KLABAX Potahovaná tableta 250MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KLARITHROMYCIN (CLARITHROMYCINUM)
Dostupné s:
Ranbaxy [U.K.] Limited, Hayes
ATC kód:
J01FA09
INN (Mezinárodní Name):
CLARITHROMYCIN (CLARITHROMYCINUM)
Dávkování:
250MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
14 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
Klarithromycin
Přehled produktů:
TBL FLM 14X250MG
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
15/ 221/03-C
Datum autorizace:
2005-05-09
EAN kód:
8901296006122

sp.zn. sukls201596/2016

PŘÍBALOVÁINFORMACE-INFORMACEPROUŽIVATELE

Klabax250mg

Klabax500 mg

potahovanétablety

(clarithromycinum)

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vásdůležité údaje.

Ponechte sipříbalovou informacipro případ, žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravekbylpředepsánvýhradněVám. Nedávejtejejžádné dalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, ato itehdy, má-listejnéznámkyonemocněníjako Vy.

Pokud seu Vásvyskytnekterýkoliznežádoucích účinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny vtéto příbalovéinformaci. Vizbod 4.

Vtétoinformacibudelékoznačován jakoKlabax

Co naleznetev tétopříbalové informaci

1.Coje přípravekKlabaxa kčemu sepoužívá

2.Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekKlabax užívat

3.JaksepřípravekKlabaxužívá

4.Možné nežádoucíúčinky

5.JakpřípravekKlabax uchovávat

6.Obsah balenía dalšíinformace

1. Co je přípravekKlabaxakčemusepoužívá

Klabaxje makrolidové antibiotikum,kteréje vysoce účinnévléčběrůzných infekcí, meziněžpatří:

Infekcehorníchcestdýchacích.

Infekcedolníchcestdýchacích.

Infekcekůže aměkkých tkání.

InfekcezpůsobenébakteriíHelicobacterpylori,spojené svředydvanáctníku.

Klabaxje určen pro dospělé adětistarší12let.

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnetepřípravek Klabaxužívat

Neužívejte přípravek Klabax:

Jestližejste alergický(á)naklarithromycin,jiné makrolidy(podobná antibiotika)nebona

kteroukolidalšísložku tohotopřípravku(uvedenouvbodě 6).

-Alergická reakcemůžezahrnovatvyrážku, svědění, obtížné dýchánínebo otok

obličeje, rtů,hrdla nebojazyka.

Jestliže máte hypokalemii(nízkou hladinu draslíku vkrvi).

Jestliže máte závažnou poruchujatervkombinacisporuchouledvin.

Jestliže trpíte zvláštnísrdečníarytmií(označovanoujako prodlouženíQT intervalu nebo

torsadedespointes).

Jestliže užíváte:

ergotaminu podobné léky(obvykle používanéproléčbu migrény),

cisaprid (používanýpro pálenížáhy),

pimozid (proléčbuduševních onemocnění),

astemizolnebo terfenadin(pro sennourýmu),

lovastatinnebosimvastatin(léčbana sníženícholesterolu),

tikagrelol(naléčbumrtvicenebo infarktu)

ranolazin(naléčbuanginypectoris projevujícísebolestína hrudi)

kolchicin (naléčbudny)

Upozorněnía opatření

Před užitímpoužitímpřípravku Klabax se poraďtesesvýmlékařemnebo lékárníkem

Jestližejstetěhotná,informujte,prosím,svého lékaře.

Jestliže trpíte závažnýmprůjmemběhemnebo po léčbě přípravkemKlabax–přestaňte užívat

tabletyainformujte svéholékaře. Neužívejte žádnélékyprotiprůjmu, kteréblokujístřevní

peristaltiku (vlnovitýpohyb stěn střeva, kterýposunujejehoobsah).

Jestliže u vásdojde ke vzniku jinéinfekce–přestaňteužívattabletyainformujtesvého lékaře.

Jestliže trpíte onemocněníjaternebo ledvin.

Jestližejste alergický(á)najiná antibiotika.

Jestliže trpíte onemocněnímsrdce.

Jestliže trpítehypomagnesemií(nízká hladina hořčíku vkrvi).

Jestliže užíváte erythromycin A(antibiotika)–užívánítěchtoantibiotikmůžezpůsobit

rezistencibakterií, atoikdyžužíváteklarithromycin.

Jestliže užíváte antikoagulancia,například warfarin (lékyna ředěníkrve).Mábýtpravidelně

sledovánVáš protrombinovýčas.

Jestliže užíváte léky, kterébymohlynarušovatsluch.Vášlékařbymělprovéstkontrolu

Vašeho sluchu, pokudje totřeba.

Jestliže užíváte lékyna sníženícukru vkrvi. Jejichúčinekbymohlbýtzvyšován působením

klarithromycinu.

Jestliže trpíte pneumonií, protože bybakterie (Streptococcuspneumoniae),kterájizpůsobuje,

mohla býtrezistentnina klarithromycin.

Jestliže trpíte faryngitidou(zánětemhltanu),a nenípřecitlivělostnebojiná kontraindikace

užívánípenicilinů.

Jestliže užíváte kolchicin,mátebýtsledován sohledemna příznakytoxicitykolchicinu,

protože byklarithromycin mohlzvyšovatjeho hladinuvkrvi.

Dalšíléčivé přípravkyaKlabax

Informujte svéholékařenebo lékárníka o všechlécích,které užíváte, kteréjste vnedávné době

užíval(a)nebo které možná budete užívat.

Neměl/a byste užívatpřípravekKlabax, pokud užívátejakýkolivznásledujících léků (vizbod

"Neužívejte přípravekKlabax“)

astemizolnebo terfenadin(pro sennourýmu nebo alergii),

cisaprid (pro žaludečníobtíže),

pimozid (na léčbu duševních onemocnění)

protože kombinace stěmitolékymůže někdyzpůsobovatzávažné poruchysrdečního rytmu

námelové alkaloidy(na migrénu)

lovastatin nebosimvastatin(na snižováníhladinycholesterolu)

tikagrelol(na mrtvicineboinfarkt)

ranolazin(naléčbu anginypectoris)

kolchicin (naléčbudny)

Vášlékařbude možná musetprovéstkontroluhladinvkrvinebo účinků nebo bude musetupravit

dávku nebo přerušit(na určitoudobu)léčbu, pokud seKlabaxužíváve stejnou dobu sléky,které

obsahujíjednu zlátekuvedených níže:

digoxin (prosrdečníselhání),

chinidin nebodisopyramid (proporuchysrdečního rytmu),

midazolam(sedativa/tabletyna spaní),

triazolam(tabletyna spaní),

alprazolam(lékna úzkost),

cilostazol(na oběhové problémy)

verapamil, amlodipin adilthiazem(lékna vysokýkrevnítlak),

tolterodin (lékna léčbu močové inkontinence),

třezalkatečkovaná(bylinnýpřípravekpoužívanýpro léčbu deprese),

cyklosporin,tacrolimus nebo sirolimus (pomáhajíbránitodmítnutístěpu potransplantaci),

theofylin(propacientysdýchacímipotížeminapř.astmatem),

efavirenz,nevirapin,ritonavir,etravirin,zidovudin,atazanavirnebosachinavir(léčbaHIV

infekce),

rifampicin,rifabutin nebo rifapentin (antibiotika),

flukonazol,itrakonazol(léčba houbových aplísňovýchinfekcí),

warfarin (ředěníkrve),

omeprazol(naléčbu pálenížáhynebožaludečníchvředů),pokudje lékařnepředepsalna léčbu

infekceHelicobacter pylorispojenou sžaludečníminebo dvanáctníkovýmivředy

methylprednisolon (kortikosteroid)

vinblastin(kléčbě rakoviny)

fenytoin, karbamazepin, valproátnebo fenobarbital(naléčbuepilepsie),

inzulinnebojiné lékynadiabetes, například repaglinida nateglinid,

sildenafil,tadalafila vardenafil(léčbaerektilnídysfunkce).

Itakmůže býtpodávánípřípravku Klabax ve Vašempřípadě možné aVáš lékařbude schopen

rozhodnout, coje proVásvhodné.

Klabaxs jídlema pitím

PřípravekKlabaxje možné užívatsjídlemnebo bezjídla.

Těhotenstvía kojení

Informujtesvéholékaře,pokud jstetěhotná nebo kojítea Vášlékařrozhodne, zdamůžete přípravek

Klabaxužívat.

Pokud jstetěhotná nebo kojíte,domníváte se, že můžete býttěhotná, neboplánujete otěhotnět,poraďte

sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

PřípravekKlabax může způsobovatmotáníhlavy, závratě(pocittočení), zmatenostnebodezorientaci

(pocit, kdynevíte, kdejste).Pokud setyto potíže u vásvyskytnou, neřiďteanineobsluhujte stroje.

3. Jak se přípravekKlabaxužívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněpodle pokynů svého lékařenebolékárníka. Pokudsinejste

jistý(á),poraďtesese svýmlékařemnebo lékárníkem.

PřípravekKlabaxje možné užívatsjídlemnebo bezjídla.

Dospělí, staršílidé adětivevěkuvícenež12 let:

Obvyklá dávkaje250 mgdvakrátdenně.Jemožné jizvýšitna500 mgdvakrátdenně vpřípadě

závažných infekcí.

Doporučenádávka pro léčbu infekcezpůsobené bakteriíHelicobacter pylorijako součástléčby

duodenálních vředůje500mgdvakrátdenně.

Pacientisezávažnou poruchou ledvinmohou potřebovatsníženou dávku a jejichléčba bynemělatrvat

délenež14 dnů.

PřípravekKlabaxnenívhodný pro dětimladšínež12 letnebostělesnouhmotnostímenšínež30

kg.

Trváníléčby

Obvyklá délka léčbyje7až14 dnů. Léčbapokračuje po minimálně 2 dnypo odezněnípříznaků

infekce.

Jestližejste užil(a)více přípravkuKlabax, nežjsteměl(a)

Pokud omylemužijete vícepřípravku Klabax , nežVámdoporučillékařvjednomdni, nebo pokud

dítě náhodně požije nějaké tablety, obraťteseokamžitě nasvého lékaře,lékárníka nebonapohotovost

nejbližšínemocnice.PředávkovánípřípravkemKlabax pravděpodobně způsobízvracenía bolest

břicha.

Jestližejste zapomněl(a)užítpřípravekKlabax

Pokud vynecháte dávku, užijtejico nejdříve.Nicméněpokudje téměřdoba proVašidalšídávku,

přeskočtevynechanou dávku a pokračujte tak,jako dříve. Nezdvojujte následujícídávku, abyste

nahradil(a)vynechanou dávku.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku, zeptejte sesvéholékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějako všechnyléky, můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,které seale nemusí

vyskytnoutu každého.

Všechnylékymohou způsobitalergické reakce, ikdyžzávažné alergické reakcejsou velmivzácné.

Okamžitě informujte svéholékaře,pokud u Vásdojdeknáhlé dušnosti, potížímsdýcháním, otoku

víček,obličejenebortů, vyrážcenebo svědění(zejména postihujícícelé vašetělo).

Bylypozoroványnásledujícínežádoucíúčinky:

Závažné nežádoucíúčinky

-Stevens-Johnsonůvsyndrom(vzácné postiženíkůžea sliznicstvorboupuchýřůvoblastirtů,

očí, úst,nosua genitálií).Toxická epidermálnínekrolýza(závažnýstavcharakterizovaný

rozsáhlýmolupovánímkůže).Léčbaklarithromycinemmusíbýtokamžitě ukončena amusí

býtihned zahájenaodpovídajícíléčba.

-Alergickéreakce,jako je svěděníkůže, vyrážka nebo šok(pokleskrevního tlaku,neklid,

rychlýtep, vlhká kůže, sníženévědomí)–pokud toto nastane, okamžitě informujtelékaře.

-Srdečníinfarkt, nebezpečněrychlýsrdečnítep.

-Těžkýnebo dlouhotrvajícíprůjem, vekterémsemůže vyskytnoutkrevnebo hlen.Průjemse

může objevitvprůběhu dvou měsíců poléčbě klarithromycinem,vtakovémpřípadě

kontaktujteještě stále svého lékaře(vizbodUpozornění a opatření).

-Otokobličeje, rtů,jazyka nebo hrdla,kterýmůžezpůsobitobtíže připolykánínebo dýchání.

Dalšínežádoucíúčinky

Časté(mohou postihovataž1 z10pacientů):

-průjem,

-nespavost(insomnie),

-bolestihlavy,

-zvracení,

-bolestibřicha,

-poruchytrávení,

-změnavnímáníchuti, změnachuti(napříkladkovovánebo hořká chuť),

-abnormálnívýsledkyjaterníchtestů,

-vyrážka,

-zvýšené pocení(hyperhidróza),

-rozšířeníkrevních cév.

Méněčasté (mohoupostihovataž1 ze 100pacientů):

-Alergické reakcejakoje svěděníkůže, kožnívyrážkanebo šok(pokles krevníhotlaku, neklid,

slabýrychlýpuls, vlhká kůže, sníženívědomí)–pokud ktomu dojde, informujteokamžitě

svého lékaře,

-horká, citlivá azarudlá kůže, někdyshorečkou a zimnicí(celulitida),

-poševníinfekce,kandidóza( kvasinkové infekce),

-mírná ažtěžká nevolnost, zvracení, křeče, průjem. Tyto příznakymohou býtzpůsobeny

zánětemžaludku a střeva,

-říhání,

-pálenížáhy,

-zánětjícnu(ezofagitida),

-zánětsliznicedutinyústnínebojazyka,

-zácpa,

-suchostvústech,

-zvýšenýodchod střevních plynů,

-nadýmání,

-hepatitida (zánětjater), cholestáza (městnánížluči),

-horečka,

-pocitslabosti,

-bolestina hrudi,

-změnyna EKG, bušenísrdce,

-zimnice,

-únava, malátnost,

-bolestsvalů, ztuhnutísvalů,svalové křeče,

-zvýšenídusíku močovinyvkrvinebo kreatininu (odpadníprodukt),

-zvýšeníjaterníchenzymů,

-sníženáchuť kjídlu, ztrátachutikjídlu (anorexie),

-úzkost, křik, nervozita,

-ztrátavědomí, nekontrolovanézáškuby, trhavé pohybynebo svíjení(dyskineze), závratě,

ospalost, třes,

-porucha sluchu,

-závratě,tinitus(ušníšelest),

-sníženýpočetbílých krvinek,krevních destiček,

-dušnost, sípání, kašelněkdyzpůsobenýcvičeníma pocittlaku na hrudi(astma),

-krevnísraženina vplicích,která způsobuje bolestna hrudia dušnost,

-krváceníznosu,

-bolestvkonečníku,

-tvorba puchýřů, svědění, kopřivka, výskytmalýchčervených vystouplých skvrnna kůži

(makulopapulárnívyrážka).

Neníznámo(četnostnelze zdostupných údajů určit)

-Zánětstřeva (pseudomembranózníkolitida),erysipel(růže),

-anafylaktická reakce,angioedém,

-selháníjater(zejménau pacientů sporuchoujaternebopacientů, kteříužívajíjiné léky,které

bymohlybýtškodlivé projátra), žloutenka (zežloutnutíkůže aočí), abnormálníbarva moči,

-změnyvsrdečnímrytmu (torsadesde pointes),zrychlenísrdečníakce(tachykardie),

-zánětslinivkybřišní(kombinace sesilnoubolestívhorníčástibřicha vyzařujícídozadu spolu

snevolnostía zvracením),

-změnybarvyjazyka,změnabarvyzubů,

-zánětledvin (vkombinaciskrvívmoči, teplotoua bolestíboků),

-výrazně sníženáfunkceledvin (renálníselhání),

-hluchota,

-deprese, halucinace,psychotické poruchy, dezorientace(pocit, že nevíte, kdejste),

depersonalizace (pocitmimo tělo),neobvyklésny,

-zmatenost,

-parestézie (tupostabrněnírukou a nohou),

-konvulze (křeče), ztrátachuti(ageuzie),

-změnavnímáníčichu(parosmie),poruchačichu (anosmie),

-těžkýpoklespočtu bílých krvinek, kterýzvyšuje pravděpodobnostinfekcí(agranulocytóza),

-abnormálněsníženýpočetkrevních destiček(kterýmůže způsobovatvznikmodřin na kůži

nebo zvýšenou tendencikekrvácení),

-Stevens-Johnsonůvsyndromnebo toxická epidermálnínekrolýza (výrazné olupovánía vznik

puchýřů na kůži),

-krvácení, prodlouženíkrvácivostia krevníhosrážení,

-bolestineboslabostsvalů(myopatie),

-abnormálnísvalovýrozpad, kterýmůže způsobovatledvinové potíže (rhabdomyolýza).

Hlášenínežádoucích účinků

Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékařinebo lékárníkovi.

Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové

informaci. Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímo na adresu:Státníústavprokontroluléčiv,

Šrobárova 48, 10041 Praha10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .

Nahlášenímnežádoucích účinků můžete přispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku.

5. Jak přípravekKlabaxuchovávat

Uchovávejte mimodohledadosahdětí.

Nepoužívejtetentopřípravekpo uplynutídobypoužitelnosti, uvedenénakrabičceza „EXP“. Doba

použitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedenéhoměsíce.

Uchovávejte přiteplotě do25 °Cvpůvodnímobalu, abybylpřípravekchráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádnéléčivé přípravkydo odpadních vodnebo domácíhoodpadu. Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložits přípravky, kteréjižnepoužíváte. Tato opatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí

6. Obsah balenía dalšíinformace

Co přípravekKlabaxobsahuje

Jednapotahovanátableta obsahujeclarithromycinum250 mgnebo 500 mg.

Dalšímisložkamijsou:Mikrokrystalická celulóza, povidon, magnesium-stearát, kyselinastearová,

mastek, koloidníbezvodýoxid křemičitý, sodná sůlkroskarmelózy, potahová vrstva Opadry2H52875

žlutá (hypromelóza, hyprolóza,propylenglykol, oxidtitaničitý, vanilin,mastekahlinitýlak

chinolinové žluti),čištěnávoda.

Jak přípravekKlabaxvypadá a co obsahuje toto balení

Klabax250 mgjsou světležluté, oválné,bikonvexnípotahovanétabletynajedné straněsreliéfemC1.

Klabax500 mgjsou světležluté, oválné,bikonvexnípotahovanétabletynajedné straněsreliéfemCa

2 najednéstraněpůlícírýhya vroubkovanévprůběhupůlícírýhyna druhéstraně.

PřípravekKlabax se vyrábívblistrechs14potahovanýmitabletami.

Držitelrozhodnutío registracipřípravku

Ranbaxy(UK)Ltd.

5th floor, Hyde Park

Hayes3

11 Millington Road

Hayes

UB3 4AZ

Velká Británie

Výrobce

S.C. Terapia S.A., Str. Fabricii, nr.124,cod 400632 Cluj-Napoca,Jud. Cluj, Rumunsko

Sun PharmaceuticalIndustriesEurope B.V.,Polarisavenue 87, 2132JH, Hoofddorp, Nizozemsko

AlkaloidaChemicalCompanyZrt.,KabayJános u. 29,Tiszavasvári4440,Mad'arsko

Tato příbalová informacebyla naposledyrevidována:26.9.2016

sp.zn. sukls172056/2016

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Klabax250 mg

Klabax500 mg

potahovanétablety

2.KVALITATIVNÍ AKVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Klabax250 mg:jednatabletaobsahujeclarithromycinum250mg.

Klabax500 mg:jednatabletaobsahujeclarithromycinum500mg.

Úplnýseznampomocných látekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Klabax250 mg

světležluté, bikonvexní,oválné potahovanétablety,najednéstraněsreliéfemC1.

Klabax500 mg

světležluté, bikonvexníoválné potahovanétabletynajednéstraněsreliéfemCa2 najedné straně

půlícírýhyavroubkovanévprůběhu půlícírýhynadruhéstraně.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutickéindikace

Klabaxjeindikován u dospělýchadětívevěku 12letastarších.Klabax-jeurčenproléčbu

následujícíchinfekcí, pokudjsouzpůsobenécitlivýmiorganismy:

Infekcedolníchcestdýchacích:akutníachronickábronchitidaapneumonie.

Infekcehorníchcestdýchacích:sinusitidaafaryngitida

Infekcekůžeaměkkýchtkánímírnéhoažstředního stupně.

Klabaxjevhodnýproúvodníléčbukomunitníchrespiračníinfekcíabyloprokázáno,žeje

účinnýin vitro protiběžnýmaatypickýmrespiračnímpatogenům,jakje uvedenovbodu 5.1.

ProeradikaciH. pyloriu pacientůsduodenálnímivředyvevhodné kombinacisantibakteriálními

terapeutickýmirežimyavpřítomnostisupresekyselinyzpůsobené omeprazolemnebo

lansoprazolem(vizbod 4.2)

Jetřebavzítvúvahu oficiálnípokynytýkajícísevhodného použitíantibakteriálních léků.

4.2 Dávkováníazpůsobpodání

PřípravekKlabax může býtpodáván bezohledu najídlo, protože potrava neovlivňujerozsah

biologické dostupnosti.

Pacientisinfekcemidýchacíchcestnebokůžeaměkkýchtkání:

Dospělíadospívající:Obvykládávkaje250mgdvakrátdenněpodobu7dnů,ikdyžmůžebýt

zvýšenána500mgdvakrátdenněažpo dobu 14 dnů uzávažných infekcí.

Staršílidé:stejnějako dospělí.

Pediatrická populace:

Klabaxnenívhodnýpro použitíudětímladších než12 letshmotnostínižšínež30 kg.

Pacientisporuchoufunkceledvin:

Upacientůsporuchoufunkceledvinsclearancekreatininumenšínež30ml/minutusemá

dávkaklarithromycinusnížitnapolovinu,tzn.250mgjednoudenněnebo250mgdvakrátdenněu

závažnějšíchinfekcí.Léčbau těchto pacientůnemá trvatdélenež14 dnů.

Pacientisporuchoufunkcejater:

Jetřebaopatrnostipřipodávánítohoto antibiotikapacientůmsporuchoujaterníchfunkcí.

4.3Kontraindikace

Klabaxjekontraindikovánupacientůseznámouhypersenzitivitouna,makrolidováantibiotikanebo

nakteroukolipomocnoulátkuuvedenouvbodě6.1.Souběžnépodáváníklarithromycinua

jakéhokolivznásledujícíchlékůjekontraindikováno:astemizol,cisaprid,pimozidaterfenadin,

protožetomůžezpůsobitprodlouženíQTintervaluasrdečníarytmievčetněkomorovétachykardie,

komorové fibrilaceatorsade depointes(vizbod4.5).

Souběžnépodávánístikagreloremnebo ranolazinemje kontraindikováno.

Souběžnépodáváníklarithromycinuaergotaminovýchderivátů(ergotaminadihydroergotamin)

je kontraindikováno, protožetomůžezpůsobitergotaminovoutoxicitu(vizbod 4.5).

KlarithromycinsenemápodávatpacientůmsanamnézouprodlouženíQTintervalunebo

komorovou srdečníarytmií, včetnětorsadesdepointes(vizbody4.4 a4.5).

KlarithromycinsenemáužívatsoučasněsinhibitoryHMG-CoAreduktázy(statiny),kteréjsou

rozsáhlemetabolizoványCYP3A4(lovastatinnebosimvastatin),vzhledemkezvýšenémuriziku

myopatie, včetněrhabdomyolýzy(vizbody4.4.a4.5.).

Klarithromycinsenemá podávatpacientůmshypokalemií(riziko prodlouženíQTintervalu).

Klabaxsenemáužívatupacientů,kteřítrpítěžkýmjaternímselhánímvkombinacis poruchou

ledvin.

Stejnějako ostatnísilné inhibitoryCYP3A4 seklarithromycin nesmíužívatu pacientů užívajících

kolchidin.

4.4Zvláštníupozorněníaopatřenípropoužití

Lékařnemápředepisovatklarithromycintěhotnýmženámbezdůkladnéhozváženípřínosu

protirizikům,zejménaběhemprvních tříměsícůtěhotenství(vizbod 4.6).

Upacientůs těžkou insuficiencíledvinsedoporučujeopatrnost(vizbod 4.2).

Klarithromycinjevylučovánzejménajátry.Protojetřebaopatrnostipřipodávánítohotoantibiotika

pacientůmsporuchoujaterníchfunkcí.Takéjetřebaopatrnostipřipodáváníklarithromycinu

pacientůmsestředníažtěžkou poruchouledvin.

Bylyhlášenypřípadyfatálníhojaterníhoselhání(vizbod4.8).Někteřípacientitrpělipreexistujícím

jaternímonemocněnímnebomohliužívatjinéhepatotoxickéléčivépřípravky.Pacientyjetřeba

informovatotom,žemajípřerušitléčbuakontaktovatsvéholékaře,pokuddojdekvznikupříznaků

jaterníhoonemocnění,jakojeanorexie,žloutenka,tmavámoč, pruritus nebocitlivostbřicha.

Pseudomembranózníkolitidabylahlášenapřipoužitítéměřvšechantibakteriálníchléků,

zahrnujícíchmakrolidy,amůžebýtrůznéhorozsahuodlehkéformyažpoformuživotohrožující.

PrůjemspojenýsClostridiumdifficile(CDAD)bylhlášenpřipoužitítéměřvšechantibakteriálních

látekvčetněklarithromycinuamůžebýtrůznézávažnostiodmírnéhoprůjmupofatálníkolitidu.

Léčbaantibakteriálnímipřípravkyměníběžnouflórutlustéhostřeva,cožmůževéstkpřemnožení

C.difficile.CDADsemusízvažovatuvšechpacientů,kteříseklékařidostavísprůjmempo

podáváníantibiotik.Jenutnépečlivěvéstlékařskézáznamyoantimikrobiálníléčbě,protože

komplikacespojenésCDADsemohouprojevitivíceneždvaměsícepoterapii.Protomusíbýt

zváženopřerušeníléčbyklarithromycinembezohledunaindikaci.Musíbýtprovedenomikrobiální

testováníazahájenaodpovídajícíléčba. Léčivépřípravky inhibujícíperistaltikunesmíbýtpodávány

Pouvedenínatrhsevyskytlyzprávykolchicinovétoxicitypřisouběžnémužitíklarithromycinua

kolchicinu,zejménaustaršíchosob,znichžněkterésevyskytlyupacientůsnedostatečnostíledvin.

Uněkterýchtakovýchpacientůbylahlášenaiúmrtí(vizbod4.5).Současnépodávání

klarithromycinu akolchidinu je kontraindikováno (vizbod4.3).

Jetřebaopatrnostisohledemnasouběžnépodáváníklarithromycinuatriazolobenzodiazepinů,

jakojetriazolamamidazolam(vizbod 4.5).

Jetřebaopatrnostisohledemnasouběžnépodáváníklarithromycinusdalšímiototoxickými

léky,zejménaaminoglykosidy.Monitorovánívestibulárníasluchovéfunkcejetřebaprovádětběhem

léčbyaponí.

VzhledemkrizikuprodlouženíQTintervalujetřebaklarithromycinpoužívatsopatrnostíu

pacientůsonemocněnímkoronárníchtepen,těžkousrdečníinsuficiencí,hypomagnesemií,

nekompenzovanoubradykardií(<50tepůzaminutu)nebopokudjepodávánsouběžněs

dalšímiléčivýmipřípravkysúčinkemnaprodlouženíQTintervalu(vizbod4.5).Klarithromycinse

nesmípoužívatupacientůsvrozenýmnebodokumentovanýmzískanýmprodlouženímQT

intervalu neboanamnézoukomorovéarytmie(vizbod4.3).

Pneumonie:ZhlediskavýskyturezistenceStreptococcuspneumoniaenamakrolidyjedůležité,že

testovánícitlivostibudeprovedenopřipředepisováníklarithromycinuzdůvodukomunitní

pneumonie.Vpřípaděnozokomiálnípneumoniesemáklarithromycinužívatvkombinacisdalšími

vhodnýmiantibiotiky.

Infekcekůžeaměkkýchtkánímírnéažstřednízávažnosti:Tytoinfekcejsounejčastěji

způsoboványStaphylococcusaureusaStreptococcuspyogenes,kterémohoubýtobarezistentnína

makrolidy.Protojedůležité,abybyloprovedenotestovánícitlivosti.Vpřípadech,kdenenímožné

použítbeta-laktamováantibiotika(např.alergie),mohoubýtlékemvolbyjináantibiotika,jakoje

klindamycin.Vsoučasnostijeumakrolidůzvažovánapouzeúlohauněkterýchkožnícha

měkkotkáňovýchinfekcí,jakojsouinfekcezpůsobenéCorynebacteriumminutissimum,acne

vulgarisaerysipelavsituacích,kdynenímožnépoužívatléčbu penicilinem.

Vpřípadězávažnéakutníreakcezpřecitlivělosti,jakojeanafylaxe,Stevens-Johnsonůvsyndroma

toxickáepidermálnínekrolýza,jetřebaléčbuklarithromycinempřerušitokamžitěajetřeba

urgentnězahájitodpovídajícíléčbu.

Klarithromycinmusíbýtpodávánopatrněupacientů,kteříjižužívajíinduktoryCYP3A4(vizbod

4.5).

InhibitoryHMG‐CoAreduktázy(statiny):Souběžnéužitíklarithromycinuslovastatinemnebo

simvastatinemjekontraindikováno(vizbod4.3).Připředepisováníklarithromycinusjinýmistatiny

jezapotřebíopatrnosti.Upacientů,kteřísouběžněužívajíklarithromycinastatinybylahlášena

rhabdomyolýza.Pacientyjetřebamonitorovatsohledemnapříznakymyopatie.Vsituacích,

kdysepoužitíklarithromycinusestatinynelzevyhnout,doporučujesepředepsatnejnižší

registrovanoudávkustatinu.Jemožnézvážitužitístatinu,kterýnenízávislýnametabolismuCYP3A

(např. fluvastatin)(vizbod4.5).

Perorálníantidiabetikaneboinzulín:Souběžnéužitíklarithromycinuaperorálníchhypoglykemik

(jakojesulfonylurea)a/neboinzulínumůžezpůsobitvýznamnouhypoglykemii.Jedoporučeno

pozornémonitorováníglykemie(vizbod 4.5).

Perorálníantikoagulancia:Existujerizikozávažnéhokrváceníavýznamnéhozvýšení

mezinárodníhonormalizovanéhopoměru(INR)aprotrombinovéhočasuvpřípadě,žeje

klarithromycinpodávánsoučasněswarfarinem(vizbod4.5).INRaprotrombinovýčasjetřeba

častomonitorovatpo dobu,kdypacientidostávajíklarithromycinaperorálníantikoagulancia.

Použitíjakékolivantimikrobiálníterapie,jakonapř.klarithromycin,proléčbuinfekceH.pylori,

můžeselektovatorganismyrezistentnínaléky.

Prolongovanéneboopakovanépoužitíklarithromycinumůževéstkpřerůstánínecitlivýchbaktérií

nebohub.Pokuddojdeksuperinfekci,mábýtléčbaklarithromycinempřerušenaazavedena

vhodnáléčba.

Takéjetřebadávatpozornamožnostzkříženérezistencemeziklarithromycinemadalšími

makrolidy, atakélinkomycinemaklindamycinem.

4.5 Interakcesjinýmiléčivýmipřípravky ajinéformyinterakce

Použitínásledujícíchlékůjepřísněkontraindikovánovdůsledkumožnýchzávažných

lékovýchinterakcí:

Cisaprid, pimozid,astemizolaterfenadin

Zvýšenéhladinycisapridubylyhlášenéupacientů,kteřídostávaliklarithromycinacisaprid

souběžně.TomůžezpůsobitprodlouženíQTintervaluasrdečníarytmievčetněkomorové

tachykardie,komorovéfibrilaceatorsadedepointes.Podobnéúčinkybylypozoroványupacientů,

kteříužívaliklarithromycinapimozid souběžně(vizbod 4.3).

Umakrolidůbylyhlášenyzměnymetabolismuterfenadinuvedoucíkezvýšenýmhladinám

terfenadinu,kterébyloněkdyspojovánosesrdečnímiarytmiemi,jakojeprodlouženíQT

intervalu,komorovátachykardie,komorováfibrilaceatorsadesdepointes(vizbod4.3).V

jednéstudiiu14zdravýchdobrovolníkůvedlosouběžnépodáváníklarithromycinuaterfenadinuk

2-3násobnémuzvýšenísérovéhladinykyseléhometabolituterfenadinuakprodlouženíQT

intervalu,kterénezpůsobovaloklinickydetekovatelnýúčinek.Podobnéúčinkybylypozorovány

přisouběžnémpodáváníastemizolu a ostatníchmakrolidů.

Ergotamin/dihydroergotamin

Zprávypouvedenínatrhukazují,žesouběžnépodáváníklarithromycinusergotaminemnebo

dihydroergotaminembylospojenosakutníergotaminovoutoxicitoucharakterizovanou

vasospasmemaischemiíkončetinadalšíchtkání,včetněcentrálníhonervovéhosystému.Souběžné

podáváníklarithromycinuatěchtoléčivýchpřípravkůjekontraindikováno(vizbod4.3).

Inhibitory HMG-CoAreduktázy(statiny)

Souběžnéužíváníklarithromycinuslovastatinemnebosimvastatinemjekontraindikováno(vizbod

4.3)protože tyto statinyjsou rozsáhle metabolizoványCYP3A4 a souběžná léčbasklarithromycinem

zvyšujejejichplazmatickoukoncentraci,cožzvyšujerizikomyopatie,včetněrhabdomyolýzy.U

pacientůužívajícíchsoučasněklarithromycinstěmitostatinybylyhlášenypřípadyrhabdomyolýzy.

Pokudjeléčbaklarithromycinemnezbytná,musíbýtterapielovastatinemnebosimvastatinempo

dobu léčbypřerušena.

Připředepisováníklarithromycinusestatinyjepotřebaopatrnosti.Vsituacích,kdysesoučasnému

použitíklarithromycinusestatinynelzevyhnout,doporučujesepředepsatnejnižšíregistrovanou

dávkustatinu.Jemožnézvážitužitístatinu,kterýnenízávislýnametabolismuCYP3A(např.

fluvastatin). Pacientimusíbýtmonitorovánina příznakya symptomymyopatie.

ÚČINKYDALŠÍCHLÉČIVÝCHPŘÍPRAVKŮNAKLARITHROMYCIN

Léky,kteréjsouinduktoryCYP3A(např.rifampicin,fenytoin,karbamazepin,fenobarbital,

třezalka)mohouindukovatmetabolismusklarithromycinu.Tomůžezpůsobitsubterapeutické

hladinyklarithromycinuvedoucíkesníženéúčinnosti.Dálemůžebýtnezbytnémonitorovat

plazmatickéhladinyinduktoruCYP3A,kterýbymohlbýtzvýšenývdůsledkuinhibiceCYP3A

působenímklarithromycinu(viztakérelevantníproduktováinformacepropodanýinhibitor

CYP3A4).Souběžnépodávánírifabutinuaklarithromycinuvedlokezvýšeníhladinyrifabutinua

sníženísérovýchhladinklarithromycinuspolusezvýšenýmrizikemuveitidy.

Unásledujícíchlékůjeznámoneboexistujepodezření,žeovlivňujíkoncentracecirkulujícího

klarithromycinu.Můžebýtnezbytnéprovéstúpravudávkyklarithromycinunebozvážitalternativní

léčbu.

Efavirenz,nevirapine,rifampicin,rifabutin arifapentin

SilnéinduktorysystémumetabolismucytochromuP450,jakojeefavirenz,nevirapin,rifampicin,

rifabutinarifapentinmohouakcelerovatmetabolismusklarithromycinu,atímsnižovatplazmatické

hladinyklarithromycinu,zatímcozvyšujíhladiny14-(R)-klarithromycinu(14-OH-klarithromycin),

metabolitu,kterýjetakémikrobiologickýaktivní.Vzhledemktomu,žemikrobiologickéaktivity

klarithromycinua14-OH-klarithromycinujsouodlišnéprorůznébakterie,mohlbybýtpotřebný

terapeutickýúčineknarušenběhemsouběžnéhopodáváníklarithromycinuaenzymových induktorů.

Etravirin

Expoziceklarithromycinubylasníženaetravirinem,avšakkoncentraceaktivníhometabolitu14-OH-

klarithromycinusezvýšila.Vzhledemktomu,že14-OH-klarithromycinmásníženouaktivituvůči

komplexuMycobacteriumavium(MAC),můžebýtcelkováúčinnostprotitomutopatogenu

změněna;protomá býtpřiléčběMACzváženajiná možnostnežklarithromycin.

Flukonazol

Souběžnépodáváníflukonazoluvdávce200mgdenněaklarithromycinu500mgdvakrátdenně

u21zdravýchdobrovolníkůvedlokezvýšeníprůměrnéminimálníkoncentraceustálenéhostavu

klarithromycinu(Cmin)aplochypodkřivkou(AUC)33%resp.18%.Koncentraceustálenéhostavu

účinnéhometabolitu14‐OH-klarithromycinunebylyvýznamněovlivněnésouběžnýmpodáváním

flukonazolu.Nenínutnážádná úprava dávkyklarithromycinu.

Ritonavir

Farmakokinetickástudieukázala,žesouběžnépodávání200mgritonavirukaždýchosmhodin

a500mgklarithromycinukaždých12hodinvedlokvýznamnéinhibicimetabolismu

klarithromycinu.Cmaxklarithromycinusezvýšilao31%,Cminsezvýšilao182%aAUCse

zvýšilao77%přisouběžnémpodáváníritonaviru.Bylazaznamenánavzásaděkompletníinhibice

tvorby14-OH-klarithromycinu.Zdůvoduširokéhoterapeutickéhooknaklarithromycinunenínutné

snižovánídávkyupacientůsnormálnífunkcíledvin.Avšakupacientůspostiženímledvinmábýt

zváženanásledujícíúpravadávky:UpacientůsCL

30až60ml/minmábýtdávka

klarithromycinusníženao50%.UpacientůsCL

<30ml/minmábýtdávkaklarithromycinu

sníženao75%.Dávkyklarithromycinuvětšínež1g/dennemajíbýtpodáványspolu sritonavirem.

Podobnéúpravydávkysemajízvážitupacientůsesníženoufunkcíledvin,pokudjeritonavir

používánkposílenífarmakokinetickéhoúčinkusjinýmiinhibitoryHIVproteázy,zahrnujícími

atazanavirasachinavir(vizbod níže, Obousměrnélékovéinterakce).

ÚČINKYKLARITHROMYCINUNADALŠÍLÉČIVÉPŘÍPRAVKY

InterakcezaloženénaCY3A4

Souběžnépodáváníklarithromycinu,kterýjeznámýminhibitoremCYP3Aaléku,kterýje

primárněmetabolizovánpomocíCYP3A,můžebýtspojenosezvýšenímlékovýchkoncentrací,které

bymohlyzvýšitneboprodloužitterapeutickéazávažnéúčinkysouběžněpodávanéholéku.

Klarithromycinsemáužívatsopatrnostíupacientů,kteříjinéléčivépřípravky,onichžjeznámo,že

jsousubstrátemCYP3A,zejména,pokudmásubstrátCYP3Aúzkébezpečnostnírozmezí(např.

karbamazepin)anebojesubstrátrozsáhle metabolizovántímtoenzymem.

Jemožnézvážitúpravudávky,apokudjetomožné,jetřebaupacientůléčenýchsouběžně

klarithromycinemdůkladněmonitorovatsérovékoncentracelékůprimárněmetabolizovaných

CYP3A.

Unásledujícíchlékůnebotřídylékůjeznámoneboexistujepodezření,žejsoumetabolizované

stejnýmisoenzymemCYP3A:alprazolam,astemizol,karbamazepin,cilostazol,cisaprid,

cyklosporin,disopyramid,námelovéalkaloidy,lovastatin,methylprednisolon,midazolam,

omeprazol,perorálníantikoagulancia(napříkladwarfarin,vizbod4.4),pimozid,chinidin,rifabutin,

sildenafil,simvastatin,sirolimus,takrolimus,terfenadin,triazolamavinblastin.Lékovéinterakce

podobnýmimechanismyprostřednictvímjinýchisoenzymůvrámcisystémucytochromuP450

zahrnujífenytoin, theofylinavalproát.

Antiarytmika

Pouvedenínatrhbylhlášenvýskyttorsadesdepointes,kteréseobjevujípřisouběžnémpoužití

klarithromycinuachinidinunebodisopyramidu.Běhemsouběžnéhopodáváníklarithromycinuu

těchtolékůjetřebasledovatelektrokardiogramsohledemnaprodlouženíQTintervalu.Sérové

hladinychinidinu a disopyramidusemajímonitorovatběhemléčbyklarithromycinem.

Pouvedenínatrhbylhlášenvýskythypoglykemie,kteráseobjevujepřisoučasnémpoužití

klarithromycinuadisopyramidu.Protoseběhemsoučasnéhopodáváníklarithromycinua

disopyramidu musísledovathladina krevního cukru.

Perorálníantidiabetikaneboinzulín:

Vpřípaděurčitýchhypoglykemizujícíchléků,jakojenateglinidarepaglinidmůžebýtzapojena

inhibiceenzymuCYP3A4působenímklarithromycinemuamohlabyzpůsobithypoglykemiipři

souběžnémpodávání.Jedoporučeno pozornémonitorování

Omeprazol

Klarithromycin(500mgkaždých8hodin)bylpodávánvkombinacisomeprazolem(40mg

denně)zdravýmdospělýmsubjektům.Plazmatickákoncentraceomeprazoluvustálenémstavubyla

zvýšená(Cmax,AUC0-24at1/2zvýšenéo30%,89%,resp.34%)přisoučasnémpodávání

klarithromycinu.Průměrné24hodinovéžaludečnípHbylo5,2,pokudbylomeprazolpodáván

samostatněa5,7,pokudbylomeprazolpodávánsouběžně sklarithromycinem.

Sildenafil,tadalafila vardenafil

Každýztěchtoinhibitorůfosfodiesterázyjemetabolizován,alespoňčástečně,prostřednictvím

CYP3A,aCYP3Amůžebýtinhibovánsoučasnýmpodávánímklarithromycinu.Současnépodávání

klarithromycinusesildenafilem,tadalafilemnebovardenafilemby pravděpodobnězpůsobilozvýšení

expoziceinhibitorufosfodiesterázy.Redukcedáveksildenafilu,tadalafiluavardenafilumábýt

zváženo, pokud jsoutytolékypodáványspolečněsklarithromycinem.

Theofylin,karbamazepin

Výsledkyklinickýchstudiíukazují,žedošlokstřednězávažnému,alestatistickyvýznamnému(p≤

0,05)zvýšeníhladincirkulujícíhotheofylinunebokarbamazepinu,pokudbylkterýkolivztěchto

lékůpodávánsoučasněsklarithromycinem. Můžebýtnezbytné sníženídávky.

Tolterodin

Primárnícestametabolismuprotolterodinjeprostřednictvím2D6isoformycytochromuP450

(CYP2D6).NicméněupodskupinypopulacepostrádajícíCYP2D6jeidentifikovanámetabolická

cestaprostřednictvímCYP3A.VtétopopulačnípodskupinězpůsobujeinhibiceCYP3Avýznamně

vyššísérovékoncentracetolterodinu.Sníženídávkovánítolterodinumůžebýtvpopulacislabých

metabolizátorůCYP2D6nezbytnévpřítomnostiinhibitorůCYP3A,jakojeklarithromycin.

Triazolobenzodiazepiny(napříkladalprazolam,midazolam,triazolam)

Pokudjemidazolampodávánsouběžněsklarithromycinem(500mgdvakrátdenně),bylaAUC

midazolamuzvýšena2.7krátpointravenóznímpodánímidazolamua7krátpoperorálnímpodání.

Souběžnémupodáníperorálníhomidazolamuaklarithromycinujetřebasevyhýbat.Pokudje

intravenóznímidazolampodávánsouběžněsklarithromycinem,musíbýtpacientdůkladně

sledován,abybylomožnéprovéstúpravudávky.Stejnáopatřenísevztahujítakénajiné

benzodiazepiny,kteréjsoumetabolizoványprostřednictvímCYP3A,zahrnujícíchtriazolama

alprazolam.Probenzodiazepiny,kterénejsoupřisvéeliminacizávislénaCYP3A(temazepam,

nitrazepam, lorazepam)je klinickyvýznamná interakces klarithromycinemnepravděpodobná.

Vyskytlysezprávypouvedenínatrh,kteréudávalylékovéinterakceaúčinkynacentrálnínervový

systém(CNS)(např.somnolenceazmatenost)přisouběžnépodáníklarithromycinuatriazolamu.

DoporučujesemonitorovánípacientasohledemnazvýšenýfarmakologickývlivnaCNS.

DALŠÍLÉKOVÉINTERAKCE

Aminoglykosidy

Jetřebaopatrnostisohledemnasouběžnépodáváníklarithromycinusdalšímiototoxickými

léky,zejménaaminoglykosidy.Vizbod 4.4.

Kolchicin

KolchicinjesubstrátproCYP3AaefluxnítransportérP-glykoproteid(Pgp).Jeznámo,že

klarithromycinadalšímakrolidyinhibujíCYP3AaPgp.Pokudseklarithromycinakolchicin

podávajíspolečně,inhibicePgpaneboCYP3Apůsobenímklarithromycinumohouzpůsobitzvýšení

expozicekolchicinu.Pacientimajíbýtmonitorovánisohledemnaklinicképříznakytoxicity

kolchicinu.(Vizbod 4.4).

Digoxin

DigoxinjepovažovánzasubstrátproefluxnítransportérP-glykoprotein(Pgp).Oklarithromycinuje

známo,žePgpinhibuje.Pokudseklarithromycinadigoxinpodávajíspolečně,inhibicePgp

působenímklarithromycinumůžezpůsobitzvýšeníexpozicedigoxinu.Přisledovánípouvedenína

trhbylyhlášenézvýšenésérovékoncentracedigoxinuupacientů,kteřídostávajíklarithromycina

digoxinsouběžně.Někteřípacientivykazovaliklinicképříznakyshodnéstoxicitoudigoxinu,

zahrnujícípotenciálněfatálníarytmie.Koncentracedigoxinuvsérumajíbýtdůkladně

monitoroványvdobě,kdypacientidostávajísoučasnědigoxin a klarithromycin.

Zidovudin

SouběžnéperorálnípodáváníklarithromycinuuazidovudinuudospělýchpacientůsHIVmůže

véstkpoklesuustálenéhostavukoncentracízidovudinu.Vzhledemktomu,žesezdá,že

klarithromycininterferujesabsorpcísouběžněpodávanéhoperorálníhozidovudinu,můžebýttéto

interakcipředcházenorozloženímdávekklarithromycinuazidovudinutak,abybylmožný4-

hodinovýintervalmezijednotlivýmidávkami.Nezdáse,žebysetatointerakcevyskytovalau

pediatrickýchpacientůinfikovanýchHIV,kteříužívajísuspenziklarithromycinuspoluse

zidovudinemnebodideoxyinosinem.Tatointerakcejenepravděpodobná,pokudjeklarithromycin

podávánnitrožilníinfuzí.

Fenytoinavalproát

VyskytlysespontánnínebopublikovanézprávyointerakcíchinhibitorůCYP3Azahrnujících

klarithromycinsléky,kteréjsoumetabolizoványpravděpodobněCYP3A(napříkladfenytoina

valproát).Utěchtolékůjedoporučenostanovenísérovékoncentrace,pokudsepodávajísouběžněs

klarithromycinem.Bylyhlášenyzvýšenésérovéhladiny.

OBOUSMĚRNÉLÉKOVÉINTERAKCE

Atazanavir

KlarithromycinaatazanavirjsousubstrátyainhibitoryCYP3Aaexistujíznámkydvojstrannélékové

interakce.Současnépodáváníklarithromycinu(500mgdvakrátdenně)satazanavirem(400mg

jednoudenně)způsobilo2-násobnézvýšeníexpoziceklarithromycinua70%poklesexpozice14-

OH-klarithromycinuus28%zvýšenímAUCatazanaviru.Zdůvoduširokéhoterapeutickéhookna

klarithromycinu,nemábýtnutnésnižovánídávkyupacientůsnormálnífunkcíledvin.Propacienty

sestřednírenálnífunkcí(clearancekreatininu30až60ml/min)mábýtdávkaKlabaxusníženao

50%.Upacientůsclearancekreatininu<30ml/minmábýtdávkaKlabaxusníženao75%pomocí

vhodnélékovéformyklarithromycinu.DávkyKlabaxuvětšínež1000mg/dennemajíbýtpodávány

spolusinhibitoryproteáz.

Blokátory kalciového kanálu

Opatrnostijezapotřebíohledněsoučasnéhoužíváníklarithromycinuablokátorůkalciového

kanálumetabolizovanýchCYP3A4(např.verapamil,amlodipin,dilthiazem)kvůlirizikuhypotenze.

Plazmatickékoncentraceklarithromycinustejnějakoblokátorůkalciovéhokanálusemohoudíky

interakcizvyšovat.Upacientůužívajícíchsoučasněklarithromycinaverapamilbylypozorovány

hypotenze, bradyarythime alaktátová acidóza.

Itrakonazol

KlarithromycinaintrakonazoljsousubstrátyainhibitoryCYP3Avedoucíkdvojstrannélékové

interakci.Klarithromycinmůžezvyšovatplazmatickéhladinyitrakonazolu,zatímcoitrakonazol

můžezvyšovatplazmatickéhladinyklarithromycinu.Pacientiužívajícíitrakonazolaklarithromycin

současněbymělibýtdůkladněmonitorovánisohledemnapříznakyzvýšenéhoneboprodlouženého

farmakologického účinku.

Sachinavir

KlarithromycinasachinavirjsousubstrátyainhibitoryCYP3Aaexistujíznámkydvojstranné

lékovéinterakce.Souběžnépodáváníklarithromycinu(500mgdvakrátdenně)asachinaviru(měkké

tobolky,1200mgtřikrátdenně)u12zdravýchdobrovolníkůvedlokustálenémustavuAUCa

hodnotámCmaxsachinaviru,kterébylyo177%a187%vyššínežhodnoty,kterébyly

zaznamenányusamotnéhosachinaviru.HodnotyAUCaCmaxbylyasio40%vyššínežhodnoty

samotnéhoklarithromycinu.Přisoučasnémpodávánídvoulékůpoomezenoudobuvhodnocených

dávkáchnebolékovýchformáchnenínutnážádnáúpravadávky.Pozorovánízlékových

interakčníchstudiívyužívajícíchlékovouformuměkkétobolkynemusíbýtreprezentativnípro

účinkypozorovanépřiužitítvrdýchtoboleksachinaviru.Pozorovánívlékovýchinterakčních

studiíchprovedenýchpomocísamotnéhosachinavirunemusíbýtreprezentativníproúčinky

pozorovanévkombinovanéterapiisachinaviruaritonaviru,protovpřípaděsouběžnéhopodávání

tétokombinovanéterapiesklarithromycinemjetřebazvážitpotenciálníúčinkyritonaviruna

klarithromycin(vizbod 4.5 Ritonavir).

4.6Fertilita,těhotenstvíakojení

Těhotenství

Bezpečnostklaritromycinupropoužitíběhemtěhotenstvínebylastanovena.Nazákladěrůzných

výsledkůzískanýchzestudiínamyších,potkanech,králícíchaopicích,nepříznivéúčinkyna

embryofetálnívývojnelzevyloučit.Protosenedoporučujepoužitíběhemtěhotenstvíbez

důkladnéhozváženípřínosůvůčiriziku.

Kojení

Bezpečnostklarithromycinupropoužitíběhemkojenínebylastanovena.Klarithromycinvylučujedo

mateřského mléka.

4.7 Účinkyna schopnostříditaobsluhovatstroje

Nejsoukdispoziciúdajeovlivuklarithromycinunaschopnostříditneboobsluhovatstroje.

Možnostvznikuzávratí,vertiga,zmatenostiadezorientace,kterésemohouulékuobjevovat, je třeba

vzítvúvahu předtím, nežbudepacientříditneboobsluhovatstroje.

4.8 Nežádoucíúčinky

a.Souhrnbezpečnostníhoprofilu

Nejčastějihlášenéudálostiudospělýchadětíužívajícíchklarithromycinbylybolestibřicha,

průjem,nauzea,zvracení,abnormálníchuť(3%),Tytonežádoucíreakcejsouobvykle mírné intenzity

ajsouvsouladuseznámýmbezpečnostnímprofilemmakrolidovýchantibiotik(vizodstavecbv

bodě4.8).

Nedošlokžádnémuvýznamnémurozdíluvincidencitěchtogastrointestinálníchnežádoucíchreakcí

běhemklinickýchstudiímezipopulacípacientůs nebobezpreexistujícíchmykobakteriálních infekcí.

b. Tabulkovýsouhrnnežádoucíchúčinků

Následujícítabulkaukazujenežádoucíreakcehlášenévklinickýchstudiíchazezkušenostípo

uvedeníklarithromycinuveformětabletsokamžitýmuvolňováním,granulíproperorálnísuspenzi,

prášku proinjekčníroztok,tablets prodlouženýmuvolňovánímnatrh.

Reakce,unichžbylazvažovánaalespoňminimálnísouvislostsklarithromycinem,jsouuvedenydle

systémuorgánovýchtřídafrekvencepomocínásledujícíkonvence:velmičasté(≥1/10),časté(≥

1/100až<1/10),méněčasté(≥1/1000až<1/100)aneznámé(nežádoucíúčinkyzezkušenostípo

uvedenínatrh.Nelzeodhadovatzdostupných údajů.).

Vkaždéfrekvenčnískupinějsouprezentoványnežádoucíreakcevpořadísnižujícísezávažnosti, kde

bylomožnézávažnosthodnotit.

Třídaorgánových

systémů Velmičasté

≥1/10 Časté

≥1/100 až<

1/10 Méněčasté

≥1/1000 až<

1/100 Neznámé

(zdostupných údajů nelze

určit)

Infekceainfestace

Celulitida 1

,

kandidóza,

gastroenteritida 2

,

infekce 3

, vaginální

infekce Pseudomembranózníkolitida,

erysipel,

Poruchykrvea

lymfatického

systému Leukopenie,

neutropenie 4

,

trombocytemie 3

,

eosinofílie 4

Agranulocytóza,

trombocytopenie

Poruchyimunitního

systému 5

Anafylaktoidní

reakce 1

,

hypersenzitivita Anafylaktickáreakce,

angioedém

Poruchy

metabolismu a

výživy Anorexie, snížená

chuťk jídlu

Psychiatrické

poruchy Nespavost

Úzkost, nervozita 3

,

křik 3

Psychoticképoruchy,

zmatenost,depersonalizace,

deprese, dezorientace,

halucinace,abnormálnísny

Poruchynervového

systému Dysgeuzie,

bolestihlavy,

poruchachuti Ztráta vědomí 1

,

dyskineze 1

,

závratě,

somnolence 6

,

tremor Konvulze,ageuzie,parosmie,

anosmie, parestézie

Poruchyuchaa

labyrintu Vertigo,porucha

sluchu, tinitus Hluchota

Srdečníporuchy

Srdečnízástava 1

,

fibrilacesíní 1

,

elektrokadiograms

prodlouženímQT 7

,

extrasystoly 1

,

palpitace Torsadedepointes 7

,

komorovátachykardie 7

Cévníporuchy

Vazodilatace 1

Krvácení 8

Respirační,hrudnía

mediastinální

poruchy

Astma 1

,epistaxe 2

,

plicníembolie1

Třída orgánových

systémů Velmičasté

≥1/10 Časté

≥1/100 až<

1/10 Méněčasté

≥1/1000 až<1/100 Neznámé

(zdostupných údajů nelze

určit)

Gastrointestinální

poruchy

Průjem 9

,zvracení,

dyspepsie, nauzea,

bolestbřicha Ezofagitida 1

,

gastrooezofageální

reflux 2

,gastritida,

proktalgie 2

, stomatitida,

glositida,distenze

břicha 4 , zácpa,sucho v

ústech, říhání,

flatulence,

Akutnípankreatitida,změna

barvyjazyka,změnabarvy

zubů

Nežádoucílékovéreakces hlášenépouzeproprášekproinjekčníroztok

Nežádoucílékovéreakcehlášenépouzeprotabletys prodlouženýmuvolňováním

Nežádoucílékovéreakceudávanépouzeprogranulepro perorálnísuspenzi

Nežádoucílékovéreakcehlášenépouzeprotabletysestřednímuvolňováním

5,7,9,10, Vizboda)

6,8,11 Vizbodc)

Poruchyjatera

žlučovýchcest Abnormálníjaterní

testy Cholestáza 4

,hepatitida 4

,

zvýšeníalanin-

aminotransferázy,

zvýšeníaspartát-

aminotransferázy,

zvýšenígamma-

glutamyltransferázy 4

Jaterníselhání 10

,

hepatocelulárnížloutenka

Poruchykůžea

podkožnítkáně Vyrážka,

hyperhidróza Bulóznídermatitida 1

,

pruritus,urtikarie,

makulopapulární

vyrážka 3

Stevens-Johnsonův

syndrom 5

, toxická

epidermálnínekrolýza 5

,

polékovávyrážkas

eosinofíliíasystémovými

příznaky(DRESS),akné

Poruchysvalové a

kosternísoustavya

pojivovétkáně

Svalové spasmy 3

,

muskuloskeletální

ztuhlost 1

,myalgie 2

Rhabdomyolýza 2,11

,

myopatie

Poruchyledvina

močovýchcest Zvýšeníkrevního

kreatininu 1

,zvýšení

dusíku močoviny 1

Renálníselhání,

instersticiálnínefritida

Celkové poruchya

reakcevmístě

aplikace Flebitidavmístě

injekce 1

Bolestivmístě

injekce 1

,zánětv

místě injekce 1

Malátnost 4

,pyrexie 3

,

astenie,bolestina

hrudi 4

,zimnice 4

, únava 4

Vyšetření Abnormálnípoměr

albuminu aglobulinu 1

,

zvýšeníkrevníalkalické

fosfatázy 4

,Zvýšení

krevní

laktátdehydrogenázy 4

ZvýšeníINR 8

, prodloužení

protrombinovéhočasu 8

,

abnormálníbarvamoči

Vněkterýchzpráváchorhabdomyolýzebylklarithromycinpodávánsouběžněsestatiny,fibráty,

kolchicinemneboalopurinolem(vizbody4.3a4.4).

Vyskytlysezprávypouvedenínatrh,kteréudávalylékovéinterakceaúčinkynacentrálnínervový

systém(CNS)(např.somnolenceazmatenost)přisouběžnémpoužitíklarithromycinuatriazolamu.

DoporučujesemonitorovánípacientasohledemnazvýšenýfarmakologickývlivnaCNS(vizbod

4.5).

Vyskytlysevzácnézprávyovýskytuklarithromycinuveformětabletsprodlouženýmuvolňováním

vestolici,znichžmnohosevyskytloupacientůsanatomickými(např.ileostomienebokolostomie)

nebofunkčnímigastrointestinálnímiporuchamisezkrácenýmčasemprůchoduGIT.Vmnoha

zpráváchsezbytkytabletobjevilyvobsahuprůjmovitéstolice.Doporučujese,abypacienti,kteří

zpozorujízbytkytabletvestoliciažádnézlepšeníjejich stavu,bylipřevedeninajinéantibiotikum.

Zvláštnípopulace:Nežádoucíreakceuimunokompromitovanýchpacientů(vizbode)

d. Pediatricképopulace

Klinickéstudieseprovádělyspoužitímklarithromycinupediatrickésuspenzeudětívevěkuod6

měsícůdo12let.Protobymělybýtdětimladší12letléčenyklarithromycinemveforměpediatrické

suspenze(granuleproperorálnísuspenzi).Neexistujídostatečnéúdajeodávkovacímrežimupři

použitíinjekčníformulaceklarithromycinu u pacientůmladších 18let.

Očekává se,žefrekvence,typazávažnostnežádoucíchreakcíjsouuudětístejnéjako u dospělých.

e. Dalšízvláštnípopulace

Imunokompromitovanípacienti

UpacientůsAIDSajinýchimunokompromitovanýchpacientůléčenýchvyššímidávkami

klarithromycinupodelšíčasovéobdobízdůvodumykobakteriálníchinfekcíječastoobtížné odlišit

nežádoucíúčinky,kteréjsoumožnáspojenés podávánímklarithromycinukvůlizákladním

příznakůmHIVonemocněnínebosouběžnýmichorobami.

Udospělýchpacientůbylynejčastějihlášenénásledujícínežádoucíúčinkypacientyléčenými

celkovýmidennímidávkami1000mga2000mgklarithromycinu:nauzea,zvracení,poruchachuti,

bolestibřicha,průjem,vyrážka,flatulence,bolestihlavy,zácpa,poruchysluchu,zvýšení

aspartátaminotransferázy(ASTaalaninaminotransferázy)vséru(ALT).Dalšíudálostisnízkou

frekvencízahrnovalydyspnoe,nespavostasuchovústech.Incidencebylysrovnatelnéupacientů

léčenýchdávkou1000mga2000mg,alebylyobecněasi3až4krátčastějšíupacientů,kteří

dostávalicelkové dennídávky4000mgklarithromycinu.

Utěchtoimunokompromitovanýchpacientůbyloprovedenohodnocenílaboratorníchhodnot

analýzouvýsledků,kterébylymimorozsahabnormálníchhodnot(tzn.extrémněvysokénebonízké

limity)prospecifickýtest.Nazákladětěchtokritériíměloasi2%až3%těchtopacientů,kteří

dostávali1000mgnebo2000mgklarithromycinudennězávažnéabnormálnízvýšeníhladinALTa

ASTaabnormálněnízképočtyleukocytůatrombocytů.Nižšíprocentopacientůutěchtodvou

skupindávekmělotakézvýšenéhladinydusíkumočovinyvkrvi(BUN).Mírnězvýšené

incidenceabnormálníchhodnotbylyzaznamenányupacientů,kteřídostávali4000mgdenněve

všech parametrechkroměleukocytů.

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinky

Hlášenípodezřenínanežádoucíúčinkyporegistraciléčivéhopřípravkujedůležité.Umožňujeto

pokračovatvesledovánípoměrupřínosůarizikléčivéhopřípravku.Žádámezdravotnické

pracovníky, abyhlásilipodezřenína nežádoucíúčinkyna adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

Webové stránky:www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9Předávkování

Zprávynaznačují,žepoužitívelkéhomnožstvíklarithromycinujemožnéočekávatgastrointestinální

příznaky.Pacientsanamnézoubipolárníporuchypožil8gramůklarithromycinuavyvinulase

poruchastavu psychiky,paranoidníchování,hypokalemieahypoxemie.

Nežádoucíreakcedoprovázejícípředávkovánímajíbýtléčenérychloueliminacínevstřebatnéholéku

azavedenímpodpůrnýchopatření.Jakouostatníchmakrolidů,anizdeseneočekává,žebudou

sérovéhladinyklarithromycinuvýznamně ovlivněnyhemodialýzounebo peritoneálnídialýzou.

5.FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:antibakteriálníléčivyprosystémovouaplikaci,makrolidy

ATCkód:J01FA09

Obecnévlastnosti

Mechanismusúčinku:KlarithromycinjesemisyntetickýderiváterythromycinuA.

Uplatňujesvůjantibakteriálníúčinekvazbouna50Spodjednotkuribozómucitlivébaktérieasupresí

syntézyproteinů.

Mikrobiologie:Klarithromycinmáexcelentníinvitroúčinkyprotistandardnímkmenůmbakteriía

klinickýmizolátům.Jevysocepotentníprotiširokéškáleaerobníchaanaerobníchgrampozitivních

agramnegativníchorganismů.Minimálníinhibičníkoncentrace(MIC)klarithromycinujsou obecněo

jedenlog2ředěnípotentnějšínežMICerythromycinu.

Údajeinvitrotakéukazují,žeklarithromycinmátakévynikajícíúčinnostprotiLegionella

pneumophilaaMycoplasmapneumoniae.JebaktericidnívůčiHelicobacterpylori.Tentoúčinek

klarithromycinujevyššípřineutrálnímpHnežvkyselémpH.Údajeinvitroainvivoukazují,že

totoantibiotikummáúčinekprotiklinickyvýznamnýmmykobakteriálnímkmenům.

Bakteriálníspektrumklarithromycinuinvitrojenásledující.NížejeuvedenatabulkaMIC

mezních hodnot.

OBVYKLECITLIVÉBAKTERIE NECITLIVÉ BAKTERIE

Streptococcus agalactiae Enterobacteriacae

Streptococcus pyogenes Pseudomonassp.

Streptococcus viridans

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Neisseria gonorrhoeae

Listeria monocytogenes

Legionella pneumophila

Pasteurella multocida

Mycoplasma pneumoniae

Helicobacter(Campylobacter)pylori

Campylobacter jejuni

Chlamydia pneumoniae(TWAR)

Chlamydiatrachomatis

Moraxella(Branhamella)catarrhalis

Bordetellapertussis

Borreliaburgdorferi

Staphylococcus aureus

Clostridiumperfringens

Peptococcus niger

Propionibacteriumacnes

Bacterioidesmelaninogenicus

Mycobacteriumavium

Mycobacteriumleprae

Mycobacteriumkansaii

Mycobacteriumchelonae

Mycobacteriumfortuitum

Mycobacteriumintracellulare

Hlavnímetabolitklarithromycinuučlověkaajinýchprimátůjemikrobiologickyúčinnýmetabolit

14-OH-klarithromycin.Tentometabolitjestejněúčinnýnebo1-2-krátméněúčinný,nežmateřská

sloučeninaprovětšinuorganismů,svýjimkouH.influenzae,protikterémujedvakrátúčinnější.

Mateřskásloučeninaa14-OH-metabolitvykazujíbuďaditivnínebosynergistickýúčineknaH.

influenzae.Umorčatslegionelovouinfekcíbylaintraperitoneálnídávka1,6mg/kg/den

klarithromycinuefektivnějšínež50 mg/kg/denerythromycinu.

Testycitlivosti:Kvantitativnímetody,kterévyžadujíhodnoceníprůměruzóny,poskytují

nejpřesnějšíodhadcitlivostibakterienaantimikrobiálnílátky.Jedendoporučenýpostupvyužívádisk

impregnovaný15µgklarithromycinuprotestovánícitlivosti(Kirby-Bauerůvdifuznítest).

InterpretacekorelujíprůměryinhibičníchzóntohotodiskovéhotestushodnotouMICpro

klarithromycin.MICjestanovenypomocíbujónovéneboagarovédilučnímetody.Doporučené

testovacímediumprotestovánícitlivostiuHaemophilusinfluenzaedleNationalCommitteeof

ClinicalLaboratoryStandards(NCCLS)je HaemophilusTestMedium(H.T.M.).

Korelaceprůměrů zónydiskovéinhibicesMICjeuvedenananásledujícítabulce:

Interpretačnístandardyklarithromycinu

Průměrinhibičnízóny

(mm) MIC(mcg/ml)

Organismy S I R S I R

Všechnyorganismy

(svýjimkou Haemophilus a

Staphylococci) ≥18 14-17 ≤13 ≤1 2-4 ≥8

Staphylokoky ≥20 ---- ≤19 ≤0,5 - ≥1

Haemophilus influenzaepřitestovánína

HTM* ≥13 11-12 ≤10 ≤8 16 ≥32

* HTM =hemofilovétestovacímedium S=citlivý

I= intermediární R=rezistentní

Přitěchtopostupechukazujezprávazlaboratoře„citlivý“,žeinfekčníagensbudepravděpodobně

reagovatnaterapii.Zpráva„rezistentní“ukazuje,žeinfekčníorganismusasinebudereagovatna

terapii.Zpráva„intermediárnícitlivost“ukazuje,žeterapeutickýúčineklékumůžebýt

nejednoznačnýnebožebybylorganismuscitlivý,pokudbysepoužilyvyššídávky(dále

označovánojako střednícitlivost).

Mezníhodnoty

Následujícímezníhodnotyproklarithromycin,oddělujícícitlivéorganismyodrezistentních

organismů,bylystanovenyEvropskou komisíprotestováníantimikrobiálnícitlivosti(EUCAST).

Mezníhodnoty(MIC,μg/ml)

Mikroorganismus Citlivý() Rezistentní(>)

Streptococcus spp. 0,25μg/ml 0,5μg/ml

Staphylococcus spp. 1μg/ml 2μg/ml

Haemophilus spp. 1μg/ml 32μg/ml

Moraxellacatarrhalis 0,25μg/ml 0,5μg/ml

Klarithromycinsepoužívá proeradikaciH.pylori;minimálníinhibičníkoncentrace(MIC)

0,25μg/ml, kterábyla stanovenajako mezníbodcitlivostiinstitutemClinicaland

LaboratoryStandardsInstitute(CLSI).

5.2Farmakokinetickévlastnosti

Absorpce:

Klarithromycinjerychleadobřevstřebávánzgastrointestinálníhotraktu–primárněvjejunu–ale

podléhározsáhlémumetabolismuprvníhoprůchodupoperorálnímpodání.Absolutníbiologická

dostupnost250mgtabletklarithromycinujeasi50%.Potravamírnězpomalujeabsorpci,ale

neovlivňujerozsahbiologickédostupnosti.Prototabletyklarithromycinumohoubýtpodánybez

ohledunapotravu.Vzhledemkchemickéstruktuře(6-O-methylerythromycin)jeklarithromycin

celkemrezistentnínadegradacikyselinouvžaludku.Vrcholovéplazmatickéhladiny1–2μg/ml

klarithromycinubylypozoroványudospělýchpoperorálnímpodání250mgdvakrátdenně.Po

podání500 mgklarithromycinudvakrátdenněbyla vrcholová plazmatickáhladina2,8μg/ml.

Popodání250mgklarithromycinudvakrátdennědosahujemikrobiologickyúčinný14‐hydroxy

metabolitvrcholovéplazmatickékoncentrace0,6μg/ml.Ustálenýstavjedosaženběhem2dnůod

podání.

Distribuce:

Klarithromycinpenetrujedobředorůznýchkompartmentůsodhadovanýmdistribučnímobjemem

200-400l.Klarithromycinposkytujekoncentracevněkterýchtkáních,kteréjsouněkolikrátvyšší,

nežcirkulujícíhladinyléku.Zvýšenéhladinyklarithromycinubylynalezenyvtkánitonziliplic.

Klarithromycintaképenetrujesliznicižaludku.

Klarithromycinjevterapeutických hladináchasiz80%vázán naproteinyplazmy.

Biotransformaceaeliminace:

Klarithromycinjerychlearozsáhlemetabolizovánvjátrech.MetabolismuszahrnujezejménaN-

dealkylaci, oxidacia stereospecifickouhydroxylacinapoziciC14.

Farmakokinetikaklarithromycinujenelineárnívdůsledkusaturacejaterníhometabolismuve

vyššíchdávkách.Poločaseliminacesezvyšujez2-4hodinpopodání250mgklarithromycinu

dvakrátdenněna5hodinpopodání500mgklarithromycinudvakrátdenně.Biologickýpoločas

účinného14-hydroxymetabolitujemezi5–6hodinamipopodání250mgklarithromycinu

dvakrátdenně.

Poperorálnímpodáníradioaktivníhoklarithromycinubylazjištěna70-80%radioaktivitavestolici.

Asi20–30%klarithromycinusenacházíjakonezměněnáaktivnílátkavmoči.Tatočástse

zvyšuje,pokudsedávkazvyšuje.Renálníinsuficiencezvyšujehladinyklarithromycinuvplazmě,

pokud nenídávkasnížena.

Celkováplazmatickáclearancebylaodhadnutanaasi700ml/min,srenálníclearanceasi170

ml/min.

Zvláštnípopulace:

Poruchaledvin:

Sníženívýsledkůpřirenálníinsuficiencivedlokezvýšenéplazmatickéhladiněklarithromycinema

hladinámaktivního metabolitu vplazmě.

5.3Předklinické údajevztahujícíse kbezpečnosti

Akutní,subchronickáachronickátoxicita:

Studiebylyprovedenyumyší,potkanů,psůaneboopicsklarithromycinempodanýmperorálně.

Trvánípodáváníbyloodjednéperorálnídávkypoopakovanédennípodávánípodobu6

následujících měsíců.

Uakutníchstudiíumyšíapotkanůzemřeljedenpotkan,aležádnámyšpopodáníjedné5g/kg

tělesnéhmotnosti.Středníletálnídávkabylaprotovětšínež5g/kg,nejvyššípřípustnádávkapro

podání.

Žádnénežádoucíúčinkynebylypřisouzenyklarithromycinemuprimátůexponovaných100

mg/kg/denpodobu14následujícíchdnůnebo35mg/kg/denpodobu1měsíce.Podobněnebyly

zaznamenányžádnénežádoucíúčinkyupotkanůexponovaných75mg/kg/denpodobu1měsíce

až35kg/denpodobu3měsícůnebo8mg/kg/denpodobu6měsíců.Psibylicitlivějšína

klarithromycinatolerovali50mg/kg/denpodobu14dnů.10mg/kg/denv1a3měsícícha4

mg/kg/denpo dobu 6 měsíců beznežádoucích účinků.

Hlavníklinicképříznakyvtoxickýchdávkáchutěchtostudiípopisovalyvýšeuvedenézvracení,

slabost,sníženouspotřebujídlaanárůsthmotnosti,salivaci,dehydrataciahyperaktivitu.Dvěz

desetiopicdostávaly400mg/kg/denazemřely8.denléčby.Žlutězbarvenástoliceodcházelapři

několikasamostatnýchpříležitostechuněkterýchpřežívajícíchopicpopodánídávky400mg/kg/den

po dobu 28dnů.

Primárnícílovýorgánpřitoxickýchdávkáchuvšechdruhůbylyjátra.Rozvojhepatotoxicityu

všechdruhůbyldetekovatelnýčasnýmzvýšenímsérovýchkoncentracíalkalickéfosfatázy,alanin-a

aspartátaminotransferázy,gamaglutamyltransferázyanebolaktátdehydrogenázy.Přerušenípodávání

lékuvedloobecněknávratuneboknormálnímkoncentracímtěchto specifickýchparametrů.

Dalšítkáněpostiženéméněčastovrůznýchstudiíchzahrnovalyžaludek,thymusadalší

lymfoidnítkáněaledviny.Pouzeupsůseobjevilakonjunktiválníinjekceaslzenípotéměř

terapeutickýchdávkách.Přimasivnídávce400mg/kg/denseuněkterýchpsůaopicvyvinuly

korneálníopacityanebootok.

Fertilita,reprodukceateratogenita:Studiefertilityareprodukceprokázaly,žedennídávky150-

160mg/kg/denpodávanésamcůmasamicímpotkanůbynezpůsobilyžádnénežádoucíúčinkyna

cyklusříje,fertilitu,porodapočetaživotaschopnostmláďat.Dvěstudieteratogenityupotkanů

Wistar(p.o.)aSprague-Dawley(p.o.ai.v.),jednastudienaNovémZélanděnabílýchkrálícícha

jednastudienaopicíchCynomolgusneprokázalyžádnéteratogenníúčinkyklarithromycinem.

PouzevjednédodatečnéstudiiupotkanůSprague-Dawleyvobdobnýchdávkáchaprakticky

podobnýchpodmínkáchzpůsobilyvelminízké,statistickynevýznamnéincidence(asi6%)

kardiovaskulárníchanomálií.Tytoanomáliebylyasivdůsledkuspontánníexpresegenetických

změnvkolonii.

Dvěstudieumyšítakéukázalyvariabilníincidencirozštěpůpatra(3-30%)podávkách70krát

horníhraniceobvyklýchdenníchklinickýchdávekučlověka(500mgdvakrátdenně),alenikolivpři

35násobkumaximálnídenníklinickédávkyučlověka,cožnaznačovalomaternálníafetálnítoxicitu,

ale nikolivteratogenicitu.

Byloprokázáno,žeklarithromycinzpůsobujeembryonálníztrátyuopicpopodánívasi10-

násobkuhorníhraniceobvyklédennídávkyučlověka(500mgdvakrátdenně)počínajegestačním

dnem20.Tentoúčinekbyldándosouvislostismateřskoutoxicitoulékupřivelmivysokých

dávkách.Dalšístudieugravidníchopicvdávkáchasi2,5až5krátmaximálníplánovanádenní

dávkanepředstavovalyžádnézvláštnínebezpečí.

Dominantníletálnítestumyší,kterýmbylopodáváno1000mg/kg/den(asi70-krátmaximálnídenní

klinickádávkaučlověka)bylajasněnegativnínajakoukolivmutagenníaktivituavsegmentuI

studieupotkanůléčenýmimaximálně500mg/kg/den(asi35krátmaximálnídenníklinická

dávkaučlověka)podobu80dnůsenevyskytlyžádnéznámkyfunkčníporuchyusamčífertilityv

důsledkudlouhodobéexpozicetěmtovelmivysokýmdávkámklarithromycinem.

Mutagenita:Studiehodnotícímutagennípotenciálklarithromycinembylyprovedenypomocí

neaktivovanéhoaaktivovanéhopotkaníhojaterníhomikrozomálníhotestovacíhosystému(Amesův

test).Výsledkytěchtostudiíneukázalyžádnéznámkymuteganníhopotenciáluvlékových

koncentracích25μg/Petrihomiskaneboméně.Přikoncentraci50μgbylléktoxickýpro

všechnytestovanékmeny.

6.FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1Seznampomocnýchlátek

Jádrotablety:

mikrokrystalickácelulóza

povidon

sodnásůlkroskarmelózy

čištěnávoda

Potahovávrstva tablety:

PotahovásoustavaOpadry2H52875žlutá(hypromelóza,hyprolóza, propylenglykol, oxidtitaničitý,

vanilin,mastek, hlinitýlakchinolinovéžluti)sodnásůlkroskarmelózy,magnesium-stearát, mastek,

koloidníbezvodýoxid křemičitý, kyselinastearová,

6.2 Inkompatibility

Neuplatňujese.

6.3 Dobapoužitelnosti

3 roky

6.4Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejtepřiteplotědo25 °Cvpůvodnímobalu, abybylpřípravekchráněnpřed vlhkostí.

6.5 Druhobalua velikostbalení

Klabax250 mg:průhlednýPVC/PVDC/Alblistr, krabička

Klabax500 mg:průhlednýPVC/PVDC/Alblistr,krabička

Velikostbalení:Balení14potahovaných tablet.

Nevšechnyvelikostibalenímusíbýtdostupnénatrhu.

6.6Zvláštníopatřeníprolikvidacipřípravku

Žádnézvláštnípožadavky.

5. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Ranbaxy(UK)Ltd.,5thfloor,HydePark,Hayes3,11MillingtonRoad,Hayes,UB34AZ,Velká

Británie

6. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Klabax250 mg:15/221/03-C

Klabax500 mg:15/222/03-C

7. DATUMPRVNÍREGISTRACE/DATUMPRODLOUŽENÍREGISTRACE

25. 6. 2003/28.12.2011

8. DATUMREVIZETEXTU

15.6.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace