkkéželatinovétobolky,1200mg3xdenně)vedlou12zdravýchdobrovolníkůktomu,že

vustálenémstavubylyhodnotyAUCo177%aC

o187%vyššínežty,kterésevyskytujípři

samostatnémužitísachinaviru.HodnotyAUCaC

klarithromycinubylypřibližněo40%vyšší

nežtypřisamostatnémužitíklarithromycinu.Pokudjsoutytoléčivépřípravkyužíványpo

omezenoudobuavestudovanýchdávkáchaformách,nenínutnáúpravadávek.

Výsledkylékovýchinterakčníchstudiípřiužitíměkkýchželatinovýchtoboleknemusíodpovídat

účinkům,kterésevyskytujípřiužitítvrdýchželatinovýchtoboleksachinaviru.Výsledky

zlékovýchinterakčníchstudiíprovedenýchsesachinaviremužívanýmsamostatněnemusíbýt

shodnésúčinky,kterésevyskytovalypřiléčběkombinacísachinaviru/ritonaviru.Pokudje

sachinaviružívánspolusritonavirem,jetřebazvážitmožnývlivritonavirunaklarithromycin(viz

bod 4.4).

Verapamil

Upacientů,kteříužívalisoučasněklarithromycinaverapamil,bylapozorovánahypotenze,

bradyarytmie alaktátová acidóza.

4.6 Těhotenstvía kojení

Těhotenství

10/22

Bezpečnostužíváníklarithromycinu běhemtěhotenstvídosud nebyla stanovena.

Nazákladědostupnýchvýsledků,získanýchzestudiínamyších,potkanech,králícíchaopicích

nelzemožnostnežádoucíchúčinkůnaembryofetálnívývojvyloučit(vizbod5.3).Ztohotodůvodu

je třeba předjeho užitímvtěhotenstvípečlivě zvážitpřínosya možná rizika.

Kojení

Klarithromycinajehoaktivnímetabolit14-hydroxy-klarithromycinjsouvmalýchmnožstvích

vylučoványdomateřskéhomléka.Nenípravděpodobné,žebyvtakmalémmnožstvímohly

způsobitzávažnějšínežádoucíúčinkyukojence.Bezpečnostklarithromycinuprokojencepřiužití

běhemkojenívšaknebylastanovena.Vpřípadě,žekojícímatkaužíváklarithromycin,jenezbytné

kojencesledovatpředevšímsohledemnamožnývýskytprůjmuamykotickýchinfekcí.Vpřípadě,

žesetytonežádoucíúčinkyukojenceobjevívzávažnějšípodobě,jedoporučenokojenípřerušit.

Výhodyléčbypro matku musíbýtporovnáványspotenciálnímrizikempro dítě.

4.7 Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Údajehodnotícíúčinkynaschopnostobsluhovatstrojenejsoukdispozici.Pacientimusípřed

řízenímvozidelneboobsluhoustrojůzvážitmožnostzávratí,točeníhlavy,stavuzmatenostia

dezorientace, které se mohou běhemléčbyobjevit.

4.8Nežádoucíúčinky

Vlastnostipediatrickéformyklarithromycinuvevztahukbezpečnostipřípravkujsouobdobné jako

u 250 mgtabletužívanýchu dospělých pacientů.

a. Souhrnný bezpečnostníprofil

Většinahlášenýchnežádoucíchúčinkůsetýkalagastrointestinálníhosystému,např.průjem,

zvracení,bolestibřicha,dyspepsieanauzea.tytonežádoucíúčinkyjsouvětšinounezávažnéajsou

vsouladuseznámýmbezpečnostnímprofilemmakrolidovýchantibiotik(vizčástbbodu4.8).

Ostatnínežádoucíúčinkyzahrnovalyzejménabolestihlavy,pachuťuústechapřechodnézvýšení

jaterníchenzymů.

Vklinickýchstudiíchnebylpozorovánžádnýsignifikantnírozdílmeziincidencítěchto

nežádoucích účinků mezipacientysnebo bezpřítomné mykobakteriálníinfekce.

b. Souhrnnátabulka nežádoucích účinků

Následujícítabulkazobrazujenežádoucíúčinkyhlášenézprovedenýchklinickýchstudiía

zpostmarketingupřiužíváníklarithromycinuveformětabletsokamžitýmuvolňováním,granulí

propřípravuperorálnísuspenze,práškupropřípravuinfuzníhoroztoku,tabletsprodlouženým

uvolňováníma tabletsřízenýmuvolňováním.

Nežádoucíúčinky,jejichžvýskytjevsouvislostisklarithromycinempřinejmenšímmožný,jsou

rozdělenydlenásledujícífrekvencevýskytu:velmičasté(≥1/10),časté(≥1/100až<1/10),méně

časté (≥1/1000až<1/100)aneníznámo (zdostupných údajůnelze určit).

Vkaždéskupiněfrekvencíjsounežádoucíúčinkyčleněnydleklesajícízávažnosti,pokudbylo

závažnostmožno zhodnotit.

Třídy orgánových

systémů Velmi

časté

(≥1/10) Časté(≥1/100

až<1/10) Méněčasté (≥1/1000

až<1/100) Neníznámo(z

dostupných údajů

nelze určit)*

Infekcea infestace Celulitida 1 , kandidóza,

gastroenteritida 2 ,

infekce 3 , vaginální Pseudomembranózní

kolitida, erysipel,

erythrasma

11/22

infekce

Poruchykrve a

lymfatického

systému Leukopenie,

neutropenie 4 ,

trombocytemie 3 ,

eosinofilie 4 Agranulocytóza,

trombocytopenie

Poruchy

imunitního

systému Anafylaktoidní

reakce 1 ,

hypersenzitivita Anafylaktická reakce

Poruchy

metabolismu a

výživy Anorexie, snížení

chutikjídlu Hypoglykemie 6

Psychiatrické

poruchy Insomnie Úzkost, nervozita 3 ,

křik 3 Psychotické poruchy,

stavzmatenosti,

depersonalizace,

deprese, desorientace,

halucinace,abnormální

sny

Poruchy

nervového systému Dysgeusie,

bolestihlavy,

změnychuti Ztráta vědomí 1 ,

dyskineze 1 , závratě,

somnolence 7 ,třes Křeče, ztráta chuti,

parosmie, anosmie

Poruchyuchaa

labyrintu Vertigo, poruchy

sluchu, tinnitus Ztrátasluchu

Srdečníporuchy Srdečnízástava 1 ,

síňové fibrilace 1 ,

prodlouženíQTna

, extrasystoly 1 ,

palpitace Torsades de pointes 8 ,

komorová tachykardie 8

Cévníporuchy Vazodilatace 1 Krvácení 9

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy Astma 1 , epistaxe 2 ,

plicníembolie 1

Gastrointestinální

poruchy Průjem 10 ,

zvracení,

dyspepsie,

nauzea, bolesti

břicha Ezofagitida 1 ,

gastroesofageální

refluxníchoroba 2 ,

gastritida, proktalgie 2 ,

stomatitida, glositida,

distenze břicha 4 ,

zácpa, sucho vústech,

říhání,flatulence Akutnípankreatitida,

změnyzbarveníjazyka,

změnyzbarvenízubů

Poruchyjatera

žlučových cest Abnormální

jaternítesty Cholestáza 4 ,

hepatitida 4 , zvýšení

ALT, zvýšeníAST,

zvýšeníGMT 1 Selháníjater 11 ,

hepatocelulární

žloutenka

Poruchykůže a

podkožnítkáně Rash,

hyperhidróza Bulóznídermatitida 1 ,

pruritus, urtikarie,

makulo-papulární Stevens-Johnsonův

syndrom 5 , toxická

epidermální

12/22

exantém 3 nekrolýza 5 , polékový

exantémseosinofiliía

systémovýmipříznaky

(DRESS), akné,

Henoch-Schönleinova

purpura

Poruchysvalové a

kosternísoustavya

pojivové tkáně Svalové spazmy 3 ,

muskuloskeletální

ztuhlost 1 , myalgie 2 Rhabdomyolýza 2,12 ,

myopatie,

Poruchyledvin a

močových cest Zvýšeníkreatininu

vkrvi 1 , zvýšeníureyv

krvi 1 Renálníselhání,

intersticiálnínefritida

Celkové poruchya

reakcevmístě

aplikace Flebitida

vmístě

injekčního

vpichu 1 Bolestivmístě

injekčního

vpichu 1 , zánět

vmístě

injekčního

vpichu 1 Malátnost 4 ,pyrexie 3 ,

astenie, bolestina

hrudi 4 , mrazení 4 ,

únava 4

Vyšetření Abnormálnípoměr

albuminu ku

globulinu 1 , zvýšení

alkalické fosfatázy

vkrvi 4 , zvýšení

laktátdehydrogenázyv

krvi ZvýšeníINR 9 ,

prodloužení

protrombinového

času 9 , změnybarvy

moči

*Jelikožjsoutytoúčinkyhlášenyspontánnězpopulaceoneznámévelikosti,nenívždymožnéspolehlivěurčitjejich

frekvencinebozjistitpříčinnývztahkužitémuléku.Odhadovanápacientskáexpoziceklarithromycinujevyššínež1

biliondníužívání.

1

Nežádoucíúčinkyhlášenépouzeuinjekčníformypřípravku

2

Nežádoucíúčinkyhlášenépouzeupřípravkuveformětabletsprodlouženýmuvolňováním

3

Nežádoucíúčinkyhlášenépouzeupřípravkuveforměperorálnísuspenze

4

Nežádoucíúčinkyhlášenépouzeupřípravkuveformětabletsokamžitýmuvolňováním

5,6,7,8,9,11,12

dalšíinformace vizoddílc)

10

viz oddíla)

c. Popis vybraných nežádoucích účinků

Flebitidavmístěinjekčníhovpichu,bolestivmístěinjekčníhovpichu,bolesticévyvmístěvpichu

injekcea zánětvmístěinjeknčího vpichu se týkajíinjekčníformyklarithromycinu.

Selháníjatersfatálníminásledkybylohlášenovelmivzácněaobecněbylospojenosezávažným

výchozímonemocněníma/nebo současně užívanou medikací(vizbod 4.4).

Vpřípadězávažnýchakutníchhypersenzitivníchreakcí,jakojeanafylaxe,Stevens-Johnsonův

syndromatoxickáepidermálnínekrolýza,jetřebaihnedvysaditklarithromycinaneprodleně

zahájitvhodnouléčbu(vizbod 4.4).

Stejnějakouostatníchmakrolidů,bylyuklarithromycinuvelmivzácněhlášenypřípady

prolongace QTintervalu, komorová tachykardie atorsadesde pointes(vizbody4.4 a 4.5).

13/22

Pseudomembranózníkolitida(Clostridiumdifficileassociateddiarrhea,CDAD)bylahlášenatéměř

uvšechantibiotikvčetněklarithromycinuajejízávažnostsemůžepohybovatodmírnépoživot

ohrožující.Ztohotodůvodujedůležitétutodiagnózuzvážitupacientůsprůjmemvzniklým

následněpo užíváníantibiotik(vizbod4.4).

Vněkterýchpřípadechrhabdomyolýzybylklarithromycinužívánsoučasněsestatiny,fibráty,

kolchicinemnebo alopurinolem(vizbody4.3 a 4.4).

Vsouvislostisužívánímklarithromycinusevyskytlaztrátasluchu,kterásepovysazeníléčby

obvykle upravila.

Upacientůléčenýchklarithromycinemsevyskytlysepřípadyzbarvenízubů.Totozbarveníje

obvykle reverzibilnípo profesionálnímvyčištěnízubů.

Zobdobípostmarketingubylyhlášenypřípadykolchicinovétoxicitypřijehosoučasnémužívánís

klarithromycinem,atozejménaustaršíchpacientůapacientůsrenálníinsuficiencí,znichž

některé končilyfatálně(vizbody4.4 a 4.5).

Bylyzaznamenányvzácnépřípadyhypoglykemie,znichžněkteréseobjevilyupacientů,ježbyli

současněléčeniperorálnímihypoglykemikynebo inzulinem(vizbody4.4 a 4.5).

Zobdobípostmarketingubylyhlášenylékovéinterakcesúčinkynacentrálnínervovýsystém

(např.somnolenceazmatenost),kteréseobjevilypřispolečnémužíváníklarithromycinua

triazolamu. Ztohoto důvoduje upacientů vhodnésledovatmožné účinkyna CNS (vizbod 4.5).

ExistujerizikozávažnéhokrváceníavýznamnéhovzrůstuINRaprotrombinovéhočasu,pokudje

klarithromycinužívánsoučasněswarfarinem.INRaprotrombinovýčasjetřebapravidelně

monitorovat,pokudpacientiužívajísoučasněperorálníantikoagulanciaaklarithromycin(vizbody

4.4 a 4.5).

Bylyzjištěnyvzácnépřípadyvýskytutabletsprodlouženýmuvolňovánímklarithromycinuve

stolici,znichžmnohosevyskytloupacientůsanatomickýminebofunkčnímigastrointestinálními

poruchami,kterézpůsobujízkrácenídobyprůchodutrávicímústrojím(včetněileostomieči

kolostomie).Vněkterýchpřípadechsereziduatabletobjevilavestolicipřiprůjmu.Doporučujese,

abypacienti,kteříobjevíreziduatabletvestolicianejevíznámkyzlepšenístavu, bylipřevedenina

jinou formu klarithromycinu (např. suspenzi), nebojiné antibiotikum.

Zvláštnískupinypacientů:Nežádoucíúčinkyu imunokompromitovaných pacientů (vizčáste.).

d. Pediatričtípacienti

Udětívevěkuod6měsícůdo12letbylyprovedenyklinickéstudiesužitímperorálnísuspenze

klarithromycinu.Ztohotodůvodubydětido12letvěkumělyužívatklarithromycinveformě

perorálnísuspenze.

Předpokládáse,žefrekvence,typazávažnostnežádoucíchúčinkůudětíjsoustejné,jakou

dospělé populace.

e. Jinézvláštnískupiny pacientů

Imunokompromitovanípacienti

14/22

UpacientůsAIDSajinýchimunokompromitovanýchpacientůléčenýchzdůvodu

mykobakteriálníchinfekcívyššímidávkamiklarithromycinupodlouhéčasovéobdobíbyločasto

obtížnéodlišitnežádoucíúčinkyspojenésužitímklarithromycinuodznámekpůsobenívirulidské

imunodeficience(HIV)nebo interkurentního onemocnění.

Nejčastějšíminežádoucímiúčinky,hlášenýmiudospělýchpacientů,léčenýchcelkovýmidenními

dávkamiklarithromycinuod1000mgdo2000mg,byly:nauzea,zvracení,změnychuti,bolesti

břicha,průjem,exantém,flatulence,bolestihlavy,zácpa,poruchysluchu,zvýšení

aspartátaminotransferázy(AST)vséruazvýšeníalaninaminotransferázy(ALT)vséru.Dálebyly

vnízkéfrekvencihlášenyinežádoucíúčinky,zahrnujícídyspnoe,insomniiasuchovústech.

Incidencebylysrovnatelnéjakupacientůléčenýchdávkou1000mg,takupacientůléčených

dávkou 2000mg, bylyvšak 3-4-krátvyššíu těch pacientů, kteříbyliléčenidávkou 4000 mg.

Utěchtoimunokompromitovanýchpacientůbylohodnocenílaboratorníchhodnotprovedenotak,

žebylyanalyzoványtyhodnoty,kteréudanéhotestupřekračovalyběžnýrozsahabnormálních

hodnot(tj.extrémněvysokénebonaopaknízkélimity).Nazákladětěchtokritériímělocca2–3%

pacientůléčenýchklarithromycinemvdávkách1000mgnebo2000mgvýrazněabnormální

hladinyASTaALTaabnormálněnízkýpočetleukocytůatrombocytů.Nižšíprocentopacientů

vtěchtodvouskupináchmělotakézvýšenéhladinymočovinovéhodusíkuvkrvi(BUN).Lehce

vyššíincidenceabnormálníchhodnotbylapozorovánaupacientůužívajícíchdávku4000mg,ato

ve všech parametrech, svýjimkou počtuleukocytů.

Dětštípacientispostiženímimunity

Upacientů sAIDSaujinýchimunokompromitovanýchpacientů,kteříjsoudlouhodoběléčeni

vysokýmidávkamiklarithromycinuzdůvodumykobakteriálníinfekce,ječastoobtížnéodlišit

nežádoucíúčinky,kterémožnásouvisejíspodávánímklarithromycinu,odzákladníchznámek

onemocněníHIVnebo současněprobíhajícího onemocnění.

SuspenzíklarithromycinubylléčenjenvelmimalýpočetdětskýchpacientůsAIDS,kteříměli

mykobakteriálníinfekci.Knejčastějiuváděnýmnežádoucímúčinkům,povyloučenítěchúčinků,

kterésouviselysestavempacienta,patřily:tinitus,hluchota,zvracení,nausea,bolestibřicha,

vyrážkaspurpurou,pankreatitidaazvýšeníamyláz.Zhodnocenílaboratorníchnálezůutěchto

pacientůbyloprováděnojenpřizjištěnívýraznýchabnormalit,tj.extrémněvysokýchnebo

nízkých hladinách.

Nazákladětěchtokriteriíbylujednohodětskéhopacientaléčenéhodávkouklarithromycinunižší

než15mg/kg/denzjištěnextrémněvysokýcelkovýbilirubin.Zpacientůléčených

klarithromycinemvdávceod15do25mg/kg/denbylypouzeujednohopacientazjištěnyvýrazně

abnormálníhodnotyALT,ureyavýraznésníženípočtukrevníchdestiček.Užádnéhozpacientů,

kteřídostávalinejvyššídávkyklarithromycinu(25mg/kg/den),nebylyzjištěnyvýznamnézměny

vtěchtolaboratorních nálezech.

4.9Předávkování

Popožitívelkéhomnožstvíklarithromycinulzenazákladěúdajůočekávatgastrointestinální

obtíže.V1případěupacientasbipolárníporuchouvanamnézeseprojevilypopožití8g

klarithromycinu známkypsychické alterace, paranoidního chování, hypokalemie ahypoxemie.

Nežádoucíreakceprovázejícípředávkovánísemajíléčitrychlýmodstraněnímnevstřebanéholéku

apodpůrnýmiopatřeními.Uklarithromycinustejnějakouostatníchmakrolidůnelzepočítats

výraznýmovlivněnímhladinyvséru hemodialýzou nebo peritoneálnídialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antibakteriálníléčiva pro systémovou aplikaci,makrolidy

15/22

ATCkód:J01FA09

Klarithromycinjemakrolidovéantibiotikumzískanésubstitucíhydroxylovéskupiny

skupinouCH

Ona6.pozicilaktonovéhokruhuerythromycinu.Přesněvzatoje

klarithromycin 6-0-metylerythromycin A.

Mikrobiologie

Antibakteriálníúčinekklarithromycinujezprostředkovánvazbounaribozomální50Spodjednotky

citlivýchbakteriíainhibujejejichproteosyntézu.Studieprokázaly,žeklarithromycinmátaké

mukolytickýefekt.

Klarithromycin vykazuje mimořádnou účinnostin vitrojakprotistandardnímkmenůmbakterií, tak

protiklinickýmizolátům.Jevysoceúčinnýprotiširokémuspektruaerobníchaanaerobních

grampozitivníchigramnegativníchmikroorganismů.Minimálníinhibičníkoncentrace(MIC)

klarithromycinujsou obecně ojednolog

ředěníúčinnějšínežMICerythromycinu.

Zvýsledkůinvitrovyšetřenívyplývá,žeklarithromycinmávynikajícíúčinekprotiLegionella

pneumophila,MycoplasmapneumonieaHelicobacter(Campylobacter)pylori.Údajezískanéin

vitroainvivorovněžukazují,žetotoantibiotikumjeúčinnéprotiklinickyvýznamnýmdruhům

mykobakterií.Údajezískanéinvitroukazují,žeenterobakterie,Pseudomonassp.aostatní

gramnegativnílaktózu nefermentujícítyčinkynejsou citlivé naklarithromycin.

Byloprokázáno,žeklarithromycinjeúčinnývůčivětšiněkmenůnížeuvedenýchmikroorganismů

jakin vitro, takpřiléčbě klinických infekcípopsaných vbodě 4.1:.

Aerobnígrampozitivnímikroorganismy:Staphylococcusaureus,Streptococcuspneumoniae,

Streptococcus pyogenes,Listeria monocytogenes

Aerobní gramnegativní mikroorganismy: Haemophilus influenzae, Haemophilus

parainfluenzae,Moraxellacatarrhalis, Neisseriagonorrhoeae, Legionella pneumophila

Jinémikroorganismy:Mycoplasmapneumoniae,Chlamydiatrachomatis,Chlamydiapneumoniae

(TWAR), Ureaplasma urealyticum

Mykobakterie:Mycobacteriumleprae,Mycobacteriumkansasii,Mycobacteriumchelonae,

Mycobacteriumfortuitum,Mycobacteriumaviumkomplex(MAC),kterýzahrnuje:Mycobacterium

avium,Mycobacteriumintracellulare

Produkce-laktamázybyneměla mítvlivna aktivitu klarithromycinu.

Poznámka:Většinastafylokokovýchkmenůrezistentníchnameticilinaoxacilinjerezistentníina

klarithromycin.

Helicobacter

Helicobacterpylori

H.pyloribylizolovánzevzorkůpředterapiíodebraných104pacientůmabylastanovenahodnota

MICklarithromycinupředterapií.Učtyřpacientůbylyzjištěnyrezistentníkmeny,udvoustředně

citlivé kmenya 98 pacientůmělo kmenycitlivé naklarithromycin.

Klinickývýznamnásledujícíchúdajůzískanýchinvitroneníznám.Účinnostklarithromycinubyla

prokázánainvitroprotivětšiněkmenůnížeuvedenýchmikroorganismů;bezpečnostaúčinnost

klarithromycinuvléčběklinickýchinfekcízpůsobenýchtěmitomikroorganismyvšakdoposud

nebyla stanovenavadekvátnícha dobře kontrolovaných klinických studiích.

Klinickývýznamnásledujícíchúdajů získanýchin vitroneníznám. Účinnostklarithromycinu byla

prokázánainvitroprotivětšině kmenů níže uvedených mikroorganismů;bezpečnosta účinnost

16/22

klarithromycinu vléčbě klinických infekcízpůsobených těmito mikroorganismyvšakdoposud

nebyla stanovenavadekvátnícha dobře kontrolovaných klinických studiích.

Aerobnígrampozitivnímikroorganismy

Streptococcus agalactiae

Streptokoky(skupinyC, F,G)

Streptokokyviridující

Aerobnígramnegativnímikroorganismy

Bordetella pertussis

Pasteurella multocida

Anaerobnígrampozitivnímikroorganismy

Clostridiumperfringens

Peptococcus niger

Propionibacteriumacnes

Anaerobnígramnegativnímikroorganismy

Bacteroidesmelaninogenicus

Spirochety

Borreliaburgdorferi

Treponemapallidum

Kampylobakter

Campylobacter jejuni

Hlavnímetabolitklarithromycinuvznikajícívorganismučlověkaadalšíchprimátůje

mikrobiologickyaktivní14(R)-hydroxy-klarithromycin(14-OH-klarithromycin).Uvětšiny

mikroorganismůjetentometabolitstejněnebo1až2krátméněúčinnýnežvýchozísloučenina,ale

vpřípaděH.influenzaemáúčinekdvojnásobněvyšší.Výchozísloučeninaa14-OHmetabolit

vykazujíaditivnínebosynergicképůsobenínaH.influenzaeinvitroainvivovzávislostina

bakteriálnímkmeni.

Vřaděmodelovýchexperimentálníchinfekcíuzvířatbylozjištěno,žeklarithromycinje2až10x

účinnějšínežerytromycin.Bylonapříkladprokázáno,žejeúčinnějšínežerytromycinvpřípadě

systémovéinfekcemyší,subkutánníhoabscesuumyšíainfekcírespiračníhotraktumyší

způsobenýchS.pneumoniae,S.aureus,S.pyogenesaH.influenzae.Tentojevbylještěvýraznější

umorčatsinfekcíLegionelou,intraperitoneálnídávka1,6mg/kg/denklarithromycinubyla

účinnějšínež50 mg/kg/den erytromycinu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Počátečníúdajeofarmakokineticebylyzískánynazákladěstudiíprováděnýchstabletovou

formouklarithromycinu.Tytostudieukázaly,žeklarithromycinsesnadnoarychlevstřebává

zgastrointestinálníhotraktu,přičemžabsolutníbiologickádostupnost50mgtablety

klarithromycinudosahujehodnotypřibližně50%.Jaknástupabsorpce,taktvorbaantibakteriálně

aktivního14-OHmetabolituklarithromycinubylyjenmírněoddálenyjídlem.Rozsahbiologické

dostupnostiklarithromycinu všaknebylovlivněn jehopodánímpojídle.

In vitro

Invitrostudieukázaly,žepřikoncentracích0,45-4,5g/mlseprůměrně70%klarithromycinu

váže naproteinyvlidské plazmě.

Normálníjedinci

Biologickádostupnostafarmakokinetikasuspenzeklarithromycinubylazkoumánaudospělých

jedincůadětskýchpacientů.Vestudiisjednorázovýmpodánímsuspenzedospělýmjedincůmbyla

vesrovnánístabletovouformoucelkovábiologickádostupnostklarithromycinovésuspenzestejná

17/22

nebooněcovyšší(přistejnémdávkování250mg).Stejnějakoutabletvedesoučasnépodání

suspenzesjídlemkmírnémuoddálenínástupuabsorpce,cožaleneovlivníbiologickoudostupnost

klarithromycinu.PřisrovnánísuspenzeatabletbylyhodnotyC

,AUCaT1/2popodání

suspenzespolusjídlem0,95g/ml,6,5ghod/mla3,7hod.apopodánítablet250mgnalačno

1,1g/ml, 6,3ghod/mla 3,3 hod.

Výsledkystudiíukazují,žepřiopakovanémpodáníklarithromycinovésuspenzedospělým

jedincůmvdávce250mgkaždých12hodinbylodosaženotéměřustálenýchhladinpopátédávce.

Farmakokinetickéukazatelepopátédávceklarithromycinususpenzebylynásledující:C

1,98

g/ml,AUC11,5ghod/ml,T

2,8hod.aT1/23,2hod.proklarithromycinaodpovídající

hodnotypro14-OH-klarithromycin byly0,67;5,33;2,9a 4,9.

Poperorálnímpodáníklarithromycinuzdravýmjedincůmspolusjídlembyldosaženvrchol

plasmatickýchhladinzadvěhodiny.Přidávkování250mg2krátdenněpo12hodináchbylo

dosaženovrcholuustálenésérovékoncentraceklarithromycinuběhem2až3dnůvhodnotách

přibližně1g/ml.Odpovídajícívrcholplazmatickýchhladinpopodánídávky500mgpo12

hodinách byly2 až3g/ml.

Přidávkování250mgtabletpo12hod.byleliminačnípoločas3až4hod.,přidávkování500mg

po12hod.stouplpoločasna5až7hod.Hlavnímetabolit14-OH-klarithromycindosáhlpři

dávkování250mgklarithromycinupo12hod.vrcholustálenékoncentracevhodnotě0,6g/mls

poločasem5až6hod.Přidávkování500mgpo12hod.bylvrcholustálenékoncentraceoněco

vyšší(do1g/ml)aeliminačnípoločasokolo7hodin.Uoboudávekbylodosaženoustálené

koncentrace během2 až3 dnů.

Připerorálnímdávkováníklarithromycinu250mgpo12hod.jepřibližně20%vyloučenomočív

nezměněnéformě.Přidávkování500mgpo12hod.jevyloučenomočípřibližně30%nezměněné

výchozílátky.Renálníclearanceklarithromycinujevšakrelativněnezávislánavelikostidávkya

blížísenormálnímhodnotámglomerulárnífiltrace.Hlavnímetabolitzjištěnývmočije14-OH-

klarithromycin,kterýčinídalších10až15%přidávkováníbuď250mgnebo500mgpodávaných

po 12 hodinách.

Pacienti

Klarithromycinajeho14-OHmetabolitsesnadnodistribuujídotělesnýchtkáníatekutin.

Koncentracevtkáníchjsouobvykleněkolikanásobkemsérovýchkoncentrací.Příkladytkáňových

a sérových koncentracíjsouuvedenyvnásledujícítabulce:

Koncentracepřidávce250 mg po12 hod.

Typ tkáně tkáň (g/g) sérum(g/ml)

Tonsily 1,6 0,8

Plíce 8,8 1,7

Udětských pacientů léčených perorálně vykazovalklarithromycin dobrou biologickou dostupnosti

farmakokineticképarametry,kteréodpovídalypředcházejícímvýsledkůmudospělýchosob

užívajícíchsuspenziklarithromycinu.Výsledkyvykazujíudětínarychlouarozsáhlouabsorpcia

kroměnepatrnéhozpožděnínástupuabsorpcesezdá,žejídloneovlivňujevýznamnějibiologickou

dostupnostafarmakokineticképarametryklarithromycinu.Ustálenýstavfarmakokinetických

parametrůdosaženýpo9.dávcepátýdenléčbybylproklarithromycinnásledující:C

4,60

g/ml,AUC15,7ghod/mlaT

2,8hod;odpovídajícíhodnotypro14-OHmetabolitbyly:1,64

g/ml,6,69ghod/mla2,7hod.Eliminačnípoločasbylodhadovánpřibližněna2,2hodpro

výchozílátku a 4,3hod. projejímetabolit.

18/22

Výsledkyjinéstudieposkytujíinformaciopenetraciklarithromycinudostředoušnítekutinyu

pacientůsotitismedia.Asiza2,5hod.popodání5.dávky(přidávkování7,5mg/kgdvakrát

denně)bylaprůměrnákoncentraceklarithromycinuvestředoušnítekutině2,53g/ga14-OH

metabolitu1,27g/g.Koncentracevýchozílátkyijejíhometabolitubylaobecně2xvyššínež

odpovídajícíkoncentracevséru.

Poruchafunkcejater

Meziustálenýmiplazmatickýmihladinamiklarithromycinuuosobsporuchoufunkcejatera

normálníchjedincůnebylypozoroványvýznamnérozdíly.Naprotitomukoncentrace14-OH

metabolitubylyuosobsporuchoujaternífunkcenižší.Sníženítvorby14-OHmetabolitubylo

částečnězpůsobenozvýšenímrenálníclearanceklarithromycinuuosobsjaterníporuchouve

srovnánísezdravýmijedinci.

Poruchafunkceledvin

Farmakokinetikaklarithromycinubylatakézměněnauosobsporuchoufunkceledvin,které

dostávalyopakovanéperorálnídávky500mgklarithromycinu.Plazmatickéhladiny,poločas,

hodnotyC

,C

klarithromycinui14-OH-metabolitubylyvyššíaAUCbylavětšíuosob

srenálníporuchouvesrovnánísnormálnímijedinci.Rozsahrozdílůvtěchtoparametrechzávisel

nastupniporuchyrenálnífunkcečímtěžšíbylaporucha,tímvýznamnějšíbylrozdíl.(Vizbod

4.2)

Staršíjedinci

Bylaprovedenasrovnávacístudie,vekterébylhodnocenaporovnávánfarmakokinetickýprofil

opakovanýchperorálních500mgdávekklarithromycinusokamžitýmuvolňovánímustarších

zdravýchmužůaženauzdravýchmladýchdospělýchmužůažen.Veskupiněstaršíchosobbyly

cirkulujícíplazmatickéhladinyvyššíaeliminacepomalejší,nežtomubylouskupinymladších

osob,atojakuvýchozílátky,takiujejího14-OHmetabolitu.Nebylvšakzjištěnžádnýrozdíl

mezioběmaskupinami,přikorelacirenálníclearancesclearancíkreatininu.Nazákladětěchto

výsledků lze odvoditzávěr, že chováníklarithromycinuje ovlivněnofunkcíledvin a nevěkemjako

takovým.

Pacientisinfekcemivyvolanými mykobakteriemi

Plazmatickékoncentraceklarithromycinuajeho14-OHmetabolituvustálenémstavu,zjišťované

popodáváníklarithromycinupacientůmsinfekcíHIV(tabletydospělýmagranulárnísuspenze

dětem)bylypodobnéhodnotámpozorovanýmuzdravýchosob.Přivyššíchdávkách,kterésimůže

vyžádatléčbamykobakteriálníchinfekcí,mohoubýtvšakhodnotyklarithromycinumnohemvyšší

nežkoncentracepozorovanépřiobvyklých dávkách.

UdětísinfekcíHIV,kterédostávaly15-30mg/kg/denklarithromycinuvedvoudílčíchdávkách,

sehodnotyC

klarithromycinuvrovnovážnémstavupohybovalyvrozmezí8-20g/ml.C

vyššíaž23g/mlbyla zjišťovánau HIVdětských pacientů, kteřídostávalidávkyklaritromycinové

suspenze30mg/kg/denvedvoudílčíchdávkách.Přitěchtovyššíchdávkáchseeliminační

poločasy,vesrovnáníseliminačnímipoločasyuzdravýchosobsnormálnímidávkami,zdálybýt

prodloužené.Vyššíplazmatickékoncentraceadelšíeliminačnípoločasyzjišťovanépřitěchto

dávkách jsou ve shodě se známou nelineárnífarmakokinetikou klarithromycinu.

5.3Předklinické údaje vztahujícíse k bezpečnosti

Studie akutnía subchronické perorálnítoxicity

HodnotyakutníperorálníLD

prosuspenziklarithromycinupodávanoutřídennímmyším,byly

1290mg/kgusamcůa1230mg/kgusamic.HodnotyLD

utřídenníchpotkanůbylyusamců

1330mg/kgausamic1270mg/kg.Prosrovnání,LD

perorálněpodanéhoklarithromycinujeasi

2700mg/kgudospělýchmyšíaasi3000mg/kgudospělýchpotkanů.Tytovýsledkyjsou

19/22

vsouladusvýsledkyuostatníchantibiotikpenicilinovéskupiny,cefalosporinovéskupinya

makrolidové skupiny, kdyLD

jeobecně nižšíu mláďatnežu dospělých zvířat.

Umyšíipotkanůbylaněkolikdnípopodánílékusníženatělesnáváhanebopotlačenjejírůsta

bylopotlačenosavéchováníaspontánnípohyby.Pitvauhynulýchzvířatprokázalatmavěčervené

plíceumyšíaasiu25%potkanů.Upotkanůléčenýchklarithromycinemsuspenzevdávce2197

mg/kgnebovyššíbylarovněžpozorovanáčervenohnědálátkavestřevech,pravděpodobněpo

krvácení.Úhyntěchtozvířatbylzřejmězpůsobenzeslábnutímnapodkladěpotlačenéhosavého

chovánínebo krvácenído střev.

Potkanůmpředodstavením(věk5dní)bylpodánklarithromycinsuspenzepodobu2týdnů

vdávkách0,15,55a200mg/kg/den.Uzvířatzeskupinysdávkou200mg/kg/denbylozjištěno

sníženépřibývánínaváze,sníženíprůměrnéhodnotyhemoglobinuahematokrituazvýšená

průměrná hmotnostledvin vporovnánísezvířatyvkontrolnískupině.Vsouvislostisléčbou bylau

zvířatvtétoléčebnéskupiněrovněžzjištěnaminimálníažmírnámultifokálnívakuolární

degeneraceepiteluintrahepatálníchžlučovodůazvýšenývýskytnefritickýchlézí.Dávkas

„netoxickýmúčinkem“vtéto studiibyla55 mg/kg/den.

Studieperorálnítoxicitybylaprovedenaunezralýchpotkanů,kterýmbylapodávánasuspenze

klarithromycinupodobu6týdnůvdenníchdávkách0,15,30a150mgbáze/kg/den.Žádnézvíře

neuhynuloajedinýmpozorovanýmklinickýmpříznakembylanadměrnásalivaceuněkterých

zvířatpřinejvyššídávce,atozajednuaždvěhodinypojejímpodánívposledníchtřechtýdnech

léčby.Zvířata,kterýmbylapodávánadávka150mg/kg,mělanižšítělesnouhmotnostvprvních

třechtýdnechavporovnánískontrolamibylunichzjištěnpoklesprůměrnýchhladinalbuminua

zvýšená průměrná hmotnostjater.

Nebylyzjištěnyžádnéhrubéanimikroskopickéhistopatologickézměnysouvisejícísléčbou.

Dávka150mg/kg/denvyvolalamírnoutoxicituuléčenýchpotkanůazadávku„bezúčinku“se

považovala dávka 50 mg/kg/den.

Mláďatapsůbíglůvestáří3týdnůbylaléčena4týdnyperorálnědávkami0,30,100nebo300

mg/kgklarithromycinu,pokterýchnásledovaločtyřtýdenníobdobízotavení.Žádnézvíře

neuhynuloanebylypozoroványžádnézměnycelkovéhostavuzvířat.Pitvanezjistilažádné

abnormality.Přihistologickémvyšetřeníbylypřisvětelnémikroskopiipozoroványtuková

depozitavcentrilobulárníchhepatocytechabuněčnáinfiltraceportálníchoblastí.Přielektronové

mikroskopiibylpozorovánvzestuptukovýchkapénekvhepatocytechveskupiněsdávkou300

mg/kg.Uštěňatpsůbíglůbylazatoxickoudávkupovažovánadávkavyššínež300mg/kgaza

„dávku bezúčinku“ byla zvolenadávka 100 mg/kg.

Fertilita, reprodukceateratogenita

Studiefertilityareprodukceprokázaly,žedennídávky150–160mg/kg/denpodávanésamcůma

samicímpotkanůnezpůsobilyžádnénežádoucíúčinkynacyklusříje,fertilitu,vrh,početa

životaschopnostpotomků.VedvoustudiíchteratogenityupotkanůkmeneWistar(p.o.)aSprague-

Dawley(p.o.ai.v.),vjednéstudiiunovozélandskýchbílýchkrálíkůauopic(makakjávský)

nebylyprokázányžádnéteratogenníúčinkyklarithromycinu.Pouzevjednédalšístudiina

potkanechroduSprague-Dowleypřipodobnémdávkováníapodmínkáchpokusůsesestatisticky

nevýznamnoučetností(přibližně6%)vyskytlykardiovaskulárníanomálie.Tytoanomáliebyly

zřejměprojevemspontánníexpresegenetickýchzměnvkolonii.Vedvoustudiíchumyšíse

rovněžprokázalaproměnliváincidencerozštěpupatra(3-30%)podávkách70xvyšších,nežje

hornírozmezíobvykléklinickédávkyulidí(500mg2xdenně),rozštěpysevšaknevyskytovalyu

dávek35xvyšších,nežjemaximálnídenníklinickádávkaulidí,cožukazujenamaternálnía

fetálnítoxicitu, nikolivvšakna teratogenitu.

20/22

Byloprokázáno,žeklarithromycinvyvoláváuopicztrátuplodů,pokudbylpodávánvdávce

přibližně10xvyšší,nežjehornírozmezíobvykléklinickédávkyulidí(500mgdvakrátdenně).

Tatoztrátazačalajižod20.dnegestace.Tentoefektsepřičítámaternálnítoxicitělékupřivelmi

vysokýchdávkách.Dalšístudieubřezíchopicpřipodávánídávekpřibližně2,5–5xvyšších,než

jemaximálnípřípustnádennídávka500mgdvakrátdenně,nevedlykmimořádnémurizikupro

zárodek.

Dominantníletálnítestumyší,kterýmbylpodávánklarithromycinvdávce1000mg/kg/den

(přibližně70xvíce,nežjemaximálníklinickádennídávkaulidí500mgdvakrátdenně)byl

jednoznačněnegativníprojakoukolivmutagenníaktivituavestudiisegmentuIupotkanů

léčenýchdávkouaž500mg/kg/den(přibližně35xvíce,nežjemaximálníklinickádennídávkau

lidí)podobu80dnínebylzjištěnžádnýdůkazfunkčníhozhoršenísamčífertilitydané

dlouhodobýmvystavenímtěmto velmivysokýmdávkámklarithromycinu.

Mutagenita

Bylyprovedenystudiekvyhodnocenímutagenníhopotenciáluklarithromycinu,atospoužitím

neaktivovanýchaaktivovanýchtestovacíchsystémůjaterníchmikrozomůpotkanů(Amesůvtest).

Výsledkytěchtostudiínepodalyžádnýdůkazmutagenníhopotenciálupřikoncentraciléku

25g/Petrihomiskunebonižších.Přikoncentraci50gbylléktoxickýuvšechtestovaných

kmenů.

Klinické zkušenostiu pacientů sjinou než mykobakteriálníinfekcí

Vklinickýchstudiíchbyloprokázáno,žeklarithromycinjepřidávkování7,5mg/kgdvakrátdenně

bezpečnýaúčinnýpřiléčbědětskýchpacientůtrpícíchinfekcemi,vyžadujícímiperorální

antibiotickouléčbu.Vestudiíchbylozahrnuto1200dětívevěkuod6měsícůdo12lets

diagnózou otitis media,faryngitis,kožníinfekcea infekcedolních dýchacíchcest.

Vtěchtostudiíchklarithromycinvdávce7,5mg/kgdvakrátdenněvykazovalsrovnatelnou

klinickouibakteriologickouúčinnostspenicilinemV,amoxicilinem,amoxicilin/klavulanátem,

erytromycin etylsukcinátem, cefaklorema cefadroxilem.

Klinické zkušenostiu pacientů s mykobakteriálnímiinfekcemi

Výsledkypředběžnéklinickéstudieudětskýchpacientů(někteříbyliHIVpozitivní)

smykobakteriálnímiinfekcemiukazují, že léčba samotnýmklarithromycinemnebo vkombinacise

zidovudinemnebodideoxyinosinemjeúčinnáabezpečná.Suspenzeklarithromycinubyla

podávána2x denněvdávkách 7,5, 15a 30 mg/kg.

Připodáváníklarithromycinuspolečněsantiretrovirálnímiléčivýmilátkamibylyprokázány

některéstatistickyvýznamnézměnyvefarmakokinetickýchukazatelích.Tytozměnyvšakbyly

maléapravděpodobněbezklinickéhovýznamu.Klarithromycinbylvdávcedo30mg/kgdobře

tolerován.

KlarithromycinbylúčinnýtakévléčbědiseminovanýchinfekcívyvolanýchM.aviumkomplexu

dětísAIDS a u některých pacientůbylo možno prokázatúčinnostléčbyidéle nežpo roce.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMACE

6.1Seznam pomocnýchlátek

Karbomer934,povidon90,ftaláthypromelosy,panenskýricinovýolej,oxidkřemičitý,sacharosa,

xanthanováklovatina,ovocnéaroma,kalium-sorbát,kyselinacitronová,oxidtitaničitý,

maltodextrin.

21/22

6.2Inkompatibility

Studiekompatibilitynejsoukdispozici,aprototentoléčivýpřípraveknesmíbýtmísensžádnými

dalšímiléčivýmipřípravky.

6.3Doba použitelnosti

2 roky

6.4Zvláštní opatřenípro uchovávání

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

6.5Druh obalu avelikostbalení

HDPElahvička se šroubovacímpolypropylenovýmuzávěrem, dávkovacístříkačka, krabička.

Velikostbalení:granulátpro přípravu 50 ml, 60 mlnebo 100 mlsuspenze.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6 Návod kpoužitípřípravku, zacházenísním(akjeholikvidaci)

Příprava suspenze

Velikostbalení50ml:Dolahvičkysgranulemisepřidá28mlvodyadůkladněseprotřepe,ažse

veškeré granulerozpustí.

Velikostbalení60ml:Dolahvičkysgranulemisepřidá31mlvodyadůkladněseprotřepe,ažse

veškerégranulerozvolníavzniknebíláažtéměřbílásuspenze(drobnépevnéčásticerozptýlenév

kapalině).

Velikostbalení100ml:Dolahvičkysgranulemisepřidá51mlvodyadůkladněseprotřepe,ažse

veškerégranulerozvolníavzniknebíláažtéměřbílásuspenze(drobnépevnéčásticerozptýlenév

kapalině).

Koncentracesuspenze porekonstitucije 250 mg/5 ml.

Připravenou suspenzilze používat14 dní,je-liuchovávánapřiteplotě do 30C.

Navzhledpřípravkumůžemítvlivdobatrvánírekonstituce.Prozískáníhomogennísuspenzemusí

býtbezprostředněpředkaždýmpoužitímpřípravekdobřeprotřepán.Poněkolikaprotřepáníchmá

mítpřípravekhomogennívzhled.

Klarithromycinjevpřípravkupřítomenjakopotaženégranule.Potaženígranulízabraňuje

uvolněníhořké chuti. Protomajíbýtpacientipoučeni,abynežvýkaličinekousalipotaženégranule;

rozkousnutía rozlomenígranulemůžezpůsobithořkou chuť.

Použitídávkovacístříkačky

1.Zatlačte stříkačku pevně do hrdla lahvičky.

2.Obsah lahvičkypečlivě protřepejte.

3.Knaplněnídávkovacístříkačkyotočtelahvičkudnemvzhůruavytahovánímpístunatáhněte

do stříkačkypožadovanémnožstvísuspenze podle značenína stříkačce.

4.Otočte lahvičku dnemdolůa vyjměte dávkovacístříkačku zhrdla lahvičky.

5.Konecdávkovacístříkačkyvložtedoústdítěteajemnýmtlakemnapístvpravtesuspenzido

ústdítěte.

22/22

Popoužitíopětlahvičkupečlivěuzavřete.Dávkovacístříkačkuomyjteteplouvodouanechte

vyschnout. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

AbbottS.r.l., CampoverdediAprilia, Latina, Itálie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/355/98-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23. 12. 1998/30.11. 2011

10.DATUM REVIZETEXTU

16.5.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace